Ülkelerin ekonomik olarak kalkınması başarılı ve verimli çalışan işletmelerin olmasına bağlıdır. Muhasebe verileri ve finansal tablolar, işletmelerin içinde bulunduğu durumu kullanıcılara yansıtarak, işletme ile ilgili tarafların kararlarına temel oluşturur.
Bilanço usulüne göre defter tutan işletmeler, finansal bilgilerinin kayıtlarını Ülkemizde 1992 yılında yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde (MSUGT) yer alan tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planına uygun olarak tutmakta ve bu çerçevede muhasebe sistemlerini oluşturmaktadır. İşletmeler, bu sistemden elde ettikleri finansal tablolarına dayanarak mali durumlarını analiz etmekte, vergi ödemekte ve kar payı dağıtmaktadır.  İşletmeye yabancı veya öz kaynak sağlayacaklar da yine bu finansal tablolara dayanarak karar vermektedirler.
Mevcut hesap planı, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ya da Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler Finansal Standartları (BOBİ FRS) ’na uygun finansal tablolara doğrudan muhasebe sisteminden ulaşılabilmesinde kullanılan hesap kalemlerinin eksikliği nedeniyle yeterli olmamaktadır.  Bu nedenle, BOBİ FRS ya da TFRS’ye uygun finansal tablolara, MSUGT’a göre hazırlanmış finansal tablolarda gerekli düzeltmeler yapılarak ya da bu tablolar için de ayrı bir kayıt düzeni oluşturularak ulaşılmaktadır.
Bu ihtiyaca istinaden, Kamu Gözetim Kurumu (KGK), bilanço usulüne göre defter tutan teşebbüs ve işletmelerin finansal durumlarını ve faaliyet sonuçlarını sağlıklı ve güvenilir bir biçimde geçerli finansal raporlama çerçevesine göre izlemesini ve finansal tablolarını geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlamasını sağlayan bir muhasebe sistemi kurulmasında esas alabilecekleri Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı oluşturma çalışmalarına başlamıştır.
Oluşturulan hesap planı taslağında özellikle TFRS ya da BOBİ FRS’ye göre raporlama yapan işletmelerin doğrudan finansal tablo verilerine ulaşması için gereklilik arz eden hesap gruplarına ve hesaplara yer verilmiş, aynı zamanda mevcut hesap planında yer almayan ancak MSUGT’u uygulayan işletmeler dâhil tüm işletmelerin ihtiyaç duyabilecekleri diğer hesaplar da eklenmiştir.
Kurumca sürdürülen Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı çalışmaları, akademisyenlerden, ilgili kamu kurum ve kuruluş uzmanlarından, bağımsız denetçilerden, meslek örgütleri temsilcilerinden ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Çalışma Grubuyla yapılan çalışmalarla oluşturulmuştur.
Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı taslağı 13/12/2018 tarihinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyunun görüşlerine açılarak KGK’nun kgk.gov.tr ana sayfasında 25 Aralık 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşlarının konuyla ilgili görüşlerinin 01.03.2019 tarihine kadar alınmasına devam edilecek ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planına nihai hali verilecektir.
Mevcut hesap planının değiştirilmesi ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı’nın kullanılması ile oluşacak finansal tablolar (raporlar) aracılığıyla sunulan bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygun, anlaşılabilir, doğrulanabilir ve karşılaştırılabilir olma niteliklerinin arttırılmasına, işletmeler tarafından kullanılan hesaplarda ve muhasebeleştirme esaslarında uygulamada tekdüzenin sağlanmasına ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Bu itibarla, Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planının işletmelerin esas olarak muhasebe standartlarına göre finansal tablolarını hazırlamalarını sağlayacak şekilde muhasebe sistemlerini kurmalarına imkân tanıyacaktır.
Ancak, bu gelişmeler uygulanmakta olan muhasebe programlarının güncellenmesini gerektirirken, meslek mensupları da 1992 yılından beri uygulamaya alıştıkları mevcut bilgilerini revize edeceklerdir.

20 Şubat 2019Anasayfa