21. Yüzyıl, bütün dünyada ülkelerin birer bilgi toplumu olmaya zorlandığı kaçınılmaz bir süreç olarak kendisini hissettirmektedir. Dolayısıyla, yükseköğretimle ilgili olarak üniversitelerin Yüksek Lisans ve/veya Doktora programları da, sadece akademik kariyer için değil, aynı zamanda yaşam boyu öğrenimi hedefleyen ideal bir olgu olarak ağırlık kazanmaktadır.

Bir toplumda yetişmiş ve yerleşik insan gücü, hiç kuşkusuz o toplumun kalkınmasında birinci dereceden önem taşır. Buna ek olarak, imalat sanayisinin ileri teknoloji isteyen üretim sahalarına kayması, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de araştırma geliştirme

(AR.-GE.) faaliyetlerinin hızla gelişmesine yol açmıştır. AR.-GE. denilince ilk akla gelen öncelikle teknolojik araştırma, geliştirme ve ihtisaslaşmaya açık olan üniversitelerdir. Ayrıca, ülkemizde sanayicinin ihtiyacı olan yeniliklere açık, dünyadaki teknolojik hareketleri sürekli takip edebilen kalifiye ve uygulamaya yönelik elemanların yetiştirilmesi görevi de, birinci dereceden teknik alanlara bünyesinde yer veren üniversitelerimize düşmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, bölgemizin ve ülkemizin savunma sanayi, enerji, elektronik ve bilişim alanında araştırma–geliştirme potansiyelini artırmayı ve bu potansiyeli küresel düzeyde rekabet edebilecek özgün teknolojik ürünlere dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek için güncel teknolojik gelişmeleri kavrayıp akademi ve sanayide uygulayabilecek ve daha önemlisi bunların üzerine yenilikler ortaya koyabilecek mühendislik bilgisine ve araştırma–geliştirme becerilerine sahip mezunlar yetiştirme düşüncesi bu programın temel gerekçesidir. Yüksek Lisans (ve Doktora) programları temelde kamu veya özel sektörde üst düzey yönetici adaylarını hazırlamaya yönelik bir program olarak da algılanabilir.

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Programı, hem sanayi ve ticaret alanından, hem de akademik alandan öğrencilerin ilgisini çekmeyi hedeflemektedir. Program Tezli ve Tezsiz olarak iki şekilde açılmaktadır. Tezli programda amaçlanan, öğrencileri güncel araştırmalara teşvik etmek ve doktora programlarına hazırlamaktır. Tezsiz programda ise, ülkenin ihtiyaçlarına göre ve güncel konularda üst düzeyli dersler yoluyla, öğrencilere uzmanlık kazandırılması ve/veya uzmanlık bilgilerinin derinleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi H. Oktay ALTUN