KTO Karatay Üniversitesi GüzelSanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2013-2014 eğitim öğretim yılından berieğitim vermeye devam eden Mimarlık Bölümü, yaratıcı, analitik ve yenilikçidüşünebilme becerisine sahip, alanında yetkin meslek insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda alanında deneyimli, başarılı ve her geçen gün genişleyen öğretim kadrosuyla, gelişmiş donanım ve teknolojik olanaklarıyla öğrencilerine kapsamlı bir eğitim sunmaktadır.
 Öğrencilerine mimari tasarımda oldukça etkili olan güzel sanatlar hakkında fikir edindirme, mimarlık mesleğinin ve toplumdaki yerinin önemi, mimari tasarımda araştırma ve değerlendirme yöntemleri, üç boyutta düşünebilme ve düşündüğünü aktarabilme temelli bir eğitim verilmektedir. Özellikle tasarım stüdyosu eğitimiyle, takım çalışmasına adapte olabilecek ve kendi başına kararlar verebilecek, bir yandan da günümüz yapı teknolojilerine hâkim kavramsal, sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerle şekillenen tasarımlar sunabilen çok yönlü öğrenci ve araştırmacı bir meslek insanı yetiştirmek hedeflenmiştir.
2013-2014 Güz Dönemi’nden itibaren Mimarlık Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerinin de verilmeye başlanmasıyla, bilimsel ve sanatsal araştırmalarla mimarlık mesleğinin ihtiyaç duyduğu gelişimlere yön vermeyi; öğrencilerine bağımsız bir şekilde araştırma yapabilme, bilimsel konuları derin bir şekilde irdeleyip yorum yapabilme ve yeni sonuçlar elde edebilmek için yöntemler belirleyebilme becerisini kazandırmak hedeflenmiştir. 
 Ülkemiz yapı sektörünün ihtiyaçlarının bilincinde, uygulamalı eğitime önem veren müfredatıyla; mimari tasarımda kullanıcı ihtiyaçlarının farkında, sürdürülebilir tasarım, çevresel koruma ve iyileştirme hakkında bilgi sahibi, fiziksel çevre tasarımında estetik değerlere hâkim; enformasyon teknolojileri, taşıyıcı sistem, yapım teknikleri, proje yönetimi, proje finansmanı konularında fikir sahibi ve ülkemizin söz sahibi olduğu yapı üretimi alanında Dünya coğrafyasında her yerde görev alabilecek ve başarılarıyla ülkemizi temsil edecek mimarlar yetiştirmek amaçlı, mesleki becerilerini doğru ve etkin olarak kullanması gerektiği öğrenciye aktarılmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül TERECİ
Mimarlık Bölüm Başkanı

The Message Of The Department Head
KTOKaratay University Faculty of Fine Arts and Design has been providing educationsince 2013-2014 education year. The Department of Architecture aims to educatequalified and professional people with creative, analytical and innovativethinking skills. In line with this objective, it offers a comprehensiveeducation to its students with its advanced equipment and technological facilitiesthrough experienced, successful and ever-expanding teaching staff.
Studentsare given an education based on the idea of fine art which is very effective inarchitectural design, the importance of architectural profession and place insociety, research and evaluation methods in architectural design, thinking inthree dimensions and expressing what they think. It is aimed to educate amulti-faceted student and researcher professional who can adapt to team workand present designs that are shaped by conceptual, social, cultural andeconomic values that can make decisions on their own, and dominate today’sbuilding technologies.

 Since2013-2014 Fall semester Graduate and Ph.D. education has begun to be given inthe Department of Architecture, and scientific and artistic researches shouldnot lead to the developments required by the architectural profession; The aimof this course is to enable the students to research independently, to examinethe scientific topics deeply, to make comments and to determine the methods toobtain new results.
In the awareness of the needs of our country’sbuilding sector, with its curriculum attaching importance to applied education;aware of user needs in architectural design, knowledge of sustainable design,environmental protection and improvement, dominating aesthetic values inphysical environment design; the students are required to use theirprofessional skills correctly and effectively in order to train architects whowill be able to work anywhere in the world and successfully represent ourcountry in the field of information technology, carrier systems, constructiontechniques, project management, project financing and building production whereour country has a say.

Assistant Professor Ayşegül TERECİ 
Head Of Department of Architecture