Ülkemizde, üniversite öncesi eğitim döneminde tarih dersleri öğrencilere genelde sıkıcı gelir. Yeni kurulan Bölümümüzde, bu branşı monotonluktan kurtarmak ve tarihimizi öğrencilere sevdirmek için tarihî olaylara geniş perspektiften bakma düşüncesi öne çıkarılacaktır.

            Günümüzde özellikle medyanın etkisiyle daha çok popülerleşen tarih biliminin sağlıklı şekilde barışa hizmet eden bir mecrada yürür hale gelmesi, tarih metodolojisi çerçevesinde güncel tarih anlayışının geliştirilmesiyle mümkündür. Öğrencilerimize tarihyazımında ve tarihçilikte son senelerde ortaya çıkan gelişmeler, Bölümümüzdeki tarih eğitimine yansıtılacak, böylece sağlıklı bir tarih anlayışının ortaya çıkmasına katkı yapılmış olacaktır. Bölümümüzde Lisans eğitimi süresince başarılı bir tarihçi olmaları yönünde öğrencilerimize sunulacak iyi bir nosyondan başka değişik sosyal bilim dallarında da ileride akademik çalışmalar yapabilmeleri için disiplinler arası bir alt yapının oluşturulmasına gayret edilecektir.

            Bölümümüz öğrenci odaklı çalışacak, bunun için öğrencilerimiz, öğretim üyelerimizle ders saatleri dışında yüz yüze görüşüp ortak çalışma yapma imkânı bulacaklardır. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışından misafir olarak çağıracağımız bilim adamlarını tanıma, bu sayede onları dinleme ve olaylara farklı perspektiften bakma fırsatı bulacaklardır. Öğrencilerimiz isterlerse Erasmus değişim programı çerçevesinde en az bir dönem AB ülkelerinde eğitim alıp uluslararası deneyim kazanacaklardır.

Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ

Bölüm Başkan Vekili