A1

Temel Matematik bilgi ve teoremlerini bilmeli

A2

Temel Matematik bilgi ve teoremlerinin mühendislik uygulamalarını bilmeli

A3

Temel Fizik bilgi ve teoremlerini bilmeli

A4

Temel Fizik bilgi ve teoremlerinin mühendislik uygulamalarını bilmeli

A5

Diferansiyel denklemleri, çözüm yöntemlerini ve mühendislik uygulamalarını bilmeli

A6

Sayısal analiz ve yaklaşık hesap yöntemlerini bilmeli

A7

Mühendislik sistemlerinin matematik modellerini kurabilmeli, bilgisayarda benzetimini yapabilmeli

A8

Kimyanın temel kavramlarıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmeli, uygulamalarını yapabilmeli

A9

Kimyanın temel kanunları ve kuramlarını kimyasal olaylara uygulayabilmeli

A10

Biyoloji ile ilgili tüm problemleri tanımlayabilmeli, modelleme ve çözüm yolları üretebilmeli

A11

Canlılığın kimyasal ve hücresel temelini bilmeli, enerji ve  metabolizma süreçlerini kavrayabilmeli, tüm biyolojik seviyelerde yapı ve işlev arasındaki ilişkileri analiz edebilmeli

A12

Malzeme bilimi ve nanoteknoloji bilgilerini yeni biyomedikal malzemeler geliştirmek üzere kullanabilmeli

A13

Biyonanoteknolojinin kullanıldığı disiplinleri ve endüstriyel uygulamalar hakkında bilgi ve beceriye sahip olabilmeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

Mekanik sistemlerin statik, dinamik ve mukavemet analizini yapabilmeli (katı cisim)

B2

Mekanizmaları bilmeli, statik ve dinamik analizini yapabilmeli

B3

Akışkan sistemlerinin ve ısıl sistemlerin analizini yapabilmeli

B4

Malzemelerin elektriksel, ısıl, manyetik ve optik özelliklerini bilmeli

B5

Temel düzey malzeme bilimi ve mühendislik bilgisi ve uygulamasını yapabilmeli

B6

Taşınım olayları kapsamında iletimle, ışınımla gerçekleşen ısı, kütle ve momentum ve enerji transferi konuları hakkında bilgi ve beceriye sahip olabilmeli

B7

Difüzyonla ve konveksiyonla kütle taşınımı problemlerini çözebilmeli

B8

Momentum, ısı ve kütle taşınımı prensiplerinin model denklemleri geliştirmek üzere fiziksel sistemlere uygulamasını bilmeli

B9

Tek boyutlu ısı transferi problemlerinin çözülebilmeli

B10

Endüstriyel uygulamalarda tanışınım olaylarını açıklayabilmeli

B11

Atomik yapı ve atomlar arası bağ hakkında bilgi sahibi olabilmeli

B12

Polimer, seramik ve metal malzemelerin karakteristik özelliklerini bilmeli

 

C1

Malzemeleri sınıflandırabilme, üstün ve eksik yönlerini tanımlayabilmeli

C2

Malzeme seçim kriterlerini bilmeli ve uygulayabilmeli

C3

Malzemelerin özel uygulamaları için kriter oluşturabilme, tasarım yapabilmeli

C4

Çalışma şartlarını dikkate alarak belirli bir mühendislik uygulaması için uygun malzeme seçebilmeli

C5

AFM, STM, SEM vs görüntüleme cihazlarını kullanabilmeli

C6

CVD, PVD vs. malzeme büyütme mekanizmalarını kullanabilmeli

C7

Dövme, haddeleme, ekstrüzyon  ve tel çekme hakkında bilgi sahibi olabilmeli

C8

Endüstriyel üretim süreçlerinin Dünya’ da ve Türkiye’ de nasıl gerçekleştirildiği kavrayabilmeli

C9

Endüstriyel süreçlerde açığa çıkan yan ürünleri değerlendirme yöntemlerini tartışabilmeli

C10

Bazı hammaddelerin ve ara maddelerin endüstriyel değeri olan ürünlere dönüştürülmeleri için uygulanan yöntemleri tanımlayabilme ve en uygun yöntemi seçebilmeli

 

D1

Nanomalzemelerin statik ve dinamik davranış özelliklerini bilmeli

D2

Nanomalzemelerin statik, dinamik ve elektriksel özelliklerine göre malzeme seçimi yapabilmeli

D3

Mekanik sistemlerin mukavemet ve ısıl analizlerini bilgisayar ortamında yapabilmeli

D4

Nanoyapılarda meydana gelecek hasar mekanizmalarını bilmeli

D5

Plastik deformasyondan tasarlama prosesine kadar kullanılan anizotropi tekstür ve malzeme fabrikasyonu arasındaki ilişkileri bilmeli

 

E1

Nanomalzemeleri tanımlayabilmeli

E2

Nanomalzemelerin uygulama alanlarını ve önemini anlayabilmeli

E3

Nano partikülleri sıvı, kuru ve buhar yöntemleriyle sentezleme becerisine sahip olabilmeli

E4

Karbon nanotüplerin üretim yöntemlerini ve özelliklerini öğrenebilmeli

E5

Nanomalzemeleri inceleme araçlarının çalışma prensiplerini anlayabilmeli

E6

Nanomalzemelerin üstün ve yeni fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklayabilmeli

E7

Nanotıp ve biyoteknolojideki uygulamalar ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilmeli

E8

Nanoteknoloji ve nano sistemlerin prensiplerini hakkında bilgi sahibi olabilmeli

E9

Nano boyutta mekanik ve malzeme davranışlarını tanıyabilmeli

E10

Nano boyutta hesaplamalı mekanik analiz yöntemlerini hakkında bilgi sahibi olabilmeli

 

F1

Mekanik sistemlerin programlamasında kullanılan temel programlama dillerini (Visual basic, Assembly, C) bilmeli

F2

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği uygulamaları için paket programları kullanabilmeli

F3

Modelleme analiz, simülasyon yöntemi kavramlarını kullanabilmeli

F4

Analiz için bilgisayar destekli modelleme ve tasarım yapabilmeli

F5

Algoritma tasarım ve analiz tekniklerini bilmeli

 

G1

Elektriksel devrelerin analizini yapabilmeli

G2

Elektronik devre elemanlarının karakteristik özelliklerini bilmeli

G3

Temel elektrik bilgilerini ögrenmeli

G4

Kirchoff ohm kanunlarını kavramalı

G5

Güç hesaplalarını yapabilmeli

G6

Temel elektrik-elektronik imal usulleri (bilgisayar simülasyonu, bread-board tasarımı, devre elemanı seçme, lehim yapma vb…) hakkında bilgi sahibi ve uygulama deneyimi olmalı

 

H1

Malzeme karakteristiği ile ilgili problemleri formüle edebilmeli, çözebilmeli

H2

Malzeme tasarım ve özellikleri ile ilgili veriyi analiz edebilmeli

H3

Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanındaki deneyleri tasarlayıp yürütebilmeli

H4

Malzemenin yapısını, onun mekanik özellikleri üzerine etkisini kurabilmeli

H5

Malzeme dizayn prensipleri ve malzemelerle konstrüksiyonu kavrayabilmeli

H6

Ani Kırılma, Yorulmaz, Korozyon, Sürtünme ve Aşınma ile ilgili Alan Etüdlerini yapabilmeli

H7

Yapıdaki kusurlar ve bu kusurların mekanik özellikleri üzerine kavramları bilmeli

 

I1

Paranın zaman içindeki değerini anlayabilmeli

I2

Mühendislik tasarımında ekonomik analizin yeri ve önemini açıklayabilmeli

I3

Ekonomik analiz yöntemlerini kullanabilmeli

I4

Temel optimizasyon konusunda bilgi sahibi olabilmeli

I5

Mühendislik ekonomisi kavramını ve prensiplerini kavrayıp kullanabilmeli

I6

Pazar koşulları ve talep tahminleri analizlerini gerçekleştirebilmeli

 

J1

Faz diyagramları ile ilgili temel kavramları, Gibbs Faz kuralını uygulayabilmeli

J2

Faz diyagramları kapsamında bir bileşenli sistemleri yorumyabilme bilgi ve becerisine sahip olabilmeli

J3

Termodinamiğin temel kavram ve kanunlarını malzeme mühendisliğinde kullanabilmeli

J4

Bir sistemdeki iş-enerji ve ısı enerjisini hesaplayabilmeli

J5

Reaksiyonlarda termodinamik açıdan sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeli

J6

Malzemelerin termodinamik analizlerini yapabilmeli

 

K1

Klasik ve modern fiziği malzeme ve nanoteknoloji uygulamalarında kullanabilmeli

K2

Basit kristal yapıları örgü ve birim hücre cinsinden tanımlayabilmeli, bu yapıların  bağlanma enerjilerini hesaplayabilmeli

K3

X-Işını kırınımı şartını ters uzayda formüle edebilmeli

K4

Miller indislerini tanımlayabilmeli ve Bragg kırınımı yasasını açıklayabilmeli

K5

Temel kristal yapılarını bilmeli ve paketlenme oranlarını hesaplayabilmeli

K6

Katıhal fiziği ile ilgili problemleri belirleyerek, bu problemlere çözüm üretebilmeli

K7

Kuantum mekaniğinin temel kavramlarını belirleyebilmeli ve tanımlayabilmeli

K8

Kuantum mekaniğinin postulatlarını belirleyebilmeli ve tanımlayabilmeli.

K9

Heisenberg belirsizlik ilkesinin neyi ifade ettiğini bilmeli

K10

Scrödinger denklemini yazabilmeli ve özelliklerini açıklayabilmeli

K11

Açısal momentum ve spin teorisini bilmeli

K12

Kuantum mekaniğinin malzeme bilimi ve nanoteknoloji konuları ile ilişkisini ve bunlara etkisini kavrayabilmeli

 

L1

Türk Dilini iyi kullanabilmeli, güzel Türkçe ile sözlü ve yazılı ifade tekniklerini bilmeli

L2

Yakın tarihimizi, Atatürk İlke ve İnkılâplarını, toplumumuzun gelişmesine katkılarını bilmeli

L3

Ülkemizin jeopolitik durumunu, sosyal sorunlarını, fırsat ve tehditleri değerlendirebilmeli

L4

Grup çalışmalarına yatkın olabilmeli ve mesleki etik kurallarını bilmeli

L5

Ülkemizin gelecek öngörüsü, öncelikli bilimsel ve teknolojik gelişme alanları ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olabilmeli

L6

Küresel ve uluslararası sosyo-ekonomik gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilmeli

L7

Ulusal ve uluslar arası kültür zenginlikleri hakkında bilgi sahibi olabilmeli

 

M1

En az bir Avrupa Birliği yabancı dilinde iyi derecede sözlü ve yazılı ifade yeteneği kazanabilmeli

M2

İkinci bir yabancı dilini de en az sosyal iletişim kurabilecek düzeyde bilmeli

M3

İnternette patent ve literatür araştırması yapabilmeli

M4

Rapor, makale, teknik doküman hazırlayabilmeli ve sunabilmeli

M5

Temel bilimlerin ve teknolojinin güncel durumuna göre yenilikçi çözümler önerebilmeli

M6

Uluslararası işbirliği, değişim ve destek mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olabilmeli

M7

Malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği bilgi ve becerilerini sanayi de uygulayabilmeli

 

N1

Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmeli.

N2

Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmeli

N3

Bağımsız çalışabilmeli ve sorumluluk alabilmeli

N4

Birlikte çalışmaya yatkın olabilmeli

N5

Öğrenmeyi öğrenebilmeli ve yönetebilmeli

N6

Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeli

N7

Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmeli

 

 

Key / Transferable Competencies


A1

Know the fundamental mathematics knowledge and theorems

A2

Know the applications of mathematics in engineering

A3

Know the fundamental physics knowledge and theorems

A4

Know how to apply to  physic’s theorems in engineering applcations

A5

Know the differential equations with solution methods and applications in engineering

A6

Know the numerical calculations and analysis

A7

Build mathematical models of engineering problems and simulate them

A8

Know the fundamentals of chemistry and able to make chemistry applications

A9

Know the basic laws and theories of chemistry and able to apply them on chemical process

A10

Able to identify all problems related to biology, modeling and solving

A11

Know the chemical and cellular basis of life, energy and metabolism .Should be able to understand the process and analyze the relationship between structure and function in all biological levels.

A12

Should be able to use the  Materials science and nanotechnology  information to develop new biomedical materials

A13

Should have knowledge and skills about bionanotechnology disciplines and industrial applications.

 

 

 

 

 

B1

Analyze statics, dynamics and strength of the mechanical systems ( solid body)

B2

Know the mechanisms, ability to analyze statics and dynamics systems

B3

Analyze fluid and thermal systems

B4

Know electrical, thermal, magnetic and optic properties of materials

B5

Have basic level of knowledge of material science and able to apply in an engineering application

B6

Have information and knowledge about topics of Transport phenomena, such as conduction, and radiation that occur with heat, mass and momentum and energy transfer.

B7

Able to solve problems about diffusion and convection mass transfer.

B8

Develop the model equations on momentum, heat and mass transfer principles in order to apply to physical systems.

B9

Able to solve one-dimensional heat transfer problems.

B10

Explain the Transport phenomena events in industrial applications.

B11

Have information about Atomic structure and interatomic bonds.

B12

Know the characteristics of polymer, ceramic and metallic materials.

 

 


C1

Able to classify materials and identify superior and missing aspects.

C2

Able to know and apply material selection criteria

C3

Able to design and create criteria for the specific applications of materials.

C4

Able to select appropriate materials for their working conditions.

C5

Able to use imaging devices like AFM, STM and SEM, etc.

C6

Have knowledge about material production devices like CVD, PVD, etc.

C7

Have knowledge about forging, rolling, extrusion and wire drawing.

C8

Have knowledge about industrial production processes in the world and in Turkey.

C9

Able to discuss recycling methods of by-products in industrial processes.

C10

Able to identify and select the most suitable methods for converting raw materials and intermediates products with industrial value.


D1

Able to make 2D/3D drawings of solids on computer within technical drawing standards.

D2

Able to make a solid model and get fabrication and installation pictures of them

D3

Able to know static and dynamic properties of nanomaterials

D4

Able to make materials selection according to nanomaterials static, dynamic and electrical properties

D5

Able to make strength and thermal analysis of mechanical systems on computer

D6

Able to know defect mechanisms of nanostructures

D7

Able to know the relationship between texture, anisotropy and material fabrication from plastic deformation to design process


E1

Able to define nanomaterials.

E2

Able to know application areas and importance of nanomaterials.

E3

Able to synthesize nanoparticles by the methods; dry, liquid and vapor.

E4

Able to know production methods and properties of carbon nanotubes.

E5

Able to understand the working principles of nanomaterials characterization devices

E6

Able to explain the new physical and chemical superior properties of nanomaterials 

E7

Able to have information about practices and developments in nanomedicine and biotechnology applications

E8

Able to have knowledge about the principles of nanotechnology and nano systems

E9

Able to have knowledge about the mechanical behavior of materials at nano-scale.

E10

Able to have knowledge about  mechanical computational methods of analysis in nano-scale


F1

Know the basic programming languages (Visual basic, Assembly, C)  used in mechanical systems

F2

Able to use packaged software for engineering applications in Materials Science and Nanotechnology applications.

F3

Able to use the concepts of modeling, analysis, simulation methods

F4

Able to use computer-aided modeling and design for analysis

F5

Able to know Algorithm design and analysis techniques


G1

Able to analyze electrical circuits.

G2

Know the characteristics of electronic circuits components.

G3

Should know basic electrical principals.

G4

Know Ohm's-Kirchhoff’s laws.

G5

Able to make power calculations.


H1

Able to formulate and solve problems related to material characteristics.

H2

Able to analyze data related to materials properties and design.

H3

Able to design and perform experiments on materials science and nanotechnology.

H4

Able to establish the effect of material structure on mechanical properties.

H5

Able to understand the design principles and construction of materials

H6

Able to study on rapid fracture, fatigue, corrosion, friction and wear

H7

Able to know defects in the structure and their effects on mechanical properties


I1

Able to understand the time value of money

I2

Able to explain the importance and role of economic analysis in engineering design

I3

Able to use economic analysis methods

I4

Having knowledge about basic optimization

I5

Able to use and understand the concept and principles of engineering economics

I6

Able to perform analysis of demand forecasts and market conditions


J1

Able to understand the basic concepts of phase diagrams and Gibbs phase rule 

J2

Able to know and commend on one component systems under concept of phase diagrams

J3

Able to use basic concepts and laws of thermodynamics in materials engineering

J4

Able to calculate the work-energy and thermal energy in a system

J5

Able to establish a cause-effect relationship in reaction in terms of thermodynamics

J6

Able to make thermodynamic analysis of the material


K1

Able to use classical and modern physics in materials and nanotechnology applications

K2

Able to identify simple crystal structures and unit cell lattice and calculate the binding energy of these structures

K3

Able to formulate X-ray diffraction in the reciprocal space

K4

Able to define  Miller indices and explain the Bragg diffraction law

K5

Able to know the basic crystal structure and calculate packing ratio 

K6

Able to identify problems related to solid state physics and find solutions to these problems

K7

Able to identify and describe the basic concepts of quantum mechanics

K8

Able to define the postulates of quantum mechanics

K9

Able to know the explanation of  the Heisenberg uncertainty principle

K10

Able to write the Schrödinger equation and explain the properties.

K11

Able to know angular momentum and spin theorem

K12

Able to understand relationship between quantum mechanics and materials science and nanotechnology issues and their impact of each other.


L1

Use Turkish language properly and express himself efficiently in both verbal and non-verbal ways

L2

Know the late history of Turkey, Atatürk’s principles and their contribution to nation’s development

L3

Interpret the condition of Turkey both politically and geographically.

L4

Know the ethics in engineering profession

L5

Know Turkey’s technological development plans and targets

L6

Follow the recent global socio-economic trends, issues and problems

L7

Be aware of national and international cultural richness


M1

Ability to use one of European Union’s language to express himself in both verbal and non-verbal way

M2

Ability to use second foreign language to communicate with colleagues. 

M3

Ability to do patent searching and literature research.

M4

Ability to prepare report, article and technical documents, and present them

M5

Ability to propose innovative solution according to fundamentals science and technological developments.

M6

Know the concept of international cooperation, exchange and support mechanisms

M7

Able to apply knowledge and skills of materials science and nanotechnology engineering in industry


N1

Able to present information and opinions of issues related to the field written and oral.

N2

Able to evaluate knowledge and skills with  a critical insights

N3

Able to work independently and to take responsibility.

N4

May be predisposed to work together

N5

Able to learn learning and manage.

N6

Able to use information and communication technologies

N7

Able to use a foreign language to communicate with professionals in the occupational area

N8