ALAN YETERLİLİKLERİ

1)      Sosyolojik bilgi birikimini pratik sorunlar önünde, yazacağı makale ve tezde kullanabilme doğrultusunda yeterli yöntem bilgisine sahip olabilmek, bu alanda bulunan bilgisayar programlarını (SPSS gibi) etkin bir şekilde kullanabilmek,

 

2)      Toplumsal sorunları doğru algılama, bu sorunları doğuran çok faktörlü sosyal etmenleri görebilme, tahlil etme ve sosyolojik çözüm önerilerinde bulunabilme ve kavram üretme ve kavramsallaştırma yetkinliği taşıyabilmek,

 

3)      Güncel sosyolojik kavramsallaştırmalara ve temel konularda örneğin küreselleşme, çokkültürlülük, kimlik, postmodernizm, kadın, cinsiyet problemleri, değerler gibi bu kavramların üretildiği merkezlerin tekyönlü etkisine maruz kalmadan, eleştirel bir boyutta bakabilmek,

4)      Sosyolojinin bilim olarak ortaya çıkmasını sağlayan XIX. yüzyıl şartlarını, bunu hızlandıran devrim süreçlerini derinlemesine okuyabilmek ve tahlil edebilmek,

 

5)      Ülkemizde sosyoloji biliminin başlangıçtan günümüze sürdürmüş olduğu macerayı, bu bilime katkı sağlayan belli başlı öncüleri ekseninde yakından değerlendirebilmek.

 

AREA QUALIFICATIONS

1) In the face of practical questions when writing an article or thesis using her/his sociological knowledge, possession of adequate knowledge of methodology and being able to use the related computer software (such as the SPSS) effectively,

 

2) Having an ability to perceive social problems properly; to see, analyze and offer sociological recommendations to the multi-faceted social influences resulting in these problems; possess the qualifications to conceptualize and formulate concepts,

 

3) Being able to approach contemporary sociological conceptualizations and other major issues such as globalization, multiculturalism, identity, gender and, values from a critical perspective, while overcoming the one-directional influences set by the centers of knowledge where these concepts are formulated,

 

4) Being able to make an in-depth reading and analysis of the developments and processes of revolution in the 19th century which gave rise to the sociological science,

 

5) On the basis of the major figures who contributed to the development of sociological science in Turkey, being able to closely examine the trajectories of sociology in Turkey from its start to present day.