İnşaat Mühendisliğine Giriş
İnşaat mühendislerinin temel faaliyet alanlarının anlatıldığı; inşaat mühendisliğinin temel uygulama konularının tanıtıldığı yönlendirici bir ders niteliğindedir. Ders kapsamında ayrıca bölüm müfredatı ve kapsamı açıklanmakta; bölüm öğretim elemanları tanıtılmaktadır. Profesyonel mühendislik uygulamaları ile ilgili örnekler sunulmaktadır. Mühendislik uygulamaları ile ilgili sözlü ve yazılı iletişim yöntemleri ile doküman hazırlama esasları anlatılmaktadır.
Introductory Chemistry for Engineers
Chemical principles with applications in engineering. Stoichiometric calculations, properties of gases, properties of liquids and solutions, gas phase chemical equilibrium, ionic equilibrium in aqueous solution, oxidation-reduction reactions, chemical kinetics.
English-1
Course activities are organized in 4 main fields: 1.Projects: The projects are designed to trigger students’ abilities to think and act creativiely. These projects are chosen mainly on social problems to ımprove students’ social responsibilities. 2.Reading Assignments: Students are supposed to read scientific and technical books and listen their audiobooks simultaneosly. 3.Writing Assignments: Students are supposed to write technical essays on various subjects. 4.Watching Talks, Movies and Documentaries: Students are expected to watch and outline technical talks.
Calculus-1
Functions and models, limits and derivatives, differentiation rules, applications of differentiation, integrals. Applications of integration, techniques of integration, further applications of integration, differential equations, parametric equations and polar coordinates, infinite sequences and series.

Physics-1
Measurements, vectors. Motion in one dimension. Plane motion. Dynamics of particles. Work and energy.Collision. Kinetics of rotation. Inflection of the mass. Fluid mechanics. Heat and the first law of thermodynamics. Kinetic theory of gas. Second law of thermodynamics.

Mühendislik Oryantasyonu

Teknik Resim

Statik

Computer Aided Engineering Drawing
Bu ders, mühendislik çizimleri ile ilgili olarak bilgisayar destekli çizim yapma ana kavramlarını vermek üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerin genel olarak CAD kavramlarını öğrenmesi; CAD kullanıcı arayüzü ve çizim editörü ile tanışması beklenmektedir. Bunların ötesinde aşağıda sıralanan teknik çizim kavramları öğretilmektedir: ortografik çizim, izometrik ve oblik projeksiyonlar, kesit alma, temel boyutlandırma teknikleri,
Geology for Civil Engineers
Yer kürenin yapısal özellikleri. Jeolojik döngüler, mineraller ve kayalar. Doğal ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan süreçler: yapı ve inşaat mühendisliği projeleri için potansiyel tehlike oluşturan jeolojik ortamlar. Deniz ve kara üzerinde dışsal süreçler. Deprem ve kayaların deformasyonu gibi içsel süreçler. İnşaat mühendisliği öğrencileri için önemli başlıklar: ana kaya tipleri, aşınma (weathering), zemin ile ilgili araştırmalar, kaya kütlelerinin taşıma kapasiteleri, kil ve turbalıklarda yerleşme (subsidence) , kireçtaşı ve tebeşir alanlarda çukur oluşumlar, arazi kaymalarında suyun etkileri, eğimli araziyi dengede tutma teknikleri ve temel koşullarını anlama teknikleri. Sorunlu toprak oluşumlarında arazi çalışmaları ve islah.
Basic Computer Sciences
Basic Computer Hardware. Problem solving using computers. The concept and notation of algorithms. Problem analysis and algorithm design. Development of algorithms and their implementation in a procedure-oriented language. Integrated programming environment (editing, computing and debugging), data types, operators, input/output, structured programming, program control, subprograms, passing parameters. Arrays and array processing.
Calculus-2
Sequences. Series with positive terms, series with arbitrary terms, absolute and conditional convergence, power series, Taylor and Maclaurin series. Vector calculus. Functions of multiple variables; limits, continuity, partial derivatives, chain rule, directional derivatives, maxima and minima, Lagrange multipliers, Taylor
Physics-2
Charge and matters. The electric fields and Gauss’ law. Electrical potential. Capacitors and dielectrics. Current and resistance. Electromotive force and electric circuits. Magnetic field and Ampere’s law. Faraday’s law. Inductance and L-C-R circuits. Magnetic properties of solids. Alternating Currents. Electromagnetic waves. Optics. Wave optics and interference. Diffraction. Light and quantum physics.
English-2
This course aims to equip students to interact with academic texts while helping them fully acquire both active and passive knowledge of vital academic and technical terminology in their fields. Students read high-interest texts from engineering sciences. The course also places a strong emphasis on improving reading skills relevant to the academic classroom, such as scanning, inference, working with graphs and tables, and recognizing context clues. In addition, students develop the skills necessary for a critical approach to texts in English, comprehending the ideas and values stated or implied, comparing the writers
Engineering Materials
Introduction and classification of materials. Atomic bonding of solids, the structure of crystalline solids, diffusion and rate equation, mechanical properties of metals, failure, physical properties of materials, electrical, thermal and magnetic properties. Corrosion and degradation of materials.

Engineering Mechanics 1
Rigid body mechanics. Equivalent force systems: Concepts of moment, couple, resultant. Equilibrium: Free-body diagram; equations of equilibrium. Structural analysis: Trusses; beams. Shear force and bending moment diagrams by method of sections and by method of integration. Properties of surfaces: Area moment and centroid; moments and product of inertia; principal directions.
Probability and Statistics
Role of probability in engineering. Elementary concepts of probability and statistics. Bayes’ theorem. Some probability models of random phenomena. Distributions: discrete and continuous distributions. Transformation of random variables. Conditional distributions. Mathematical expectations: mean, variance, moment generating functions. Random occurrences and problems with observed statistical variability. Elements in decision theory as applied to the design of engineering systems. Applications.
Linear Algebra
Matrix algebra. Systems of linear algebraic equations . Real vector spaces. Inner product spaces. Linear transformations and matrices. Determinants. Eigen values and eigen vectors. Linear vector spaces.

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi 1
Devrim, isyan ve evrim kavramları: Türk devriminin özellikleri, Anadolu devriminin yapısal özellikleri, Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Meclisin oluşturulması ve üyelerin seçilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, Kurtuluş Savaşı, İzmir’in İşgali, Kuva-ı Milliye’nin oluşması, Birinci ve İkinci İnönü Savaşları, Eskişehir-Kütahya Savaşları, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Anlaşması, Saltanata Son Verme, Lozan Anlaşması.

Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi

Teknik Olmayan Seçmeli Ders

Teknik Olmayan Seçmeli Ders

Fluid Mechanics
Introduction: definition of a fluid, basic equations, methods of analysis, dimensions and units, analysis of experimental error. Fundamental concepts. Fluid statics. Basic equations in integral form for a control volume. Introduction to differential analysis of fluid motion. Incompressible inviscid flow. Dimensional analysis and similitude. Internal incompressible viscous flow. Fully developed laminar flow. Flow in pipes and ducts. Flow measurement. Fluid machinery. Flow in open channels.

Engineering Mechanics 2
Kinematics of particles and rigid bodies: absolute motion, relative motion. Kinetics of particles: equations of motion, work-energy and impulse-momentum. Systems of particles. Kinetics of rigid bodies: Euler`s equation, plane motion of rigid bodies, kinetic energy of rigid bodies. Introduction to the dynamics of vibrating systems.
Mukavemet
Malzemelerin mekanik özelliklerine giriş. Gerilme-şekil değiştirme. Tasarıma giriş. Eksenel deformasyon. Burulma. Kirişlerde denge. Kirişlerde gerilme. Kirişlerde deformasyon. Gerilme-şekil değiştirme transformasyonu. Mohr dairesi. Bileşik yüklerin oluşturduğu gerilmeler. Kolonlarda burkulma. Enerji yöntemleri. Tasarıma yönelik özel konular.
Yapı Malzemeleri
Aşağıda sıralanan malzemelerin üretim teknikleri, türleri, yapıda kullanılmaları, özellikleri ve test edilme teknikleri: kireç, alçı taşı, bağlayıcılar, mineral agregalar, beton, kil ürünleri, metaller, polimerler, bitümlü malzemeler, ahşap. Betonun bileşenleri; beton karışım hesabı, üretiminde ana adımlar, betonun fiziksel ve mekanik özellikleri.
Differential Equations
First order, higher order linear ordinary differential equations, series solutions of differential equations,Laplace transforms, linear systems of ordinary differential equations, Fourier analysis and partial differential equations.
Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi 2
Atatürkçülük, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları.
Meslek Ahlakı ve Ahilik

Teknik Olmayan Seçmeli Ders

Zemin Mekaniği
Soil mechanics and foundations, Geological Characteristics of Soils and Particle Sizes of Soils, Soils Investigations, Physical Soil Parameters and Soil Classification, Soil Compaction, One-Dimensional Flow of Water Through Soils, Stresses, Strains, and Elastic Deformations of Soils. Stress Path. One-Dimensional Consolidation Settlement of Fine-Grained Soils. Shear Strength of Soils.

Hydromechanics
Laminar and turbulent flows. Friction factor in pipe flow. Computation of flow in single pipes: Hydraulic machinery: turbines and pumps. Pipeline systems and networks. General characteristics and classification of open channel flow: pressure and velocity distribution. Continuity equation. Energy concept. Momentum principle. Uniform flow. Rapidly varied flow gradually-varied flow. Design of nonerodible and erodible channels.
Structural Analysis 1
Yapı analizine giriş. Virtuel iş prensipleri. Yer değiştirme metodları : Kuvvet metodu, Açı metodu, cross metodu, özel konular. Matris metodları.
Yaz Stajı 1
İnşaat Mühendisliğinin ana uygulama alanlarına ilişkin en az 6 haftalık (30 iş günü) şantiye stajı niteliğindedir. Öğrencinin staj yapacağı kurumun ve staj programının önceden bölümce onaylanması zorunludur. Yaz Stajı 1’in tamamlanmasından sonra ve kayıt süresi sırasında öğrencilerin kapsamlı bir staj raporu sunmaları istenir. Raporda öğrenci tarafından yürütülen çalışma veya katkıları detaylı olarak verilmelidir.
A Grubu Teknik Seçmeli Ders

Teknik Olmayan Seçmeli Ders

Teknik Olmayan Seçmeli Ders

Mühendislik Ekonomisi
Mühendislik ekonominisinin temel kavramları. Faiz, para ve zaman arasındaki ilişkilerin temelleri. Değer kaybı ve azalması. Ekonomik olarak seçeneklerin karşılaştırılmasının ana yöntemleri. Riske dayalı karar analizi. Seçeneklerden en uygunun seçimi. Yenileme problemi. Mühendislik ekonomisi kavramlarının inşaat mühendisliği problemlerine uygulama örnekleri.
Temel Mühendisligi 1
Toprak davranışını açıklayan bir kritik durum modeli. Sığ temellerin taşıma kapasitesi ve oturması. Kazık temeller. Toprak tabakalarında iki yönlü su akımı. İstinat duvarlarının dengeliliği ve sağlamlığı. Eğimlerin dengeliliği ve sağlamlığı.
Hydrology and Water Resources
Su kaynakları mühendisliğine giriş. Hidrolojik döngü. Su kaynakları sistemlerinin tasarımı. Su kaynakları mühendisliğinde olasılık ve istatistik uygulamaları: olasılık dağılımları, hidrolojik verilerin analizi. Yüzey suyu hidrolojisi: yağış, yağıştan yararlanma, akış modelleri, iletim modelleri. Yeraltısuyu hidrolojisi. Barajlar ve savaklar. Sulama ve drenaj.
Betonarmenin Temel İlkeleri
Tek ve çok yönlü eksenel gerilme altında betonun mekanik davranışı. Betonun zamana bağlı davranışı. Betonarme çeliğinin mekanik davranışı. Eksenel yüklü yapı elemanlarının dayanım ve davranışı; sargı etkisi. Basit eğilme etkisi altındaki yapı elemanlarının dayanım ve davranışı. Bileşik eğilme altındaki yapı elemanları dayanım ve davranışı. Kesme ve eksenel kuvvet altındaki elemanların dayanım ve davranışı.
Çelik Yapı Tasarımı Esasları 1
Çelik yapı tasarımı kavramına giriş. Yöntemler, yönetmelikler, emniyet, işlevsellik. Çelik yapıların davranışları. Çekme elemanları, basınç elemanları, kirişler, kiriş-kolonlar, çelik yapılarda birleşimlerin davranışları, civatalı ve kaynaklı birleşimler.
B Grubu Teknik Seçmeli Ders

B Grubu Teknik Seçmeli Ders

İnşaat Mühendisliğinde Tasarım ve Projelendirme 1
Bir danışman gözetimi altında bağımsız bir projelendirme ve tasarım çalışması yapılması; ileri seviyede bir proje tasarım çalışması için potansiyel konuların belirlenip detaylarının ortaya konması; inşaat mühendisliği alanlarından bir veya birkaçını içeren spesifik problemi tarifleyip çözüm oluşturularak projelendirilmesi: ön araştırmaların sonuçlandırılıp tasarımın proje önerisi haline getirilip raporlaştırılması; sözlü olarak sunulması; yapılacak işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimlerin tartışılarak detaylı proje uygulama planının hazırlanması amaçlanmaktadır.

Yaz Stajı 2
İnşaat Mühendisliği ana uygulama alanlarına ilişkin en az altı haftalık (30 iş günü) tasarım ve planlama pratik eğitimi. Öğrencinin staj proğramının ve staj yapacağı kuruluşun programa başlamadan önce bölümce onaylanması gereklidir. Yaz Stajı 2
Betonarme Yapı Tasarımı
Yapıların sınıflandırılması. Taşıyıcı sistem seçimi. Taşıyıcı sistem düzensizlikleri. Döşeme
tipleri. Kirişli döşemeler, bir ve iki yönde çalışan döşemeler, TS500-2000 tabloları ile
donatı hesabı, boşluklu döşemeler, çeşitli mesnetli ve yüklü döşemeler. Dişli döşemeler.
Temeller, temel tipleri, duvar altı temeli, sürekli temeller, radye temeller
Detaylı Gör
C Grubu Teknik Seçmeli Ders

C Grubu Teknik Seçmeli Ders

D Grubu Teknik Seçmeli Ders

İş Sağlığı ve Güvenliği-1

İnşaat Mühendisliğinde Tasarım ve Projelendirme 2
Bir danışman gözetimi altında bağımsız bir projelendirme ve tasarım çalışması yapılması; ileri seviyede bir proje tasarım çalışması için potansiyel konuların belirlenip detaylarının ortaya konması; inşaat mühendisliği alanlarından bir veya birkaçını içeren spesifik problemi tarifleyip çözüm oluşturularak projelendirilmesi: ön araştırmaların sonuçlandırılıp tasarımın proje önerisi haline getirilip raporlaştırılması; sözlü olarak sunulması; yapılacak işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimlerin tartışılarak detaylı proje uygulama planının hazırlanması amaçlanmaktadır.
E Grubu Teknik Seçmeli Ders

E Grubu Teknik Seçmeli Ders

F Grubu Teknik Seçmeli Ders

F Grubu Teknik Seçmeli Ders

F Grubu Teknik Seçmeli Ders

İş Sağlığı ve Güvenliği-2

Ulaşım ve Trafik Mühendisliğinin Prensipleri
Ana ulaşım sistemleri. Ulaşım sistemlerinin ana bileşenleri. Taşıma araçları, ulaşım ağları ve terminaller. Ulaşımla ilgili yapıların ve tesislerin tasarımları. Karayolu ulaşımı. Ulaşım sistemlerinin ve trafik mühendisliğinin işletilmelerinin planlanması. Trafik akış modelleri. Kavşaklar için trafik analizi. Ulaşım sistemlerinin sağladığı servislerin temel tarifi ve hesaplanması. Ulaşım sistemlerinin planlaması ve yönetimi.
Yapı Dinamiği

Yapı Mühendisliği ve Şantiye Yönetimi
Yapı endüstrisinin profili; şirket ve şantiye organizasyonu ve yapı kontratlarının türleri. Yapı projelerinin planlama ile ilgili hususları; yönetim ve organizasyon, ihaleye çıkma süreçleri, tedarik zinciri entegrasyonu, risklerin yönetilmesi, planlama süreçleri ve teknikleri. Yapı projelerinin proğramlanması ve kontrolü: yapı imalatında ardışık adımlar, metod raporlaması, emniyetli çalışma koşulları için planlama, proje ve nakit akışı planlaması. Verimlilik, kalite, sağlık ve emniyetle ilgili konular. Yapı ile ilgili ekipmanlar; seçim kriterleri.

Enerji Yöntemleri ve Yapı Sistemleri

Computer Networks

Mühendislik Etiği ve Hukuk
Haklar ve özgürlükler, kontratlar, ihmalcilik ve görevi kötüye kullanma, başarılı iş sürdürme şekilleri, profesyonellik, alternatif ihtilaf çözme yolları, haciz, telif hakları ( patentler, ticari marka, telif hakları ve endüstriyel tasarımlar).
Yapı Analizi 2
Kabuller, kesme, moment ve reaksiyonların denge prensipleri, t,esir çizgisi, virtüel iş,
moment alanı ve Castigliano teoremleri ile deplasman hesabı, hiperstatik sistemler,
deplasman ve kuvvet ve açı metodu, stiffnes metod, moment dağıtım metodu (Cross) ve
matris metodu ile yapıların analizi.
Detaylı Gör
Yapı Sistemleri
Yapı Mühendisliğinin Tarihçesi. Yapı Tanımı. Taşıyıcı Sistemlerin Sınıflandırılması.
Taşıyıcı Sistem Tasarımının Hedefleri
Detaylı Gör
Yapı Planlaması ve Maliyet Hesaplamaları

1. Proje Yönetimi (Yapı Gereksinimleri, Ön Etütler, Projelerin Planlanması).

2. Ekonomik Analizler

3. Proje Maliyeti Hesapları, Uygulama Programı.

4. Şantiye Planlaması, Mali Analizler

5. İş Programları (Çubuk Diy. CPM, PERT).

6. İş Programları, Planlama (Kutu Diyagramları, LOB, Denge-Devre Diyag.).

7. Kesin Proje Uygulamaları (Çizimi, Şartname ve Yönetmelikleri).

8. Metraj Hazırlama, Keşif Çıkartma, Rayiç-Analiz-Birim Fiyat v.b. düzenleme.

9. Yapı Yönetimi (İş Yönetimi Prensipleri, Yönetici Gn. Görevleri, İlkeler).

10. Şantiye Kurulması, Düzenlemeler (Gitmeden önce ve gittikten sonraki işler).

11. Şantiye ve İnşaat işyerlerinde Yönetimsel Planlama, Organizasyon, Makineler.

12. Şantiye Binaları (Genel Düzenlemeler, Çeşitleri,Ambar ve Depolar, Özel.).

13. Şantiye Servis Yolları ve Dekovil Hatları Özellikleri, imalatı ve uygulamaları.


Detaylı Gör
Zemin Davranış Özelliklerine Giriş
Giriş, bağ ve kristal yapı özellikleri, toprak minerolojisi, toprak oluşumları ve toprak
yığıntıları, toprak yapısı ve kompozisyonunun belirlenmesi, toprak bünyesindeki su,
toprağın bünyesel özellikleri, toprağın kompozisyonu ve mühendislik açısından özellikleri,
toprak yapısı, toprağın iletim özellikleri, toprağın taşıma kuvveti, gerilim-gerinim
davranışının modellenmesi esasları.
Detaylı Gör
Geosentetik Takviyeli Zemin Yapılarının Tasarım ve Analizi
Giriş: uygulama esasları ve ilgili yönetmelikler, güçlendirilmiş toprak yapılara örnekler.
Topraklar ve geosentetikler. Analiz yöntemleri. Gevşek zemin üzerine toprak sedde
inşaası. Takviyeli temel yastıkları. Taşınım yolları. İstinat yapıları. Arazi doldurma
mühendisliği-yüzey tabakaların takviyesi- paralel tabakalı sistemler. Doğrusal taşıyıcılar
veya noktasal elemanlar üzerine takviyeli toprak yapı inşası. Geosentetik malzeme ile
korunmuş kolon kullanan temel sistemleri. Çökme riski olan alanlarda üstten köprüleme
sistemleri. Geosentetik takviyeli sistemlerde dinamik etkiler.

Detaylı Gör
Zemin Dinamiği
Giriş: basit sistemlerde titreşim, topraklarda dalga yayılması, tekrarlı yüklemeler altında
toprak davranışı, dinamik toprak özelliklerinin ölçülmesi, dinamik olarak yük alan temeller.
Titreşimin önlenmesi: tarifler, titreşim etkilerinin belirlenmesi, titreşimin ölçülmesi, titreşim
tahminleri, titreşim azaltılması. Geoteknik deprem mühendisliği: deprem özelliklerinin
belirlenmesi, depremden kaynaklanan yer hareketlerinin tahmin edilmesi, alan tepkisinin
sismik analizi, sıvılaşma problemi ve önlemleri, geoteknik yapıların tepkileri, yer altı
yapılarının tepkileri.
Detaylı Gör
Çelik Yapı Tasarımı Esasları 2
Yüksek Mukavemetli Bulonlar, Dolu Gövdeli Kirişler, Sürekli Kiriş Birleşimleri, Kolon
Ekleri, Çerçeveler, Çerçeve Köşeleri, Çerçeve Ayakları.
Detaylı Gör
Su Temini Mühendisliğinde Tasarım
Water supply and distribution system design. Energy losses. Demand
calculations. Energy requirements of pumped systems. Valves. Water
distribution networks. Network analysis. Water quality aspects. Automated
optimization. Applications. The course is based on 24 hr extensive lecturing and
preparation of a comprehensive design project. Emphasis will be on computer
aşded system simulatiom and design based on analysis. Best contemporary
softwares will be available for design and analysis.
Detaylı Gör
Atıksu ve Şehirsel Yağmur Suyu Toplama Sistemleri Tasarımı
Wastewater And Urban Stormwater Collection System Design . Energy losses. Load
calculations. Energy requirements of pumped systems. Auxillary structures.
Wastewater And Urban Stormwater Collection Systems. System dimensioning and
design. Receivimg media water quality aspects. Automated optimization.
Applications. The course is based on 24 hr extensive lecturing and preparation of
a comprehensive design project. Emphasis will be on computer aşded system
simulatiom and design based on analysis. Best contemporary softwares will be
available for design and analysis.
Detaylı Gör
Temel İnşaatı Projesi
Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analiz
Sonlu Elemanlar Deplasman Metodu, Sistemin modellenmesi, Rayleigh-Ritz metodu ve
sonlu Elemanlar Metodu ilişkisi, Yaygın eleman tipleri, Eleman deplasman fonksiyonu
seçimi, Elemanın toplam potansiyeli ve minimum olma prensibi, Lokal rijitlik matrisi,
Transformasyon matrisi, Sistemin Toplam potansiyeli ve minimum olma prensibi, Sistem
rijitlik matrisi, Sistemin denge denklemleri, Sınır şartlarının işlenmesi, Denge
denklemlerini çözümü, Örnekler. Bir sonlu elman programının genel akış diyagramı.
Ödevler (seçilmiş SAP2000 uygulamaları)

Detaylı Gör
Şantiye Mühendisliği ve Yapı Lojistiği Yönetimi

1. Proje Yönetimi (Yapı Gereksinimleri, Ön Etütler, Projelerin Planlanması).

2. Proje Maliyeti Hesapları, Uygulama Programı.

3. Şantiye Planlaması, Mali Analizler

4. Kesin Proje Uygulamaları (Çizimi, Şartname ve Yönetmelikleri).

5. Yapı Yönetimi (İş Yönetimi Prensipleri, Yönetici Gn. Görevleri, İlkeler).

6. Şantiye Kurulması, Düzenlemeler (Gitmeden önce ve gittikten sonraki işler).

7. Şantiye ve İnşaat işyerlerinde Yönetimsel Planlama, Organizasyon, Makineler.

8. Şantiye Binaları (Genel Düzenlemeler, Çeşitleri,Ambar ve Depolar, Özel.).

9. Şantiye Servis Yolları ve Dekovil Hatları Özellikleri, imalatı ve uygulamaları.


Detaylı Gör
Bina Bilmi ve Teknolojisi
Termal konfora yönelik temel prensipler, bina tasarımında termal kontrol. Isı
akımı ve termal yalıtım, güneş enerjisi. Işık, renk ve görüş, gün ışığını hesaba
katan tasarım prensipleri, sesin özellikleri, oda akustiği, gürültü kontrolü ve
yalıtımı, sürdürülebilir tasarım kavramları ve prensipleri: değişikliğe insan tepkisi,
fark edilebilir eğilimler, temel kavramlar ve terimlerin tarifi, yüksek performanslı
binaların değerlendirilmesi, enerji ile ilgili tasarım stratejileri, su tasarrufu
stratejileri, binalarda kullanılan malzemelerin yeniden kapalı devre kullanımı,
Detaylı Gör
Geoteknik Araştırmalar
Geoteknik araştırma yöntemleri. Sahada gerçekleştirilen deneyler: standart penetrasyon
testi, koni penetrasyon testi, basınçölçer testi, arazi fırıldağı testi ve arazi geçirimlilik testi.
Sahada yapılan deneyler kullanılarak saha geoteknik özelliklerinin belirlenmesi. Sığ ve
derin temel tasarımlarında saha deneylerinin kullanılması.
Detaylı Gör
Temel Mühendisliği 2
Derin temeller: kazık temeller, kazıklı temellerin tasarımı, kazıkların tip ve uzunlukları,
örnekler. Kazıklı temel ve kazıklı temel gruplarının tasarımı: kazıklı temellerin kullanımı,
kazıklı temel tipleri ve kazıklı temel grupları, kazıklı temellerin zamanla yerleşme
özellikleri, kazıklı temel tasarımı, örnekler, kazıklı temel inşa ilkeleri. Mekanizmalı
temeller: mekanizmalı temellerin türleri, mekanizmalı temellerin inşasında uyulması
gereken kurallar ve tasarım esasları, dinamik yükler, çözüm yöntemleri. Temellerin
yapısal tasarımları: yapısal tasarım, tecritli temel ayakları, duvar tipi temel ayakları,
birleştirilmiş temel ayakları, çemberli temel ayakları, kirişli temeller, dairesel ve halka
şeklinde temel ayakları, temel ayaklarının imalat esasları, yapısal tasarıma örnekler
Detaylı Gör