TEZHİP TASARIMI I
OSMANLI TÜRKÇESİ I
Eski Türkçenin Tarihi, Eski Türkçe Kullanım Alanları, Eski Türkçede Harfler, Transkripsiyon Alfabesi, Eski Türkçede Kelime Özellikleri, Eski Türkçe Cümle Yapısı, Eski Türkçede İsmin Halleri, Eski Türkçede Fiil Çekimleri, Eski Türkçede Arapça Unsurlar, Eski Türkçede İsim Tamlamaları ve Türemiş Kelimeler.
Detaylı Gör
TEMEL SANAT EĞİTİMİ 1
Temel sanat eğitimi dersinin amacı: Temel sanat öğelerinin kavranması ve bu bilgilerin uygulamalı olarak deneyimlenmesi, Sanat nesnesinin biçimini oluşturan öğe ve ilkelerin tanımı, Öğe ve ilkelerin kompozisyonlardaki işlevi ve birbirleriyle ilişkisi, Öğrencinin sanatsal yetenek, yaratıcılık ve düşünce yapısının gelişmesine katkıda bulunan konuların öğretilmesi. Uygulamalar resim kalemi, pastel ve çini mürekkebi ile yaptırılır.
Detaylı Gör
TASARIM İLKELERİ I
Dersin amacı, öğrencinin; çevresini, doğayı, nesneleri gözlemleyerek yorumlayabilmesi için estetik yeteneklerini ve yaratıcı gücünü geliştirmektir. Geleneksel sanatlar temelli özgün tasarımlar için alt yapı oluşturmaktır.  Öğrencilerin sanatın temel ilkeleri ile ilgili bilgilerle donatılmasını sağlayarak  sanatsal yetenek, yaratıcılık ve düşünce yapısının gelişmesine katkıda bulunma konularını içerir. Uygulamalar kolaj  ile yaptırılır.
Detaylı Gör
KİTAP SANATLARINA HAZIRLIK
TEKNİK RESİM

Perspektif oluşturmada, ölçekli çizim kullanımı öğretilmektedir. Kompozisyonda mekanı oluşturmada önem teşkil eden perspektif, bu dersle pekişmekte ve bu dönem itibariyle alınan Resim dersindeki uygulamalarda yararlanılmaktadır.  


Detaylı Gör
SANAT TARİHİ 1

II. Dünya Savaşı bitimine dek yaşanan sanatsal dönem ele alınmaktadır. Sanatın M.Ö başlayan izlerini takibederek, savaşların sona ermesine kadarki süreçte, dönemin dünya sanatındaki yansımalarına paralel olarak; Türk Sanatının da dönemsel etkileşimi incelenmektedir. Bu süreçte verilen geleneksel eserlerin dönem özellikleriyle ele alınması esastır.  


Detaylı Gör
TEMEL BİLGİSAYAR TEK. VE KULLANIMI 1
Öğrencilere temel bilgisayar kuralları ve programlarının tanıtılması, photoshop programının öğretilmesi dersin amacını oluşturmaktadır.
Detaylı Gör
YABANCI DİL 1
Dersin içeriği,  mesleki bilgi ve beceri için gerekli olan İngilizce kavram ve alt yapısı oluşturma çalışmalarıdır.
Detaylı Gör
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ 1
Dersin içeriği: Atatürk ilkelerinin çağcıl Türkiye’yi yaratmada üstlendiği işlev, toplumsal yansımaları, “Ümmet” anlayışından “yurttaş” kimliğine ulaşmada yaşanılan süreçler ele alınacaktır.
Detaylı Gör
TÜRK DİLİ 1
Türkçe dersinde, Türk dilinin tarihi gelişimi incelenmekte, özellikle Türkçe’nin ses özellikleri tartışılmakta ve doğru yazma, konuşma teknikleri öğretilmekte, bu konularla ilgili uygulamalar yapılmaktadır.
Detaylı Gör
HAT TASARIMI I
Sanat nedir? Sanatın gâyesi, sanat ve zenaat ayrımı, yazı ve insan, yazıların doğuş sebepleri, ölü ve diri yazılar, arap yazısının kökeni ve arap yazısından islam yazısına geçiş konusu öğretilecektir. Yazı hakkında dinî hükümler, hattın sanat haline gelişi, hat sanatında güzellik kriterleri (terkip, tenasüp…), hattatlığın şartları, hat sanatında temeşşuk ve önemi, hat sanatında meşketme usûlü, rabbiyessir meşkı, müfredat ve mürekkebat meşkleri, hat sanatında hoca-talebe ilişkisi hat sanatının diğer sanatlarla ilişkisi hakkında bilgi verilecektir.
Detaylı Gör
TEZHİP TASARIMI II
DESEN
TEMEL SANAT EĞİTİMİ II

Rengin doğada bulunuş biçimleri, rengin özellikleri, renk kontrasları, renk-biçim, renk-doku, renk-işlev, renk-teknik, renk malzeme ilişkilerinin araştırılması, strüktür  ve özgün kompozisyon çalışmaları konularını içerir. 


Detaylı Gör
TASARIM İLKELERİ II

Öğrencilerin sanatın temel ilke ve öğeleri ile ilgili bilgilerle donanmasını sağlayarak  sanatsal yetenek, yaratıcılık ve düşünce yapısının gelişmesine katkıda bulunma konularını içerir. 


Detaylı Gör
PERSPEKTİF
Teknik resim araç ve gereçlerinin kullanılması yöntemleri, çizgi çeşitleri, kullanıldıkları yerler, ölçek, ölçeklerin kullanılması, temel geometri çizimleri, teknik resim (proje) çizim metodu ve teknik resimde plan, kesit ve görünüşlerin çizilmesi, perspektif çizim yöntemlerini öğrenme, Işık, gölge ve dokuların perspektifte nasıl kullanılacağını konularını içerir.
Detaylı Gör
SANAT TARİHİ II
Sanat Tarihi-1 dersinin devamıdır. Dönemlerin birbirine olan etkilerini ve yönlendirici yanlarını belirleme konularını  derinlemesine inceler.
Detaylı Gör
TEMEL BİLGİSAYAR TEK. VE KULL II
Derste bilgisayar donanım bilgilerinin ve yazılımlarının tanıtılması , standart bilgisayar uygulamaları ve Office paket programı , grafik programlarına hazırlık yapılacaktır.
Detaylı Gör
YABANCI DİL II
Derste mesleki bilgi ve beceri için gerekli olan İngilizce kavram ve alt yapısı oluşturulmaktadır.
Detaylı Gör
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Üniversite öğrencilerine Türkiyenin yakın tarihini öğretmek,Türk İnkılabı Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve üniversite öğrencileri tarafından Türk İnkılabının çağdaşlaşma ve çağdaşlaşmanın taşıyıcısı olma hedef ve misyonunun benimsenmesini sağlamak.
Detaylı Gör
TÜRK DİLİ II
Türkçe dersinde, Türk dilinin tarihi gelişimi incelenmekte, özellikle Türkçe’nin ses özellikleri tartışılmakta ve doğru yazma, konuşma teknikleri öğretilmekte, bu konularla ilgili uygulamalar yapılmaktadır.
Detaylı Gör
HAT TASARIMI II
Hat sanatında temel malzemeler, kalem çeşitleri, kalem açma tekniği, mürekkep çeşitleri anlatılacaktır. İs mürekkebi yapma yöntemleri, hokka ve hazırlanışı, kağıt boyama yöntemleri, aher tekniği, kağıt yapıştırma usûlü, kalemtraş ve çeşitleri, mühre ve çeşitleri anlatılacaktır. Yazıda satırın önemi ve mıstar hakkında bilgi verilip hat sanatında yardımcı malzemeler tanıtılacaktır.
Detaylı Gör
OSMANLI TÜKÇESİ II
Eski Türkçenin Tarihi, Eski Türkçe Kullanım Alanları, Eski Türkçede Harfler, Transkripsiyon Alfabesi, Eski Türkçede Kelime Özellikleri, Eski Türkçe Cümle Yapısı, Eski Türkçede İsmin Halleri, Eski Türkçede Fiil Çekimleri, Eski Türkçede Arapça Unsurlar, Eski Türkçede İsim Tamlamaları ve Türemiş Kelimeler.
Detaylı Gör
TEZHİP TASARIMI III
OSMANLI TÜRKÇESİ III
Osmanlı Döneminde kullanılan Türkçe’nin yazılışının ve okunuşunun öğretilmesi. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış tarihi, edebi ve sanatla ilgili metinleri okuma becerisini kazandırmak.
Detaylı Gör
TASARIM İLKELERİ III
1. Tasarım hakkında bilgi vermek, 2. Nokta öğesinden yararlanarak yüzey tasarımı yaptırmak, 3. Çizgi öğesinden faydalanarak yüzey tasarımı yaptırmak, 4. Nokta ve çizgi öğesinden faydalanarak yüzey tasarımı yaptırmak, 5. Yön kavramından faydalanarak yüzey tasarımı yaptırmak, 6. Hareket kavramını hissettirecek yüzey tasarımı yaptırmak, 7. Aralık ( aynı-farklı-aralıksız ) öğesinden faydalanarak yüzey tasarımı yaptırmak, 8. Belli ölçülerdeki modülleri kullanarak yüzey tasarımı yaptırmak,    9. Çalışması yapılan bütün konuları içeren  özgün yüzey tasarımı yaptırmak
Detaylı Gör
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I
Kültür ve Medeniyet Kavramlarını açıklama. Türk kültürünün tarihsel gelişimi, Anadolu kültürleri içindeki yerinin açıklanması 
Detaylı Gör
EBRU SANATI I
Ebru Sanatının Tarihçesi, Geleneksel Ebru Çeşitleri, Geleneksel Ebru Teknikleri, Geleneksel Ebruda Kullanılan Malzemelerin Hazırlanması, Uygulamalı geleneksel Ebru Eğitimi
Detaylı Gör
YARDIMCI SANAT TEZHİP I
Tezyinatı tanımı  ve uygulama alanları, Motiflerin  tasnifi  ve tanımı, Motiflerin çıkış kaynakları,Yaprak,penç,hatayi,goncagül,yarı    stilize    çiçekler ,  hayvan ,bulut,çintemani,münhani ve rumi motiflerini kurallarına uygun kurşunkalem ve  fırça ile çizimi, çizim kurallarına uygun özgün motif tasarımları.
Detaylı Gör
HAT TASARIMI III
İslam yazılarının çeşitleri, ma’kıli yazı, kûfi yazı ve çeşitleri, aklâm-ı sitte hakkında bilgi verilecektir. Sülüs yazı ve kullanıldığı yerler incelenecektir. Asr-ı saâdet’te, dört halife, emeviler ve abbasiler döneminde yazı anlatılacaktır. İbn-i mukle ve takipçileri, ibn-i bevvab ve takipçileri, yakût musta’sımi ve ekolü anlatılarak aralarındaki farklar incelenektir. Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde yazının durumu müzakere edilecektir.
Detaylı Gör
HAT VE TEZHİP SANATI TARİHİ I
Türk Sanatı Tarihi, Çini Sanatı, Hat Sanatı, Tezhip ve Minyatür Sanatı, Cilt Sanatı, Kalem İşleri, Halı-Kilim Kumaş Sanatı, Ebru Sanatı, Taş İşçiliği, Ahşap Sanatı, Maden Sanatı.
Detaylı Gör
KALİGRAFİ 1
Kaligrafi Nedir? Kaligrafi Sanatının Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi, Kaligrafi Sanatının Kullanıldığı Alanları, Latin Kaligrafisi İle Türk Hat Sanatının Farkları Başlıca Kaligrafi Karakterler, Kaligrafi Sanatı için Gerekli Malzemeler, Kaligrafi ile Geleneksel Türk Sanatları Arasında Temel Farklılıklar ve Estetik Unsurlar.
Detaylı Gör
MİNYATÜR I
Minyatür Sanatının Kökeni, Uygur Türklerinde Minyatür, Selçuklulara Kadar  Minyatür Sanatının Gelişimi, Selçuklularda Minyatür Sanatı, Osmanlı Minyatür Sanatı, Osmanlı Minyatüründe Üsluplar ve Bu Üslupların Özelikleri, Minyatür Sanatının Resimle İlişkisi,Minyatür Sanatının Kitap Sanatlarıyla İlişkisi, Minyatürlerin Tarih Bilimi Açısından Önemi, Minyatürlerin Sanat Tarihi Açısından Önemi, Minyatür Sanatında Kullanılan Malzemeler, Minyatür Uygulama Teknikleri, Günümüzde Minyatür Sanatı
Detaylı Gör
TEZHİP TASARIMI IV
Tezhip sanatında kullanılan klasik desenlerin analizi,Tezhip Sanatı hakkında 12.haftada sunumu yapılacak bir araştırma konusu, Orijinal desen tasarım çalışmaları,Tarama tekniğinde renkli uygulama, Tezhip sanatında Üslûplar ve Sanatkârların,kullandıkları motifler ve  eserleri,
Detaylı Gör
OSMANLI TÜRKÇESİ IV
Osmanlı Dönemi Türkçesi’nin ayrıntılı özelliklerini harflerden başlayarak kullanılan dilin; kelime yapısı cümle yapısı ve ekleri. Osmanlı Türkçesinde bulunan Arapça ve Farsça unsurlar.
Detaylı Gör
HAT VE TEZHİP SANATI TARİHİ II
Türk Sanatı Tarihi, Çini Sanatı, Hat Sanatı, Tezhip ve Minyatür Sanatı, Cilt Sanatı, Kalem İşleri, Halı-Kilim Kumaş Sanatı, Ebru Sanatı, Taş İşçiliği, Ahşap Sanatı, Maden Sanatı.
Detaylı Gör
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ II
Kültür ve Medeniyet Kavramlarını açıklama. Türk kültürünün tarihsel gelişimi, Anadolu kültürleri içindeki yerinin açıklanması 
Detaylı Gör
EBRU SANATI II
Ebru Sanatının Tarihçesi, Geleneksel Ebru Çeşitleri, Geleneksel Ebru Teknikleri, Geleneksel Ebruda Kullanılan Malzemelerin Hazırlanması, Uygulamalı geleneksel Ebru Eğitimi
Detaylı Gör
YARDIMCI SANAT TEZHİP II
Tezhip sanatının tanımı ,uygulama alanları,malzeme ve teknikler, çizim kurallarına uygun özgün motif tasarımları, Tezyini sanatlarda kullanılan cedvel,iplik,kuzu gibi yardımcı elemanların  tanıtımı  ve uygulaması,  Kenar bezemelerini tasnifi  ve tanımı, Kenar bezemelerinden tek şerit,kurtçuk ve zencerekli ara sularının  uygulaması.
Detaylı Gör
TASARIM İLKELERİ IV
1.Rengin doğada bulunuş biçimleri, 2. Rengin özellikleri, siyah-beyaz, tek renk,  ana renkler, yakın renkler ve zıt renklerle armoni oluşturma, 3.Renk-biçim, renk-doku, renk-işlev, renk-teknik ve renk-malzeme ilişkilerinin araştırılması, 4. Birim oluşturulması ve renklendirilmesi. Yüzeyde kullanımı, 5. Rölyef ve oyma (ajur)  çalışmaları.
Detaylı Gör
FOTOĞRAF
KALİGRAFİ II
(Kaligrafi-1’in Devamı Uygulanacaktır)
Detaylı Gör
HAT TASARIMI IV
18. yüzyılda hat sanatı ve meşhur hattatlar, 19. yüzyılda hat sanatı ve meşhur hattatlar, Mustafa Râkım ve ekolü, Mahmud Celâleddin  ve ekolü incelenecek ve ekoller arasındaki farklılıklar tahlil edilecektir. Kadıasker Mustafa İzzet efendi, Şefik bey, Şevkî efendi, Sami efendi, Nazif bey, Hasan Rıza efendi, 20. yüzyılda hat sanatı ve meşhur hattatlar, Aziz efendi, İsmail Hakkı Altunbezer, Kamil Akdik, M. Halim Özyazıcı ve Hâmid Aytaç tanıtılacak ve yazıları incelenerek müzakere edilecektir.
Detaylı Gör
MİNYATÜR II
(Minyatuür-1 devam edecekir)
Detaylı Gör
TEZHİP TASARIMI V
Tezhip Sanatının tanımı,Zemini boyalı klâsik tezhip ve Zer-ender-zer Tekniklerinin  tanımı ve uygulaması, Bir yazının tezhiple  levha haline getirilmesi, XV. ve XVI. Yüzyıl tezhip sanatı konusunda araştırma ödevi yapılması ve sunumu.
Detaylı Gör
YARDIMCI SANAT HAT I
Geleneksel Türk Sanatı Bölümü öğrencilerine hat sanatı ve tarihi hakkında genel bilgiler vermek ve bazı temel uygulamaları yaptırmaktır.
Detaylı Gör
KALEMİŞİ I
Kalemişi sanatı tarihiyle ilgili genel bilgi. Kalemişi sanatında kullanılan çizim kuralları.Kalemişi sanatında kullanılan motifler ve tasarımlar. Klasik kalemişi teknikleri ve uygulama alanlarının incelenmesi.
Detaylı Gör
SANAT EDEBİYATI I
STAJ I
MİNYATÜR III

Ot kümesi, taş, kaya, bulut,deniz,nehir vb. doğa elemanlarının stilizasyonu (üslûplaştırma)  ,

Minyatürde, ağaç, ot kümesi, taş, kaya, bulut ,hayvan ve insan figürü gibi elemanlardan özgün bir tasarım yapılması.
Detaylı Gör
YARDIMCI SANAT TEZHİP III
Tezhip sanatının tanımı ,uygulama alanları,malzeme ve teknikler, çizim kurallarına uygun özgün motif tasarımları, Tezyini sanatlarda kullanılan cedvel,iplik,kuzu gibi yardımcı elemanların  tanıtımı  ve uygulaması,  Kenar bezemelerini tasnifi  ve tanımı, Kenar bezemelerinden tek şerit,kurtçuk ve zencerekli ara sularının  uygulaması.
Detaylı Gör
HAT SANATINDA EKOLLER 1
Hat sanatında yer alan tüm ekollerin yazıya yaptıkları katkılar incelenir ve tasarım anlayışında her ekolün kendine özgü üsluplarından istifade edilerek yeni tasarım anlayışlarına katkı sağlanır.
Detaylı Gör
YAZMA ESER PATOLOJİSİ I
Yazma Eserlerin Önemi, Türkiye’deki Yazma Eser Kütüphaneleri, Yazma Eser Kütüphanelerinin Üslendikleri Fonksiyonlar, Yazma Eserlerinin Korunma Şartları, Yıpranmış Yazma Eserlerin Restorasyonu Konusunda Önemli İlkeler, Kitap Restorasyonu İçin Gerekli Malzemeler, Kağıt Çeşitleri, Mürekkep ve Boyaların Kimyasal Özellikleri, Kağıt Onarım Teknikleri,Cilt Onarım Teknikleri, Yazma Eserlerdeki Zararlar, Mikroorganizmalara Karşı Alınacak Tedbirler.
Detaylı Gör
OSMANLI PALEOGRAFİSİ I
Paleografi Nedir, Paleografi-Epigrafi İlişkisi Nedir, Paleografi-Tarih, Paleografi-Nümizmatik, Paleografi-Skeleografi, Paleografi-Paleontoloji, Paleografi-Arkeoloji, Paleografi-Sanat Tarihi, Paleografi-Diplomasi İlişkileri, Hat Çeşitleri, Arşivcilik, Önemli Arşiv Terimleri, Osmanlı Arşivleri, Beratlar, Fermanlar ve Okunuşları, Osmanlı Tuğralarının Özellikleri, Vakfiyeler ve Bunları Okuma Teknikleri.
Detaylı Gör
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I
Raportlama yöntemleri; taranmış bir desende renk indirgemesi yapma ve desenin ölçüsünün değiştirilmesi; renk paleti oluşturma ve renk değiştirme; çizim ikonları; renk ayarlarının ve renk menüsünün anlatımı ve uygulama çalışmaları.
Detaylı Gör
HAT TASARIMI V
Hat sanatıyla ilgili kavramlar (kat‘, şakk…) hakkında bilgi verilecektir. Harf terkibine ilişkin kavramlar ve harflerle ilgili teşrihî  kavramlar hakkında bilgi verilecektir. Kalem hareketine ilişkin kavramlar anlatılacaktır. Hat sanatında besmeleler, hilye-i saadet levhaları incelenektir. Hattat padişahlar tanıtılacaktır.  Mevlevilik ve hat sanatı, tekke yazıları ve hat sanatında yazı-resimler incelenecektir.
Detaylı Gör
HAT TASARIMI VI
Hat sanatında celi olarak tanımlanan yazıların tasarım aşamalarını detaylı olarak tarif ederek, celi yazıların eskiz safhasından tamamlanma sürecine kadarki kısımlarını izah etmek ve aynı zamanda celi sülüs, celi divani veya celi talik bir tasarım yaptırmaktır.
Detaylı Gör
TEZHİP TASARIMI VI

Tezhip sanatında tığ ve durakların tanımı ve uygulaması, Tezhip sanatında kullanılan halkâr tekniğinin ve çift tahrir(havalı) tekniğinin tanımı ve uygulaması,

Düz veya mail kıt'a tezhibinin tasarımı ve uygulaması, Tezyîni sanatlarda nakışhane  geleneği  ve ehl-i hirefin tanımı.
Detaylı Gör
YARDIMCI SANAT HAT II
Geleneksel Türk Sanatı Bölümü öğrencilerine hat sanatı ve tarihi hakkında genel bilgiler vermek ve bazı temel uygulamaları yaptırmaktır.
Detaylı Gör
KALEMİŞİ II
Kalemişi sanatı tarihiyle ilgili genel bilgi. Kalemişi sanatında kullanılan çizim kuralları.Kalemişi sanatında kullanılan motifler ve tasarımlar. Klasik kalemişi teknikleri ve uygulama alanlarının incelenmesi.
Detaylı Gör
SANAT EDEBİYATI II
YAZMA ESER PATOLOJİSİ II
Kültür ve tarih hazinesinin bir bölümünü teşkil eden mukavva, kağıt ve deri üzerine yazılmış el yazması eserler tanıtılıp koruma (konservasyon) metotları anlatılır. Hastalık yapan etkenler fiziksel, kimyasal (asidite) ve biyolojik (mikro organizmalar) faktörler tanıtılır. Biyolojik, kimyasal ve fiziksel hastalıklar teşhis edilir, tedavi yöntemleri laboratuar ortamında uygulamalı olarak öğretilir. Bir sonraki aşamada malzemenin cinsine göre restorasyon çalışmaları yaptırılır.
Detaylı Gör
HAT SANATINDA EKOLLER 2
Şeyh Hamdullah’a Kadar Hat Ekolleri, İbn-İ Mukle, İbn-İ Bevvâb ve Yâkup El-Müsta’sımî’nin Hayatı, Hat Sanatına Katkıları, Günümüze Ulaşan Bazı Eserlerinin Müzakere Edilmesi, Ahmet Karahisari, Hafız Osman, Mustafa Rakım, Mahmut Celalettin, Sami Efendi, Şefik Bey, Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Talebeleri, Şevki Efendi, Yesari Mehmet Esad Efendi, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, Sami Efendi, Hulusi Efendi, Necmettin Efendi, Hattat Hamit Bey Ekolleri Hat Sanatına Katkıları Eserlerinin Müzakere Edilmesi.
Detaylı Gör
OSMANLI PALEOGRAFİSİ II

(Osmanlı Paleografi-1 devam decektir)


Detaylı Gör
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II
Sunum programının ikonlarının ve menülerinin tanıtımı, uygulama yapılması konularını içerir.
Detaylı Gör
HAT TASARIMI VII
Hat sanatının terminolojisi ile ilgili hususlarda bilgilendirmek ve bu kapsamda, harf teşrihiyle ilgili, harf terkibiyle ilgili kavramları açıklamak ayrıca Besmele, hilye-i şerife vs. klasikleşmiş tasarım formlarını tanıtmaktır.
Detaylı Gör
TEZHİP TASARIMI VII
Mushaf tezyinatının bölümleri, Mushafın tezhipli sayfalarından birinin orjinal tasarımı ve uygulaması.
Detaylı Gör
STAJ II
EPİGRAFİ I
Epigrafi Nedir? Epigrafi-Tarih, Arkeoloji Sanat Tarihi İlişkileri Önemli Epigrafik Belgeler, Kitabe Çeşitleri, Bir Kitabede Bulunan Bilgiler, Kitabelerde Kullanılan Yazılar, Mezar Taşı Kitabeleri, İnşa Kitabeleri ve Okunuşları, Tamir Kitabeleri ve Okunuşları, Epigrafide Kısaltmalar ve Kullanıldıkları Yerler.
Detaylı Gör
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 1
Araştıra Konusuyla Bilgi Toplanması, Toplanan Bilgilerin Kaydedilmesi, Konu Başlıklarının Belirlenmesi, Bölümler ve Alt Bölümlerin Oluşturulması, Referans ve Dipnot Teknikleri,Sunum,Yorum ve Sonuç Metinlerinin Yapısı Hakkına Bilgi Verilmesi
Detaylı Gör
SANAT ESTETİĞİ
Felsefenin temel bir disiplini olarak “estetik” ile ilgili temel bilgileri aktarmak, betimlemek; ilgili kavramları tanımlayıp çözümlemek, örneklemek. “Estetik”in temel problemlerini listelemek, açıklamak, birbirleriyle ilişkilendirerek sorgulamak, tartışmak ve değerlendirmek. Edinilen temel bilgiler ışığında somut sanat yapıtlarını ayrıntısıyla gözden geçirmek, çözümlemek, eleştirmek. Bütün bu aşamalarda bilgileri kendi cümleleriyle ifade etmek.
Detaylı Gör
PORTFOLYO TASARIMI
Portfolyonun bireysel olarak nasılgeliştirilebileciği konusunda fikir vermek için, farklı düzenleme, grafik ve taslak örnekleri gösterilmektedir.
Detaylı Gör
SANAT HUKUKU

Sanat Hukuku, sanat eserlerinin neler olduğunu, eser sahibinin kim olduğunu, eseri üzerindeki hakları, bu hakları nasıl kazandığını, nasıl devredeceğini, bu hakların içeriğini, başkaları tarafından ihlal edilme durumunda  bu hakların nasıl korunacağını, tazminat davalarını, bunlarla ilgili kanunları ve yollarını inceler 


Detaylı Gör
HAT TASARIMI VIII
1.Mushaf kitabeti ve önemini anlatarak yazının kitap istinsahındaki durumunu öğretmektir. 2.Cami ve hat sanatı arasındaki ilişkinin incelenmesiyle yazının dini hayatta öneminin yorumlanmasını sağlamaktır. 3.Diğer mimari eserlerde hat sanatının rolü ve kullanış şeklini anlatarak yazının sosyal hayattaki önemini vurgulamaktır. 4.Hat-tezhip ve eser-çerçeve uyumunu inceleyerek eserdeki bütünlük ve uyumu sağlayabilme becerisi kazandırmak. 5. Yazıların dereceleri (ekol, tavır?) ve kitabeler hakkında tahliller yaparak yazı analizi kabiliyetini artırmak.
Detaylı Gör
EPİGRAFİ II
Selçuklu ve Osmanlı Dönemi eserlerinde bulunan yazıların tasnifi ve çözümlemesi. 
Detaylı Gör
SANAT ELEŞTİRİSİ
Farklı dönem ve disiplinlerdeki sanat eserlerini karşılaştırmalı olarak incelemek 
Detaylı Gör
TEZHİP TASARIMI VIII

Ketebe sayfası,gül, beyn-es sûtur,kitap ciltleri ve hilye-i şerifin  tanımı,

Kitap cildi tasarımı, Diploma çalışması tasarımı  ve uygulaması.
Detaylı Gör
MEZUNİYET PROJESİ
MESLEKİ RESTORASYON
Yazma Eserlerin ve kitabelerin Önemi, , Korunma Koşulları, Yıpranmış Eserlerin Restorasyonu Konusunda Önemli İlkeler, Restorasyon İçin Gerekli Malzemeler, Kağıt Çeşitleri, Mürekkep Ve Boyaların Kimyasal Özellikleri, Kağıt Onarım Teknikleri, Cilt Onarım Teknikleri, Yazma Eserlerdeki Zararlı Mikroorganizmalara Karşı Alınacak Önlemler
Detaylı Gör
SANAT FELSEFESİ