General Chemistry for Materials Science
Giriş, Madde ve Ölçüm. Atomlar, Moleküller ve İyonlar. Stokiyometri: Kimyasal Formüller ve Denklemler ile Hesaplamalar. Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonları. Termokimya. Atomların Elektronik Yapısı.Elementlerin periyodik özellikleri. Kimyasal Bağların Temel Kavramları. Molekül Geometrisi ve Bağ Teorileri. Gazlar. Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar. Kimyasal Kinetik. Kimyasal Termodinamik. Elektrokimya
Detaylı Gör
Algorithms and Programming I
Program Geliştirme Ortamları, Bilgisayar Kullanarak Problem Çözme. Algoritmaların, akış Diyagramlarının Gösterimi. Problem Analizi ve Algoritma Tasarımı. Algoritmalar ve Bir Prosedür Yönelimli Dilde Uygulama Geliştirme. Konular arasında; Entegre Programlama Ortamı, Veri Tipleri, Operatörler, Giriş - Çıkış, Yapısal Programlama, Program Kontrol, Fonksiyonlar. Diziler ve Dizi İşlemleri
Detaylı Gör
General Chemistry for Materials Science Lab

Physics I
Fizik ve ölçme, Vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve newton kanunlarının diğer uygulamaları, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışma, katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, tork ve açısal momentum
Detaylı Gör
Calculus I
Fonksiyonlar, limit, süreklilik ve türev uygulamaları. Extreme değerler, ortalama değer teoremi ve uygulamaları. L`Hopital` s kuralı. Grafik. Optimizasyon problemleri.Belirsiz integral.İntegral teknikleri. Belirli integral
Detaylı Gör
English I
Ders aktiviteleri 4 ana alanda düzenlenmiştir :

1. Projeler2. Okuma3. Yazma4. Konuşmaları, Filmleri ve Dokümanları İzleme


Detaylı Gör
Türk Dili I
• Dilin tanımı nedir? Bir ulusun yaşamında dilin önemi ve rolü nedir?

• Dil – Kültür ilişkisi. 

• Türk Dilinin Dünya Dilleri içindeki yeri ve önemi. 

• Türkçenin ses yapısı


Detaylı Gör
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Yakınçağda Avrupa, Osmanlı Devletinin dağılma süreci, Kurtuluş Savaşı
Detaylı Gör
Mühendislik Oryantasyonu

Introduction to Materials Science and Nanotechnology Engineering
Nanoteknoloji, nanobilim, moleküler arası kuvvetler, yüzey kuvvetleri ve ölçümü, karbon nanotüpler, nano yapıların elde edilme metodları vs. hakkında bilgi vermek ve mühendislik alanındaki uygulamalarını öğretmektir.
Detaylı Gör
Elektrik-Elektroniğe Giriş
Akım, gerilim, güç, gerilim ve akım kaynakları, Kirchhoff akım kanunu ve gerilim yasası, basit direnç devrelerinin çözümü, Thevenin ve Norton teoremleri, Maksimum güç aktarımıve Birinci derece RL ve RC devreleri birlikte
Detaylı Gör
Algorithms and Programming II
Program Geliştirme Ortamları, Bilgisayar Kullanarak Problem Çözme. Algoritmaların, akış Diyagramlarının Gösterimi. Problem Analizi ve Algoritma Tasarımı. Algoritmalar ve Bir Prosedür Yönelimli Dilde Uygulama Geliştirme. Konular arasında; Entegre Programlama Ortamı, Veri Tipleri, Operatörler, Giriş - Çıkış, Yapısal Programlama, Program Kontrol, Fonksiyonlar. Diziler ve Dizi İşlemleri
Physics II
Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Akımın Oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Amper Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu.
Detaylı Gör
Calculus II
Sonsuz Diziler ve Seriler, Vektör-Değerli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Katlı İntegraller ile Vektör Alanları Integrasyonu
Detaylı Gör
English II
Bu ders, öğrencilerin tamamen kendi alanlarında önemli akademik ve teknik terminolojiyle alakalı hem aktif hem pasif bilgi edinmelerine yardımcı olurken akademik metinler ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır
Detaylı Gör
Türk Dili II
• Noktalama işaretlerinin kullanımı

• Dilekçe vb. yazıların yazılması

• Rapor yazma. 

• Güzel ve etkili konuşma.


Detaylı Gör
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Atatürkçülük, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları.
Detaylı Gör
Material Science I
Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş, Atomik yapılar ve atomlar arası bağlar, Kristal katıların yapısı, Katılarda kusurlar, Difüzyon, Metallerin mekanik özellikleri, Dislokasyonlar ve sertleştirme mekanizmaları, Kırılma, Seramiklerin yapıları, özellikleri ve uygulamaları
Detaylı Gör
Material Science Lab. I
Ergitme ve Katılaştırma, Metalografik numune hazırlama, Metalografi, Sertlik Ölçümü, Çekme Testi, Basma Testi, Karbürleme, Sertleşebilirlik Testi, Charpy kırma Testi
Detaylı Gör
Genel Biyoloji
Kimyasal Elementler ve Bileşikler, Hücre, Metabolizma, Hayvan ve Hücresel Fizyoloji, Genetik, Evrim ve Çeşitlilik, Moleküler Biyoloji ve Ekoloji
Detaylı Gör
Termodinamik I
Giriş ve temel bilgiler, Enerji, Enerji Transferleri, Genel enerji analizi, Saf maddelerin özellikleri, Kapalı sistemde enerji analizi, Hacim kontrollü sistemde kütle ve enerji analizi, Termodinamiğin II. Kanunu, Entropi, İş yapabilme potansiyeli olarak enerji
Detaylı Gör
Malzeme Biliminde Hesaplamalı Metodlar
Moleküler Dinamiğe Giriş, Basit Moleküler Dinamik, Basit Sistemlerin Simülasyonu, Basit Akışkan Örneklerin Denge Özellikleri, Basit Akışkan Örneklerin Dinamik Özellikleri, Alternatif Kümeler, Dengesizlik Dinamiği, Rigid Moleküller, Flexible Moleküller, Geometrik Olarak Zorlamalı Moleküller, İç Koordinatlar, Çok Parçacık Etkileşimleri
Detaylı Gör
Linear Algebra
Matris cebiri. Lineer denklem sistemleri. Özdeğer ve özvektörler. Lineer vektör uzayları. Vektör analizi, Vektör cebri. Çizgi, yüzey ve hacim integralleri. Düzlemde Green `s teoremi, Stokes ve Gauss teoremleri. Matrisler. Belirleyici. Lineer denklem sistemleri. Karakteristik değerler ve karakteristik vektörler matrisler. Karmaşık sayılar. Kompleks analitik fonksiyonlar, Uygulamalar.
Detaylı Gör
Teknik Olmayan Seçmeli Ders
Teknik olmayan seçmeli ders
Material Science II
Polimer yapılar (Uygulamalar ve Özellikleri), Kompozitler, Korozyon, Elektriksel Özellikler, Termal Özellikler, Manyetik Özellikler, Optik Özellikler, Malzeme Seçimi ve Tasarımı
Detaylı Gör
Material Science Lab. II
Sol-Jel Metoduna giriş, Sol-Jel motoduyla üretim, XRD analizi, Partikül Boyutu Ölçümü, SEM Analizi, Öğütme / Değirmenler
Detaylı Gör
Termodinamik II
Gaz gücü çevrimleri, Buhar ve kombine sistemlerde güç çevrimleri, Soğutma Sistemleri, Termodinamik özelliklerin İlişkileri, Gaz karışımları, Kimyasal Reaksiyonlar, Kimyasal Denge ve Faz Dengeleri
Detaylı Gör
Statik ve Mukavemet
Mukavemete Giriş-Gerilme Kavramı, Kesme Kuvveti; Basit Kayma Hali, Emniyet Gerilmesi, Normal Kuvvet ve Tek Eksenli Gerilme Hali, Sıcaklık Değişiminden Doğan Gerilmeler, İki Eksenli Gerilme Hali, İnce Kalınlıklı Silindirlerin Zorlanması, Eğilme; Basit Eğilme Hali, Elastik Eğri, Burulma; Dairesel Kesitli Millerin Burulması, Eksenlerin Döndürülmesi, Mohr Atalet Dairesi, Bileşik Mukavemet Hali; Normal Kuvvet İle Eğilme Momentinin Birlikte Tesir Etmesi Hali, Normal Kuvvet ve Burulma Momentinin Birlikte Tesir Etmesi Hali, Eğilme Momenti ve Burulma Momentinin Birlikte Tesir Etmesi Hali, Burkulma ve Enerji Yöntemleri
Detaylı Gör
Nanoboyutlu Malzemeler ve Nanoteknoloji
Nano malzemelerin tanımı, nano boyutun kavramı, nano malzeme ve uygulamaların temel esasları, nanotüplerin önemi ve uygulama alanları, malzemelerin nano boyutlar ile kazandıkları üstün özellikleri, nano malzemelerin sentezi ve üretim yöntemleri, nano malzeme özelliklerini inceleme araçları hakkında bilgi verilmektedir. Nanouygulamaların geleceği ve hedefleri açıklanmaktadır
Detaylı Gör
Differential Equations
Diferansiyel denklemlere giriş. Adi Diferansiyel Denklemler: Birinci Dereceden Lineer Diferansiyel Equations. Başlanğıç-Değer Problmeleri. Yüksek Dereceden Diferansiyel Problemleri.Change Equations. Lineer Diferansiyel Denklemlerinin Laplace Transformuyla Çözümü, Lineer Diferansiyel Denklemlerinin Seri Çözümleri
Detaylı Gör
Teknik Olmayan Seçmeli Ders
...
Taşınım Olayları
Temel içerik, özellikler, ölçü birimleri ve diğer fiziksel parametreler, momentum taşınımı, enerji taşınımı, kütle taşınımı
Detaylı Gör
Malzeme Biliminde Kuantum Mekaniği I
Klasik ve modern fiziğin temelleri, Elektronların dalga benzeri davranışı, Ehrenfest’in prensibi, Schrodinger’in dalga denklemi, momentum ve Hamil-tonian operatörleri, zamandan bağımsız Schrodinger denklemi, Enerji beklenti değeri, momentum belirsizlik ilkesi.Heisenberg Belirsizlik İlkesi. Operatörler ve Gözlemler, Uygulamalar
Detaylı Gör
Malzemelerin Mekanik Davranışı
Nanomalzemeler Malzeme Mekaniğinin Temelleri, Nano ölçüde malzeme mekaniği ve deneysel yöntemler, Mekanik Özellikler; Yoğunluk ve Elastiklik, Nanomalzemelerin Plastik Deformasyonu, Nanomalzemelerde Mekanik Kırılma Prosesleri, Nanomalzemelerde Scale – Dominant mekanizması, Nanomalzemelerin Modellenmesi
Detaylı Gör
Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi

Technical Elective

Teknik Seçmeli Ders

Teknik Olmayan Seçmeli Ders
...
Yaz Stajı I
Endüstriyel şirketlerde malzeme bilimi ve nanoteknolojik alanında yapılan çalışmaları yerinde görmek. Şirket işleyişini, çalışma ortamını ve takım çalışmasını tecrübe etmek. Şirketlerde bir projede görev alıp bunu raporlamak
Detaylı Gör
Katı Hal Fiziği
Giriş, Kristal Yapılar, Dalga kırınımı ve ters kafesler, Kristal bağlanma ve Elastik Sabit, Fotonlar I, Kafes titreşimleri, Fotonlar II, termal özellikler, Serbest elektron ve fermi gaz, Enerji bantları, Yarıiletken kristaller, Fermi yüzeyler ve metaller, Süperiletkenlik
Detaylı Gör
Plastik Şekillendirme
Giriş, malzemelerin yapısal özellikleri ve performansları, elastiklik ve viskoeleastiklik, plastic davranış, katılarda kusurlar, kırılmanın makroskobik ve mikroskobik olarak incelenmesi, kırılma testleri, yorulma.
Detaylı Gör
Faz Diyagramları
Faz Dengeleri: Tekli sistemde faz diagramı, faz geçişleri, Gibbs faz kuralı, ideal ve ötektik çözeltilerde faz diagramları, nicel özellikler, kısmi mol oranları.
Detaylı Gör
Malzeme Biliminde Kuantum Mekaniği II
Operatörler ve Gözlemler, Dikdörtgen Potansiyelleri, Harmonik Osilatör İki Boyutlular, Simetri ve Dejenere, Açısal Momentum Spectrum, Hidrojen Atomu, Elektron Spini, Bozonlar, Fermionlar ve Pauli Dışlama İlkesine eklenmesi. Çok elektronlu atomlar için Hartree yaklaşımı. Zaman Pertürbasyon Açılımı Zamana bağlı pertürbasyon teorisi, WKB ve Rayleigh-Ritz Yaklaşımlaro İleri Konular.
Detaylı Gör
Meslek Ahlakı ve Ahilik

Teknik Seçmeli Ders

Teknik Seçmeli Ders

Seminer
Bir danışman yönetiminde bağımsız çalışma: bitirme projesine uygun çalışma alanının araştırılması ve belirlenmesi. Malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliğinde seçilen çalışma alanında spesifik problemin belirlenmesi. Proje çalışmasının ve testlerin yapılması. Çalışma sonuçlarının raporlanması ve sunulması.
Detaylı Gör
Yaz Stajı II
Malzeme bilimi ve nanoteknoloji departmanında eğitim yapılması.
Detaylı Gör
Technical Elective

Teknik Seçmeli Ders

Teknik Seçmeli Ders

Teknik Olmayan Seçmeli Ders

İş Sağlığı ve Güvenliği I

Bitirme Projesi
Konu ile ilgili çalışmalar yapma, verilerin ve ilgili çalışmaların değerlendirilmesi, sunum hazırlğı ve sunum yapılması.
Detaylı Gör
Technical Elective

Teknik Seçmeli Ders

Teknik Seçmeli Ders

Teknik Olmayan Seçmeli Ders

İş Sağlığı ve Güvenliği II

Mühendislik Ekonomisi
Gider Mühendisliği ve Değer Mühendisliği, Mühendislik Ekonomisi KararlarıParanın Zaman Değeri ve Faiz Çeşitleri, Faiz Formülleri ve Nakit Alımların Ekonomik Yönden Eşitlenmesi, Değer Analizleri, Yıllık Eşdeğer Masraf, Yıllık, Eşdeğer Hasıla, Yıllık Eşdeğer Net Hasıla ve Kârlılık İndeksi Metodu, İç Kârlılık, Oranı, Dış Kârlılık Oranı ve Rantabilite Oranı Analizleri, Geri Ödeme Süreleri Analizleri
Nanomalzeme Teknolojisi

Nanoelektronik
Bu ders nanoteknolojinin temelleri ve nanoelektronik üzerindeki etkisini kapsamaktadır. Silisyum tabanlı nanoelektronik (MOSFET) ve karbon tabanlı nanoelektronik (nanotüpler ve moleküler elektronik) tartışılacaktır. Bu yaklaşımların günlük hayattaki uygulamalarına değinilecektir. Nanokalıp ve nanoaygıtların üretim ve ölçüm teknikleri sunulacaktır. Kullanılan farklı teknolojilerdeki sınırlamalar incelenecektir
Detaylı Gör
Introduction to Polymeric Materials
Polimer sentezi ve kinetiği ile ilgili reaksiyon mekanizmaları. Polimer zincir mimarisi, yapısı ve morfolojisinin temel uygulamaları (özellikle katıhal morfolojisi ve kimyasal yapı ilişkisine değinen uygulamalar). Polimerlerin termal özellikleri. Kristalizasyon sıcaklığı ve kristalizasyon kinetiği, erime sıcaklığı ve camsı geçiş durumlarının yapısal özellikleri. Polimerlerin çözelti özellikleri, etkileşmeleri ve kimyasal yapı ile ilişkisi (faz davranışları ve molar kütle ölçümleri dahil). Öğrencilere yukarıda açıklanan başlıkların temel polimer yapısı ve özellikleri ile ilgili ilişkileri öğretip basit polimer tasarımları yapması beklenmektedir
Detaylı Gör
Characterization Techniques for Polymeric Materials

Korozyon

Döküm Prensipleri ve Tekniği

Mikro ve Nano Üretim

Sensors, Detectors and Their Applications
Temel algılama yöntemleri açıklanacaktır. Sıvı ve gaz nanosensörler ile biyosensörlerin tasarım, üretim ve test uygulamaları sunulacaktır. Sensör karakteristikleri, fiziksel etkiler, nano tabanlı inorganik sensörler ile organik biyosensörler, bunların uygulamaları, dedektörler ve uygulamaları açıklanacaktır.
Detaylı Gör
Metallerin Isıl İşlemi

Döküm Optimizasyonu

Tahribatsız Test Yöntemleri

Biomaterials

Malzeme Mühendisliğinde Tasarım

Seramik Malzemeler
Bu ders farklı seramik malzemelerin yapısı, özellikleri ve üretim yöntemleri ile ilgili başlıkları kapsamaktadır. Derste işlenecek konular: seramiklerin temelleri, ham seramik malzemelerin özellikleri, karakterizasyonu ve işlenmesinde kullanılan yöntemler, seramik ham malzemeleri tanımlama, seramik malzemelerin imalatı ve seramik üretim yöntemleridir
Detaylı Gör
Bilgisayar Ağları