Bina Bilgisi / Building Science
Strüktür Tasarımı / Structure Design
Mimarlıkta Biçim, Mekan, Düzen Kavramları / Architectural Concepts: Form, Space and Order
Mimarlığa Giriş / Introduction to Architecture

Bu ders mimarlık disiplini ve içeriksel biçimlenmesine bir giriştir.

 

This course is an introduction to the discipline of architecture and its contextual formation.


Detaylı Gör
Teknik Resim / Technical Drawing

Proje tasarımında çizgi kalınlıklarını uygulamak, dairelerin eşit parçalara bölünmesi, elips,helis,spiral gibi geometrik şekillerin çizimini yaptırmak. İç mekan düzenlemede, geometrik şekillerden yararlanmak. Proje derslerinde ve iş hayatında proje çizim esaslarını uygulatmak. Projelerde gösterilen simge ve lejantların uygulamasını yaptırmak.Çeşitli cisimlerin,ön,yan ve üstten görünüş çizimlerini yaptırmak. Objelerin ölçekli olarak plan,görünüş ve kesitlerini uygulatmak.

 

To practise line thickness on project design, to partition circles into equal pieces, to draw geometrical shapes like ellipse, helix and spiral. To use geometrical shapes in interior environment design. To implement project drawing principles for project courses and professional life. To practise icons and legends shown on projects. To draw front, side and top views of various objects. To draw scaled planning and scaled appearances and sections of objects.


Detaylı Gör
Matematik / Mathematics

Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Eğri Çizimi, Asimptotlarlar, Integral, İntegral Hesabının Temel Teoremi, İntegralin Uygulamaları, Kutupsal Koordinatlar, Transandan Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Belirsizlik Şekilleri, L’Hopital Kuralı

 


Functions of a Single Variable, Limits and Continuity, Derivatives, Applications of Derivatives, Sketching Graphs of Functions, Asymptotes, Integration, Fundamental Theorem of Calculus, Applications of Integrals, Polar Coordinates, Transcendental Functions, Techniques of Integration, Indeterminate Forms,L’Hopital’s Rule.


Detaylı Gör
Yabanci Dil 1 / Foreign Language 1

GST 111 dersi öğrencilerin, tanım yazımından, özet, mekanizma ve işlem betimlemesi yazmaya ve classification essay yazmaya kadar bir yelpazede yazma becerilerini geliştirmeyi, bu arada bütünlük ve akıcılık sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Öğrencilerin yeterli İngilizce kullanımını sağlamak ve akademik İngilizcenin gereklerine hazırlanabilmeleri için GST 111 çoklu becerili (integrated skills) bir ders olarak tasarlanmıştır

 

GST 111 is designed to enable the students produce written work encompassing definition paragraphs summaries, descriptions (mechanism and process), and classification essays, maintaining unity and coherence. In order to provide students with enough language input and equip them with necessary insights into various aspects of academic writing, GST 111 has been designed as an integrated skills course


Detaylı Gör
Türk Dili 1 / Turkısh Language-1

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.

 

Students will be taught how to use the written and verbal communication tools accurately and efficiently in this course. Various types of verbal and written statements will be examined through a critical point of view by doing exercises on understanding, telling, reading, and writing. Punctuation and spelling rules, which are basis of written statement, will be taught and accurate usage of these rules for efficient and strong expression will be provided. As for verbal statement, students will be taught how to use the body language, use accent and intonation elaborately, and use presentation techniques.


Detaylı Gör
Temel Tasarım / Basic Design

Temel Tasar öğelerinin tanıtımı: Nokta, çizgi, yön, düzlem, hacim, biçim, şekil, mekan, ölçü, oran, aralık, doku, renk, hareket, ışık, gölge. Görsel algılamada belirliliği sağlayan ilkeler, Şekil-Zemin ilişkileri, Şekil-Zemin anlatımları. Temel Tasar ilkelerinin tanıtımı: Bakışım, egemenlik, ritim ve tekrar, uygunluk, zıtlık, koram, denge, birlik.

 

Definition of the elements of basic design: line, direction, shape, size, space interval, texture, color, movement, light, shadow, sound, the principles that help determine thedefinition in visual perception, foreground-background relationships, foreground-background definition, definitions of the principles of basic design: harmony, contrast, gradation, dominance, balance, unity.


Detaylı Gör
Tasarı Geometri / Descriptive Geometry

İzdüşüm düzlemlerinin tanımı, Nokta ve doğrunun izdüşümünün çizimi, Düzlemlerin izdüşümlerinin çizimi, Doğrunun ve düzlemlerin gerçek büyüklüklerinin bulunması, , Düzlemlerin ara kesitlerinin bulunması, Düzlem-doğru, düzlem-düzlem arasında oluşan açıların bulunması, Birbiri içerisinden geçen silindirik kare prizma parçaların ara kesitlerinin bulunması, Açınımların bulunması.

 

Projection, Projection of point and line, Projection of planes, Geometric Drafting (Circle and Arcs), Finding of point and planes reel scales, Finding of intersections of planes, Finding of intersections of planes, Finding of angle of point-plane and plane-plane,Finding of intersections of rectangle prism and rectangle prism, Geometric Development.


Detaylı Gör
Mimari Projeye Giriş / Introduction. to Architectural Design
Yapı Malzemesi / Building Materials

Malzemelerin sınıflandırılması; Malzemelerin fiziksel, mekanik ve teknolojik özellikleri; Doğal yapı taşları ve yapıda kullanımları; Pişmiş toprak malzemeler (Tuğla, kiremit, seramik, fayans, sıhhi tesisat malzemeleri) ; Bağlayıcı malzemeler (Çimento, kireç, alçı) ; Beton; Beton elemanlar; Özel betonlar

 

Classification of materials; Physical, mechanical and technological properties of materials; natural building stones and their usage in buildings; baked earth materials; Cementitius materials (cement, gypsum, lime) ; Concrete; Special concretes; Concrete unites.


Detaylı Gör
Mimari Anlatım Teknikleri / Architectural Rendering Techniques

Ölçeklerine Göre Mimari Anlatımlar

Mimari Anlatımda Çizgisel İfade

Mimari Anlatımda Figür - Zemin İlişkisi

Mimari Anlatımda Ön plan Geri Plan İlişkisi

Mimari Anlatımda Perspektifin Kullanılması

 

Architectural representations according to the scales

Liner expressions in architectural representation

Figure - ground relations in architectural representation

Foreground - background relations

Use of perspective in architectural narration


Detaylı Gör
Mimarlıkta Form Araştırması / Form Research in Architecture

Tasarımcısının bilgi alanları, bilginin temsili, tasarlama faaliyeti, tasarlama faaliyetinde biçimlendirme aşaması, tasarlama sürecinde biçim üretme ve deneme adımları, biçim deneme ve alternatif ve üretme süreçlerine farklı yaklaşımlar, biçimlendirmede matematik ve geometrik modeller, kentsel tasarım ve mimari tasarımdaki kompozisyon oluşturma çabalarının tarihsel süreklilik içinde incelenmesi, mimari tasarımda semboller ve temsil, geometrik nitelikli tasarım yardımcı araçları, düzlemsel örüntüler ve bu araçlar üzerinde biçimlendirme faaliyetlinde gerçekleştirilen işlemle, bu alandaki bilgisayar uygulamaları biçim ve kütle grameri, kurala dayalı sistemler, mimarlıkta bilgisayar modelleri, biçimlendirme sürecindeki işlemlerin tarihsel süreklilik içinde örneklere dayalı olarak analizi

 

Knowledge fields of architecture, knowledge representation, design process, form generation in the design process, different approaches to alternative ways of form generation process, procedures of form generation, mathematics and geometric models in form generation, form generation struggles in urban design and architectural design process in the historical context, symbol sets and mapping in design process, grids and other design tools, and procedures on design tools in form generation process, computer implementations in shape grammar and solid grammar, rule based systems, computer modeling in architecture, analysis of examples in relation to form generation procedures in historical context

 


Detaylı Gör
Perspektif / Perspective

Aksonometrik-Konik perspektifle ilgili çizim yöntemleri, Konik perspektifin genel ilkeleri, iç perspektif çizimi, Perspektif çiziminde Derinlik ve Yükseklik hesaplanması, Vaziyet planı ve cephe çizimlerinde gölge uygulanması.

 

Parallel (axonometric) Perspective in Architectural Presentation, General Principles of Conical Perspectives and The Main Issues About Horizontal and Vertical Plate Working, Drawing Interior Perspectives, Practical Methods To Determine values for Depth and Height in Perspectives, Interior-Exterior Perspective Applications in Architectural Elements, determining the projections of various lines’ and planes’ shadows on Horizontal, Vertical and Oblique Planes, application of Shadow in Site Plans and façades, determining the tones of shadows.


Detaylı Gör
Maket-Model Yapımı / Scale Model

Maket tanımı, sınıflaması ve kullanım alanları. Maket yapım teknikleri, maket yapımında kullanılan araç, gereç ve malzemelerin anlatımı. Maketin kurgulanması, ölçeğe ve malzeme seçimleri ve yöntemin belirlenmesi. Makette renk, doku ve detaylandırma teknikleri. Uygulanmış örneklerin yöntem ve tekniklerinin incelenmesi, eleştiri ve yorumlar yapılması. Çeşitli maket tekniklerinin, farklı örnekler üzerinde kurgulanarak uygulanması.

 

Definition of cast, classification and its usage areas. Cast construction techniques, explaining the supplies, tools and materials used in cast construction. Building the cast, selecting the scale, material and method. Color, tissue and detailing techniques in the cast. Analyzing, criticizing and commenting the methods and techniques of the applied samples. Building and applying various cast techniques on different samples.


Detaylı Gör
Yapı Bilgisi / Building Construction

Yapı, mimarlık teknolojisi ve yapı teknolojisi kavramları. Sistemler yaklaşımı ile yapı ve yapım Dersin yöntemlerinin tanıtılması. Kullanıcı-çevre-yapı sistemi etkileşimi ve bu bağlamda çevresel etmenler ve yapıdan beklenilen performans özelliklerinin tanıtılması. Yapı alt-sistemlerinin tanıtılması. Yapım Sistemleri  zemin  ve  temel  çeşitleri,  temellerin  yalıtımı, duvarlar,  duvar  boşlukları konularını içermektedir.

 

Concepts of building, architectural and construction technology. Introduction of building and construction methods according to the systems approach. Interaction of user-environment-building and introduction of environmental factors and expected performance characteristics in this context. Introduction of building subsystems. Construction Systems and basic types of floors, insulation of foundations, walls, wall openings comprise the subject.

 
Detaylı Gör
Kentimiz Kültürümüz / City & Culture

Şehrin tarihi, sosyo-kültürel yapısı, farklı dönemlere ait yapılar ve geçirdikleri evrimler, yapısal değişiklikler, seminerler halinde  incelenecektir.

 

During these seminars the history of the quarter, their socio-cultural structure of the city together with the architectural heritage and present situation will be investigated and presented.


Detaylı Gör
Yabancı Dil 2 / Foreign Language 2

GST 112 dersi öğrencilerin akademik yazı becerilerini beyin fırtınası yoluyla düşüncelerini yazıp tasnif edip organize olmalarının yanısıra kaynaklara başvurarak doğrudan alıntı, paraphrase ve özet şeklinde essaylerinde kullanmalarını geliştirmeyi amaçlar. Ders sonunda öğrenciler iki temel essay tipini (Cause and Effect and Argumentative essays) araştırma sonuçlarına dayandırarak yazabilir duruma gelir.

 

GST 112 course is designed to improve the students; academic writing skill not only by brainstorming, planning and drafting, but also referring outside sources and incorporating them in their essay in the form of quotations, paraphrase and summary. The general objective is student mastery in two main types of essay, viz. Cause and Effect and Argumentative essays referring outside sources.


Detaylı Gör
Türk Dili 2 / Turkısh Language-2

İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası , sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo)

 

Punctuation and Composition ( Punctuation Marks, Other Marks) marks of abbreviations, Spelling Rules ( The spelling of capital letters, The writing of quotations. numbers, The Composition the purpose of composition, method in composition writing, planning, introduction, development and result in composition the features of telling (purity in telling, simplicity in telling, clarity and sincerity in telling mistakes in telling ( the use of synonymous words in the sentence) The use of synonymous wordsin teh sentence, The misuse of phrases, Explanation, story, description, criticism, portray, speaking, provingThe kinds of verbal telling, (daily and unprepared speaking- prepared speaking, debate, panel) The kinds of written telling ( letter, telegraph, celebration, invitation, literary letterJob letters, formal letter, petition, report, decision, announcement, advertisement) Talking, criticism, memoir, travel, writing, interview, survey Autobiography biography novel- story, fabl- theatr tragedy, drama- senario, poetry and its kinds.


Detaylı Gör
Binalarda Sirkülasyon Alanları / Building Circulation Spaces

Dersin amacı, kapsamı, ve ilgili tanımlar. Düşey sirkülasyon sistemleri: merdivenler ve rampalar. Düşey sirkülasyon sistemlerinin performans analizi: çevresel etmenler, kullanıcı gereksinmeleri, temel işlevlerine göre performans gereksinmeleri. Merdivenlerin sınıflandırılması: iç ve dış merdivenler, yangın merdivenleri. Merdivenlerin fiziksel analizi, biçimlendirilmesi, taşıtılması, boyutlandırılması, dengelenmesi, ve yapı ile bütünlenmesi. Stüdyo çalışması: merdiven analizi, yapısal tasarımı, ve değerlendirmesi.

 

Objectives, scope of the course and related definitions. Vertical circulation systems: ramps and staircases. Performance analysis of vertical circulation systems: environmental factors, user requirements, performance requirements according to basic functions. Classification of staircases: external and internal stairs, staircase for fire escape. Physical analysis of staircase, forming, supporting, dimensioning, proportioning, and integration with building. Studio work: analysis, design, and evaluation of staircases


Detaylı Gör
İç Mekan Organizasyonu ve Donatıları / Interior Organization and Fittings

Belirlenen dönemlerin sosyal, ekonomik ve siyasi yapılarının araştırılması.
Dönem mobilyalarının kullanım, anlamsal ve biçimsel olarak analiz edilmesi.
Dönem mobilyalarının felsefe, müzik, edebiyat, plastik sanatlar ve mimarlık ortamında irdelenmesi.
Dönemlerin, mobilya örnekleriyle incelenmesi

 

Researching the social, economic and political structures of the determined regions in periods
Analysis of furniture in terms of function, meaning and form
Evaluation of furniture within a philosophical, musical, literary, artistic and architectural framework
Evaluation of exemplary furniture


Detaylı Gör
Mimari Proje-1 / Architectural Design - 1

Karmaşık olmayan tasarım konularının araç olarak kullanımı yolu ile farklı ifade tekniklerine ait kulanım becerisi kazanma; 2 ve 3 boyutlu çizimler ve modelleme; basit çalışmalar aracılığıyla bilgisayar teknikleri ile tanıştırma; kişiselleştirilmiş görsel dil kullanımı ile düşünceyi dışlaştırabilme becerisini kazanma; basit tasarım problemleri ile konstrüksiyon ve strüktürel sistemlere dair sezgileri geliştirme; mimari malzeme-çevre ilişkisinin yalın ve küçük tasarım denemeleri yoluyla tartışılması; doğal, tarihi ve kültürel çevrelerin anlaşılması ve değerlendirilmeleri amacıyla gezilerin yapılması.

 

Simple design problems as tools to gain proficiency in various representation techniques; 2D - 3D drawings and modelling; introduction of computer techniques through uncomplicated design work; aptitude in explication of ideas through a personalized visual language; enhancement of intuition relevant to issues of design such as building construction and structural systems through simple design problems; discussion on the relationship of architectural materials with the environment through small scale design exercises; organization of field trips for understanding and evaluating natural, historical and cultural environments.


Detaylı Gör
Bilgisayar Destekli Tasarım-1 / Computer Aided Design -1

Ders iki ve üç boyutlu grafikler için gerekli teknikler konusunda bilgi vermeyi amaçlar ve CAD (Computer Aided Design) gibi sanal teknolojiler kullanarak bu tekniklerin uygulamalarına vurgu yapar

 

The course introduces the essential techniques of graphics, and stresses the incorporation and application of those within the virtual technology like Computer Aided Design (CAD).


Detaylı Gör
Statik-Mukavemet / Statics - Strength of Materials

Skaler ve vektörel büyüklükler, bileşke kuvvetin bulunması, noktasal parçacığın dengesi, moment ve kuvvet sistemleri, serbest cisim diyagramları, rijit cismin dengesi, kafes sistemler, kiriş ve kolonlarda iç kuvvetler. Gerilme ve şekil değiştirme, mühendislik malzemelerinin mekanik özellikleri ve Hooke yasası, emniyet faktörleri ve atalet momenti, eksenel yüklü çubuklar ve deformasyon hesabı, kirişlerde eksenel kuvvet, kesme kuvveti, moment diyagramları, basit eğilme, kiriş tasarımı, diğer basit mukavemet halleri.

 

 

Scalar and vector quantities, resultant force, equilibrium of a particle, moment and force systems, free body diagrams, equilibrium of a rigid body, truss systems, internal forces in beams and columns, frictional forces. Stress and strain, mechanical properties of materials and Hooke’s law, factor of safety, area moment of inertia, axially loaded rods and beams and deformation of rods, axial force,


Detaylı Gör
Yapı Elemanları / Building Component Design

Yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve bütünlenmesi: düşey sirkülasyon sistemleri (rampa ve merdiven), çatı sistemleri (düz ve eğimli çatılar). Yapısal tasarım ile ilgili gereksinimler, ölçütler, olanaklar çerçevesinde yapı elemanı sistemlerinin tasarımı. Yapı elemanları sistemlerinin, bütüncül bakış açısı doğrultusunda birbirleri ile bütünlenmesi

 

Analysis, design and integration of building elements. Vertical circulation systems (ramps and stairs), roof systems (flat and sloping roofs). Design of building element systems within the frame work of constructional design requirements, criteria and resources. Integration of building element systems in line with the holistic approach.


Detaylı Gör
Mimarlık Tarihine Giriş / Introduction History of Architecture

Prehistorik devirden başlayarak mimarlık tarihinin başlıca devirleri. Anadolu'nun Hitit, Urartu uygarlıkları. Antik Yunan, Roma ve Bizans mimarlıklarının başlıca üslup özellikleri, ilişkiler ve etkileşimler, süreklilik. Dini mimari, temsili mimari ve günlük çevre yapılarından, toplum ve Kültür çerçevesi içinde örnekler. Resim, heykel ve el sanatları, bunların mimarlıkla bağlantıları. Konstrüksiyon çeşitleri. Plan tipleri. Mimari kuram. Mimari gelişim sürecinde önemli yeri olan yapılar.

 

A survey of the Anatolian cultures from the prehistoric times to the end of the Byzantine Empire. Styles, their relations, influences and continuity in the Hittite, Urartian, Ancient Greek, Roman and Byzantine architectures. Examples of religious, representative and public buildings within the context of their social and cultural frame. Painting, sculpture and minor arts, their relations with architecture. Construction, plan types and architectural theories. Buildings of special importance in the process of architectural development.


Detaylı Gör
Şehir Mimarlık ve Mekan / Urban Architecture and Space

Tarihsel mirasla güncel dinamikleri bir arada barındıran kentlerin ele alınacağı bu derste, kentlerin makro formları ile ara kesitleri, fiziki yapılanmaları ile sosyal yapılanmaları arasındaki ilişkiler gözlemlenecektir. Ders, dünya metropollerinden seçilmiş örnekler üzerinden irdelenecektir.

 

This course, which will focus on the cities that contain both historical heritage and present-day dynamics, will be constructed with the motivation to observe, determine and research  the relations between macro forms and interfaces on the one hand and the physical structuring and social structuring on the other.


Detaylı Gör
Mimarlık Tarihi 1 / History of Architecture 1

Büyük Selçuklu mimarlığıyla Anadolu Türk mimarisinin kaynakları; İlk Anadolu beylikleri, Anadolu Selçukluları, 14. yy. Anadolu beylikleri ve 17. yy. Sonuna kadar Osmanlı mimarisinde cami, medrese, şifahane, türbe, kervansaray, saray, külliyelerde mekan, kütle, cephe ve strüktür tasarımının özellikleri ve biçim dili.

 

Seljuk architecture and the origins of the Anatolian Turkish architecture; space, mass, façade and structure design characteristics and form language of the early Anatolian emirates, Anatolian Seljuks, 14th c. emirates and Ottoman architecture until the end of the 17th c. with various examples of building types, such as mosques, madrasas, hospitals, tombs, caravanserails, palaces and building complexes.


Detaylı Gör
Mimari Tasarım Sürecinde Çevre Analizi / Architectural Design Process and Environment Analysis

Tasarım bilgisi üretme (gözlem, arşiv vb), ilgili bilgiyi ayıklama, tasarım alternatifleri üretme Dersin İçeriği  tasarım alternatiflerini değerlendirme ve uygulama için teke indirgeme metot ve teknikleri, güncel tasarım sorunları.

 

Production of design knowledge (observation, archive, etc.), systematization of knowledge, (Course Description) production of design alternatives, evaluation of design alternatives; methods and tecniques for the selection of an alternative; contemporary design issues.


Detaylı Gör
Herkes İçin Tasarım / Design for Everybody

Ders kapsamında bireysel şekilde çeşitli ölçekteki mekânlar incelenmekte ve “evrensel” şekilde tekrar tasarlanmaktadır. Ergonomi altyapısıyla paralel şekilde tartışılan konular, sadece tekerlekli sandalye kullananların değil, her tür insanın rahat edebileceği, eşit koşullarda kullanabileceği mekânlar tasarlamak konusunda temelleri verir. Evrensel Tasarım, tasarım eğitiminde sıklıkla atlanan önemli bir konudur. Evrensel Tasarım’ın, projenin yaratıcılığına karşı duran, ve engelliler için zorunlu şekilde projeye uygulanması gereken steril bir gereklilik olduğu anlayışından vazgeçilerek, yaş, beceri, cinsiyet ayırt etmeksizin dahil eden bir yaklaşım olduğu anlayışının edinilmesi hedeflenmektedir.

 

Within the course, various scaled projects are analyzed and redesigned in a “universal” way. The topics discussed in a parallel fashion with an Ergonomic base, aim to provide an elaborate understanding of designing spaces that not only accommodate and become functional for wheelchair users, but all kinds of people. Universal Design is often neglected in design education. It is seen as something that is sterile and a compulsory feature for disabled persons; as something that contradicts the creativity of a design project. The aim is for students to gain an understanding of the topic as an approach that is inclusive regardless of age, skill, or gender.


Detaylı Gör
Mimaride Renk / Color in Architecture

 Analitik araştırma süreçleri
 Örnek mekanın incelemesi
 Mekansal ilişkiler ve organizasyonlar
 Düzenleme yöntemleri
 Düzenleme ilkeleri

İç mekan ve çağdaş aydınlatma tasarımı

 

 Analytical research process
 Case study
 Spatial organization
 Design methods
 Design principles
 Interior and contemporary lighting design 


Detaylı Gör
Mimari ve Psikoloji / Architecture and Psychology

İnsan gereksinmeleri ve psikolojik temelleri. İnsan çevre ilişkisi kuramları. İnsanın çevre içindeki davranışları. Mekan kullanımında mahremiyet, güvenlik, kişisel mekan, egemenlik alanı, vb. kavramlar. Mimari tasarım süreci ve psikolojik temelleri. Temel kavram ve kuramlar. Problem çözme yaratıcı/ mantıksal süreçler, teknikler, tekniklerin uygulanması.

 

User needs and psychological fundamentals. Theories of environment-behaviour relations. User behaviour in the environmet. Privacy, safety, personal space, territory mechanisms in the use of space. Architectural design process and psychological fundamentals. Basic theories and concepts. Problem solving/creative logic processes, technics, and their applications.


Detaylı Gör
Mimari Proje-2 / Architectural Design - 2

Mimari proje-2  mimari tasarıma malzeme ve çevre üst başlığında estetik, teorik, teknik ve işlevsel açılardan odaklanır. Mekânsal organizasyon ile programın duyarlı çözümünü amaçlar. Bağlam, çevre ve malzeme bilincini ve dolayısıyla mekân bilincini geliştirmeye yönelik analitik projelerden oluşur

 

 

Architectural design-2 studio focuses on architectural design in relation to materials and context by considering aesthetic, theoretical, technical and functional aspects. It aims to develop the resolution of spatial organization in parallel with a conscious response to program. It consists of analytical projects that introduce contextual, environmental and material awareness, which in turn advance spatial awareness


Detaylı Gör
Bilgisayar Destekli Tasarım-2 / Computer Aided Design -2

Ders iki ve üç boyutlu grafikler için gerekli teknikler konusunda bilgi vermeyi amaçlar ve CAD (Computer Aided Design) gibi sanal teknolojiler kullanarak bu tekniklerin uygulamalarına vurgu yapar

 

 

The course introduces the essential techniques of graphics, and stresses the incorporation and application of those within the virtual technology like Computer Aided Design (CAD).Detaylı Gör
İnce Yapı Uygulamaları / Fine Construction Applications

Öğrencilere ince yapı uygulamalarınıöğretmek. Öğrencilere bina sistemleri (mekanik, elektrik, sıhhi tesisat, özel sistemler) süreçlerini öğretmek. Mimarın bina sistemleri yapım sürecinde rolünün öğretilmesi. Bina sistemleri terminolojisini, malzemeleri ve ekipmanları kapsamında öğretmek. Yapım endüstrisine ilişkin kaynaklarla öğrencilerin etkileşimini sağlamak.

 

 

To introduce students to the architectural finishes work.to introduce students to the architectural engineering aspect of the building process.to define the role of architect in architectural engineering design and applications.to teach terminology of building systems, materials and equipment.to provide interaction with construction industry resources.


Detaylı Gör
Yapı Statiği / Theory of Structures

Giriş ve temel kavramlar. İzostatik sistemlerin sabit yüklere göre hesabı ve iç kuvvet  diyagramları. Basit kiriş ve çerçeveler. Konsol kiriş ve çerçeveler. Çıkmalı kiriş ve çerçeveler. Mafsallı sürekli kirişler. Üç mafsallı kemer ve çerçeveler. Kafes sistemler. Hiperstatiklik kavramı. Yerdeğiştirme hesapları.Kuvvet yöntemi. Moment dağıtma(Cross)yöntemi.

 

 

To introduce students to the architectural finishes work.to introduce students to the architectural engineering aspect of the building process.to define the role of architect in architectural engineering design and applications.to teach terminology of building systems, materials and equipment.to provide interaction with construction industry resources.


Detaylı Gör
Mimarlık Tarihi-2 / History of Architecture 2

1500'den 1750’lere kadar mimarlık tarihi

History of architecture from 1500to the 1750s


Detaylı Gör
Betonarme / Reinforced Concrete

Betonarme   malzemeler   ve   özellikleri,   temel   kavramlar, standart    ve    yönetmelikler,    basit    basınç    etkisindeki elemanlarla   ilgili   konstrüktif   esaslar   ve   boyutlandırma ilkeleri,    eksenel  basınç  ve  eğilme  etkisindeki  kolonların tasarımı, kirişlerle ilgili konstrüktif esaslar ve boyutlandırma

ilkeleri,  döşemelerin tasarımı, temel tasarımı.

 

Materials  for  reinforced  concrete,  basic  concepts, design codes  and  specifications,  design  of  columns  under  axial compression  and  bending  load,  design  of  beams  and slabs, footings and foundations.


Detaylı Gör
Staj 1 / Internship 1

Şantiye Stajı yapılan kurumda, kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan uygulamalar görsel sunumla ifade edilmektedir.

 

Topics will be taught over a period describes the students as a study plan. Course topics with presentations prepared for students is supported by both visual and current examples. Course topics discussed at the end of the course students are supported by their project d by the debate .


Detaylı Gör
Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü-1 / Building Physics and Environmental Control 1

Bu  ders  kapsamında;  fiziksel  çevrenin  yapı  ve  yerleşmenin biçimlenişindeki    etkisi,    fiziksel    çevre    verilerine    dayalı yerleşim  planlama  ve  yapı  tasarım  ölçütleri,  ses  ve  gürültü, gürültü   denetimi   ve   ilgili   standartlar,   gürültü   denetimi açısından yerleşim, yapı ve hacim tasarımında temel ilkeler,ışık  aydınlık  ve  aydınlatma,  günışığının  özellikleri,  günışığı açısından   yerleşim   yapı   ve   hacim   tasarımı   konularında temel bilgiler verilecektir.

 

 

This   course   has   fundamental   knowledge   about;   the definition  of  physical  environment  factors,  the  natural  and manmade  environmental  factors,  the  effects  of  climate topography   and   plantation,   the   statistics   properties   of climatic data, the role of physical environment on design of building  and  settlement,  the  planning  criteria  based  on natural environment,  the  applied examples of  building  and settlement designed natural and man made environmental factors under consideration topics


Detaylı Gör
Mimari Proje-3 / Architectural Design 3

Doku, işlev, tarih, doğal ve topografik nitelikler açısından kentin özellik gösteren bölgeleri ve yakın çevresinde tasarım denemeleri yapmaktır. Çalışmalar belirtilen bölgelerden birinde sosyal, işlevsel ve mekânsal özelliklerin saptanmasıyla başlayacaktır.  Bu araştırmalar sonucunda öğrencinin belirlediği işlevsel öneriler üzerinde tartışılacak; kentin değişen yapısı içinde yeni işlevler, tarihi özellikler,  yapıların sağlıklaştırılması, kent boşluklarının ve açık alanların düzenlenmesi gibi konular gündeme gelecektir.  Bu yaklaşımlar içinde öneri bina tasarımında, mekansallık, farklı işlevlerin üst üste gelmesinden doğan tasarım sorunları, değerlendirilecek önemli aşamalardır.

 

 

Making design experiments in the special areas of the city, within the scope of texture, function, history, natural and topographic characters. Studies will begin with analyzing social, spatial and functional data of the defined region. Based on these researches,  the proposals  made  by  the students will be discussed; issues like new functions in the developing   parts of the city, historical characteristics, rehabilitation of the buildings, arrangement of open spaces and urban voids will be taken on the agenda. Within these approaches, in the design proposal of the building, spatiality,  design problems caused by the organization of different functions are the important stages to be evaluated.


Detaylı Gör
Şehircilik / Urbanism

Bu ders öğrencilere şehiri mimarlığın içinde bulunduğu ortam olarak tanıtarak mimari yapıların kentsel mekanı tanımlamaktaki rollerini tartışmaktadır.

 

 

This course aims both to familiarize the students to cities as context for architecture, and also to discuss the role of architecture in defining urban spaces.


Detaylı Gör
Yapı Projesi / Building Project

Öğrencilerin bir mimari projeyi tüm uygulama detaylarını geliştirerek tasarlamaları gerekmektedir.

 

 

The students are expected to design a building construction project from scratch to construction details in the framework of a given project subject.


Detaylı Gör
Mimari Proje-4 / Architectural Design 4

Tasarım probleminin doğasına uygun ve tasarımcının kişisel ilgi ve becerilerini yansıtan veri toplama, analiz, program geliştirme süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması; tasarımın belirleyicisi yer, program, mekan, kimlik, temsiliyet konularını karmaşık bir tasarım durumu çerçevesinde tartışma ve özelleştirme;mimarinin strüktür, bina sistemleri, detay geliştirme gibi bileşenlerine tasarımın bütün süreçleri boyunca hakim olabilme yetisinin geliştirilmesi; karmaşık kentsel dokuda çözümlerin üretilmesi yetisinin kontrolü.

 

 

Development of personalized processes of data collection, analysis and building programming which reflect the natüre and interests of designers; discussions and definition on design aspects including topos, program, space, identity, representation in reference to the particular design situation; development of ability of applying the knowledge about structures, costruction and detailing through the design process; control of the ability of developing complicated programs for complex urban tissues and integrating relevant design solutions.


Detaylı Gör
Şehircilik Projesi / Urban Planning Project

Şehir Planlama süreci ve tarihsel gelişimi. Şehirsel öğeler: Çalışma, yaşama,

Dinlenme alanları ve ulaşım. Yerleşme yoğunlukları ve yapılaşma katsayıları.

İmar planları, amaçları ve uygulama araçları. İmar kanunu ve yönetmelikleri ile

mimarlık ilişkileri. Şehirsel Tasarım İlkeleri. Şehirsel mekan dokusunun

oluşumu.

 

 

History of urban planning process. Urban Components: Residential,commercial,

recreational areas and transportation. Population and land use densities. Development plans, their purposes and implementation technics.

Planning law, regulations and architecture. Urban design principles. Urban

spatial patterns.


Detaylı Gör
Çağdaş Mimarlık Tarihi / History of Contemporary Architecture

Modernliğin Rönesans ve Aydınlanma dönemine dayanan kültürel temelleri ve

tanımları. Modernlik projesine seçkinci yanıt: Art Nouveau. Modernlik ve

Avangardlık: De Stijl, Ekspresyonizm, Fütürizm ve Konstrüktivizm. Bauhaus'un

idealizmi ve gerçekçiliği. Biçim ve işlev kavramlarının sorgulanması. Modern

mimarlığın ilk ustaları. CIAM kongreleri. Mimarlık ve toplumsal sorumluluk.

Modernliğin kent ölçeğine taşınması. Ilımlı arayış: Art Deco. Modernliğin

karanlık yüzü: Totaliter mimarlık. 1950 ve 60'larda Modernizm: Uluslararası

Üslup. Tarihi çevre duyarlılığı ve Modernizm'e ilk tepkiler. Postmodernizm, anlam ve biçimsel zenginleşme. Pop Art'tan ticari rüküşlüğe. Yeni Historisizm. Avrupa Postmodernizmi. İnşa edilen felsefe: Dekonstrüktivizm.

 

 

The social and cultural bases of Modernity founded in the periods of Renaissance and Enlightenment. An elitist answer to the project of Modernity: Art Nouneau.

Modernity and Avantgardism: De Stijl, Expressionism, Futurism and Constructivism. The idealism and realism of Bauhaus. Discussion on the concepts of form and function. The pioneers of modern architecture. The congress of CIAM. Architecture and social responsibility. The application of modernity to the urban scale. The modarerate modernity of Art Deco.

The dark side of modernity: Totalitarian architecture. Modernism during the 1950's and 1960's: The International Style. The sensibility on the historic environment and the primary reactions against modernism. Postmodernism: Meaning and form richness. from Pop Art to the commercial kitsch. New Historicism. The European Postmodernism. Philosophy, which has been built:Deconstructivism.


Detaylı Gör
Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Prensipleri / Conservation of Historical Buildings and Sites and Restoration Principles

Tarihi çevre, koruma ve restorasyon tanımları, uygulamaları, örnekleri.

 

 

Conservation of historical buildings and sites, restoration priciples, definitions, applications and examples.


Detaylı Gör
Yapı Fiziği ve Çevre Kont.2 / Building Physics and Environmental Control 2

Yapı fiziği ile ilgili  aydınlatma  konularında bilgi aktarmak

 

The aim of this course is to give information about the subjects which is related with the building physics such as, lighting


Detaylı Gör
Mimari Animasyon / Architectural Animation

İki aşamalı dersin ilk aşamasında, Mimarlık Fakültesi öğrencilerini, film üretiminin temel grameri ile tanıştırmak hedeflenir. Fotoğraf ve film analizleri üzerinden temel fotoğrafik ve sinematografik aygıtlar tanıtılarak, kullanım olasılıkları sorgulanır. Fotoğraf ve film ödevleri ile bu analizler uygulamalı olarak pekiştirilir. Dersin ikinci aşaması, bir film fikrine dönüştürülmek üzere öğrenci tarafından seçilmiş bir mekanın, önermesi olan bir film fikrine dönüştürülmek üzere analiz edilmesi ile başlar. Temel çekim ve kurgu dersleriyle teknik altyapının, teorik ders ve film analizleriyle harmanlanarak sunulacağı derste, dönem sonu projeleri bireysel olarak üretilecek `Mimari Video-Art` lar şeklinde olmaktadır.

 

In the first stage of the course, the students are introduced with the basics of film grammar. The cinematic and photographic tools are questioned in terms of designing a composition of a meaning within an image. In the second stage, possibilities of interpreting an architectural phenomenon are explored. The aim is to investigate the potential relationship between video and architecture media. Basic technical tools, film analyses and theoretical knowledge are processed simultaneously in order to analyze, transform and reproduce an idea in video format.


Detaylı Gör
Mimari Presentasyon / Architectural Presentation

Mimarlık ve mimari tasarım olgusu, tasarım ilkeleri ve tasarımın sosyal yapısı; Mimari tasarımda görsel iletişim araçları; geleneksel ve güncel yaklaşımlar, Mimarlıkta temsiliyet, görsellik ve algı. Mimari sunum; amacı, güncel araçlar ve yaklaşımlar. Sunum araç ve tekniklerinin farklı ölçeklerdeki örneklerle açıklanması, tekniklerin uygulanması.

 

Concept of architectural design, design principals and components. Simulation techniques, traditional and contemporary approaches to design and visual communication. Representation in architectural design, visuality and perception .Various examples of architectural presentation. Contemporary tools and design principles. Explanation and application of presentation tools and techniques for examples of various scales.


Detaylı Gör
Yapıda Yangından Korunma Yöntemleri / Fire Protection Methods of Buildings

Tutuşma ve yanma, Yangın ve Gelişim Evreleri, Binalar Arasında Yangın Yayılımı, Bina İçinde Yangın Yayılımı, Duman ve Zehirli Gazlar, Kompartmantasyon, Kaçış Yollarının Belirlenmesi, Yapı Elemanlarında Alınabilecek Önlemler, Çeşitli Bina Tipleri İçin Özel Düzenlemeler, Strüktürel Yangın Korunumu, Duman Havalandırması, Yapı Malzemelerinin Yanma Özellikleri, Yönetmelik ve Standartlar, Duman Algılama ve Otomatik Söndürme, Kaçış Yolu Aydınlatması, Söndürmede Kullanılan Diğer Metotlar, Örnek İncelemeleri

 

Ignition and Combustion, Fire and Phases of Development, Fire Spread Between Buildings, Fire Spread Inside the Building, Smoke and Toxic Gases, Compartmentation, Determination of Escape Routes, Fire Precautions in Building Elements, Special Considerations in Various Building Types, Structural Fire Protection, Smoke Ventilation, Combustion Characteristics of Building Materials, Regulation and Standards, Smoke Detection and Automatic Suppression, Illumination of Means of Egress, Other Methods Used in Extinction, Case Studies


Detaylı Gör
Rölöve Uygulama Teknikleri / Architectural Survey Techniques

Rölöve, Rölöve teknikleri, Projelendirme

 

Architectural Survey, Architectural Survey Techniques, Architectural Survey Projects


Detaylı Gör
Yüksek Binalar / Highrise Buildings

Günümüzün en çok tartışılan bina tipolojilerinden biri olan yüksek binaları dünyadaki önemli örnekleri üzerinden değerlendirmek. Yüksek binaların metropol içindeki yerinin; ulaşım sistemi, silüet, yoğunluk, alt yapı ve çevresel faktörler yönünden irdelenmesi. Yönetmeliklerle ilgili farklı yaklaşımların tartışılması. Yüksek binaların yaşam –sistem diyagramlarının incelenmesi. Örnekler üzerinden kabuk, strüktür çözümlerinin ve kullanılan yeni teknolojilerinin değerlendirilmesi. Yeni nesil yüksek binaların sürdürülebilirlik içeriklerinin araştırılması.

 

Interpration of Highrise buildings, one of most discussed types of buildings, through worldwide important examples. Studying the place of Highrise buildings in metropol areas through; transportation systems, silhouette, density, infra-structure and environmental factors. Discussion about different approaches to the regulations. Survey of experience – system diagrams of Highrise buildings. Evaluation of structural solutions, facade and new technologies that are being used through examples.Research of sustainability of new generation Highrise buildings.


Detaylı Gör
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı / Earthquake Resistant Building Design

Deprem mühendisliği terminolojisi. Tasarım depremleri. Depreme dayanıklı yapı tasarım felsefesi. Taşıyıcı sistem malzemesinin ve biçiminin belirlenmesi. Zemin özelliklerinin etkisi. Betonarme yapılar. Prefabrike betonarme yapılar. Çelik yapılar. Yığma/kargir yapılar. Ahşap yapılar. Yönetmelik ve standartlar. Deprem mühendisliğinde özel konular

 

Earthquake engineering terminology. Design earthquakes. Earthquake resistant

design philosophy. Choice of forms and materials. Effect of soil properties.

Reinforced concrete buildings. Precast concrete buildings. Steel buildings.

Masonry buildings. Timber buildings. Related codes and standards. Special topics in earthquake engineering.


Detaylı Gör
Yapı Keşif ve Metraj / Estimate of Costs and Quantity Survey of Buildings

Maliyet bileşenleri, metraj, keşif ve hakediş hesaplamalarına ilişkin kavramlar ve uygulamaların verilmesi; binayı oluşturan farklı iş kalemlerinin metraj ve keşiflerinin hesaplanması

Cost components, feature, given the concepts and practices relating to the tendering and award calculations; The calculation of quantities and estimates of the different items of business building


Detaylı Gör
Tesisat / Installations

Isıtma- havalandırma tesisatındaki temel bilgiler, sistemlerin tanıtımı, sistem elemanlarının tanıtımı ve seçim tasarım esasları, çeşitli sistem uygulamaları ve kontrolü.

 

 

Basic information on heating and vantilation systems, introduction to the systems, elements and selection of the elements, application of various differents system controls.


Detaylı Gör
Tarihi Çevre Düzenleme ve Rest. Projesi / Arrangement of Historical Sites and Restoration Project

Koruma düşüncesinin tarihsel gelişimi ve kuramsal temeli, koruma ölçütleri, korunacak mimari değerlerin sınıflandırılması, tarihi çevre ve yapıların bozulma nedenleri anlatılmaktadır. Tek yapı, yapı grupları, kent ve sit ölçeklerinde koruma yöntemleri, alan çalışmaları ve restorasyona hazırlık aşamasına (gerekli belgeler, hazırlanacak projeler ve izlenecek yasal prosedür) yönelik bilgiler verilerek, ülkemiz ve dünyadaki koruma uygulamalarından örnekler aktarılmaktadır.

It’s explained historical evaluation and theoretical basis of conservation concept, conservation criterias, classification of architectural values, deterioration causes of buildings and historical environment. It’s informed about conservation concepts in site and urban scale, single building and building groups, areal work and preparation stage of restoration projects with conservation and restoration examples in Turkey and the world.


Detaylı Gör
Yapılarda Gürültü Kontrolü / Noise Control of Buildings

Sesin doğuşu ve fiziksel çevrede yayılması; Yapı elemanlarını ses etkisi karşısında davranışları (ses iletiminde etkili olan akustik ve yapısal özellikler); Yapılarda istenmeyen seslerin iletim yolları, hava ve katı ortam seslerinin hesaplanma ve ölçüm yöntemleri; Yapı elemanlarının ses geçirimsizlik özelliklerinin değerlendirilmesi, ses geçirimsizliğinin bağlı olduğu faktörler, dış duvar ve iç bölme elemanlarında (duvar ve döşemelerde) kullanılan geleneksel ve çağdaş sistemlerin gruplandırılması ve ses geçirimsizlik performanslarının saptanması (ses geçiş kayıpları); Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtım ölçütleri (hacim fonksiyonlarına bağlı olarak), gürültü kontrol yönetmeliğinin açıklanması; Ses yalıtım ilkeleri sağlayan yapı elemanı tasarımı ve malzeme seçimi; Örnek proje veya mevcut yapılarda ses yalıtımlarının değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine ilişkin uygulamalar

 

 

Basic properties of sound waves and propagation of sound in a physical environment. Behaviour of building elements under a sound affect, sound transmission paths in buildings, calculation of air - borne and structure borne sound transmission loses and measurement procedures. Analysis of sound transmission characteristics of building elements: design, construction and materials. Criteria for sound transmission loses (required noise reductions) in related with the function of the building - recommendations for the noise control by law. Design of building elements to be able to provide a sufficient sound insulation.


Detaylı Gör
Mimari Proje-5 / Architectural Design - 5

Öğrencinin artık belli bir yetkinlik düzeyinde olduğu kabul edilerek küresel düşünsel ve sanatsal tartışmalar, ülke gerçeklikleri, modern sonrası direniş politikaları ve bölgeci mimari tavırları tartışır düzeyde stüdyoya katılımları beklenir, projelerin bu kavramlar çerçevesinde ve kentsel bütünün bir parçası olduğu gerçeğiyle geliştirilmesi hedeftir. Bölge özelliklerine göre doğal enerji kaynaklarının denenmesi, sürdürülebilirlik esaslı özel projelerin geliştirilmesi, koruma imar planları kapsamında konuların ele alınması ve kentsel dönüşüm projeleri bu yarıyılın konusudur.

 

 

Global philosophical and artistic discussions, national realities, postmodern deregulation policies and regional stances are incorporated into workshop. Architectural studio work takes over the options of town planning in relation to specified site; mutual relations of proposals and the existing town are reflectively brought to the design board. According to regional properties sources of natural energy with respect to sustainability, protection and preservation qualities and principles of approach to such specific sites, urban transformation projects can be issues to attack in this workshop.

 


Detaylı Gör
İleri Yapım Sistemleri / Advanced Constuction System

Yapım sistemi kavramı. Yapım sisteminin temel öğeleri; kaynaklar, süreç, ürün. Zorunluluklar; sistem çevresi, amaçlar, kriterler. Toplumsal ve teknolojik gelişmeler paralelinde yapım sistemlerinin kaynaklar, süreç, ürün ve örgütlenme açısından tekilden çoğula, küçük ölçekten büyük ölçeğe, basitten karmaşığa, genelden uzmanlaşmaya doğru değişimi. Yapım sektörünün özellikleri; yapım sistemlerinin biçimlendirilmesinde ürün ve talep özelliklerinin rolü. Teknoloji- örgütlenme ilişkisi. Yapım sistemlerinin kaynak kullanımı/hız/kalite açısından değerlendirilmesi. Yapım sistemi seçiminde ilkeler.

 

Definition of Building Production System (BPS). Elements of BPS: resources, process and product. Constraints of BPS: environment, aims, criteria. Development of BPS from standpoints of resources, process, product and organisation in parallel with social and technological changes. Characteristics of building sector. The product characteristics and demand characteristics in the building production. Evaluation of building systems in terms of resource utilization/speed/quality. Principals in building system selection.


Detaylı Gör
Staj 2 / Internship 2

Büro Staj yapılan kurumda, kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan uygulamalar görsel sunumla ifade edilmektedir.

 

Training in corporate structures, applications made under the mandate of the organizations workflow and determine which is expressed in the visual presentation.


Detaylı Gör
Akustik / Acoustics

Bu ders kapsamında; ses ve ses biçimleri, sesin doğması yayılması ve geçmesi, gürültü ve denetiminde temel ilkeler, gürültü denetimine yönelik ulusal ve uluslararası yönetmelik ve standartlar, konularında temel bilgiler verilecek ve değişik işlevli yapılar için gürültü denetimine yönelik çözümlerden örnekler tartışılacaktır.

 

This course contains; sound and sound components, sound propagation and transmission. Noise and basic principles on noise control. The basic knowledge about National and Đnternational standards and regulations on noise control will be given. Examples of the applications related with noise control of different building types will be discused.


Detaylı Gör
Çelik Yapılar / Steel Structures

Çelik yapı tasarımı ve çeliğin malzeme özellikleri, çelik birleşim elemanları, çekme çubukları, basınç çubukları,,eğilme çubukları, kafes kirişlerin düzenlenmesi ve boyutlandırılması, çok katlı çelik yapıların düzenlenme esasları ve örnekler.

 

Design of steel structures, material properties of steel, connections, tension members, compression members, bending members, dimensioning and arrangement of steel trusses, multistorey steel buildings arrangement principles and examples.


Detaylı Gör
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 / Atatürk Principles and Revolution History 1

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı

 

Parallel to the establishment of the Republic of Turkey, the assessment of the Turkish society as within the level of civilized nation-states, the experience of Turkish revolution with its sui-generis character in definition of the nation-state in a chronological line beginning from the Ottoman Turkish Imperial state: The Classical and post classical ages, late 18th and 19th centuries, the Second Constitutional Era, The First World War, The Turkish National Struggle of 1918-1922 and the interval of 1923-60; the assessment of the modern Turkish nation-state by the restructuring of the state & the nation and the stages of the change and transformation in Turkish political and social system. The analysis of the political, social, economic and cultural transformation with respect to the internal and external political developments and their actors. 


Detaylı Gör
Bitirme Projesi / Graduation Project

Proje ekibi tarafından konunun ve çalışma alanının belirlenmesi ve tanıtımı yapılır. Planlama yöntem ve teknikleri kapsamlı olarak anlatılır. İş akış diyagramları tartışılır. Yarıyıla yayılan dört ayrı toplu değerlendirme ile planlama süreci izlenir, izleyen aşamalarda yapılması gerekenler anlatılır ve yönlendirilir. Final değerlendirmesi ile başarı seviyeleri saptanır.

 

 

The subject of the study area by the project team and the determination and identification is made. Planning methods and techniques are described in detail. Workflow diagrams are discussed. Planning process is followed with the release of the semester four public assessment discusses what to do in the next step and is directed. Final evaluation of the level of success is determined.


Detaylı Gör
Meslek Etiği / Occupational Ethics

Ders profesyonel uzmanlar, meslek odaları temsilcileri ya da çeşitli eğitim kurumu öğretim görevlileri tarafından sunulacak seminerler ve söyleşiler biçiminde öğrencileri meslek uygulamaları konusunda eğitecektir.

 

 

The course introduces students the basic of professional practice through lectures and seminars that will be given by professional specialists, chamber representatives or teaching members of various institutions.


Detaylı Gör
İş ve İmar Hukuku / Work and Planning Law

İmar hukukunun tanımı ve dalları, imar hukukunun kaynakları, Türkiye'de planlamanın hukuksal çerçevesi, planlama kademeleri, ilgili merkezi ve yerel birimler, Türkiye'de imar mevzuatının gelişimi, İmar Yasasının önemli maddeleri, diğer önemli yasalar (Çevre Kanunu, Kıyı Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Turizm Kanunu, vs.), Türkiye'de imar mevzuatının eleştirisi, mahkeme kararlarından örnekler.

 

The definition of development law, resources of development law, general framawork of development law in Turkey, the levels of planning, public institutions responsible for planning, history of development law, Development Law (1985), Environmental Law (1983), Law for Protection of Cultural and Natural Heritage (1983), Tourism Incentives Law (1982), Coastal Law (1992) and other related laws, critics of development legislations, evaluations of court decisions


Detaylı Gör
Yapım Yönetim Ekonomisi / Construction Management and Economics

Yapım süreçleri, Proje yönetimi, Proje programı oluşturma ve mevcut programı çözümleme, Proje ve inşaat maliyeti hesapları, Teklif ve sözleşme, Şantiye yönetimi, Şantiye güvenliği

Construction process, Project management, Making project programs and analyzing existing programs, Project and construction cost calculation, Tender and specifications, Site management, Site safety


Detaylı Gör
Dekorasyon / Decoration

Dekorasyonun mekan tasarımındaki önemi ve dekorasyon yöntemlerinin öğretilmesi

 


To teach the importance of the decoration at the space design and to teach the  method of decorating


Detaylı Gör
Şantiye Yönetimi ve Organizasyonu / Building Site Management and Organization

Çeşitli büyüklükteki müteahhitlik (yüklenici-yapımcı) firmalarının genel yapısı ve organizasyon şemaları. Şantiye kuruluşu. Şantiye yönetimi. Sahadaki teknik işlerin yürütülmesi. Şantiyede idari işlerin yürütülmesi. Đş programları, Gannt-CPM-Pert-MPM metodları. Şantiye bütçesi ve muhasebesi. Uygulama sözleşme hükümleri gereğince yapılacak idari ve hukuki işlerin tanıtımı.

 

The general structure and the organisation plans of contractor firms of varios scales. Construction site establishment. Construction site management. Performing technical duties in the field. Performinh managerial duties in the field. Working programs, Gannt-CPM-Pert-MPM methods. Construction site budgeting and accountance. An introduction to managerial and legal tasks accourding to the decisions of agreements.


Detaylı Gör
Kırsal Mimari / Rural Architecture

Ders, kolay anlaşılabilir olması açısından teorik bilgilerin görsel materyallerle desteklenerek sunu haline getirilmesi ve derste sunulması şeklinde anlatılmaktadır. Farklı geleneksel konut tipolojilerine ait örnekler power point sunusu halinde derslerde sunulmaktadır. Ayrıca teorik bilginin desteklenmesi amacıyla kavramsal makaleler ve güncel yazılar verilerek okunması sağlanmaktadır.

 

Visual presentation techniques are used to be well understood. Different traditional housing typologies are shown as power point presentation in courses. one or two papers are given to students to read and speak on it.


Detaylı Gör
Ekolojik Tasarım / Ecological Design

Bu ders, eko sistemi, ekolojik yapım yöntemlerini, bioiklimsel tasarımı, çevresel problemleri, hava kirliliğini, su kirliliğini, ses kirliliğini ve katı atıkları içeren kirliliği inceler, tartışır ve araştırır. Ek olarak, bu ders, çevre ile etkileşim ve insan ilişkilerinde ekolojik prensiplerin araştırılması için yol gösterir. Ayrıca ders kapsamında pasif güneş mimarisi, gün ışığı kullanımı, fotovoltaik paneller, rüzgar enerjisi, çift cephe teknolojileri, beşikten beşiğe tasarım, sökülebilir tasarım, sıfır karbon/emisyon stratejileri ve diğer sürdürülebilir tasarım ilkeleri ele alınacaktır. Örnek projeler incelenecek, başarılı ve başarısız yönleri irdelenecektir.

 

The course analyses, discusses and researches the eco system, ecological construction methods, bioclimatic design, environmental problems and pollution including air pollution, water pollution, solid wastes and noise pollution. Additionally, the course guides towards an investigation of ecological principles in human relationships, and the interaction with the environment. The course will focus on passive solar design, daylighting, PV, wind, double skin technologies, Cradle 2 Cradle, Design for Disassembly, Zero Carbon/Carbon Neutral strategies and other sustainability initiatives. Case studies will be used extensively as a vehicle to discuss the success/failure of ideas and their physical applications.


Detaylı Gör
Enerji etkin yapı tasarımı / Energy Efficient Building Design

Yapılarda enerji gereksinimi / İklimsel veriler – yapı ilişkisi/ Yapı kabuğu – enerji kullanımı ilişkisi (ısıtma, soğutma, aydınlatma) / Pencerelerin enerji kullanımında rolü / Yapı kabuğu kesit özelliklerinin ısıtma – soğutma enerjisi yönünden değerlendirilmesi / Güneş enerjisinin mimari tasarıma etkisi / Enerji artırımında tasarım kriterleri/ Yapay aydınlatmada enerji artırımı / Enerji kullanımı – çevre kirliliği ilişkisi

 

Energy requirement of buildings / Climatic data- building / Building envelope- energy usage (heating, cooling, lighting) / Windows role at energy usage / building envelope section properties for heating-cooling energy / solar energy at architectural design / design criteria for energy efficiency / energy efficiency at artificial lighting / energy usage – environmental pollution


Detaylı Gör
Osmanlı Cami Mimarisi Özellikleri / Ottoman Mosque Architectural Properties

Osmanlı dönemine ait camilerin gelişimi incelenir.

 

The development of the mosques of the Ottoman period is examined.


Detaylı Gör
Geleneksel Mimari / Traditional Architecture

Yerleşme ve kırsal yerleşme kavramlarını tanımlamak ve geleneksel konut dokusu ve plan tipolojilerini öğrenmek. Sokak dokusu, plan şeması, iç mekan donatı elemanları hakkında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak.

 

The aims of this course are, to express and identify the settlement and rural settlement terms, to learn spatial typologies and vernacular patterns. The other aim is to have ability and knowladge about plan schemes of traditional turkish house, street views and equipments of house.


Detaylı Gör
Mimari ve Sinema / Architecture and Cinema

Bu ders kapsamında, her hafta farklı temalar ve seçilen filmler üzerinden eleştirel mimari/mekansal okumalar ve tartışmalar yapılacaktır. Bu bağlamda ele alınacak temalar arasında, mekan-zamansallık, modernitenin eleştirisi, banliyo hayatı, kapitalist mekan, ütopya-distopyalar sayılabilir.

 

Within the scope of this course, each week spatial and architectural critics of the selected films will be carried out through various themes. Spatio-temporality, the critics of modernity, suburban life, capitalist space, utopias and dystopias are among the themes that would lead the discussions.


Detaylı Gör
Mimaride Fotoğraf / Architectural Photography

Öğrenciler, tanımlanmış beklentilere göre çekim yapmak, küçük seriler oluşturmak, bir dizi fotoğrafın içinden en iyilerini çekmek, fotoğrafları sunmadan önce bilgisayar ortamında geliştirmek ve arşivlemek gibi konularda uygulamalar yaparlar.

 

This course focuses on editing and post processing of photographic images. This includes shooting according to predefined expectations, creating small series, selecting the best out of a set of images and enhancing them before presentation and archiving.


Detaylı Gör
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 / Atatürk Principles and Revolution History 2

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı

 

Parallel to the establishment of the Republic of Turkey, the assessment of the Turkish society as within the level of civilized nation-states, the experience of Turkish revolution with its sui-generis character in definition of the nation-state in a chronological line beginning from the Ottoman Turkish Imperial state: The Classical and post classical ages, late 18th and 19th centuries, the Second Constitutional Era, The First World War, The Turkish National Struggle of 1918-1922 and the interval of 1923-60; the assessment of the modern Turkish nation-state by the restructuring of the state & the nation and the stages of the change and transformation in Turkish political and social system. The analysis of the political, social, economic and cultural transformation with respect to the internal and external political developments and their actors. 


Detaylı Gör