Yabancı Dil I (İngilizce I)
Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
Detaylı Gör
Psikolojiye Giriş I
Bilim dalı olarak psikoloji, psikolojide araştırma yöntemleri, istatistik, davranışın evrimsel ve biyolojik temelleri, duygulanım ve algı, zihin, bilinç, öğrenme, bellek, bilişsel süreçler
Detaylı Gör
Sosyolojiye Giriş
Temel sosyolojik kavramlar, olgular ve süreçler olarak öncelikle sosyal etkileşim tipleri, düzeyleri ve süreci. Sosyal etkileşim ağları ve bu ağların örüntüsü olan toplumun temel bileşeni olarak kültür; aile, ekonomi, din, eğitim, siyaset, hukuk gibi temel kurumlar birbirleri ile bağıntıları, toplumsal tabakalaşma teorileri, Osmanlı ve Türkiye başta olmak üzere çeşitli toplumlarda ve tarihsel dönemlerde tabakalaşma sistemleri, toplumsal hareketlilik; sosyal değişme teorileri; 20. yüzyılı biçimlendiren modernleşme; çağımızda yaşanan küreselleşme.
Detaylı Gör
İnsan İlişkileri ve İletişim
Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi
Türk-İslam anlayışında toplum ve insan dengesi, Türk-İslam toplumunda kadının yeri, Türk toplum anlayışında çevreye duyarlılık, Türk-İslam anlayışında ekonomi, Türk devlet anlayışında devletin 3 temel fonksiyonu: iç güvenlik, dış güvenlik ve adalet, Türklerde su kültürü, Türk-İslam devlet anlayışında medrese uygulama
Detaylı Gör
Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi I
Atatürkçülük düşüncesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin esaslarını ve anayasanın temel ilkeleri genel anlamda dersin içeriğini oluşturur.
Detaylı Gör
Üniversite Seçmeli

İstatistik I
İstatistiğin tanımı, amacı ve önemi, Olasılığın ve İstatistiğin Doğası, Frekans Dağılımları ve Grafikler, Veri Betimleme, Olasılığa Giriş, Olasılık ve Sayım Kuralları, Ayrık Olasılık Dağılımları, Normal Dağılım, Güven Aralıkları ve Örneklem Büyüklüğü, Denence Testi
Detaylı Gör
Türk Dili I
Dilin tanımı, dilin özellikleri, dilleri doğuşu ve çeşitlenmesi, Türk dilinin gelişmesi ve tarihî dönemleri, Türkçenin bugünkü durumu, yayılma alanları, Kültür tanımı, kültürün unsurları, kültür-dil ilişkisi, Türkçenin ses özellikleri- Türkçenin ekleri, biçimbilgisi, sözcük çeşitleri ve kullanımı
Detaylı Gör
Türk Dili II
İmlâ ve noktalama, Yazılı anlatım türleri: makale, deneme, eleştiri, fıkra ve röportaj, Olay yazıları: hikaye, roman, Duygu yazıları: Şiir, Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi, hatırat ve günlük, Yazılı anlatım türlerinden mektup, Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre ve mülakat, Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık oturum, Bilimsel araştırma yöntemleri. Kaynak gösterme, Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve ansiklopedilerin tanıtılması, Kütüphanelerden yararlanma
Detaylı Gör
Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi II
Atatürkçülük düşüncesini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin esaslarını ve anayasanın temel ilkeleri genel anlamda dersin içeriğini oluşturur.
Detaylı Gör
İstatistik II
Denence Testi, Tip I ve Tip II Hatalar, p Değeri, Güvenirlik Analizi, Temel Bileşenler Analizi, İki Ortalama Karşılaştırılması (t-test analizi), Tek Yönlü Varyans Analizi, Varyans Analizi, Korelasyon, regresyon, Ki Kare
Detaylı Gör
Yabancı Dil II (İngilizce II)
Location – Field of Dreams, Make Appointmentsby Phone, JobSeeking, Show round a New Colleague, Selling, Making Suggestions, Memos, Price – Pushing down Prices, Present Information, Insurance, Present an Argument, Service – A Complaint is a Gift, Deal with Problems, Letters
Detaylı Gör
Felsefeye Giriş
Felsefenin tanımı, konusu, yöntemi ve kaynakları, problemleri, bilgi teorisi, bilginin kaynağı, rasyonalizm (İlkçağ rasyonalistleri ve yeniçağ rasyonalistleri), sansualizm, emprizm, intüisyonizm, bilginin değeri, doğmatizm, septisizm, rölativizm, pozitivizm, pragmatizm, mantıkçı pozitivizm ve İslam düşüncesinde bilginin değeri. Bu bağlamda değişik filozofların bu sorunlarla ilgili kaynak kitaplarının tanıtılması, öğrencilerle ilk kaynak bilgilerini buluşturma.
Detaylı Gör
Psikolojiye Giriş II
Zeka ve Zeka Ölçümü, Yaşamboyu İnsan Gelişimi, Motivasyon, Duygu, Stres ve Sağlık, İnsan Kişiliğini Anlama, Psikolojik Bozukluklar, Sosyal Psikoloji
Detaylı Gör
Modern Psikoloji Tarihi
Meslek Ahlakı ve Ahilik
Fütüvvet ve Ahilik, Ahilikte Ekonomi, İdari Yapılanma ve Ara Buluculuk, Ahilikte Mesleki Eğitim, Ahiliğin Yansımaları, Meslek ve Ahlak, Ahilikte Ekonomi, İdari Yapılanma ve Ara Buluculuk
Detaylı Gör
Psikoloji için Araştırma Teknikleri I
Araştırma Yöntemlerine Giriş,  Bilimsel Araştırma, Etik, Araştırma Planı: Araştırma Sorusu ve Literatür Taraması, Kuram, Denence ve Değişkenler, Gözlem, Anket Çalışmaları ve Örneklem Seçimi, Deneysel Çalışmalar, Vaka Çalışmaları, Vaka Çalışmaları ve Küçük Örneklemli Araştırmalar, Yarı Deneysel Desenler, Araştırma Önerilerinin Değerlendirilmesi
Detaylı Gör
*Seçmeli Ders

Üniversite Seçmeli

Üniversite Seçmeli

Sosyal Psikoloji I
Yaşam Boyu Gelişim I
Fizyolojik Psikoloji
Problem Bulma ve Arabuluculuk
Kültürel Psikoloji
Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Mesleki İngilizce
Sosyal Psikoloji II
Üniversite Seçmeli

Yaşam Boyu Gelişim II
Öğrenme Psikolojisi
Araştırma Teknikleri II
Temel Araştırma Yöntemi Konuları, Ölçüm Kavramları, Gözlemsel Yöntemler, Anket Çalışmaları, Deneysel Desenler, Araştırma Sonuçlarının Analizi, Rapor Yazımı
Detaylı Gör
*Seçmeli Ders

Üniversite Seçmeli

Benlik Psikolojisi
Sağlık Psikolojisi
Psikoloji için İleri İstatistik
Üniversite Seçmeli

Kişilik Kuramları I
Psikopatoloji I
Deneysel Psikoloji
*Seçmeli Ders

*Seçmeli Ders

Bilişsel Psikoloji
Danışmanlık Psikolojisi
Sosyal Biliş ve Algı
İnsancıl/Varoluşçu Psikoloji
Kişilik Kuramları II
Psikopatoloji II
Klinik Psikoloji
*Seçmeli Ders

*Seçmeli Ders

*Seçmeli Ders

*Seçmeli Ders

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
Grup Dinamikleri
Niteliksel Yöntem ve Analiz
Siyaset Psikolojisi
Adli Psikoloji
Din ve Psikoloji
Eğitim Psikolojisi
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın
Pozitif Psikoloji
Bitirme Projesi
Psikolojide Etik İlkeler
*Seçmeli Ders

*Seçmeli Ders

*Seçmeli Ders

*Seçmeli Ders

Klinik Psikolojide Alan Uygulamaları I
Psikolojik Testler I
Trafik Psikolojisi
Nöropsikoloji
Yoksulluk Psikolojisi
Uygulamalı Sosyal Psikoloji
Gözlem ve Görüşme Teknikleri
*Seçmeli Ders

*Seçmeli Ders

*Seçmeli Ders

*Seçmeli Ders

Klinik Psikolojide Alan Uygulamaları II
Psikolojik Testler II
Aile Terapisi Yaklaşımları
Birey ve Özel Eğitim
Psikolojide Güncel Tartışmalar
Çocuk Psikopatolojisi
Toplum Sağlığı Psikolojisi