Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi
Sosyolojiye Giriş

Temel sosyolojik kavramlar, olgular ve süreçler olarak öncelikle sosyal etkileşim tipleri, düzeyleri ve süreci. Sosyal etkileşim ağları ve bu ağların örüntüsü olan toplumun temel bileşeni olarak kültür; aile, ekonomi, din, eğitim, siyaset, hukuk gibi temel kurumlar birbirleri ile bağıntıları.


Detaylı Gör
Psikolojiye Giriş

Psikolojinin temel kavramlarını tanıtmak, insan davranışı konusunda içgörü kazandırmak amacıyla bilim dalı olarak psikolojinin amaçları, kalıtım çevre ilişkisi, psikolojik gelişim ve aşamaları, çocuklukta bilişsel gelişim, kişilik ve sosyal gelişim, bilinç, algı, dikkat, öğrenme, hafıza, dil gelişimi, davranışın kaynaklarında güdüler ve heyecan konuları.


Detaylı Gör
Felsefeye Giriş

Felsefenin tanımı, konusu, yöntemi ve kaynakları, problemleri, bilgi teorisi, bilginin kaynağı, rasyonalizm (İlkçağ rasyonalistleri ve yeniçağ rasyonalistleri), sansualizm, emprizm, intüisyonizm, bilginin değeri, doğmatizm, septisizm, rölativizm, pozitivizm, pragmatizm, mantıkçı pozitivizm ve İslam düşüncesinde bilginin değeri. Bu bağlamda değişik filozofların bu sorunlarla ilgili kaynak kitaplarının tanıtılması, öğrencilerle ilk kaynak bilgilerini buluşturma.


Detaylı Gör
Ekonomiye Giriş

Ders temel düzeyde bir mikro ve makro ekonomi bilgisini sunmak ve bu bilginin dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin analizindeki kullanımını çeşitli örnekler üzerinden açıklamak üzere tasarlanmıştır.


Detaylı Gör
Hukuka Giriş

Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri, hukukta derleme hareketi ve Türk Hukuku’nun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri, kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları, hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak, hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır.


Detaylı Gör
İngilizce I

Bu ders, İngilizce farkındalığını artırırken sosyoloji dünyasına yönelik terminolojiyi ve kullanılan kalıpların öğrenci tarafından öğrenilmesini kapsar. Akademik okuma ve dinleme bazlı iletişimsel becerilerin, eleştirel düşüncenin öğrenci tarafından özümsenmesine önem verir.


Detaylı Gör
Türk Dili I

Dil nedir? Dil ve kültür, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin tarihsel gelişimi, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözdizimi.


Detaylı Gör
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I

Tarih biliminin temel özellikleri, insanlık tarihine giriş, Türklerin tarihi dönemleri, Batı uygarlığının gelişimi, Osmanlı devleti ve çağdaşlaşma, Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Atatürk İlke ve İnkılâpları.


Detaylı Gör
Kurumlar Sosyolojisi
Bu dersin amacı öğrencilerin, kurumları toplumların kuruluş ve işleyişlerindeki yerinin ve işlevlerinin kavranmasını, çeşitli tarihsel dönemleri göz önünde bulundurarak her kurumun dönüşüm, değişim ve evriminin saptanabilmesini; kurumlar arasındaki bütünlüğün tasarlanmasını sağlamaktır.
Detaylı Gör
Sistematik Felsefe Problemleri

Felsefenin nasıl geliştiği, çeşitli felsefe öğretilerinin nasıl ortaya çıktığı, bu öğretimlerin ayrımlarına kadar bir dizi felsefi soru ve sorunu varlık, bilgi ve değer açısından değerlendirmek.


Detaylı Gör
Sosyal Antropoloji

Antropolojinin disiplin olarak kapsamı, gelişimi, yaklaşım ve yöntemleri.


Detaylı Gör
Sosyal Bilimlerde Yöntem

Bilim metodolojisinin zihinsel ve davranışsal süreçleri, zihinsel yöntemler olarak tümevarım, tümdengelim ve hipodedüktif yöntemin özellikleri, sosyolojik bilgi üretmenin zihinsel ve davranışlar süreçleri kapsamında bilimsel paradigmaların özellikleri, dönüşümü.


Detaylı Gör
Sosyal Psikoloji

Sosyal dünyada kişi, Sosyal düşünceler ve kararlar, Davranış ve tutum, Gen, kültür ve toplumsal cinsiyet, Bağlılık ve itaat, İkna, Grup dinamikleri, Önyargı, Agresyon, Bağlanma ve yakınlık, Yardım etme, Çatışma ve arabuluculuk, Günlük hayatta sosyal psikoloji.


Detaylı Gör
İngilizce II

Bu ders, İngilizce farkındalığını artırırken sosyoloji dünyasına yönelik terminolojiyi ve kullanılan kalıpların öğrenci tarafından öğrenilmesini kapsar.


Detaylı Gör
Türk Dili II

İmla kuralları, anlatım bozuklukları, yazılı anlatım, yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım, sözlü anlatım türleri, bilimsel yazıların hazırlanması.


Detaylı Gör
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik bu derste ele alınacak konular arasındadır.


Detaylı Gör
Meslek Ahlakı ve Ahilik
Kent Sosyolojisi

Farklı toplumlarda kent kuramları bağlamında kentleşme ve kentlileşme kavramları tartışılarak küreselleşme ve gelişmişlik konularıyla ilişkili olarak insan ve toplumu kent sosyolojisi disiplini ile anlatmak.


Detaylı Gör
Medeniyetler Tarihi

İlk medeniyetlerin ortaya çıktığı dönemden günümüze insanlığın kat ettiği yoldaki dönemeçler, sapılan tali yollar, rücû edilen asıllar, medeniyet tasavvurunu yönlendiren önemli dini, teknolojik, ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal gelişmeler ve modern toplumun oluşmasında etkili olan süreçler ve dinamikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Detaylı Gör
İlkçağ Felsefesi

Arkhe tartışması, doğa felsefesi, tekçilik, çokçuluk, sofizm, insan felsefesi, İdealar öğretisi, dört neden, erdem, mutluluk vb. tartışmaları takip etmek, Patristik dönem, karanlık çağlar, mantıkçı yaklaşımlar, varoluş sorunları, nominalism ve realism tartışması, 17, 18, 19 ve 20. yüzyıl felsefe tarihi.


Detaylı Gör
Sosyoloji Tarihi I

Tarihsel süreçte sosyolojiyi hazırlayan olaylar, sosyolojinin kurucu babaları, klasik sosyolojinin temel kavram ve kuramları ile terimlerin orijinal (Fransızca, Almanca, İngilizce) ifadelerini anlatmak.


Detaylı Gör
Klasik Mantık

Kavram, tanım, beş tümel, kategoriler, önerme akıl yürütme, beş sanat, mantık yanlışları.


Detaylı Gör
İslam Toplumları Sosyolojisi

İslam dünyası ve müslüman toplulukların karakteristik yapıları, İslam dünyasını şekillendiren lokomotif niteliğindeki önemli iz bırakmış düşünce ve hareket liderleri, Günümüzde etkin bulunan hareketler ve bunların karakteristik yapıları, İslam dünyasının karşılaştığı küreselleşme, modernleşme vb. unsurlar nedeniyle yaşadığı çatışma ve değişimlerin sosyolojik bir bakış açısı ile değerlendirilmesi, İslam ve Müslüman toplumlar sosyolojisi ile ilgili çalışmalar ve kaynaklar.


Detaylı Gör
Gündelik Hayatın Sosyolojisi

Gündelik hayat, anlık ilişkiler temelinde çözüm arayışlarının toplum çözümleri yerine kişisel anında çözümlerle sınırlanması ve bunun getirdiği sorunlar.


Detaylı Gör
Din Sosyolojisi

Din sosyolojisinin konusu, alanı ve kavramları detaylı bir şekilde incelenecektir. Bu sürecin sonunda, din sosyolojisinde, din toplum, din ve sosyal değişme, din ve sosyal bütünleşme, din-cemaat ve toplum ilişkisi, subjektif din, objektif din gibi din sosyolojisinin ele aldığı konular rahatlıkla analiz edilip yorumlanabilecektir.


Detaylı Gör
Çevre ve Ekoloji Sosyolojisi

Bu dersin amacı öğrencilerin; insan-çevre ilişkileri konusunda coğrafi bir yaklaşım kazanması konusunda alt yapı oluşturmak ve insanın yaşamsal fonksiyonları ve çevreyi kullanım sırasında kullandığı yöntem, yaşadığımız çevrenin amacı ve taşıma kapasitesinin üzerinde kullanımı halinde ortaya çıkabilecek olası çevresel sorunlar hakkında (neden-sonuç ilişkisi içinde) değerlendirmelerde bulunabilmesi için gerekli bilgi ve farkındalığı yaratmaktır.


Detaylı Gör
Etkin İletişim
Kır Sosyolojisi

Kır toplumlarında toplumsal yaşam ve değişme, kırsal toplumların toplumsal özellikleri, üretim uğraşları, sosyal yaşamları .


Detaylı Gör
Sosyoloji Literatürü
Sosyolojinin temel eserleri, toplumsal tabakalaşma teorileri, Osmanlı ve Türkiye başta olmak üzere çeşitli toplumlarda ve tarihsel dönemlerde tabakalaşma sistemleri, toplumsal hareketlilik; sosyal değişme teorileri, 20. yüzyılı biçimlendiren modernleşme; çağımızda yaşanan küreselleşme.
Detaylı Gör
Sosyal Bilimlerde İstatistik
Temel istatistiksel kavramlar ve betimleyici istatistik.
Detaylı Gör
Aile Sosyolojisi
Ders aile sosyolojisi üzerine geliştirilen çeşitli yaklaşım ve görüşleri, aile ve aile tiplerinin oluşması, sanayileşmeyle birlikte ailede meydana gelen değişmeler, aile içi ilişkiler, toplumsal cinsiyet ve farklı toplumlarda çocuğun değeri vb. konular
Detaylı Gör
Sosyoloji Tarihi II
Sosyolojinin kurumsallaşma süreci, bu süreçte rol oynayan kurucu babalar, klasik sosyolojinin temel kavram ve kuramları ile terimlerin orijinal (Fransızca, Almanca, İngilizce) ifadeleri.
Detaylı Gör
Yeniçağ Felsefesi
17.yy’da yaşamış olan filozoflar tanıtılır. Bu yüzyıla özgü kavramlar ve onlar etrafındaki tartışmalar aktarılır.18.yy’da yaşamış olan filozoflar tanıtılır. Bu yüzyıla özgü kavramlar ve onlar etrafındaki tartışmalar aktarılır.
Detaylı Gör
Kadın Çalışmaları

Kadın hareketlerinin tarihsel gelişimi paralelinde kadın ve sorunları, toplumsal cinsiyet kimliği, beden imgesi, şiddet vb. temalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Detaylı Gör
Yoksulluk Çalışmaları

Yoksulluk ve toplum, sınıflar arası farklılıklar, dünyada yoksulluk kavramı, küreselleşme ve yoksulluk...


Detaylı Gör
Din Felsefesi

Dinle ilgili temel konuların felsefi yaklaşımla ele alınması. Felsefe tarihinde ön plana çıkan ünlü filozofların görüşlerinin din felsefesi açısından çok yönlü ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelenmesi.


Detaylı Gör
Sosyolojik Düşünce

Eleştirel sosyolojinin sosyoloji disiplini ile ilişkisi ve Frankfurt okulunun teorilerinin, öncülerinin anlatılması.


Detaylı Gör
Halkla İlişkiler
Gelişim Psikolojisi

Gelişim psikolojisinin tarihi ve kavramları, zeka, duygular, beden gelişimi, psikolojik ve fizyolojik değişmeler.


Detaylı Gör
Çağdaş Sosyoloji Teorileri I
Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı

Saha Araştırmaları Uygulamaları
Sanat ve Edebiyat Sosyolojisi
Ahlak Sosyolojisi

Kalkınma Sosyolojisi
Politik Psikoloji
Osmanlıca I
Baskı Karşıtı Uygulama
Yeni Toplumsal Hareketler
Çağdaş Sosyoloji Teorileri II
Siyaset Sosyolojisi
Sosyal Tabakalaşma
İletişim ve İnternet Sosyolojisi
Ahlak Felsefesi
Sivil Toplum ve Demokrasi
Osmanlıca II
Bilim Felsefesi ve Sosyolojisi
Ortak Yaşam Kültürü ve Bütünleşme
Sosyoloji Semineri (Akademik Araştırma ve Yazım Teknikleri)
Türk Sosyologları
Ekonomi Sosyolojisi
Osmanlı Toplum Yapısı
Suç Sosyolojisi
Gençlik Araştırmaları
Türkiye'de Modernleşme ve Siyaset

Göç Sosyolojisi
İslam Felsefesi
Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet
Bitirme Tezi
Modernizm Postmodernizm Tartışmaları
Etnisite, kimlik ve Birlikte Yaşama
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Kitle Psikolojisi
Eleştirel Sosyoloji
Aydın Sosyolojisi
Kültür Sosyolojisi
Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet
Bilgi Sosyolojisi