Antropolojiye Giriş
Antropolojinin tanımı ve kapsamı, çalışma alanları, yöntemi; antropolojinin gündelik yaşamla ilişkisi; ilk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı, insanoğlunun geçim şekillerinin evrimi; akrabalık sistemleri ve sosyal örgüt, siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkışı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal cinsiyet, din, dil, birey ve kültür; Türkiye ve dünyadan belli başlı antropologlar. Bunların çalışma alanları.
Detaylı Gör
Arkeolojiye Giriş
Arkeolojinin tanımı, çalışma alanı, kullanılan yöntemler, arkeolojik tarihlendirme; insanlığın geçmişteki barınma, beslenme, ticaret, teknoloji gibi farklı deneyimlerini keşfetme; Türkiye ve dünyada ortaya çıkarılan Çatalhöyük, Truva, Hattuşaş gibi önemli arkeolojik merkezler, ünlü yabancı ve Türk arkeologlar.
Detaylı Gör
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, sosyolojinin tarihsel gelişimi, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, eğitim toplum birey ilişkisi, öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri, Türkiye’de ve dünyada önemli sosyologlar.
Detaylı Gör
Osmanlı Türkçesi I
Osmanlı harfleri, bunların kelime başında, ortasında, sonunda yer alış biçimleri. Osmanlıca okumaya giriş, İsm-i fail, İsm-i mef’ul, Arapça ve Farsça tamlamalar, Osmanlıca yazma uygulamaları.
Detaylı Gör
İlk Çağ Tarihi
Dünyanın oluşumu ve ilk insanlar. Tarih öncesi çağlar. Tarih öncesi çağlarda Akdeniz havzası, Mezopotamya, Mısır, İran, Suriye-Filistin tarihi.
Detaylı Gör
Tarih Metodolojisi
Tarihin amacı ve faydası, tarihî kaynakların tasnifi ve tenkidi, bilimsel çalışmaya giriş, eser hazırlama ve kaleme alma yöntemleri. Örnek bilimsel çalışmalar.
Detaylı Gör
Temel Bilgi ve Teknoloji Kullanımı
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları. Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.
Detaylı Gör
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu’daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç isyanlar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan savaşları ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında yapılan antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması, Cumhuriyetin kurulması.
Detaylı Gör
Türk Dili I
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Detaylı Gör
Yabancı Dil (İngilizce) I
İngilizcenin temel zaman kavramları, cümleyi kurma, konuşulanı anlayarak cevap verme, tarih konusunda yabancı dildeki kaynakları okuyarak anlama.
Detaylı Gör
Psikolojiye Giriş
Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zekâ ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.
Detaylı Gör
İslam Öncesi Türk Tarihi
Türk adı ve Türk soyu, Türklerin anayurdu ve ilk göçler, Hun, Göktürk, Uygur devletleri, Asya’da yaşayan diğer Türk kavimleri.
Detaylı Gör
Siyasal Düşünceler Tarihi
Sokrat öncesi ve sonrası siyasi düşünce. Roma’da iç ve dış gelişmeler ve hukuk. Hristiyanlık ve Hristiyan düşüncesi, Batı Avrupa’da feodalizmin temelleri, gelişimi. Yeni Çağ’da ekonomik ve sosyal gelişme, Rönesans ve Reform hareketleri.
Detaylı Gör
Osmanlı Türkçesi II
Osmanlı alfabesinde eklerin durumu. Genitif, akuzatif, datif, lokatif, ablatif ekler. Eşitlik, soru ve fiil kalıpları. Şekil, zaman, emir, şart, istek, gereklilik ekleri. Partisipler, gerundiumlar, edatlar. Sayılar, rakamlar.
Detaylı Gör
İlk Çağ Medeniyetleri
İlk Çağ’da Doğu Akdeniz uygarlığının önemli merkezleri olan Mezopotamya, İran, Mısır, Yunan/Helen, Roma ve Anadolu’da kurulan uygarlıklar; diğer antik uygarlıklar; İlk Çağ uygarlıklarının insanlığın gelişimine etkileri.
Detaylı Gör
Tarih Felsefesi
İnsan ve toplumların değişimi, tekâmülü ile ilgili kanunların araştırılması, insanlığın geleceği üzerine nispi düşüncelerin ileri sürülmesi. Tarihî olayları klasik anlamda zaman ve mekân bağlamında tespit edip değerlendirme yerine tarihi olayları, felsefi sorunlar açısından yorumlama, meydana gelen olayların gerisinde hangi kanunların olduğunu açıklama.
Detaylı Gör
Genel İktisat
Temel ekonomi kavramlar (ekonomi, üretim, tüketim, arz, talep, enflasyon, devalüasyon, deflasyon, mal, hizmet, yatırım, girişimcilik vb. kavramlar ve güncel hayatla ilişkileri), ekonomik sistemler, ekonomi ile ilgili kuramlar, ekonomik yaşama fikri ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiler.
Detaylı Gör
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Siyasi alanda yapılan inkılaplar, siyasi partiler ve çok partili hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan inkılaplar, 1923-1938 döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk İnkılabının İlkeleri- Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Milliyetçilik ve Bütünleyici ilkeler.
Detaylı Gör
Türk Dili II
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Detaylı Gör
Yabancı Dil (İngilizce) II
İngilizcenin ileri düzeyde zaman kavramları, cümle kurma, konuşulanı anlayarak cevap verme, tarihî konularda yabancı dildeki kaynakları okuyarak anlama.
Detaylı Gör
Müslüman Türk Devletleri Tarihi
Türkler’in İslamiyet’i kabulleri ve bunda rol oynayan faktörler. Başta İdil Bulgarları, Karahanlı, Gazneli ve Harezmşahlar devletleri olmak üzeri ilk Müslüman Türk devletlerinin siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları.
Detaylı Gör
İslam Öncesi Türk Kültür Tarihi
Kültürün tanımı, Türk kültürünü oluşturan temel unsurlar, Türk kültürünün genel özellikleri, Türk kültürünün İlk Çağları, Orhun Abideleri, Türkler’de dil ve yazı, bilim ve din, Türk sanatı, şehircilik.
Detaylı Gör
İslam Tarihi I
İslam tarihinin sözlü, yazılı ve arkeolojik önemi olan kaynakların tasnifi; İslam öncesi Arap yarımadasında yaşayan kavimlerin kökeni; Arab-ı Aribe, Arab-ı Baide. Hz. Muhammed’in soyu, çocukluğu, gençliği ve Cahiliye döneminde Arabistan, Hz. Muhammed’in peygamberliği, I. ve II. Hicret.
Detaylı Gör
Osmanlı Paleografyası I
Transkripsiyonun tanımı, gereği. Transkripsiyon alfabesi. Kullanılan takvimler, tarih dönüşümleri. Tarih düşürme metodolojisi, (Ebcet) yazılışı ayrı, okunuşu aynı; yazılışı aynı okunuşu ayrı kelime ve terimler. Kâğıt çeşitleri ve kullanılışı, yazı türleri. Kitabe örnekleri. Kitabe şablonu çıkartma metotları.
Detaylı Gör
Orta Çağ Avrupa Tarihi
Kavimler Göçü sonucu kurulan Cermen devletleri, Frank Devleti, Kutsal Roma İmparatorluğu, imparatorluk tacı ve kilise, bu iki gücün çatışması, Haçlı Seferleri, feodal düzen, geç Orta Çağ’da şehirlerin siyasal güçlerinin artışı, feodal düzenin çözülmesi, ulusal krallıklar.
Detaylı Gör
Büyük Selçuklular Tarihi
Selçuklu adı ve menşei, Selçukluların ilk dönemleri, Oğuzlar ve Oğuz Yabgu Devleti, Selçukluların batıya göçleri, İslamiyet’i kabulleri, Siyasi Mücadeleler Devri, Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşu ve yükselişi, fetihler ve dış politika.
Detaylı Gör
Seçmeli Ders I
...
Yabancı Dil Seçmeli Ders I
...
Rusya ve Kafkasya Tarihi
Orta Çağ Rusya tarihi ana hatlarıyla verildikten sonra Yeni Çağ’dan itibaren Rusya’da meydana gelen gelişmeler, Deli Petro’nun açık denizlere inme siyaseti, Kafkaslara inme politikası.
Detaylı Gör
Hindistan ve Uzak Doğu Tarihi
Hindistan bölgesinde İlk Çağlardan itibaren kurulan devletler. Orta Çağ’da Türk İslam devletleri. XX. yüzyılda Hindistan, Pakistan ve Bangladeş devletleri. Uzakdoğu’da Japonya ve Kore devletleri.
Detaylı Gör
Osmanlı Tarihi I
Kuruluşundan 1453 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin siyasi tarihi: Osmanlı ailesi, Kayılar ve Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Osmanlı Beyliği’nin kurulması. Osmanlı – Bizans ilişkileri, Türklerin Rumeli’ye geçişi. Yıldırım Beyazıt dönemi. Yıldırım Beyazıt ve Timur ilişkileri. Fetret Devri, II. Murat devri siyasi olayları.
Detaylı Gör
Roma ve Bizans Tarihi
Roma Öncesi İtalya ve Etrüskler. Roma Devleti’nin kuruluşu. Krallık ve Cumhuriyet devirlerinde sosyal ve iktisadi yapı. Roma hukukunun gelişmesi ve Batı-Doğu Akdeniz bölgeleri ile ilişkiler. Hristiyanlık ve Roma. Siyasi yapı. Yıkılış ve Doğu Roma/Bizans. Bizans-Türk münasebetleri, Balkan milletleri ile olan siyasi ve dinî ilişkiler. Bizans’ta iç çatışmalar.
Detaylı Gör
İslam Tarihi II
Emeviler ve Abbasiler Dönemlerinde İslam Dünya'sının gelişimi.
Detaylı Gör
Osmanlı Paleografyası II
Osmanlı döneminde kullanılan yazı çeşitleri ve bu yazılarla ilgili örnek metinlerin okunması.
Detaylı Gör
Türkiye Selçukluları Tarihi
Türkiye Selçukluları Devleti’nin kurulduğu tarihlerde Türk ve İslam dünyası ile Bizans başta olmak üzere Batı dünyasının genel durumu. Anadolu’ya ilk Türk akınları ve Anadolu’nun Türkleşmesi. Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu sağlayan sosyal ve ekonomik unsurlar. Devletin kuruluşu ve gelişmesi. Haçlı Seferleri, Türkiye Selçuklu Devleti’nin Bizans, Doğu ve Orta Anadolu’da kurulan Türk devletleri; Zengiler, Eyyubiler, Harzemşahlar ve Memlükler devletleriyle ilişkileri. Anadolu’da Moğol istilası ve sonuçları.
Detaylı Gör
Anadolu Beylikleri Tarihi
Anadolu beyliklerinin ortaya çıkması. Siyasi olaylar, devlet teşkilatı ve fikir hareketleri. Beylikler döneminin Anadolu’nun siyasi ve kültürel tarihi açısından önemi.
Detaylı Gör
Seçmeli Ders II
...
Üniversite Seçmeli Ders I
...
Yabancı Dil Seçmeli Ders II
...
Anadolunun Tarihi Coğrafyası
Türk Düşünce Tarihi
Türk Bilim Tarihi
İslam Sanatları
Osmanlı Tarihi II
Selçuklu Kurumları ve Medeniyeti Tarihi
Türk Tarihi Semineri
Osmanlı Diplomatikası I
Yeni Çağ Avrupa Tarihi
Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi
Seçmeli Ders III
...
Üniversite Seçmeli Ders II
...
Yabancı Dil Seçmeli Ders III
...
ABD Tarihi
Balkan Tarihi
İran Tarihi ve Osmanlı-Safevi İlişkileri
Osmanlı Tarihi III
Osmanlı Teşkilat Tarihi I
Osmanlı Tarihi Semineri
Osmanlı Diplomatikası II
Yakın Çağ Avrupa Tarihi
Ahilik ve Meslek Ahlakı
Seçmeli Ders IV
...
Üniversite Seçmeli Ders III
...
Yabancı Dil Seçmeli Ders IV
...
Sömürgecilik Tarihi
Ortadoğu Sorunları
Türk Eğitim Tarihi
Osmanlı Mimarisi
Osmanlı Tarihi IV
Osmanlı Teşkilat Tarihi II
Milli Mücadele Tarihi
Osmanlı Yenileşme Tarihi Semineri
Osmanlı Tarihinin Arşiv Kaynakları ve Tarih Yazıcılığı I
Çağdaş Türk Dünyası Tarihi
Özel Eğitim
Seçmeli Ders V
...
Üniversite Seçmeli Ders IV
...
Dinler Tarihi
İslam Tasavvufu
Osmanlı Devletinin Sosyo-Ekonomik Yapısı
Osmanlı Yenileşme Tarihi
Osmanlı Tarihi V
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Semineri
Osmanlı Tarihinin Arşiv Kaynakları ve Tarih Yazıcılığı II
Osmanlı Devletinde Siyasi Akımlar
Bitirme Tezi
Seçmeli Ders VI
...
Seçmeli Ders VII
...
Üniversite Seçmeli Ders V
...
Türk-İslam Düşünce Tarihi
Türk Hukuk Tarihi
Türk Demokrasi Tarihi
Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası
Türk-Ermeni İlişkileri
Afrika Tarihi