İslam Ekonomisi ve Finans mezunu olarak BDDK, TCMB, TMSF, SPK, BIST, Hazine Müsteşarlığı, Diyanet, Bakanlıklar gibi devlet kurumları dahil olmak üzere, ayrıca Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans kurumlarından İslam Kalkınma Bankası, IRTI, AAOIFI, IFSB, INCEIF, SESRIC gibi kurumlarda çalışma fırsatı bulabilirsiniz. Ayrıca başta katılım bankaları olmak üzere, devlet ve özel sektöre ait bankalar, yerli ve uluslararası şirketlerde de çalışabilirsiniz. 

Son on yıl içinde yaşanan finansal krizler ekonomi ve finans alanında yeni arayışlara yöneltmiş ve faizsiz ekonomi ve finans sistemi birçok ülke ve araştırmacı tarafından gündemlerine alınmıştır. Özellikle İslam ekonomisi ve finansı üzerine yöneltilen bu sorgulamalar bu alanın gelişmesini dolayısıyla bu sektörün gelişmesini sağlamıştır. 1974 yılında İslami Kalkınma Bankası’nın kurulmasını takiben kurulmaya başlayan İslami bankalar günümüzde, yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Son beş yılda yıllık ortalama %17 büyüme kaydeden küresel İslami finans sektörünün önümüzdeki 5 yıllık dönemde de %19 büyüme oranı ile büyümeyi sürdüreceği ve 2019 yılında ise 2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülmektedir. Türkiye´de İslami bankacılığın pazar payını şu anki yüzde 5,9 seviyesinden 2023´te yüzde 15´e çıkacağı tahmininde bulunan raporda, bu pazar payının 180 milyar dolarlık sektör büyüklüğü anlamına geldiğine de dikkat çekilmektedir. Özellikle devletin 2023 hedefleri arasında İslam Ekonomisi ve Finansın gelişmesiyle ilgili hedef ve politikalarının sonucunda yeni kurumların sektörde yer almasıyla birlikte alanın eleman ihtiyacı daha da artacaktır.

Employment Opportunities

As a graduate of Islamic Economy and Finance, you can beemployed in state institutions such as BRSA, CBRT, SDIF, CMB, BIST,Undersecretariat of Treasury, Religious Affairs, Ministries and you will findthe opportunity to work in international institutions such as IslamicDevelopment Bank, IRTI, AAOIFI, IFSB, INCEIF, SESRIC. You can also work inparticipation banks, government and private sector banks, domestic andinternational companies.

The last financial crisis experienced in the last decade have led to new quests in the field of economy and finance and the interest-free economy and finance system have been taken up by many countries and researchers. These inquiries, especially on the Islamic economy and finance, have led to the development of this field and therefore the development of this sector. Islamic banks, which started to be established following the establishment of the Islamic Development Bank in 1974, have reached a size of approximately 1.5 trillion dollars today. It is predicted that the global Islamic finance sector will continue to grow at a rate of 19% growth over the next five years and reach a size of 2 trillion dollars by 2019, with an annual average growth of 17% over the past five years.  It is also pointed out that the market share of Islamic banking in Turkey is projected to rise to 15 percent in 2023 from the present level of 5.9 percent, which means that the market share of this market has reached 180 billion dollars.In particular, as a result of the objectives and policies ofthe Islamic Economy and the development of finance among the 2023 targets ofthe state, the need for personnel in the field will increase with theincorporation of new institutions in the sector.