ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu olarak verilir.

a) Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

Puan Aralığı       

Verilen Not       

Katsayı

90-100

A

4,0

85-89  

A-          

3,7

80 - 84  

B+

3,3

75 - 79

B

3,0

70 - 74

B-

2,7

65 - 69  

C+

2,3

60 - 64

C

2,0

55 - 59  

C-

1,7

50 - 54  

D+

1,3

40 - 49

D

1,0

0 - 39

FF

0,0

b) Diğer harf notları şunlardır:

FG = Sınava Girmedi

FX = Devamsız

I = Eksik

S = Yeterli

U = Yetersiz

T = Transfer

P = Devam Eden

 

ASSESSMENT AND EVALUATION

In this programme; various assessment techniques are applied such as Mid term exam, homework, exercise, project, final. Among those techniques,  There could be classic exam ,multiple choice exam, performance assessment and product. A lecture note could be assessed by evaluation of above methods and a letter is given .Letter notes and each note’s value is as follows;

Students are given a letter below for each lesson by his faculty members as success note.

a) Notes and values are as follows;

   Score interval

 Not e given       

Value

90-100

A

4,0

85-89  

A-          

3,7

80 - 84  

B+

3,3

75 - 79

B

3,0

70 - 74

B-

2,7

65 - 69  

C+

2,3

60 - 64

C

2,0

55 - 59  

C-

1,7

50 - 54  

D+

1,3

40 - 49

D

1,0

0 - 39

FF

0,0

b) Other letter notes;

FG = did not have the exam

FX = Absentee

I = Missing

S = Satisfactory

U = Unsatisfactory

T = Transfer

P = Progressing