Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları yarıyıl içi sınav ve çalışmalar ile yarıyıl sonu sınav ve/veya ödevler, laboratuvar raporları, kısa süreli sınavlar ve benzeri uygulamaların başarı notuna etkisi ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Öğrencilerin aldıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir. Notlar ve katsayıları aşağıdaki gibidir:

         Puan aralığı         Verilen not            Katsayısı

             90-100                    A                        4,0

              85-89                     A-                       3,7

              80-84                     B+                      3,3

              75-79                     B                         3,0

              70-74                     B-                       2,7

              65-69                     C+                      2,3

              60-64                     C                         2,0

              55-59                     C-                       1,7

              50-54                     D+                      1,3

              40-49                     D                        1,0

               0-39                      FF                       0,0

                 0                        FX                       

                 0                        FG                       

FF: Sınava girdi, başarısız.

FX: Devamsızlık nedeniyle sınava girme hakkı yok, başarısız.

FG: Sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız.

I= Eksik

S= Yeterli

P= Devam Eden

U= Yetersiz

T= Transfer

(2) I notu; yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren üç iş gününde enstitü müdürlüğüne verilecek olan belgelere dayanılarak hastalık veya başka sebeple başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bir öğrenci I notu aldığı dersten, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu FF notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin uzaması durumunda, enstitü yönetim kurulu süreyi ertesi yarıyıl başına kadar uzatabilir.

(3) S notu; harf notlarını gerektirmeyen derslerden başarılı olunması halinde verilir.

(4) P notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdürülmesi halinde verilir.

(5) U notu; harf notlarını gerektirmeyen derslerde ve tez çalışmalarında başarısız olunması halinde verilir.

(6) S, P, U ve T notları; not ortalama hesaplarına katılmaz.

Başarı notu

MADDE 15 – (1) Öğrencinin yüksek lisans programından mezun olabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50, doktora programından mezun olabilmesi için 3,00 olması gerekir.

(2) Geçme notu yüksek lisans programlarında B-, doktora programlarında B’dir. Ancak öğrencinin ders yükümlülüğünü tamamladığında genel ağırlıklı not ortalaması yüksek lisansta en az 2,50 ve doktorada en az 3,00 olduğu takdirde yüksek lisansta C ve doktorada B- notları şartlı geçer notlardır.