Teknolojideki hızlı gelişmeler, artan rekabetçi ve küresel baskılar nedeniyle, işletmelerin varlığını sürdürebilmeleri için; eldeki her tür kaynağı verimli kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Araştırarak ihtiyaç belirleme, ihtiyaca göre tasarım yapma, tasarlananı yaşama geçirme gibi faaliyetler de endüstri mühendisliğine gereksinim duymaktadır. Geleneksel mühendislikler, teknik verilerle projelendirme yaparken verilerin sabit olduğunu varsayarak insanın fiziksel, mental ve sosyal yeteneklerinin süreçleri etkileme derecelerini etkin şekilde dikkate almadan işleme devam edebilmektedir. Oysa insan performansı ve makine performansı, zaman içinde değişkenliğe sahiptir.  Günlük ve iş yaşamında karşılaşılan her durumda ve her olayda kesinlik olmayıp, olasılıklı düşünülmesi gerekmektedir.

Bölümümüzün amacı, alanında analitik düşünme alışkanlığı edinmiş, yeniliklere kolayca uyarlanabilen, hoşgörüsü yüksek, sorumluluk alma cesaretinde olan, sürdürülebilir gelişmeyi benimsemiş, küresel ölçekte düşünebilen, işbirliğini özümsemiş, araştırmaya ilgi duyan, bilgiyi kullanmayı bilen, insana saygı duyan, tarihi olayları yorumlayabilen, ülkesinin değerlerini bilen, bilginin evrenselliğine inanan, sorgulayan ve tasarlayabilen genç endüstri mühendisleri yetiştirmektir. Zira her ülkenin kazanılmış değerlerini ve ulusal kaynaklarını, geleneklerini koruynabilmesi için ezberleyen değil anlayan, kavrayan, merak eden sağlıklı gençlere ihtiyacı olduğu tartışmasızdır.

Endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciye, sözü edilen değişimlerin doğası, izlenmesi ve olası hataların en aza indirilebilmesi için gerekli disiplin ve alışkanlıklar kazandırılarak aşağıda bildirilen alanlarda istihdamına imkan sağlanmaktadır;

 • Eğitim-Öğretim
 • Savunma sanayi planlarının yapılması
 • Sağlık kuruluşlarında yöneticilik
 • Iletişim hizmetlerinde yöneticilik
 • Iş ve verimlilik analizleri, ücretlendirme önerileri
 • Lojistik hizmetler ve rota analizleri
 • Fabrikalarda üretim planlaması
 • Fabrikalarda gereksinim planlaması
 • Hizmet ve üretim sektöründe yazılım mühendisliği
 • Enerji üretimi ve dağıtımında kayıp kaçak analizi
 • Mal ve hizmet değerlendirme analizi
 • Insan ve makine  performanslarının ölçümü ve değerlendirilmesi
 • İnsan kaynaklarının planlanması
 • Sektörel veri toplama yönetimi
 • İstatistiksel veri analizleri
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları
 • Mal ve hizmet üretiminde maliyet analizleri
 • Hizmet ve malların fiziksel modelinin tasarımı
 • İşletmelerin sistemlerinin benzetim yoluyla analizi

 

Industrial Engineering

Program Profile

Because of the rapid developments in technology, increasing competitive and global pressures, so that businesses can continue their existence; it has become compulsory to use all kinds of resources at hand. Activities such as researching needs, designing according to needs, and designing survival also require industrial engineering. Traditional engineering is able to proceed without taking the efficiency of human physical, mental and social skills into account when considering the fact that the data are constant when projecting technical data. However, human performance and machine performance are variable over time. In every situation encountered in everyday and business life, and in every case, there is no certainty, and it should be considered probable.

Our aim is to be able to understand the values ​​of the country that are able to adapt analytical thinking in the field and adapt to the innovations, tolerate high responsibility, take responsibility, adopt sustainable development, think globally, assimilate cooperativeness, interest in research, know how to use knowledge, respect man, knowing, believing in the universality of knowledge, questioning and designing young industry engineers. It is undisputed that it is necessary for healthy young people who understand, understand, and curious to memorize not only the memorable values ​​of their respective countries and their national resources, but also their traditions.

The student who graduated from the Department of Industrial Engineering is given the discipline and habits necessary for the nature of the mentioned changes to be monitored and the most possible mistakes can be minimized and the employment in the fields mentioned below is provided;

Education

Construction of defense industry plans

Management in health institutions

Management in communication services

Business and productivity analysis, pricing recommendations

Logistics services and route analysis

Production planning in factories

Requirements planning in factories

Software engineering in service and manufacturing

Statistical data analysis

Labor health and work safety studies

Cost analysis in production of goods and services

Design of service and physical model of goods

Analysis of enterprises' systems by simulation