MekatronikMühendisliği faydalı ürün tasarlamak ve üretmek amacıyla Makine Mühendisliği,Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, BilgisayarMühendisliği ve Bilişim Sistemleri alanlarını sinerji oluşturacak şekildebirleştiren çok disiplinli bir alandır. Mekatronik Mühendisliği alanı; robotik,otomasyon ve akıllı otomotiv sektöründe üretim tesisleri,  uzay sistemleri, motorlar ve motorlardakullanılan sistemler, uydu ve bilgisayar tabanlı sürücü tasarımında, güncelihtiyaçlara cevap vermek için oluşturulmuştur. Bu tür sistemler; algılama, sinyal şekillendirme, arayüz geliştirme,harekete geçirme, iletişim ve elektro-mekanik sistemlerin kontrolü için ileriteknolojiler kullanmaktadırlar. Günümüzde, bu tür ileri teknoloji sistemleringeliştirilmesi, işletilmesi ve bakımı için mekatronik yüksek mühendislerinegiderek artan bir ihtiyaç vardır.

MekatronikMühendisliği Yüksek Lisans Programının akademik faaliyetleri, öğrencilerinmesleklerinde kendilerini geliştirebileceği ve ülkemizin ortak yararına katkısağlamak üzere tasarlanmıştır. Elektrik, elektronik,  mekanik, bilgisayar, biyomedikal, nükleerelektronik, sinyal işleme, iletişim, endüstriyel kontrol ve savunmateknolojileri alanlarında tecrübeli öğretim kadrosu tarafından açılacak yükseklisans dersleri ile yenilikçi ve özgün akademik faaliyetlerin önü açılacaktır.Ayrıca yine bu program gömülü ve gerçek zamanlı veri toplama, yakıt hücreleri,ev aletleri, insan-makine ara birimleri, ergonomi, tıbbi ve cerrahi cihazlar,güç elektroniği, akıllı sistemler ve giyilebilir sistemler gibi konulardafaaliyet gösteren; havacılık, otomotiv, savunma gibi önemli akademik alanlardaözgün çalışmalar ortaya koyacaktır.


Mechatronics Engineering is a multidisciplinaryfield that combines the fields of Mechanical Engineering, Electrical andElectronics Engineering, Control Engineering, Computer Engineering andInformation Systems in order to design and produce useful products. MechatronicsEngineering field; has been created to respond to current needs in robotics,automation, intelligent automotive industry, production lines, space systems,motor systems, and satellite and computer based driver design. Such systems useadvanced technologies for sensing, signal shaping, interface development,activation, communication, and control of electromechanical systems. Today,there is a growing need for mechatronics engineers to develop, operate andmaintain sophisticated technological systems.

The academic activities of the Master Programin Mechatronics Engineering are designed to help students develop in theirprofession and contribute to the common interest of our country. Innovative and original academicactivities will be opened with graduate courses to be opened by experienced teachingstaff in fields of electricity, electronics, mechanics, computers, biomedical,nuclear electronics, signal processing, communication, industrial control anddefense technologies. In addition, this program is also active in thefields of embedded and real-time data collection, fuel cells, home appliances,human-machine interfaces, ergonomics, medical and surgical devices, powerelectronics, intelligent systems and wearable systems; will provide originalwork in important academic fields such as aerospace, automotive and defense.