Bölümümüzün lisans programı genelci sosyal hizmet uygulama modelini referans alarak hazırlanmıştır. Kısaca açıklamak gerekirse genelci sosyal hizmet uygulama modeli; bir örgütsel yapı içerisinde ve süpervizyon altında eleştirel düşünmeye dayalı eklektik bilgi temelinin, mesleki değer ve becerilerin herhangi düzeyde bir müracaatçı sisteminin (birey, aile, grup, toplum) değişmesi ve güçlendirilmesi için, planlı değişme süreci (tanışma, değerlendirme, planlama, uygulama, değerlendirme, sonlandırma ve izleme) çerçevesinde yapılandırılmasıdır. Genelci sosyal hizmet uygulama modeli spesifik bir alan veya yöntem odaklı olmayıp problem çözme odaklıdır. Problem çözme süreci boyunca uygulamaya bütüncül bir odak vererek, değerlendirmede “çevresi içerisinde birey” yaklaşımını kullanır. Modele göre sosyal hizmet uzmanı; bilgi ve becerileri geniş bir alana yayılan, problem ve çözümlerini kapsamlı bir şekilde değerlendiren uygulamacıdır.

Sosyal Hizmet Bölümünün izlediği program gerek Bologna Süreci gerekse ulusal ve uluslararası sosyal hizmet eğitiminin öngördüğü sosyal hizmet eğitim standartlarıyla uyumludur.

Sosyal hizmetin uygulamalı bir bilim olma özelliği programdaki ders dağılımına yansıtılmıştır. Uygulama derslerinin genel müfredat ağırlığı %36,4’dür. (%64,6sı ise teorik derslerden oluşmaktadır). Öğrenciler 4. sınıfa geçtiklerinde bölümden sağlanacak süpervizyon desteği altında başta Konya’daki sosyal hizmet kuruluşları olmak üzere Türkiye’nin değişik illerinde bulunan sosyal hizmet kurumlarında, kazanmış oldukları bilgi ve becerileri uygulamaya aktarabilecek ve bir profesyonel meslek elemanı olarak alana çıkmadan önce kendilerini görebilme olanağı yakalayabileceklerdir.

 

Program Profile

Department’s program has been prepared with reference to the general social work application model. Briefly, general social work practice model; the basis of eclectic knowledge based on critical thinking within an organizational structure and under supervision is to be structured within the framework of planned change process (planning, implementing, evaluating, evaluating, evaluating, evaluating, evaluating, evaluating, and evaluating) for the change and strengthening of a system of applicants at any level (individual, family, group, society) of professional values and skills. The general social work practice model focuses on problem solving rather than focusing on a specific field or method. It uses the "individual within the environment" approach to assessment, giving a holistic focus to practice throughout the problem-solving process. According to the model, the social worker is a practitioner who thoroughly analyzes the problems and solutions that spread across a wide range of knowledge and skills.

The program pursued by the Social Work Department is in line with the Bologna Process and social work training standards stipulated by national and international social work education.

The ability of social work to be an applied science is reflected in the distribution of lessons in the program. The general curriculum of the application courses is 36.4%. (64% of them are theoretical courses).

When students pass the 4th grade, they will be able to transfer their knowledge and skills they have gained to social service institutions in different parts of Turkey, especially the social work organizations in Konya under supervision support from the department, and they will be able to see themselves before going out as a professional staff member.