Z1 Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
Z2 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirir.
Z3 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alma kabiliyeti kazanır.
Z4 Birlikte çalışma yatkınlığı kazanır.
Z5 Öğrenmeyi öğrenebilme ve yönetebilme kabiliyeti kazanır.
Z6 Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Z7 Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanır.
A1 Temel Matematik bilgi ve teoremlerini bilir.
A2 Temel Matematik bilgi ve teoremlerini mühendislik alanına uygular.
A3 Temel Fizik bilgi ve teoremlerini bilir.
A4 Temel Fizik bilgi ve teoremlerini mühendislik alanına uygular.
A5 Diferansiyel denklemleri, çözüm yöntemlerini ve mühendislik uygulamalarını bilir.
A6 Sayısal analiz ve yaklaşık hesap yöntemlerini bilir.
A7 Mühendislik sistemlerinin matematik modellerini kurar ve bilgisayarda benzetimini yapar.
B1 Temel elektronik devre analizini yapar.
B2 Sayısal ve analog sinyallerin analizini yapar.
B3 Elektriksel sensörlerin yapısını ve çalışmalarını bilir.
B4 Elektriksel devrelerin analizini yapar.
B5 Bilgisayar ve mikroişlemcilerin temel elemanlarını bilir ve bileşen seçimi yapar.
B6 Sürekli elektronik temellerini bilir, elektronik devre analizini yapar.
B7 Sayısal elektronik temellerini bilir, mantık ve sayısal elektronik devrelerinin analizini yapar.
C1 Algoritma tasarım ve analiz tekniklerini bilir.
C2 Algoritma geliştirmeyi bilir ve algoritmaya uygun veri yapısı oluşturur.
C3 Yazılım testini normlara göre yapar.
C4 Nesne yönelimli dillerden en az birini bilir.
C5 Yapısal dillerden en az birini bilir.
C6 Gömülü sistem yazılımını bilir.
C7 Mikroişlemcide kontrol algoritmaları yazar.
C8 Elektronik sistemleri için kullanıcı arayüzü programları yazar.
C9 Fonksiyonel ve mantıksal programlama dilleri hakkında bilgi sahibidir.
D1 Yazılım geliştirme platformlarını bilir ve kullanır.
D2 Gömülü sistem yazılım platformlarını bilir ve kullanır. (IDE)
D3 Dördüncü nesil yazılım geliştirme platformlarını bilir ve kullanır. (Matlab vs.)
D4 Yazılım platformlarının çeşitli mühendislik alanlarında uygulamasını yapar.
D5 Veritabanı sistemlerinin yönetimi ve programlaması için gerekli olan araçları seçer ve kullanır.
D6 Yazılım test platformlarını bilir ve kullanır.
D7 Proje yönetim araçlarını bilir ve kullanır.
E1 Bilgisayar mühendisliği projelerinin tasarımını yapar.
E2 Proje yönetimi konusunda bilgiye sahiptir.
E3 Proje dahilinde sorunlara çözüm önerisi getirir.
E4 Proje geliştirme, test ve bakım gibi faklı aşamalarında çalışabilme yeteneğine sahiptir.
E5 Heterojen takımlarda çalışabilme yetisi kazanır.
E6 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
F1 Veri tabanı yönetim sistemlerinin tanımını ve ilişkisel veritabanı kavramını bilir.
F2 Veri tabanı tasarlayabilir ve diyagramını çizer.
F3 Veri tabanı programlamasını bilir. (SQL)
F4 Veritabanı sistemlerinin denetimini ve yönetimini bilir.
F5 Veri tabanını yedeklemeyi ve geri yüklemeyi bilir.
F6 Veritabanının performansı, bakımı ve iyileştirme yöntemlerini bilir ve uygular.
G1 Protokol katmanlarını ve servis modellerin bilir. (OSI)
G2 Kablolu ve kablosun ağ protokollerini bilir.
G3 İstemci-sunucu mimarisini bilir ve uygulamasını yapar.
G4 İşletim sistemlerinin çeşitlerini bilir.
G5 İşletim sistemlerinin yapılarını ve aralarındaki farkları bilir, donanım için uygun işletim sistemi seçimi yapar.
G6 İşlemcinin yapısını ve çalışma mantığını bilir.
H1 Yeni bir bilgisayar problemini kendi kendine tanımlayabilir.
H2 Sorunların çözümü için gerekli yetileri belirler ve yöntem geliştirir.
H3 Sorunların çözümünde geliştirilen yöntemleri etkin ve verimli bir şekilde uygular.
H4 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
H5 Öğrenme kaynaklarını belirler ve kaynaklara etkin/hızlı erişir.
H6 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
J1 Türk Dilini iyi kullanır ve güzel Türkçe ile sözlü ve yazılı ifade tekniklerini bilir.
J2 Yakın tarihimizi, Atatürk İlke ve İnkılâplarını, toplumumuzun gelişmesine katkılarını bilir.
J3 Ülkemizin jeopolitik durumunu, sosyal sorunlarını, fırsat ve tehditleri değerlendirir.
J4 Grup çalışmalarına yatkınlık kabiliyeti kazanır ve mesleki etik kurallarını bilir.
J5 Ülkemizin gelecek öngörüsü, öncelikli bilimsel ve teknolojik gelişme alanları ve hedefleri hakkında bilgi sahibidir.
J6 Küresel ve uluslararası sosyo-ekonomik gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
J7 Ulusal ve uluslar arası kültür zenginlikleri hakkında bilgi sahibidir.
K1 En az bir Avrupa Birliği yabancı dilinde iyi derecede sözlü ve yazılı ifade yeteneği kazanmıştır.
K2 İkinci bir yabancı dilini de en az sosyal iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
K3 İnternette patent ve literatür araştırması yapar.
K4 Rapor, makale, teknik doküman hazırlar ve sunar.
K5 Temel bilimlerin ve teknolojinin güncel durumuna göre yenilikçi çözümler önerir.
K6 Uluslararası işbirliği, değişim ve destek mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir.

 

Program Qualifications

A

Natural Sciences:  Ability to use natural sciences in engineering design

B

Hardware: Knowledge of Electrical Engineering basics and computer harware components

C

Software: Ability to suggest, design and implement software solutions to real-world problems.

D

Tools: Knowledge of common software tools and usage of significant subset of them.

E

Project, team work: Ability to work in various phases of computer engineering projects including design, implementation, test and maintenance.

F

Database: Database management and programming ability.

G

Network and operating system: Network setup, network protocol types and duties, operating system principles knowledge.  

H

Self learning: Determining and learning the requirements for a new computer engineering problem. 

J

Social Issues: Contributing to the development of society and humanity.

K

Gaining the ability of innovative design, international competitiveness and R&D

COMPUTER ENGINEERING DEPARTMENT

 

Key / Transferable Competencies

Z1

Ability to transfer the domain knowledge in written and verbal form

Z2

Ability to criticize the obtained knowledge and skills

Z3

Ability to work independently and assume responsibility

Z4

Ability to work in a team

Z5

Ability for learning to learn and to manage the learning process

Z6

Ability to use the information and communication technologies in design process

Z7

Ability to use a foreign language to follow the developments in the field and to communicate with colleagues

 

 

A1

Know the fundamental mathematics knowledge and theorems

A2

Know the applications of mathematics in engineering

A3

Know the fundamental physics knowledge and theorems

A4

Know the applications of physics in engineering

A5

Know the differential equations with solution methods and applications in engineering

A6

Know the numerical calculations and analysis

A7

Build mathematical models of engineering problems and simulate them

 

 

B1

Doing basic electronic circuit analysis.

B2

Doing the analysis of digital and analog signal analysis.

B3

Knowing the sctucture and working of electrical sensors.

B4

Doing the analysis of electrical circuits.

B5

Knowledge of computer’s and microprocessor’s basic elements and ability to choose the right component.

B6

Knowledge of continuoıus electronic basics and doing electronic circuit analysis.

B7

Knowledge of digital electronics bacics and doing the analysis of digital electronic and logical circuits.

 

 

C1

Knowledge of algorithm design and analysis techniques.

C2

Knowledge of algorithm development and creation of appropriate data structure for the algorithm.

C3

Doing the software tests according to norms.

C4

Learning at least one object oriented programming language.

C5

Knowledge of at least one structural programming language.

C6

Knowledge of embedded systems programming.

C7

Writing control algorithms in microprocessors.

C8

Programming user interface for electronic systems.

C9

Knowledge of functional and logical programming languages.

 

 

D1

Knowledge and usage of software development platforms.

D2

Knowledge and usage of embedded system software platforms.

D3

Knowledge and usage of  fourth generation software development platforms (Matlab, etc)

D4

Doing the application of software platforms in various engineering fields.

D5

Using and choosing the required tools for database system management and programming.

D6

Knowledge and usage of software test platforms.

D7

Knowledge and usaage of project management tools.

 

 

E1

Doing computer engineering project design.

E2

Having the knowledge for project management.

E3

Putting forward solution ideas for projects.

E4

Having the working skills for project development, test and maintenance stages.

E5

Ability to work in heterogenous teams.

E6

Ability to work in multi disiplinary teams individually.

 

 

F1

Knowledge of database management systems and relational database concept.

F2

Designing a database and drawing the database diagrams.

F3

Knowledge of database programming language. (SQL)

F4

Knowledge of database system control and management.

F5

Knowledge of database backup and restore.

F6

Knowledge of performance, maintenance and enhancement methods for database performance

 

 

G1

Knowledge of protocol layers and service models (OSI)

G2

Knowledge of wired and wireless network protocols.

G3

Knowledge of client-server architecture and implementation skills.

G4

Knowledge of operating system types.

G5

Knowledge of operating systems structures and their differences. Ability to maket he correct operating system choice.

G6

Knowledge of processor structure and operating logic.

 

 

H1

Defining a new computer-engineering problem by himself.

H2

Determining the required ability for the solution of problems and developing the required method.

H3

Application of developed methods in solving the problems effectively and efficiently.

H4

Determining the learning requirements and guiding the learning process.

H5

Determining the learning resources and accessing them efficiently and rapidly.

H6

Gaining the knowledge of lifetime learning.

 

J1

Use Turkish language properly and express himself efficiently in both verbal and non-verbal ways

J2

Know the late history of Turkey, Atatürk’s principles and their contribution to nation’s development

J3

Interpret the condition of Turkey both politically and geographically.

J4

Know the ethics in engineering profession

J5

Know Turkey’s technological development plans and targets

J6

Follow the recent global socio-economic trends, issues and problems

J7

Be aware of national and international cultural richness

 

K1

Ability to use one of European Union’s language to express himself in both verbal and non-verbal way

K2

Ability to use second foreign language to communicate with colleagues. 

K3

Ability to do patent searching and literature research.

K4

Ability to prepare report, article and technical documents, and present them

K5

Ability to propose innovative solution according to basic science and technological developments.

K6

Know the concept of international cooperation, exchange and support mechanisms