A Temel Bilimleri Mühendislik Sistemlerinin Analizi İçin Kullanabilme
B Güç ve Kontrol Sistemlerinin Analizini Yapabilme
C Elektronik ve Biyomedikal Sistemlerinin Analizini Yapabilme
D Dijital Sinyal ve Haberleşme Sistemlerinin Analizini Yapabilme
E Mikrodalga Sistemlerinin Tasarımını Yapabilme
F Elektrik Sistemlerinin Tasarımını Yapabilme
G Dijital Sinyal ve Haberleşme Sistemlerinin Tasarımını Yapabilme
H Bilgi İşlem ve Yazılım Tasarımını Yapabilme
I Elektrik-Elektronik Sistemlerinin İmalatını Yapabilme
J Toplumumuzun ve İnsanlığın Gelişmesine Katkı Sağlama
K Yenilikçi Tasarım, Uluslararası Rekabet, Ar-Ge Yeteneği Kazanma
L Elektromanyetik teori konusunda temel bilgi edinme

A1 Temel Matematik bilgi ve teoremlerini bilmeli
A2 Temel Matematik bilgi ve teoremlerinin mühendislik uygulamalarını bilmeli
A3 Temel Fizik bilgi ve teoremlerini bilmeli
A4 Temel Fizik bilgi ve teoremlerinin mühendislik uygulamalarını bilmeli
A5 Diferansiyel denklemleri, çözüm yöntemlerini ve mühendislik uygulamalarını bilmeli
A6 Sayısal analiz ve yaklaşık hesap yöntemlerini bilmeli
A7 Mühendislik sistemlerinin matematik modellerini kurabilmeli, bilgisayarda benzetimini yapabilmeli

Güç ve Kontrol Sistemlerin analizi
B1 Etkileşimli elektriksel sistemlerin matematik modellerini kurabilmeli, dinamik davranış ve frekans cevabı analizi yapabilmeli (Sistem Din.)
B2 Geri beslemeli temel kontrol yöntemlerini (ikili kontrol, PWM, P, PI, PD, PID) bilmeli, benzetimle uygulayabilmeli
B3 Temel ölçme teorisi, algılayıcılar, yükselticiler, çeviriciler ve diğer ölçme bileşenleri hakkında teknolojik bilgisi olmalı
B4 Elektronik rölelerin karakteristiklerini ve modellerini bilmeli
B5 Elektrik-Elektronik sistemlerde durum değişkenleri, durum modeli kavramlarını bilmeli
B6 Ayrık zamanlı kontrol kuramına hâkim olmalı, bilgisayarla kontrol, mikroişlemci ile kontrol sistemlerinin analizini yapabilmeli
B7 Gerçek zamanda kontrol yapabilmeli
B8 Güç hesaplarını bilmeli

Elektronik ve Biyomedikal Sistemlerin analizi
C1 Elektriksel devrelerin analizini yapabilmeli
C2 Sürekli elektronik temellerini bilmeli, elektronik devre analizini yapabilmeli
C3 Sayısal elektronik temellerini bilmeli, mantık ve sayısal elektronik devrelerinin analizini yapabilmeli
C4 Elektronik sistemlerde sinyallerin karakteristiklerini bilmeli
C5 Biyomedikal Aygıtların temel prensiplerini bilmeli
C6 Elektronik devre elemanlarının karakteristik özelliklerini bilmeli

Dijital Sinyal ve Haberleşme Sistemlerin analizi
D1 Sinyal işleme temellerini kavramalı
D2 Fourier transformunu yapabilmeli
D3 Transfer fonksiyonu kavramını öğrenmeli
D4 Kuantalama, kodlama temellerini anlamalı
D5 Sinyal işlemeyle alakalı matematiksel altyapıyı kazanmalı
D6 Sayısal sinyal işleme kavramının anlaşılması
D7 Sinyal işleme uygulamaları yapabilmeli
D8 Z-Transform yapmayı öğrenmeli
D9 Kablosuz haberleşme protokollerini bilmeli
 
Mikrodalga Sistemlerinin Tasarımını Yapabilme 
E1 Mikrodalga sistemlerde kullanılan elektriksel ve elektronik bileşenleri bilmeli, bileşen seçimi yapabilmeli
E2 İletim hattı, sonlandırma, duran dalga kavramlarını öğrenmeli
E3 S-parametreleri, ABCD parametrelerini kavramalı
E4 Mikrodalga sistem tasarımı yapabilmeli
E5 Kuplör, filtr, anten, osilatör uygulamalarını gerçekleyebilmeli
E6 Simülasyon programları kullanarak tasarım yapabilmeli
E7 Yüksek frekans ve gürültü konusunda bilgili olmalı
 
Elektrik Sistemlerinin Tasarımını Yapabilme  
F1 Temel elektrik bilgilerini öğrenmeli
F2 Senkron, asenkron motorları bilmeli
F3 Kirchoff, ohm kanunlarını kavramalı
F4 Norton-Thevenin devre analizlerini öğrenmeli
F5 Elektriksel devre simülasyonu yapabilmeli
F6 Elektriksel devre tasarımı yapabilmeli
F7 Dielektrik malzemeler hakkında bilgi sahibi olmalı
F8 Yüksek gerilim altında gazların, sıvıların, katıların delinmesi kriterlerini, konularını kavramalı
  Dijital Sinyal ve Haberleşme Sistemlerinin Tasarımını Yapabilme 
G1 Sayısal elektronik öğrenmeli
G2 Sayısal haberleşme öğrenmeli
G3 Sayısal modülasyon kavramı oturmalı
G4 Sayısal tasarım, işletim, başarım optimizasyonu yapabilmeli
 
Bilgi İşlem ve Yazılım TasarımınıYapabilme  
H1 Elektronik sistemlerin programlamasında kullanılan temel programlama dillerini (Visual basic, Assembly, C) bilmeli
H2 Bilgisayar ve mikroişlemcilerin temel elemanlarını ve işletim sistemlerini bilmeli, bileşen seçimi yapabilmeli
H3 Bilgi iletişim protokollerini ve standartlarını bilmeli, protokol seçimi yapabilmeli
H4 Gerçek zamanda kontrol ara yüz devre bileşenlerini bilmeli, bileşen seçimi yapabilmeli
H5 Mikroişlemcide kontrol algoritmaları yazabilmeli
H6 Elektronik sistemleri için kullanıcı arayüzü programları yazabilmeli
H7 Ardışık işlem analizi ve programlaması (PLC) yapabilmeli

Elektrik-Elektronik Sistemlerinin İmalatını Yapabilme  
I1 İmal edilebilirlik kavramını bilmeli, seri imalat için endüstrileştirme adımlarını bilmeli
I2 Temel elektrik-elektronik imal usulleri (bilgisayar simülasyonu, bread-board tasarımı, devre elemanı seçme, lehim yapma vb…) hakkında bilgi sahibi ve uygulama deneyimi olmalı
I3 Modern imal usulleri ve hızlı prototipleme hakkında bilgi sahibi ve uygulama deneyimi olmalı
I4 Baskı devre tasarım ve imalatı hakkında bilgi sahibi olmalı baskı devre imal edebilmeli
 
Toplumumuzun ve İnsanlığın Gelişmesine Katkı Sağlama  
J1 Türk Dilini iyi kullanabilmeli, güzel Türkçe ile sözlü ve yazılı ifade tekniklerini bilmeli
J2 Yakın tarihimizi, Atatürk İlke ve İnkılâplarını, toplumumuzun gelişmesine katkılarını bilmeli
J3 Ülkemizin jeopolitik durumunu, sosyal sorunlarını, fırsat ve tehditleri değerlendirebilmeli
J4 Grup çalışmalarına yatkın olabilmeli ve mesleki etik kurallarını bilmeli
J5 Ülkemizin gelecek öngörüsü, öncelikli bilimsel ve teknolojik gelişme alanları ve hedefleri hakkında bilgi sahibi olmalı
J6 Küresel ve uluslararası sosyo-ekonomik gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalı
J7 Ulusal ve uluslar arası kültür zenginlikleri hakkında bilgi sahibi olmalı
 
Yenilikçi Tasarım, Uluslararası Rekabet, Ar-Ge YeteneğiKazanma 
K1 En az bir Avrupa Birliği yabancı dilinde iyi derecede sözlü ve yazılı ifade yeteneği kazanmalı
K2 İkinci bir yabancı dilini de en az sosyal iletişim kurabilecek düzeyde bilmeli
K3 İnternette patent ve literatür araştırması yapabilmeli
K4 Rapor, makale, teknik doküman hazırlayabilmeli ve sunabilmeli
K5 Temel bilimlerin ve teknolojinin güncel durumuna göre yenilikçi çözümler önerebilmeli
K6 Uluslararası işbirliği, değişim ve destek mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmalı
 
Elektromanyetik
L1 Elektromanyetik alanlar konusunda bilgi sahibi olunmalı
L2 Elektromanyetik dalgalar konusunda bilgi sahibi olunmalı
L3 Hesaplamalı elektromanyetik yontemlerini öğrenmeli
L4 Yazılım programlarıyla elektromanyetik problemleri çözebilmeli

 

 

Electrical and Electronics Engineering Program Compentencies

A

Ability to use natural sciences in engineering design

B

Ability to analyze power and control systems

C

Ability to analyze electronics and biomedical systems

D

Ability to analyze digital communications systems

E

Ability to design microwave systems

F

Ability to design electrical energy systems

G

Ability to design digital communication systems

H

Ability to design information and software systems

I

Ability to manufacture electrical and electronics systems

J

Awareness of  the development of society and human kind

K

Becoming an innovative and competitive researcher

L

Ability to interpret the fundamentals of electromagnetic theory

Use of Natural Sciences in Engineering Design

Students shall

A1

Know the fundamental mathematics knowledge and theorems

A2

Know the applications of mathematics in engineering

A3

Know the fundamental physics knowledge and theorems

A4

Know the applications of physics in engineering

A5

Know the differential equations with solution methods and applications in engineering

A6

Know the numerical calculations and analysis

A7

Build mathematical models of engineering problems and simulate them

Analysis of Power and Control Systems

Students shall

B1

Know the mathematical models of interactive electrical systems, ability to analyze dynamic behavior and frequency response (System Din.)

B2

Know the fundamental feedback control methods (binary control, PWM, P, PI, PD, PID) and simulate them

B3

Know the basic measurement methods, sensors, amplifiers, transducers and other measurement components

B4

Know the characteristics and models of electronic relay

B5

Know the state variables and state space model in Electrical-Electronics systems

B6

Know the discrete time control concept, control with computer, ability to analyze control systems with microprocessor

B7

Apply control techniques in real time systems

B8

Know the power calculations

Analysis of Electronics and Biomedical Systems

Students shall

C1

Analyze the electrical circuits

C2

Know the fundamentals of electronics and design electronics circuits

C3

Know the fundamentals of digital electronics and analyze the digital circuits

C4

Know the characteristics of signals in electronics systems

C5

Know the fundamentals of biomedical devices

C6

Know the characteristics of electronic components

Analysis of Digital Signals and Communication Systems

Students shall

D1

Understand the basics of signal processing

D2

Know the concept of Fourier Transform

D3

Know the concept of transfer function

D4

Know quantization and coding

D5

Know the mathematical background in order to interpret the signals and systems

D6

Know the concept of digital signal processing

D7

Apply the concepts of signal processing in engineering design

D8

Know the Z-Transform

D9

Know the communication protocols

 

Design of Microwave Systems

Students shall

E1

Know the electrical components used in microwave systems, ability to choose correct components

E2

Know the transmission lines, termination and standing wave concept

E3

Understand the concepts of s-parameters, ABCD parameters

E4

Have ability to design Microwave system

E5

Know the application of coupler, filter, antenna and oscillator

E6

Have ability to use simulation programs

E7

Know the concept of high frequency and noise

 

Design of Electrical Energy Systems

Students shall

F1

Know the basic electrical knowledge

F2

Know the synchronous and asynchronous motors

F3

Know the Kirchoff and ohm laws

F4

Know the Norton-Thevenin circuit analysis

F5

Know the simulation of electrical circuits

F6

Have ability to design of electrical circuits

F7

Know the dielectric materials knowledge

F8

Understand the concept of breakdown criteria of gases, liquids and solids under high pressure.

 Design of Digital Signals and Communication Systems

 Students shall

G1

Know the concepts of digital electronics

G2

Know the concepts of digital communications

G3

Know the digital modulation techniques

G4

Design digital systems and optimize its performance

Design of Information and Software Systems

Students shall

H1

Know the basic programming languages (Visual basic, Assembly, C)  used in electronics system

H2

Know the basic components of computer and microprocessors, and operating systems, and have ability to select component

H3

Know the Information and Communication protocols and standarts, and have ability to choose components.

H4

Know the interface circuit components in real time control, and have ability to choose protocol

H5

Implement control algorithms in microprocessors.

H6

Build user interface programs in electronic systems

H7

Analyze sequential operation and coding (PLC)  

Manufacturing of Electrical and Electronics Systems

Students shall

I1

Know the concept of manufacturability and industrial processes for mass production

I2

Know the manufacturing process of basic electrical-electronics (computer simulation, bread-board design, choosing circuit component, soldering, etc…) and gain the experience in applications.  

I3

Know the modern manufacturing process and fast prototyping, gain the experience in applications.  

I4

Have ability to design and manufacture printed circuit board

 Awareness of the Development of Society and Humankind

Students shall

J1

Use Turkish language properly and express himself efficiently in both verbal and non-verbal ways

J2

Know the late history of Turkey, Atatürk’s principles and their contribution to nation’s development

J3

Interpret the condition of Turkey both politically and geographically

J4

Know the ethics in engineering profession

J5

Know Turkey’s technological development plans and targets

J6

Follow the recent global socio-economic trends, issues and problems

J7

Be aware of national and international cultural richness

 Becoming an Innovative and Competitive Researcher

Students shall

K1

Have ability to use at least one of European Union’s language to express himself in both verbal and non-verbal way

K2

Have ability to use second foreign language to communicate with colleagues.  

K3

Have ability to do patent searching and literature research

K4

Have ability to prepare report, article and technical documents, and present them

K5

Have ability to offer innovative solutions according to fundamental science and the latest technology.

K6

Know the concept of international cooperation, exchange and support mechanisms

 Interpreting the Fundamentals of Electromagnetic Theory

Students shall

L1

Know the electromagnetic fields

L2

Know the electromagnetic waves

L3

Know the numerical methods in electromagnetic

L4

Know the simulation of electromagnetic problems