Program Yeterlilikleri

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ENERJİ YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

 

A

Enerji yönetimi alanında disiplinler arası bir yaklaşımla eğitim alarak gerekli bilgiye sahip olabilmek

B

Enerji piyasasının yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kurallarına ve mevzuatlara hâkim olabilmek

C

Güncel enerji görünümü, politikaları, stratejiler ve ilişkiler hakkında bilgi sahibi olabilmek  

D

Enerji bilimi ile ilgili temel konular hakkında görüş sahibi olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

E

Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterliliklere sahip olabilmek

F

Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla değerlendirebilmek

G

Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim becerisine sahip olabilmek, akademik araştırma, yazım ve değerlendirme yöntemlerini öğrenebilmek ve iş hayatı ile bağdaştırabilmek

H

Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek

I

Muhasebe alanında sahip olunan bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve enerji sektöründe muhasebe uygulamalarını iş hayatı ile bağdaştırabilmek

J

Güncel enerji tarife modelleri ve enerji fiyatlandırılmasına hâkim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

K

Enerji projeleri yatırım süreci, yatırımların ekonomi, enerji ve çevre politikalarına etkisini analiz etme becerisine sahip olabilmek

 

A1

İşletme biliminin temel kavramlarına hâkim olabilmek

A2

İktisat alanına ilişkin temel kavramları öğrenmek

A3

Muhasebe ve finansal alanlarda çözümleme yapabilecek teknikleri öğrenmek

A4

Disiplinler arası bakış açısı kazanabilmek

A5

Pazar ve pazarlama çevresi hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

B1

Elektrik piyasası kanununa hakim olabilmek

B2

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanuna hakim olabilmek

B3

Petrol ve LPG piyasası kanununa hakim olabilmek

B4

Petrol kanununa hakim olabilmek

B5

Doğalgaz piyasası kanununa hakim olabilmek

B6

Enerji lisanslarının tabi olduğu hukuki esaslara hakim olabilmek

B7

Enerji piyasaları ve rekabet hukukuna hakim olabilmek

 

C1

Enerji piyasalarında stratejiler konusunda bilgi sahibi olabilmek

C2

Enerji jeopolitiği ve enerji güvenliği kavramları hakkında bilgi sahibi olabilmek ve uluslararası ilişkiler bağlamında değerlendirebilmek

C3

Enerji politikalarını uluslararası ilişkiler kapsamında değerlendirip eleştirel gözle bakabilmek  

 

D1

Enerji yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilmek

D2

Elektrik santralleri hakkında bilgi sahibi olabilmek

D3

Enerji yatırım modelleri hakkında bilgi sahibi olabilmek

D4

Enerji projeleri yatırım analizi hakkında bilgi sahibi olabilmek

D5

Elektrik enerjisi iletim ve dağıtım sistemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek

D6

Enerji taşımacılığı ve lojistiği hakkında bilgi sahibi olabilmek

D7

Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olabilmek

D8

Yönetim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek

D9

Enerji fiyat ve talep tahmin yöntemlerine hakim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

E1

Temel enerji kavramları hakkında görüş sahibi olabilmek

E2

Enerji piyasalarında sözleşmeler ve uyuşmazlıklar hakkında görüş sahibi olabilmek

E3

Enerji mevzuatı hakkında görüş sahibi olabilmek

E4

Enerji kaynakları ve politikaları hakkında görüş sahibi olabilmek

E5

Dünyada ve Türkiye’de genel enerji görünümü hakkında görüş sahibi olabilmek

 

F1

Enerji verimliliği uygulama alanları ve çevreye etkisini ve enerji yatırımlarının çevresel gelişime katkılarını değerlendirebilmek

F2

Ulusal ve uluslararası bağlamda petrol, kömür, doğal gaz, elektrik ve yenilenebilir enerji için ana piyasaların fonksiyonunu ve ulusal ve uluslararası çevresel politikaların enerji piyasalarına etkisini değerlendirebilmek

F3

Enerji bölgeleri alan yönetimi hakkında bilgi sahibi olup enerjinin verimli, çevre-dostu, esnek ve güvenilir biçimde ihtiyaca yönelik aktarılmasının nasıl olacağını değerlendirebilmek

F4

Atıklardan enerji üretimi hakkında bilgi sahibi olabilmek

F5

Yeni enerji tasarruf projeleri yatırımları, enerji tüketiminde verimliliğin arttırılması için sanayi kuruluşlarının alması gereken önlemler ve enerji geri kazanımları hakkında bilgi sahibi olabilmek

 

G1

Enerji yönetimine ilişkin sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olabilmek

G2

Mesleki bilgilerin toplanması, güncel bilgilerin takibi, yerli ve yabancı finansal gelişmeleri takip edebilmek

G3

Akademik araştırma, yazım ve değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek

 

H1

Enerji yönetimine ilişkin internet sitelerine, bilgi kaynaklarına ve veri tabanlarına hakim olabilmek

H2

Enerji yönetimine ilişkin yazılımları etkili bir biçimde kullanabilmek

H3

Günlük çalışma yaşamına ilişkin temel bilgisayar uygulamaları ve paket programları kullanma becerisine sahip olabilmek

 

I1

Enerji şirketlerinin temel maliyetleri hakkında bilgi sahibi olabilmek

I2

Enerji şirketlerinin temel finansal tabloları hakkında bilgi sahibi olabilmek

I3

Enerji şirketlerinin özellikli muhasebe işlemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek

 

J1

Tarife modelleri hakkında bilgi sahibi olabilmek

J2

Fiyatlandırma sistemi hakkında bilgi sahibi olabilmek

J3

Enerji ticareti hakkında bilgi sahibi olabilmek

 

K1

Enerji projelerinin yatırım süreci hakkında bilgi sahibi olabilmek

K2

Enerji yatırımlarının çevresel gelişime katkılarını değerlendirebilmek

K3

Enerji yatırım ve maliyet analizi yapabilmek

KTO KARATAY UNIVERSITY

SOCIAL SCIENCES INSTITUTE

ENERGY MANAGEMENT MASTER’S DEGREE PROGRAM

COURSE QUALIFICATIONS

 

A

Having the necessary knowledge by taking an education with the interdisciplinary approach in the field of energy management

B

Having comprehensive knowledge of principal legal rules and regulations which constitutes the legal framework of the energy market

C

Being knowledgeable about current energy view, politics, strategies, and relations

D

To be able to have an opinion on fundamental issues related to the energetics and be compatible with business life

E

To be able to have practical competence as well as theoretical and conceptual competence on energy works

F

To evaluate the relationship between energy policy and practices with the issues of structures, markets, institutions, climate change and environment

G

Being successful in oral and written communication to ensure achievement in occupational and social life, and ability to use language and rhetoric in a successful way and being compatible with business life

H

To have the ability to use of computer and required packaged software

I

To improve the knowledge acquired in the field of accounting at the level of expertise and to be able to reconcile accounting practices in the energy sector with business life

J

To be able to have full knowledge of current energy tariff models and energy pricing and be compatible with business life

K

To be able to analyse the impact of investment projects and investment processes on economic, energy and environmental policies

 

A1

Learning the basic concepts of business areas

A2

Learning the basic concepts of economics areas

A3

Learning techniques to be able to analyze the accounting and financial areas

A4

Gaining an interdisciplinary perspective

A5

Being knowledgeable about the market and marketing environment and being able to compatible with business life

 

B1

Having comprehensive knowledge of Electricity Market Law

B2

Having comprehensive knowledge of Law on Utilization of Renewable Energy Sources for the purpose of Generating Electrical Energy

B3

Having comprehensive knowledge of Petroleum and LPG Market Law

B4

Having comprehensive knowledge of Petroleum Market Law

B5

Having comprehensive knowledge of Natural Gas Market Law

B6

Having comprehensive knowledge of the legal principles that govern the energy licenses

B7

Having comprehensive knowledge of energy markets and Competition Law

 

C1

To have knowledge about strategies in energy markets

C2

To have knowledge about the concepts of energy geopolitics and energy security and to be able to evaluate them in the context of international relations

C3

To look critically on energy policies by assessing energy policies in the context of international relations   

 

D1

To have knowledge about energy management

D2

To have knowledge about electric power-plants

D3

To have knowledge about energy investment models

D4

To have knowledge about energy project investment analysis

D5

To have knowledge about electric power transmission and distribution systems

D6

To have knowledge about energy transmission and logistics

D7

To have knowledge about Quality Management System

D8

To have knowledge about Management Systems

D9

To be able to have full knowledge of energy price and demand forecasting methods and to be compatible with business life

 

E1

To be able to have an opinion on the basic energy concepts

E2

To be able to have an opinion on contracts and disputes in the energy market

E3

To be able to have an opinion on energy legislation

E4

To be able to have an opinion on energy resources and politics

E5

To be able to have an opinion on the overall energy outlook in Turkey and in the world

 

F1

To evaluate the application areas of energy efficiency and their impact on the environment and the contribution of energy investments to environmental development

F2

To evaluate the functions of main markets for oil, coal, natural gas, electricity and renewable energies in the national and international context and the effects of national and international environmental policies to the energy markets

F3

To have information about field management of energy zones and to evaluate how transferring energy is efficient, eco-friendly, flexible and reliable, need oriented

 

F4

To have knowledge about energy production from waste

F5

To have knowledge about new energy saving projects investments, measures to be taken by industrial establishments in order to increase efficiency in energy consumption and energy recovery

 

G1

To have effective communication skills both orally and in writing relating to energy management

G2

To collect professional information, follow-up current knowledge and follow domestic and foreign financial developments

G3

Having comprehensive knowledge of  the communication channel in energy management

 

H1

Having comprehensive knowledge of websites, information resources and databases relating to energy management

H2

To use the software effectively on energy management

H3

To have the ability to use basic computer applications and software packages for the daily working life

 

I1

Having knowledge about the basic costs of energy companies

I2

Having knowledge about the basic financial tables of energy companies

I3

Having knowledge about specific accounting processes of energy companies

 

 

J1

To have knowledge about the energy tariff models

J2

To have knowledge about pricing systems

J3

To have knowledge about energy trade

 

 

K1

Having knowledge about the investment process of energy projects

K2

To be able to evaluate the contribution of energy investments to the environmental improvements

K3

To be able to make analysis in energy investment and cost