GRAFİK TASARIMI PROGRAMI

Program Yeterlilikleri

A  

Sanat ve Tasarım bilgilerini ve öğrendiklerini ilgili alanda kullanabilme becerisi.

B  

Tasarım problemlerini oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini planlayabilme ve yönetme becerisi.

C

Tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerdeki tasarımları gerçekleştirebilme becerisi.

D

Bireysel olarak ya da disiplin içi/disiplinler arası takımlarda etkin biçimde ve/veya ortak çalışabilme bilinci ve becerisi.

E

Çözümleyici ve eleştirel düşünebilme becerisi. Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisi.

F

İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifadelendirme becerisi.

G

 Etkin iletişim kurma, kendini ifade edebilme ve çalışma sunabilme becerisi.

H

Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi. Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme becerisi.

I

Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri izleme ve alanındaki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme becerisi. Tasarım alanında dün, bugün ve yarın ilişkisini kurabilme ve bunu yorumlayabilme becerisi.

J

Tasarım alanındaki teknolojileri, teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi.  Tasarım için ilgili bilgisayar yazılımlarını ve bilişim, iletişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi.

K

Yenilikçi Tasarım, Uluslararası Rekabet ve ARGE Yeteneği Kazanma. Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma becerisi

L

Alan malzemelerinin yapısı, aletleri ve makinaları hakkında doğru bilgi kazanma ve bunları kullanabilme becerisi.

M

Sanat tarihi hakkında bilgi sahibi olma ve tarihi eserlerle  çağdaş sanat eserlerinin korunması konusunda görev alma becerisi. Alanla ilgili tarihsel bilgi edinme yollarını kazanma becerisi.

N

Sanat kültürü ve estetik, sanat ve bilim etiği konularına ilişkin bilgi kazanma becerisi.

O

İlgili sanat alanında yasal düzenlemeler ve işlemler hakkında bilgi kazanma becerisi.

 

Anahtar/Aktarılabilir Yeterlilikler

A1

Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme

A2

Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme

A3

Tasarım problemlerini çözme ve özgün fikirler üretme becerisi.

A4

Gördüklerini çizgi ile ifade edebilme becerisi.

A5

Tasarımlarını uygulayabilme becerisi.

A6

Tasarımlarını değişik materyallerle uygulama becerisi. 

A7

Tasarımlarının bilgisayar vb. Teknolojik cihazlarla uygulama becerisi. 

 

B1

Tasarımın işlevsel ve görsel analizlerini yapma, sorunları saptama ve değerlendirme becerisi.

B2

Analiz sonucu ortaya çıkan biçimlerle sentezleme becerisi (Sorunlara çözüm getirebilme becerisi).

B3

Belirli bir konsept dâhilinde ve sınırlılığında çalışma becerisi.

B4

Tasarım kavramı içerisinde bir olgunun görsel yolla ana fikrini yansıtabilme becerisi.

B5

Temel sanat ve tasarım bilgisi alanlarında ki kazanımlarını öğrendiklerine uyarlayabilme ve aktarabilme becerisi.

B6

Derse ilişkin kuramsal bilgileri analiz etme becerisi.

B7

Tasarım sürecinde  tek başına, bağımsız ve/ veya grup içinde uyumlu üretken çalışır, grup çalışmalarını yönetebilme becerisi edinir.

B8

Değişik yüzeylerde baskı tasarımlarının özelliklerini tanımlayabilme becerisi.

 

C1

Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalışabilme becerisi.

C2

Temel Sanat ve Tasarım becerileri isteyen diğer  alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi.

C3

Temel Sanat ve Tasarım becerileri ile ilgili diğer alanlarla ilişkili görme becerisi.

( Makro ölçekte görme becerisi.)

C4

Bir bağlam içinde düşünme becerisi.

C5

Düşündüklerini sözel ve görsel yollarla aktarabilme becerisi.

C6

Grafik tasarım ürünlerini üç boyutlu uygulama becerisi.

 

D1

Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi.

D2

Farklı ölçeklerde çalışan tasarım alanları ile ortak çalışma becerisi edinir ve kendi çalışmalarını sorgular

D3

Tasarım alanında geçmiş,  bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme, yorumlayabilme becerisi.

D4

Eleştirel  ve çözümleyici düşünme becerisi.

D5

Grafik  tasarımlarını, tasarım ilkelerine göre eleştirebilme becerisi.

D6

Grafik tasarımı bir grup etkinliği olarak gerçekleştirme becerisi.

D7

Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalışabilme becerisi.

D8

Hedef kitleyi tanımlayarak, alanı ile ilgili özgün yapıtları toplumlaşır ve sonuçlarını değerlendirir.

D9

Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser

 

E1

Tasarımda kullanılan malzemenin doku ve renk uyumlarını kazanma becerisi.

E2

Uyumlu mekan üretimi sorunları ve çözümlerini kazanma becerisi.

E3

Tasarım oluşturan unsurların psikolojik etkilerini çözümleme becerisi.

E4

Etkili bir sunum için gerekli olan, grafik tasarım unsurlarını biraraya getirme becerisi. 

E5

Fonksiyonu gerçekleyen ürün  bilgisi kazanma becerisi.

E6

Geleneksel unsurları çağdaş yorumlarla sunma becerisi.

E7

 Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisi

 

F1

İki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi.

F2

İki /üç boyutlu nesneleri görme/algılama, yorumlama becerisi.

F3

Formu ikinci boyuta, iki boyutlu şekli de üçüncü boyuta (forma) aktarabilme becerisi.

F4

Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi.

F5

Farklı uygulamalar arası ilişki kurabilme becerisi.

F6

Üç boyutlu nesnelerin yanal yüzeylerini (yan,ön,alt,üst vb.) iki boyutlu çizgi ile ifade edebilme becerisi.

 

G1

İletişim kurma ve Türkçeyi etkin kullanma becerisi.

G2

Görsel yolla iletişim kurma ve kendini ifade etme becerisi.

G3

Düşündüklerini sözel ve görsel yollarla uzman olan yada olmayan kişilere  aktarabilme becerisi.

G4

Tasarımın görsel unsurlarını, tipografik unsurlarla etkili biçimde kullanabilme becerisi.

G5

Grafik tasarım uygulamalarında renk unsurunu etkili kullanabilme becerisi

 

H1

Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi.

H2

Bir düşünceyi sadece şekil kullanarak anlatabilme becerisi.

H3

 Özgün ve yaratıcı uygulama yapma becerisi.

H4

Geleneksel unsurları ve çağdaş yöntem ve tekniklerle  uygulama becerisi.

H5

Grafik tasarımlarında somut ve soyut kavramları kullanabilme becerisi.

 

I1

Toplumun, sanat ve teknolojisinin ifadesi olan kültür varlıklarını inceleme ve yeniden yorumlayabilme becerisi.

I2

Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu toplumun sanat ve kültür ortamında yorumlayarak yeni tasarımları görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi.

I3

Grafik tasarımlarını gelişen ve değişen teknoloji desteği ile günün kültürel ortamına yorumlama becerisi.

I4

Kültür varlıklarının incelenmesi ( Görsel ve çizgisel) ve grafiksel unsurlarla yorumlanması becerisi.

 

I5

Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi.

 I6

Geçmiş etkileri/izleri günümüz tasarımlarına yine günümüz imkan ve olanakları ile uyarlayabilme becerisi.

I7

Geçmiş ve günümüz arasındaki farklılıkları görme/algılama, yorumlama becerisi. (Farkındalık)

I8

Eleştirel düşünme becerisi.

I9

Tasarım alanında geçmişi araştırma becerisi.

 

J1

Gelişen ve değişen teknolojiyi takip etme ve kendine uygun olanı seçme becerisi.

J2

Bilgisayarlı tasarımda iki ve üç boyutlu düşünebilme  ve uygulama becerisi.

J3

Teknik resim ve benzer detayları ihtiyacı doğrultusunda kullanabilme/tasarımlarına yansıtabilme becerisi.

J4

Algı ve problem çözme, teknik uygulama becerisi. 

J5

Grafik tasarımında ve uygulamasında kullanılan teknik araç ve gereçleri, tanımlama, sınıflandırma ve kullanabilme becerisi.

J6

Tasarım için ilgili bilgisayar yazılımlarını ve bilişim, iletişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi.

J7

Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır

 

K1

En az bir Avrupa Birliği yabancı dilini,  iyi derecede sözlü ve yazılı ifade etme becerisi.

K2

İnternette patent ve literatür araştırması yapabilme becerisi.

K3

Rapor, makale, teknik doküman hazırlayabilmeli ve sunabilme becerisi.

K4

Uluslararası işbirliği, değişim ve destek mekanizmaları hakkında bilgiye ulaşabilme becerisi.

K5

İkinci bir yabancı dili sosyal iletişim kurabilecek düzeyde kullanabilme becerisi.

 

L1

Grafik tasarım ürününü üç boyutlu şekillendirmede kullanılan araç-gereçler hakkında doğru bilgi kazanma ve bunları kullanabilme becerisi.

L2

Grafik tasarım ürününü üç boyutlu hale getirirken zaman ve mekan unsurlarını etkili kullanabilme becerisi 

L3

İstenilen boyutta ve hacimde ürün tasarlama becerisi.

 

 M1

Tarihi ve çağdaş sanat eserlerinin korunması konusunda görev alma becerisi.

M2

 Kültür varlıklarının  incelenmesi ( Görsel) becerisi.

M3

 Alanla ilgili tarihi bilgileri sözel veya yazıyla yoluyla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi.  

 M4

Dönemler  arasındaki farklılıkları görme/algılama, yorumlama becerisi (Farkındalık).

 M5

Sanat ve tasarım konusunda ulusal  ve uluslar arası değerlerin farkında olabilme becerisi

 

N1

 Estetik farkındalığa sahiptir

N2

Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir

 

O1

 Telif hakları ile ilgili bilgiye sahip olabilme becerisi

 

 

DEPARTMENT OF GRAPHIC DESIGN

Program Competencies

A

Art and Design in the relevant field information and the ability to use what they have learned .

B

Design problems creation, evaluation and design process to plan and manage skills.

C

Design disciplines covered by the ability to perform design at different scales .

D

İndividually or disciplinary / interdisciplinary teams effectively and / or awareness and the ability to work cooperatively .

E

Parser and critical thinking skills . Have gained the knowledge and skills the ability to evaluate critically .

F

Two- and three-dimensional thinking and shaping skills.

G

Effective communication, self-expression and the ability to deliver work .

H

An idea, a concept or a phenomenon of visual expression skills in a creative mode . Abstract and concrete concepts , creative thinking , the ability to transform innovative and original artworks .

I

Constantly informed in art and design analysis , social and technological developments and new research in the field of monitoring and the ability to propose new approaches to issues . Design in the field yesterday, today and tomorrow to establish the relationship and the ability to interpret it .

J

Design in the field of technology , the ability to use techniques and innovations . Relevant computer software for the design and cognition, the ability to use technology effectively .

K

Innovative Design, International Competition and R & D Winning Talent . The ability to have information on research methods

L

The structure of the materials , tools and machines and their ability to use correct information about the winning .

M

Having knowledge about art history and contemporary art works on the protection of historical monuments ability to take part . Winning ways to learn about the field of historical skills.

N

Art culture and aesthetics, art and science skill of gaining information regarding ethical issues .

O

Related legal regulations in the field of art and skill of gaining information about the processes.

 

Key / Transferable Competencies

A1

Basic art and design knowledge to adapt what they learned

A2

Basic art and design knowledge to comprehend the theoretical and practical

A3

Design problem solving and ability to produce original ideas .

A4

Line with what you see is the ability to express .

A5

Follow the A5- design skills.

A6

Tasarımar the ability to apply different materials .

A7

Design of the computer and so on. The ability to apply technological devices .

 

B1

Functional and visual analysis of the design , making and evaluation skills to detect problems .

B2

Analysis resulting in the ability to synthesize format ( ability to bring solutions to the problem ) .

B3

Specific and limited in the ability to work within a concept .

B4

Design within the concept of a mature ability to reflect the main idea of the visual pathways .

B5

Key achievements in art and design in the areas of information and the ability to transfer what they learned to adapt .

B6

Course the ability to analyze the theoretical information In the design process.

B7

Alone , independent and / or group work harmoniously in productive , acquire the ability to manage group work .

B8

Define the characteristics of different surfaces print design skills.

 

C1

İnterdisciplinary work in the field of art and design skills.

C2

Essential Art and Design skills who want to associate with other areas / bonding ability.

C3

Basic Art and Design related skills associated with the ability to see other areas . ( Ability to see at a macro scale . )

C4

Thinking skills within a context.

C5

Think that the ability to transfer with verbal and visual way .

C6

Graphic design products of three-dimensional application skills .

 

D1

Basic art and design skills with the ability to reveal the original structure .

D2

Scale working in different areas of design skills to work with our partners and their work is questioned.

D3

Design in the field of past, present and future ability to establish relationships , ability to interpret .

D4

Critical and analytical thinking skills .

D5

Graphic design , design according to the principles ability to criticize .

D6

Graphic design ability to perform as a group activity .

D7

İnterdisciplinary work in the field of art and design skills.

D8

By defining the target audience , the socialized original works related to the field and evaluates the results .

D9

İnternalize the concept of lifelong learning .

 

E1

Design color and texture of the materials used in their ability to attain compliance .

E2

Compliant venue ability to attain production problems and their solutions .

E3

Design the ability to analyze the psychological effects of the elements .

E4

Necessary for effective presentation , bringing together the elements of the graphic design skills.

E5

Function that implements the ability to gain product knowledge .

E6

Traditional elements with contemporary interpretations presentation skills .

E7

E7- Have earned the knowledge and skills the ability to evaluate critically .

 

F1

Two- and three-dimensional thinking skills .

F2

Two / three-dimensional objects vision / perception, interpretation skills .

F3

Form the second dimension , the third dimension of two -dimensional shape ( form ) the ability to transfer .

F4

An idea, a concept or a phenomenon of visual expression skills in a creative mode .

F5

Ability to relations between different applications .

F6

Lateral surfaces of three-dimensional objects ( side, front , bottom, top , etc. . ) With the ability to express with a two-dimensional line .

 

G1

Turkish effectively communicate and usage skills.

G2

Visual way of communication and self-expression skills.

G3

Verbal and visual way what you think or to people who are experts with the ability to transfer .

G4

Design visual elements , the ability to use effectively with typographic elements .

G5

Effective graphic design applications, the ability to use the element of color

 

H1

An idea, a concept or a phenomenon of visual expression skills in a creative mode .

H2

Using only way ability to tell a thought .

H3

Original and creative skill to implement .

H4

Traditional elements and the ability to apply modern methods and techniques .

H5

İn graphic design ability to use concrete and abstract concepts .

 

I1

Society , which is an expression of art and technology review and re- interpret the cultural heritage.

I2

An idea, a concept or a phenomenon in society's arts and culture reviews of the new visual design skills in a creative mode of expression .

I3

Graphic designs evolving and changing cultural environment of the day with tech support to interpret.

I4

Examination of cultural assets ( visual and linear) and interpretation skills with graphical elements

 

I5

Basic art and design skills to relate them to other areas / bonding ability.

 I6

Past effects scars still present in today's design possibilities and opportunities with the ability to adapt.

I7

Past and present differences between the seeing / perceiving, interpreting, bec

I8

Critical thinking skills .

I9

Design research skills in the field of history .

 

J1

Developing and changing technologies and to pursue self- select the appropriate skills.

J2

Computerized design two and three-dimensional thinking and application skills .

J3

Technical drawing and in line with similar details need to use / design reflects their skills.

J4

Perception and problem solving, technical implementation skills.

J5

Graphic design and implementation of technical tools and materials used in the identification , classification, and the ability to use .

J6

Design for the relevant computer software and information technology, communication technology skills to use it effectively .

J7

Get effectively involved in the project process .

 

K1

At least one foreign language in the European Union , a good level of oral and written expression skills .

K2

Patent and literature on the Internet to do research skills.

K3

Reports, articles , and offers the ability to be able to prepare technical documents .

K4

International cooperation, exchange information about and access to support mechanisms skill

K5

Secondary level can communicate in a foreign language, the ability to use social .

 

L1

Graphic design product used in three-dimensional shaping gain accurate information about the equipments and the ability to use them .

L2

Three-dimensional graphic design products of the elements of time and space, effectively making it the ability to use.

L3

Volume products of the desired size and design skills.

 

 M1

Date and take part in the preservation of contemporary art skills.

M2

Examination skills of cultural assets .

M3

Date information concerning the field through verbal or in writing to the creative expression skills.

 M4

Term differences between the seeing / perception, interpretation skills (Awareness) .

 M5

National and international art and design in the ability to be aware of the values

 

N1

Has aesthetic awareness.

N2

Has knowledge about art and science ethics

 

O1

 May have information regarding the copyright of skills .