GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Program Yeterlilikleri

A

Sanat ve Tasarım Bilgilerini Hat ve Tezhip alanında kullanabilme ve uygulama becerisi.

B

Tasarım problemlerini oluşturma, değerlendirme ve tasarım sürecini yönetme becerisi.

C

Tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerde tasarımların gerçekleştirilme becerisi.

D

Disiplinler arası ortak çalışabilme bilinci ve becerisi.

E

İki boyutlu düşünebilme ve ifadelendirme becerisi.

F

Özgün tasarımlar üretebilme becerisi.

G

Etkin iletişim kurma, kendini ifade edebilme ve çalışma sunabilme becerisi.

H

Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri izleme ve alanında ki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme becerisi.

I

Tasarım alanında geçmiş ve bugün ile gelecek ilişkisi kurabilme, yorumlayabilme becerisi.

J

Tasarım alanında teknik ve teknolojik bilgileri kullanabilme becerisi.

K

Yenilikçi Tasarım, Uluslararası Rekabet, ARGE Yeteneği Kazanma.

 

Anahtar/Aktarılabilir Yeterlilikler

A1

Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi.

A2

Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi.

A3

“Yazı” kavramının madden ve manen önemi hakkında geniş bilgiye ve kültüre sahip olma becerisi

A4

Yazı çeşitlerine ve büyüklüklerine göre kalem hazırlayabilme becerisi.

A5

İslam yazılarının çeşitlerine, özelliklerine ve uygulandıkları alanlara vakıf olma becerisi.

A6

Önemli bir yazıyı büyültme ve kalıp çıkarma usûlüyle farklı ölçüdeki mekanlarda uygulayabilme becerisi.

A7

Hat sanatıyla ilgili kavramlara vakıf olma becerisi.

A8

Osmanlı Türkçesindeki harfleri tanıma ve çözme becerisi

A9

Arapça ve Farsça Kelimeleri okuma becerisi

A10

Kitabeleri tasnif edebilme becerisi

A11

Minyatür sanatının bütün teknik çözümlemelerini uygulayabilme becerisi

A12

Türk tezhip sanatı hakkında öğrenilen genel bilgiyi aktarabilme becerisi.

A13

Türk tezhip sanatı tarihsel gelişimi içinde halkarın yeri, gelişimi hakkında öğrenilen bilgiyi aktarabilme becerisi.

 

B1

Yeni malzemeleri sınıflandırabilme becerisi

B2

Analiz ve değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan sorunları ve çözüm yollarını bulup sentezleme becerisi.(Sorunlara çözüm getirme becerisi.)

B3

Hat sanatında meşk (eğitim) usullerini aktarabilme becerisi.

B4

Kalem ve Kalemtraş çeşitlerini tanıyabilme becerisi.

B5

Temel sanat ve tasarım bilgisi alanlarında ki kazanımlarını öğrendiklerine uyarlayabilme ve aktarabilme becerisi.

B6

Yazı çeşitlerine ve büyüklüklerine göre kalem hazırlayabilme becerisi.

B7

Günümüze kadar ulaşmış olan eski dönemlere ait dini mimari eserlerde ve el yazmalarda bulunan yazıyı tahlil ederek yazılmış olduğu dönemi nispeten saptayabilme becerisi.

B8

Ekolleri tanıyabilir ve yazı örneklerindeki uslûb farklılıkları çözebilme becerisi

B9

Derse ilişkin kurumsal bilgileri analiz etme becerisi

B10

Okutma işaretlerini(harekeleri) kavrama becerisi

B11

Arapça rakamları ve tarihleri kavrama ve ifade etme becerisi

B12

Tezhip Sanatı tarihi hakkında geniş bilgiye sahip olma becerisi

 

C1

Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalışabilme becerisi.

C2

Temel Sanat ve Tasarım becerileri isteyen diğer  alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi.

C3

Temel Sanat ve Tasarım becerileri ile ilgili diğer alanlarla ilişkili görme becerisi.

( Makro ölçekte görme becerisi.)

C4

Bir bağlam içinde düşünme becerisi.

C5

Düşündüklerini sözel ve görsel yollarla aktarabilme becerisi.

C6

Tuğrayı ve gelişim aşamasını öğrenerek klasik formuyla birlikte günümüzde uygulayabilme becerisi

C7

18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar olan dönemdeki yazının durumunu metin, istif, yazı-mekan ilişkisi ve uslûb açısından değerlendirebilme becerisi

C8

Hat sanatının madde ve mana yönüyle ilgili yorumlar yapabilme becerisi.

C9

Arapça ve Farsçada bulunan kalıpları çözümleme becerisi

C10

Osmanlı Türkçesi kitabeleri okuyabilme becerisi

 

D1

Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi.

D2

Farklı ölçeklerde çalışan tasarım alanları ile ortak çalışma becerisi.

D3

Tasarım alanında geçmiş ve bugün ile gelecek ilişkisini kurabilme, yorumlayabilme becerisi.

D4

Eleştirel düşünme becerisi.

D5

Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalışabilme becerisi.

D6

Boyanan kağıdın yazı yazılabilecek kıvama gelmesi için aher işlemi yapabilme becerisi.

D7

18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar olan dönemdeki yazı örneklerinin günümüz hattatları için önemi hakkında yorumlar yapabilme becerisi.

D8

Matbuu harfler ile el yazısını ayırt etme becerisi

D9

Osmanlı edebiyat eserlerini okuma ve anlama becerisi

D10

Kitabelerde kullanılan yazı çeşitlerini ayırt etme becerisi

 

 

E1

İki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi.

E2

İki /üç boyutlu nesneleri görme/algılama, yorumlama becerisi.

E3

Formu ikinci boyuta, iki boyutlu şekli de üçüncü boyuta (forma) aktarabilme becerisi.

E4

Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi.

E5

Farklı uygulamalar arası ilişki kurabilme becerisi.

E6

Üç boyutlu nesnelerin yanal yüzeylerini (yan,ön,alt,üst vb.) iki boyutlu çizgi ile ifade edebilme becerisi.

E7

Kullanılacak materyalleri tanır ve kullanma becerisi

E8

Yazı ve kalem ilişkisini kurarak yorumlar yapabilme becerisi

E9

Osmanlıca dilinin gelişim sürecini anlama becerisi

 

F1

Geleneksel verileri tasarım öğesine dönüştürerek özgün tasarımlar oluşturabilme becerisi.

F2

Estetik ve teknik ögeleri tasarıma uygulama becerisi

F3

İstif ve tasarım yapma becerisi

F4

Hat tedrisinde ilk ve temel yazı olarak kabul edilen rık’a yazıyı okuyabilme ve yazabilme becerisi

F5

Celi yazı ve özelliklerini öğrenerek yazı çeşidi, mekan ve manaya göre tasarımlar yapabilme becerisi.

F6

Osmanlıca matbu eserleri okur ve değerlendirme becerisi

F7

Kitabelerin devir ve üslup özelliklerini değerlendirme becerisi

F8

Yeni motif tasarlayabilme becerisi

F9

Tabiatta gördüğü figür, mekan ve objeleri stilize ederek kompozisyon oluşturabilme becerisi

F10

Türk Ebrusunun çeşitlerini uygulayabilme becerisi

 

G1

İletişim kurma ve Türkçeyi etkin kullanma becerisi.

G2

Görsel yolla iletişim kurma ve kendini ifade etme becerisi.

G3

Düşündüklerini sözel ve görsel yollarla aktarabilme becerisi.

G4

Geleneğin  görsel ve çizgisel incelenmesi, yorumlanması ve yeni tasarımlarda kullanabilme becerisi.

G5

O dönemlerde yazılmış olan elyazmaları inceleyerek yazılmış olduğu dönemdeki ilim ve bilim alanları hakkında yorum yapabilme becerisi.

G6

Minyatür sanatında kullanılacak araç gereç ve malzemeyi yetkinlikle kullanabilme becerisi.

G7

Türk Ebrusunda kullanılan alet ve malzemeyi üretebilme becerisi

 

H1

Toplumun kültür, sanat ve teknolojisinin ifadesi olan kültür varlıklarını inceleme ve yeniden yorumlayabilme becerisi.

H2

Bir düşünceyi, bir kavramı veya bir olguyu toplumun sanat ve kültür ortamında yorumlayarak yeni tasarımları görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi.

H3

Gelişen ve değişen teknoloji desteği ile toplumun geçmiş kültür ürünlerini inceleme ve günümüz anlayışına yorumlama becerisi.

H4

Kültür varlıklarının incelenmesi ( Görsel ve çizgisel) ve yorumlama becerisi.

H5

Kültür varlıklarının geleneksel ve teknolojik yöntemlerle ölçülmesi, onarım önerileri sunabilme becerisi.

H6

Tarihi ve çağdaş sanat eserlerinin korunması konusunda görev alma becerisi

H7

Medeniyetimizde sanatın önemini yorumlayabilme becerisi

H8

Günümüzde hukuk belgelerinde kullanılan dili anlama becerisi

H9

Türk Ebrusunun genel tarihçesi hakkında fikir sahibi olabilme becerisi

 

I1

Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi.

I2

Geçmiş etkileri/izleri günümüz tasarımlarına yine günümüz imkan ve olanakları ile uyarlayabilme becerisi.

I3

Geçmiş ve günümüz arasındaki farklılıkları görme/algılama, yorumlama becerisi. (Farkındalık)

I4

Eleştirel düşünme becerisi.

I5

18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar olan dönem hattatlarının öne çıkan eserlerini taklid ve nakil yöntemiyle uygulamasını yaparak  günümüze kazandırabilme becerisi.

I6

Yazı tashih etme ve eski, tahrip olmuş bir yazıyı onarma kabiliyetine sahip olabilme becerisi.

I7

Devletin sosyal ve ekonomik gücünün sanata etkisi hakkında yorumlar yapabilme becerisi.

I8

Osmanlıca ve Türkçe etimolojisini anlar ve değerlendirme becerisi.

 

J1

Gelişen ve değişen teknolojiyi takip etme ve kendine uygun olanı seçme becerisi.

J2

Bilgisayarlı tasarımda iki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi.

J3

Tasarım teknik ve teknolojileri alanında geçmiş ve bugün ile gelecek teknolojileri ilişkisini kurabilme, kullanabilme becerisi.

J4

Yazı çeşitlerini tanıma becerisi

J5

18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar olan dönemdeki hattatların ve önemli öğrencilerinin yazılarının tanıyabilme becerisi.

J6

Motif analizi yapabilme becerisi

J7

Kendi özgün tasarımında öğrendiği teknikleri uygulayabilme becerisi

J8

Bitkisel ve hayvansal motifleri bilerek tasarım yapabilme becerisi.

 

K1

En az bir Avrupa Birliği yabancı dilinde iyi derecede sözlü ve yazılı ifade yeteneği kazanmalı.

K2

İkinci bir yabancı dilini de en az sosyal iletişim kurabilecek düzeyde bilmeli.

K3

İnternette patent ve literatür araştırması yapabilmeli.

K4

Rapor, makale, teknik doküman hazırlayabilmeli ve sunabilmeli.

K5

Temel bilimlerin ve teknolojinin güncel durumuna göre yenilikçi çözümler önerebilmeli.

K6

Uluslararası işbirliği, değişim ve destek mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmalı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTMENT OF TRADITIONAL TURKISH ARTS

Program Competencies

A

Ability to use art and design knowledge in the field of Hat and Illumination and application skill

B

Ability to create design problems, evaluate and manage the design process.

C

Ability to perform designs on different scales within the scope of design discipline.

D

Interdisciplinary collaboration and consciousness.

E

Two-dimensional thinking and expressive skill.

F

The ability to produce original designs.

G

Effective communication, self-expression and ability to present work.

H

Continuous knowledge in art and design solutions, monitoring social and technological developments and proposing a contemporary approach to new research issues in the field.

I

Ability to establish and interpret past, present and future relations in the field of design.

J

Ability to use technical and technological knowledge in the field of design.

K

Innovative Design, International Competition, ARGE Competence.

 

Key / Transferable Qualifications

A1

The ability to adapt basic art and design knowledge to what they are learning.

A2

The ability to comprehend basic art and design knowledge theoretically and practically.

A3

The "writing" concept has the ability to have extensive knowledge and culture about the material and the preciousness

A4

The ability to prepare pens according to their type and size.

A5

The skill of being aware of the types, characteristics and fields of Islamic scriptures.

A6

The ability to apply an important article in different sized spaces with enlargement and mold-outing.

A7

The skill of becoming acquainted with concepts related to calligraphy art.

A8

The ability to recognize and solve Ottoman Turkish letters

A9

Arabic and Persian reading skills

A10


The ability to sort books

A11


The ability to apply all technical solutions of miniature art

A12

The skill of transferring general knowledge learned about Turkish art of painting.

A13

The skill of transferring learned knowledge about the place of folklore in the historical development of Turkish art education.

 

B1

The ability to classify new materials

B2

Analysis and evaluation are the ability to find and synthesize the resulting problems and solutions.

B3

The ability to pass meşk (training) methods in calligraphy.

B4

Ability to recognize pen and pencil varieties.

B5

The ability to adapt and transfer their achievements in the fields of basic art and design knowledge to what they learn.

B6

Ability to prepare pencils according to type and size of writing.

B7

It is the ability to relatively identify the period in which it was written by analyzing the script in the religious architectural monuments of ancient times and manuscripts which reached up to the sun.

B8

Ability to recognize the schools and resolve the differences in writing samples

B9

Ability to analyze institutional information about the course

B10

Ability to grasp reading marks (movements)

B11

Ability to comprehend and express Arabic numerals and dates

B12

The skill of having extensive knowledge about the history of illumination art

 

C1

Ability to work interdisciplinary in art and design

C2


Ability to associate / link with other fields that require basic art and design skills.

C3

Visual skills associated with other areas of Basic Art and Design skills. Macro scale vision.

C4

The skill of thinking in a context.

C5

The ability to convey what they think through verbal and visual means.

C6

The skill of practicing today with the classical form by learning the tuft and developmental stage

C7

The ability to evaluate the state of the text in the period from the 18th century to the 20th century in terms of text, sequence, text-space relation and style

C8

The skill of making calligraphic commentary on matter and meaning.

C9

Patterns of Arabic and Persian skills

C10

Ability to read Ottoman Turkish books

 

D1


The ability to present original works with basic art and design skills.

D2

Ability to collaborate with design areas working at different scales.

D3

Ability to build and interpret past, present and future relations in the field of design.

D4

Critical thinking skills.

D5

Ability to work interdisciplinary in art and design.

D6

The ability to perform an aher transaction so that dyed paper can be written.

D7

The ability to make comments on the significance of the writing examples of the period from the 18th century to the 20th century to today's calligraphers.

D8

The ability to distinguish handwritten letters from pre-printed letters

D9

The ability to read and understand Ottoman literary works

D10

The ability to distinguish the types of writing used in the bibliographies

 

 

E1

Two and three dimensional thinking skills.

E2

Ability to see / perceive and interpret two / three dimensional objects.

E3

The ability to transfer the form to the second dimension and the second dimension to the third dimension (spread).

E4

The ability to express a thought, a concept, or a phenomenon imaginatively in a visual way.

E5

Ability to establish relationships between different applications.

E6


To be able to express the lateral surfaces (side, front, bottom, top, etc.) of three dimensional objects with two dimensional lines becerisi.

E7


The skill to use and use the materials to be used

E8

Ability to make comments by establishing writing and pen relation

E9

The ability of the Ottoman language to understand the development process

 

F1

The ability to create original designs by converting traditional data into design elements.

F2

Aesthetic and technical skills design application skills

F3

Stacking and designing skills

F4

The ability to read and write in the written form of RIK which is accepted as the first and basic writing in the line

F5

The ability to make designs according to type, place and mania by learning celi writing and properties.

F6

Reads and evaluates Ottoman printed works

F7

Ability to evaluate the period and style characteristics of the books

F8

Ability to design new motifs

F9

Ability to create compositions by styling the figures, spaces and objects he sees in nature

F10

The ability to apply varieties of Turkish Ebru

 

G1

Communication and the ability to use Turkish effectively.

G2

The ability to communicate and express yourself visually

G3

The ability to convey what they think through verbal and visual means.

G4

The ability to visualize and linearize the tradition, interpret and use it in new designs.

G5

The ability to comment on the science and science fields of the period in which the manuscripts written at that time were written.

G6

The ability to use the equipment and materials to be used in miniature art competently.

G7

Ability to produce tools and materials used in Turkish marbling

 

H1


The ability to examine and reinterpret cultural assets that are the expression of society's culture, art and technology.

H2


The ability to articulate new designs visually by interpreting an idea, a concept, or a phenomenon in the art and culture environment of the community.

H3


The skill of analyzing past cultural products of the society with the help of developing and changing technology support and interpreting today's understanding.

H4


Examination of cultural assets (visual and linear) and interpreting skill.

H5


The ability to measure cultural assets by traditional and technological methods, to offer repair suggestions.

H6

Ability to take part in the preservation of historical and contemporary works of art

H7


The ability to interpret the importance of art in our civilization

H8

The ability to understand the language used in legal documents today

H9

Ability to have an opinion on the general history of Turkish marbling

 

I1

Ability to associate / bond basic art and design skills with other areas.

I2

The ability to adapt past effects / tracks to contemporary designs with today's possibilities and possibilities.

I3

Ability to see / perceive and interpret the differences between past and present. (Awareness)

I4

Critical thinking skills.

I5

From the 18th century to the 20th century, the ability to earn day-to-day work by imitating the works of the calligraphers of the period and applying it by means of transportation.

I6

The ability to correct writing and have the ability to repair an old, damaged letter.

I7

The ability to make comments on the influence of the state's social and economic power on art. 

I8

He understands and evaluates Ottoman and Turkish etymology.

 

J1

The ability to follow the evolving and changing technology and choose the one that suits you.

J2

Two and three dimensional thinking skills in computerized design.

J3

Ability to establish and use the relationship of past, present and future technologies in the field of design techniques and technologies.

J4

The skill of recognizing types of writing

J5

Ability to recognize types of writing Ability to recognize types

J6

Ability to perform motif analysis

J7

Ability to apply techniques learned in their original design

J8

Ability to design by knowing herbal and animal motifs.

 

K1

At least one European Union should gain good oral and written expression ability in a foreign language.

K2

A second foreign language should also be known at least at the level of social communication.

K3

Research patent and literature on the Internet.

K4

He should be able to prepare and present reports, articles, technical documents.

K5

Innovative solutions can be proposed according to the current state of the basic sciences and technology.

K6

It must have knowledge of international cooperation, exchange and support mechanisms.