A. İşletmenin temel fonksiyonları olan yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe, finans alanlarında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olma.

B. İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarına hâkim olma ve işletmeyi ulusal ve uluslararası düzeyde analiz edebilme.

C. Farklı yönetim sahalarında ortaya çıkabilecek problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi; çözüme dönük kararlar için uygun kalitatif ve kantitatif teknikleri değerlendirme ve uygulama.

D. İşletmenin çeşitli alanlarında kullanılan yönetim bilgi sistemleri ve bilişim uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma.E. İşletmenin hukuki boyutlarını kavrama ve değerlendirme.

F. Türk ve Dünya ekonomisindeki gelişmeleri izleme ve analiz edebilme. 

G. Bilgiyi çeşitli kaynaklardan elde etme, analiz, kullanma ve paylaşma becerisi.

H. Mesleki ve sosyal hayatında başarı sağlayacak şekilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma, dil ve belagatın iyi kullanımı yoluyla başarılı iletişim kurabilme.

İ. Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni; kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma.

J. Çok kültürlü ortamda ve disiplinler arası çalışabilme becerisi. 

K. Bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgilerin toplanması, güncel bilgilerin takibi; yerli ve yabancı iş çevreleri ile iletişimin sağlanması. 

L. Bilimsel düşünce anlayışına, eleştirel düşünme becerilerine sahip olabilmek, insan davranışı, zihin ve deneyimleri konusunda ilgi ve merak geliştirebilmek, edinilen bilgileri değerlendirip, analiz edebilmek

M. Günümüzde hızla gelişen İslami Finans Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak.

N. İslam Ekonomisi biliminin başlıca teorilerine ve terminolojisine hakim olabilmek

O. Uluslararası pazarlama teorine vakıf olabilmek ve iş yaşamıyla bağdaştırabilmek

P. Uluslararası ticaret başlıca teorilerine ve terminolojisine hakim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

Q. İmalat ve hizmet işletmelerinde üretim ve işlemler yönetiminde kullanılan yöntem ve teknikler hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olmak

R. Finans alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyebilme ve yorumlayabilme

S. Finansal verilerin analiz edilebilmesi için gerekli olan yöntemlere, tekniklere ve araçlara hakim olmak

 

QUALIFICATIONS OF PROGRAMA.

 A.To have advanced level knowledge in basic functions of business administration that is management, marketing, manufacture, accounting or finance.

B. To have good command of strategic, tactical and operational dimensions of business management and ability to analyze business in national and international basis. 

C. Ability to determine, define and solve problems that may occur in different management fields; evaluation and implementation of proper qualitative and quantitative techniques for solution-based decisions. 

D. To have knowledge about management information systems and informatics applications used in several fields of business and ability to use necessary software. 

E. Comprehension and assessment of legal aspects of business administration. 

F. Analyzing and appreciation of the developments in Turkish and World Economy. 

G. Ability to obtain information by using various sources, to analyze, use and share 

H. Being successful in oral and written communication to ensure achievement in occupational and social life, and ability to use language and rhetoric in a successful way

İ. Ability to work efficiently and self confidence in taking responsibilities by having occupational and ethical responsibility consciousness; having self-confidence and entrepreneurship spirit; prioritizing cooperation in team works. 

J. Ability to work in multi-cultural and interdisciplinary environments. 

K. Accumulation of occupational data, following of current issues and to communicate with local and foreign business circles by using a foreign language. 

L. To have scientific understanding and critical thinking skills, being interested in and curious about human behaviors, intelligence and experiences, being able to evaluate and analyze the data that is obtained. 

M. To have knowledge about the rapidly developing Islamic Finance System.

N. To be able to master the main theories and terminology of Islamic Economics

O. Specializing in international marketing theory and to relate it with business life

P. Being able to master the main theories and terminology of international trade and to relate it with business life

Q. Having advanced level knowledge about the methods and techniques used in production and operations management in manufacturing and service enterprises

R. To be able to follow and analyse national and international developments in finance

S. To have knowledge of the methods, techniques and tools necessary for the analysis of financial data