A

İslam Hukukuna ve metodolojisine hakim olmak

B

İslam Ekonomisi biliminin başlıca teorilerine ve terminolojisine hakim olabilmek

C

İslami Finans biliminin başlıca teorilerine ve terminolojisine hakim olabilmek

D

İslam ekonomisi ve finans teorilerine hakim olmak ve yeni finansal araçlar geliştirmek

E

İşletme biliminin başlıca teorilerine ve terminolojisine hakim olabilmek

F

Temel muhasebe ve finans teorilerine hakim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

G

Temel pazarlama teorilerine hakim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

H

Temel üretim yönetimi teorilerine hakim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

I

Temel yönetim organizasyon teorilerine hakim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

J

İşletme bilimine dair araştırma yöntemlerine hakim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

K

Firmaların karşılaşabileceği riskleri ve fırsatları değerlendirme ve analiz etme becerisine sahip olabilmek

L

Firmalarının rekabet ettikleri çevredeki politik, yasal, ekonomik ve teknolojik güçleri anlayarak karar verme mekanizmaları üstünde ne derece etkili olduğunu açıklayabilmek.

M

Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim becerisine sahip olmak.

N

Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olmak.

O

İşletmeciliğin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kurallarına ve mevzuatlara hakim olabilmek

P

Olaylara karşı tarihi, sosyal ve kültürel bir bakış açısı kazanabilmek

 

 

 

A1

İslam hukukunun temel kavramlarına hakim olabilmek

A2

İslam hukukunun tarihini ve gelişim aşamalarını diğer hukuk sistemleriyle mukayeseli olarak tanıyıp yorumlama

A3

İslam hukuku alanında elde edilen bilgileri modern hukuk kavramları ile mukayeseli olarak değerlendirebilme

A4

İktisadi hayatın sosyal ve hukuki yansımaları hakkında tespitler yapabilme

A5

Ekonomi ve finans alanında meydana gelebilecek problemlere islam hukuk yöntemler ile çözüm geliştirebilmek

 

B1

İslam ekonomisinin temel kavramlarına hakim olabilmek

B2

İslam ekonomisinin tarihini ve gelişim aşamalarını diğer ekonomik sistemlerle mukayeseli olarak tanıyıp yorumlama

B3

İslam iktisadı alanında elde edilen bilgileri modern ekonomi kavramları ile mukayeseli olarak değerlendirebilme

B4

İslam Ekonomisi alanında elde edeceği farkındalık ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olma .

B5

Klasik ve güncel literatür bilgisine sahip olm

 

C1

İslami finans temel kavramlarına hakim olabilmek

C2

İslami finans tarihini ve gelişim aşamalarını diğer finans sistemleriyle mukayeseli olarak tanıyıp yorumlama

C3

İslami finans felsefesine hakim olmak

C4

Finansal araçları yorumlayarak faizsiz finansal araçlarla karşılaştırabilme

C5

İslami finansal raporlama standartları hakkında bilgi sahibi olmak ve yorumlayabilmek.

 

D1

İslam ekonomisi ve islami finans temel kavramları ve metodolojisine hakim olabilmek

D2

İslami finans tarihini ve gelişim aşamalarını diğer finans sistemleriyle mukayeseli olarak tanıyıp yorumlama

D3

İslam finans ve ekonomi felsefesinin evrensel prensiplerinden yararlanarak, toplumun güncel ihtiyaçları hakkında çözüm önerileri sunabilme

D4

Finansal araçları yorumlayarak yeni faizsiz finansal araçlar geliştirebilmek

D5

İslami akitlere hakim olabilme ve aikit felsefisini yorumlayarak yeni araçlar geliştirebilmek

 

 

E1

İşletme biliminin temel kavramlarına hakim olabilmek

E2

Yönetim, karar verme ve planlama süreçlerine hakim olabilmek

E3

Disiplinler arası bakış açısı kazanabilmek

E4

İş etiği hakkında bilgi sahibi olabilmek

E5

Örgütsel problemlere matematiksel ve istatistiki yöntemler ile çözüm geliştirebilmek

 

F1

Muhasebe ve finans teorilerinin temel kavramlarına hakim olabilmek

F2

Muhasebeleştirme kavramlarına hakim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

F3

Muhasebe sisteminin genel işleyişine hakim olabilmek

F4

Dönem sonu işlem ve uygulamalarına hakim olabilmek

F5

İç denetim sisteminin genel işleyişine hakim olabilmek

F6

Ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarına hakim olabilmek

F7

Finansal tablolar ve analizi hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

F8

Varlık ve kaynak yönetimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olabilmek

F9

Finansal sistem, finansal pazarlar,finansal araçlar ve finansal kurumlar hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

G1

Pazarlamanın temelleri ve pazarlama anlayışındaki değişim hakkında bilgi sahibi olmak

G2

Pazar ve pazarlama çevresi hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

G3

Tüketici davranışları konusunda bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

G4

Endüstriyel pazarlama konusunda bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

G5

Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

G6

Pazarlama iletişi araçları hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek 

G7

Pazarlama kanalları ve dağıtım kanalları yönetimi hakkında hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

G8

Pazarlama yönetimi ve stratejik pazarlama planlaması konusunda hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek 

 

H1

Üretim yönetimi disiplininin temelleri hakkında bilgi sahibi olmak

H2

Üretim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

H3

Yöneylem araştırması konusunda bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

H4

İş etüdü ve iş ölçümü konularında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

H5

Kapasite planlaması ve talep tahmininde kullanılan sayısal yöntemlere hakim olabilmek ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

I1

Yönetim ve organizasyon disiplinin temelleri hakkında bilgi sahibi olabilmek

I2

Klasik yönetim ve organizasyon teorisi hakkında bilgi sahibi olabilmek

I3

Davranışsal yönetim ve organizasyon teorisihakkında bilgi sahibi olabilmek

I4

Modern yönetim ve organizasyon teorileri hakkında bilgi sahibi olabilmek

I5

Örgütsel davranış konusunda bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

I6

Liderlik kuramları ve girişimcilik hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

J1

Nicel araştırma yöntemleri ve istatistiki, ekonometrik modeller hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

J2

Nitel araştırma yöntemlerihakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

J3

Araştırma tasarımı hakkında hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

J4

Örnekleme süreci ve yöntemleri hakkında hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

J5

Ölçme ve ölçekleme konusu hakkında bilgi sahibi olabilmek

 

K1

İşletmecilikte ekonomik riskleri değerlendirebilmek ve analiz edebilmek.

K2

İşletmecilikte politik riskleri değerlendirebilmek ve analiz edebilmek

K3

İşletmecilikte finansal riskleri değerlendirebilmek ve analiz edebilmek

K4

İşletmecilikte sosyal riskleri değerlendirebilmek ve analiz edebilmek

K6

Firmanın hedefleri ve stratejilerinin yerel ve küresel açıdan analizi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kavramlara dayalı çerçeve oluşturmak

 

L1

Ticari ve ekonomik birliklere ve bütünleşmelere vakıf olabilmek

L2

Rekabet ortamındaki politik güçleri anlayarak açıklayabilmek.

L3

Rekabet ortamındaki yasal güçleri anlayarak açıklayabilmek

L4

Rekabet ortamındaki ekonomik güçleri anlayarak açıklayabilmek

L5

Rekabet ortamındaki teknolojik güçleri anlayarak açıklayabilmek

L6

İş yaşamı ile ilgili güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek

 

M1

İş yaşamına ilişkin sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim becerisine sahip olabilmek

M2

Bir yabancı dili kullanarak mesleki bilgilerin toplanmasını, güncel bilgilerin takibini, yerli ve yabancı iş çevreleri ile iletişimi gerçekleştirebilmek

M3

İş yaşamındaki iletişim kanallarına hakim olabilmek

 

N1

İş yaşamına ilişkin internet sitelerine, bilgi kaynaklarına ve veri tabanlarına hakim olabilmek

N2

İşletmeciliğe ilişkin yazılımları etkili bir biçimde kullanabilmek

N3

Günlük çalışma yaşamına ilişkin temel bilgisayar uygulamaları ve paket programları kullanma becerisine sahip olabilmek

N4

Yönetim bilgi sistemi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

O1

İşletmeciliğe ilişkin hukuk kurallarına ve mevzuatlara hakim olabilmek

O2

İşletmeciliğe ilişkin vergi uygulamalarına hakim olabilmek

O3

Uluslararası işletmecilik hukuku mevzuatı ve uygulamalarına hakim olabilmek

O4

İş hukuku ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olmak ve iş yaşamı ile bağdaştırabilmek

 

P1

Kültür ve etik konularının detaylı öğrenimi ve disiplinler arası etkileşimin kavranması

P2

Vakıf kültürü ve yönetimi ile ilgili esasları kavrayabilme

 

 

 

A

Have full knowledge of Islamic law and methodology

B

Have full knowledge of  the main theroies and terminology of Islamic economics

C

Have full knowledge of  the main theroies and terminology of Islamic finance

D

Have full knowledge about Islamic economics and finance theories and to develop new financial instruments

E

Have full knowledge of the main theories and terminology of business science

F

Have full knowledge of accounting and finance theories and to harmonize with business life

G

Have full knowledge of marketing theories and to harmonize with business life

H

Have full knowledge of production management theroies and to harmonize with business life

I

Have full knowledge of management organization theroies and to harmonize with business life

J

Have full knowledge of the research methods of business scienceand to harmonize with business life

K

Ability to evaluate and analyze risks and opportunites that companies may encounter

L

To be able to explain how effective the firms are in competing with decision-making by understanding the political, legal, economic and technological forces in the competition.

M

Having effective both oral and written communication skills

N

Having the ability to use computers and essential programmes

O

Having knowledge about the main legal rules and legislations constituting the legal framework of business administration

P

Having a historical,social and cultural point of view againts events