ALAN YETERLİLİKLERİ


No Yeterlilikler
A Mimarlık alanında çok boyutlu bilgiye ve kavrayışa sahip olmak. İlgili alanda gerekli uygulamaları yapmak için bu bilgileri kullanabilme becerisine sahip olmak.
B Fiziksel, toplumsal ve ekonomik unsurları dikkate alarak, çevreye duyarlı, evrensel tasarım ve planlama yapabilme becerisine sahip olma
C Mimarlık alanında tasarım ve planlama yapabilecek tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlamda bilgiye sahip olarak yeni kavram geliştirerek söylem, kuram ve uygulama geliştirme becerisine sahip olma
D Mimarlık alanındaki bilgileri, yenilikleri takip ederek ve bunları sorgulayarak kendi bakış açısını geliştirme becerisine sahip olma
E Bina tasarımında ve yapımında modern araç ve teknolojileri seçerek uygulayabilme becerisine sahip olma
F Çevresel verileri, arazi şartları ve kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarım yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma
G Ulusal ve uluslararası ölçekte sanat ve mimarlık tarihinde bilgi sahibi olma
H Tarihi çevreyi koruma bilinci kazanarak, restorasyon projesi hazırlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak.
İ Yapı yapım ve üretiminde çevre ve iş güvenliğinde bilinçli olarak etkin iş organizasyonu ve planlaması geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olma
J Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirme becerisine sahip olma
K Mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk taşıma ve bunların yasal sonuçları hakkında bilgi sahibi olma
L Etkin iletişim(okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme) kurabilme becerisine sahip olma
M Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme veya sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
N Gerektiğinde farklı disiplinlerle birlikte takım çalışması yapabilme becerisine sahip olma
O Mimari projeleri çeşitli bilgisayar teknolojilerinden faydalanarak uygun sunum araçlarıyla veya gerektiğinde rapor yazarak ifade etme becerisine sahip olma

 

 

No Qualifications
a Having a multi-dimensional knowledge and understanding in the field of architecture and ability to make the necessary applications with using this information in the relevant area
b Ability to make ecofriendly, universal design and planning while taking into account physical, social and economic aspects
c Ability to develop discourse, theory and aplication in the design and planning field of architecture by creating new concepts and having knowledge on historical, geographical, social and cultural context
d Ability to develop their own perspective by querying and following the information and innovation in the field of architecture
e Ability to select and apply the modern tools and technologies in the building design and construction
f Ability and knowledge to design by taking into account enviromental data, land  conditions and user requirements
g Having knowledge on art and architectural history at national and international scale.
h Ability and knowledge to prepare the Restoration Project by acquiring awareness of historical environment protection
i Ability and knowledge to develop effective work organization and planning as aware of environment and work safety in the construction and production of buildings
j Ability to develop continuously occupational knowledge and skills
k Ability to bear professional, scientific and ethical responsibilities and also have the knowledge about their legal consequences
l Ability to communicate(reading, writing, articulating)  effectively
m Ability to carry out studies independently related to profession or leading the enviroments that require solving the  problems.
n Ability to do teamwork with different diciplines , if neccessary
o Ability to express Architectural Project with different presentation tools using computer Technologies or prepare the techical reports if it is necessary