No

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 1. A.      

Tarih alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri öğrenme ve kullanma becerisine sahiptir.

 1. B.       

Tarih alanı ile ilgili bilimsel yayınlara ulaşabilme ve Osmanlı arşiv kaynaklarını en üst düzeyde okuyup kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir.

 1. C.       

Tarihî olayları ve sosyal gelişmeleri araştırıp tartışabilir ve farklı disiplinlerle bağlantı kurarak analiz edebilir.

 1. D.      

Millî ve manevi kültür değerleri hakkında gerekli bilgiye sahiptir ve alanıyla ilgili başkalarını bilinçlendirebilme yetisini haizdir.

 1. E.       

Osmanlı, Selçuklu ve İslam tarihi ve kaynakları hakkında gerekli donanıma sahiptir ve bunların özelliklerini açıklayabilir.

 1. F.       

Tarih alanında edinilen teorik ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.

 1. G.      

Tarih metodolojisi bilgisiyle, eleştirel düşünme, yorumlama ve değerlendirebilme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları ferdî veya ekip halinde yürütebilir.

 1. H.      

Tarihle ilgili sosyal, siyasi, kültürel ve iktisadi olayları tanımlayabilir, analiz edebilir ve mukayeseli çalışmalar yapabilir.

İ.         

Tarih alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hâkimdir ve kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisine sahiptir.

 1. J.        

Tarihî kaynakları inceleyebilecek düzeyde dilleri kullanabilme becerisine sahiptir.

 1. K.       

Avrupa başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde yaşayan farklı milletlerin tarihleri hakkında genel bilgiye sahiptir.

 1. L.        

Meslek ahlakı bilinciyle hareket eder ve toplumsal sorumluluklarını ihmal etmez.

 1. M.    

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir; alanındaki ve aynı zamanda ilgili diğer alanlardaki yeni gelişmeleri takip edebilir ve bilgilerini güncelleyebilir.

 1. N.      

Tarihî mirası ve tarihî dokuyu koruma bilincine sahiptir, bu bilincin çevreye yayılmasını sağlama konusunda duyarlıdır.

 1. O.      

Türk dünyasını tanır. Türkiye’nin çevresindeki toplulukların kökenlerini ve temel sorunlarını bilir. Bu bölgenin jeopolitik önemi konusunda bilgi sahibi olur.

 1. P.       

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş süreci ile dünya tarihi içerisindeki konumunu bilir.

 

 

 

No

PROGRAM QUALIFICATIONS

 1. A.      

Have the ability to learn and use the theoretical and practical knowledge about the field of history.

 1. B.       

Have the knowledge and skill to access to scientific publications related to the field of history and to read and use Ottoman archival sources at the highest level.

 1. C.       

Research and discuss historical events and social developments and analyze linking them with different disciplines.

 1. D.      

Have the necessary knowledge about national and spiritual cultural values and have the ability to make others aware about their field.

 1. E.       

Have the necessary equipments about Ottoman, Seljuk and Islamic history and resources and explain their properties.

 1. F.       

Use, resolve and apply the theoretical and practical knowledge acquired in the field of history for education, research and community service areas.

 1. G.      

Have the skills of critical thinking, interpretation and evaluation with knowledge of history methodology and carry out studies on the field individually or in teams.

 1. H.      

Describe, analyze and conduct comparative studies on social, political, cultural and economic events related to history.

İ.         

Dominate the information and communication technologies required by the field of history and has the ability to express himself/herself verbally and in writing.

 1. J.        

Have the ability to use language at a level that can examine historical sources.

 1. K.       

Have general information about the history of different nations living in different parts of the world, especially in Europe.

 1. L.        

Behave with a sense of professional ethics and does not neglect their social responsibilities.

 1. M.    

Develop a positive approach for learning all life long; follow new developments in the field and in other relevant areas at the same time and update his/her knowledges.

 1. N.      

Have historical heritage and historical texture preservation awareness, and are sensitive to ensuring that the consciousness spreads around.

 1. O.      

Recognize the Turkish World. Know the origins and fundamental problems of communities around Turkey.  Have knowledge of the geopolitical importance of this region.

 1. P.       

Know the establishment process of the Republic of Turkey and the position in world history.