18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7143 sayılı kanunla Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 78. madde gereğince, af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.
Başvuru Kapsamı:

 1. Hazırlık öğrencileri,
 2. İntibak öğrencileri,
 3. Ön lisans öğrencileri,
 4. Lisans tamamlama öğrencileri,
 5. Lisans öğrencileri,
 6. Lisansüstü öğrencileri

18.05.2018 tarihinden önce kaydını sildiren/ilişiği kesilen öğrenciler ilgili af kanunundan yararlanmak için başvuru yapabilirler.
Kimler Başvurabilir:

 1. 18.05.2018 tarihinden önce kendi isteği ile kaydını sildirenler,
 2. Daha önceden Üniversitemiz herhangi bir bölüm/programını kazandığı halde hiç kayıt yaptırmamış olanlar,
 3. 18.05.2018 tarihinden önce, herhangi bir nedenle (başarısızlık, sağlık, katkı payı ödememe, azami öğrenim süresinin dolması veya Yüksek Öğrenimden çıkarma disiplin cezası alanlar vb. nedenlerle) ilişiği kesilenler başvuru yapabilirler.

Kimler Başvuru Yapamaz:

 1. 18.05.2018 tarihinden sonra herhangi bir nedenle ilişiği kesilenler,
 2. Açıköğretim programları hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde kayıtlı bulunanlar (kayıt sildirmeleri halinde başvurabilirler),
 3. Terör suçundan hüküm giyenler,
 4. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,
 5. Hukuken geçerli olmayan yollarla (sahte belge vb.) kayıt yaptığı gerekçesi ile ilişiği kesilenler,
 6. 18.09.2018 tarihine kadar müracaat etmeyenler ilgili kanun hükmünden yararlanamazlar.

Bursum Devam Eder mi?
        1. 18.05.2018 tarihinden önce ilişiğini kesen ya da kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan bursları devam edecektir.
2. 667 sayılı KHK kapsamında anılan kanunla dönen öğrencilerin bursları devam etmeyecektir.
3. Söz konusu kanun maddesine göre kayıt yaptıran öğrencilerin 2018-2019 akademik yılı için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

Başvuru Süresi:

 1. Başvuru süresi 18.05.2018 tarihinde başlayıp 18.09.2018 mesai bitiminde sona erecektir.
 2. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemize başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilir.
 3. Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır.

Kayıt Sildiren/ İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Kimlik Fotokopisi,
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),
 4. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Kimlik Fotokopisi,
 3. Lise Diploması Aslı,
 4. ÖSYM yerleştirme belgesi,
 5. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),
 6. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

 

7143 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenciler:
Af kanunundan yararlanmak için ilişiğinin kesildiği üniversiteye başvurarak kayıt yaptıran ve YÖKSİS veri tabanına aktarılanöğrenciler, işi veya ikametinin Konya sınırları içerisinde bulunduğunu belgelemeleri, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği Üniversitemiz eşdeğer bölüm/program taban puanını sağlamaları ve Üniversitemiz Senatosunun uygun görmesi halinde yatay geçiş yapabilirler.

 

Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Kimlik Fotokopisi,
 3. Geldiği Üniversiteden Alınmış Öğrenci Belgesi,
 4. Geldiği Üniversiteden Alınmış Transkript (Not döküm belgesi),
 5. Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Ders Planı ve İçerikleri,
 6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),
 7. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

NOT: 7143 Sayılı Af Kanunu kapsamında yatay geçiş için başvurular 18.09.2018 mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ‘nın 7143 sayılı Af Kanunun uygulanmasına ilişkin belirlemiş olduğu usul ve esaslar için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.
http://www.yok.gov.tr/web/guest/ogrenci;jsessionid=F90A7698B1110CE3742AB06B54950C65

İlgili Kanun Maddesi:
2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.
Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.
Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılan ve ek 30 uncu madde uyarınca 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan ancak doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,

b) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,
kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla ilgili üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında yeniden atamaları yapılır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri ihtiyaç halinde başka üniversitelerde de görevlendirilir. Görevlendirmeden itibaren üç ay içerisinde görevine başlamayanlar müstafi sayılır.”

Başvuru Yap
12 Haziran 2018