KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, “KTO Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi” isminde “Hakemli Dergi” statüsünde, Bahar (Nisan) ve Güz (Ekim) dönemlerinde yayımlanacak derginin hazırlıklarına başladı.

Dergide yer alacak yazılar, sosyal ve beşerî bilimler alanındaki tüm disiplinler (Arkeoloji, Antropoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe,Halkbilim, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Tiyatro, Türk Dili ve Edebiyatı) ile ilgili; daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, araştırmaya dayalı, özgün yazılardan oluşacak.

Yazıların “Microsoft Word” programında hazırlanıp KTO Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of KTO Karatay SocialResearch Yayın Kurulu’na [email protected]adresi üzerinden e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Dergiye Yazıların Son Gönderim Tarihi; 30 Eylül 2018

KTO Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of KTO Karatay Social Research
Yayın İlkeleri

 1. KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi yayını olan KTO Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of KTO Karatay Social Research, “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda iki defa olmak üzere Bahar (Nisan) ve Güz (Ekim) aylarında yayımlanır.
 2. Yayımlanacak yazılar, sosyal ve beşeri bilimler alandaki tüm disiplinler (Arkeoloji, Antropoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Halkbilim, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Tiyatro, Türk Dili ve Edebiyatı) ile ilgili; daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, araştırmaya dayalı, özgün olmalıdır.
 3. Yayımlanan yazılar nedeniyle her türlü yasal sorumluluk yazarlarına aittir.
 4. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere değerlendiriliyor olmamalıdır. Yazının dergimize yayımlanmak üzere gönderilmesi, yazarın bu konudaki taahhüdü olarak değerlendirilir.
 5. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, daha önce başka bir dergide veya bildiri kitapçığında yayımlanmamışsa yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınabilir. Bildiri kitapçığında ya da başka bir yerde yayımlanan yazılar ne sebeple olursa olsun yayımlanmaz. Gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanıp yayımlanmadığını Dergi Yönetimi araştırmak mecburiyetinde değildir. Durumun etik sorumluluğu makale sahibine aittir.
 6. Yazılar “Microsoft Word” programında hazırlanıp KTO Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of KTO Karatay Social Research Yayın Kurulu’na [email protected] adresi üzerinden e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 7. Yazarlar, ad ve soyadlarını, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adreslerini, telefonları ile e-mail adresleri ve “ORCID” bilgilerini sisteme girmelidirler.
 8. Derginin yayın dili Türkçedir, bununla birlikte bilimsel iletişim işlevini gören yabancı dillerdeki çalışmalara da yer verilmektedir. Ancak yabancı dillerdeki çalışmaların yayımlanması, dergi yayın kurulunun kararına göre belirlenir.
 9. Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olan makalenin başına, Türkçe adı, makalenin yabancı dildeki adı, en fazla 300 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetleri ile en az üç adet anahtar kelime (Keywords) eklenmelidir.
 10. Kaynakça çalışmanın sonunda yer almalıdır.
 11. KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesine gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından öncelik sırasına konur ve yazılar derginin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygunluğu bakımından değerlendirilmeye tabi tutulur. Bilimsellik ölçütlerine ve yayın ilkelerine uyulmadığı, olağanın üzerinde yazım yanlışlarının bulunduğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazarına iade edilir.
 12. Yayın Kurulunca yapılacak ilk değerlendirmeden sonra yazılar “kör hakemlik” sistemi uyarınca yazar adı metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Bu bağlamda yazara da yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına veya yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilir. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir.
 13. Yazardan düzeltme istenilmesi halinde, düzeltilen metnin en geç 10 gün içinde yayın kuruluna gönderilmesi gerekmektedir. Yazar, hakem tarafından önerilen düzeltmeleri yaptıktan sonra tekrar gerekirse hakem denetimine başvurulur. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, incelenmek üzere ikinci bir hakeme gönderilir. Bu hakemin de intihal olumsuz rapor vermesi durumunda makale yayımlanmaz.
 14. Çeviri olarak gönderilen çalışmanın yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ile birlikte Yayın Kuruluna gönderilmesi gerekir. Ayrıca bu çalışmanın çevrilen yabancı eserin yazarından ve/veya yayın haklarına sahip kişi veya kurumlarından yazılı yayım izni alınması ve bu iznin Yayın Kurulu’na iletilmesi gerekmektedir.
 15. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayın hakları KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’ne aittir.
 16. Sayfa yapısı: üst ve alttan 6’şar cm; yanlardan 4,5’ar cm olmalıdır. Bu şekilde hazırlanan yazılar kural olarak 35 sayfadan fazla olmamalıdır. Çalışma metni ve dipnotlar iki yana yaslı olmalıdır.
 17. Metin yazıları: Times New Roman karakteri ile 11,5 punto tek satır aralığı, ilk satırı özel 1,25 cm değerinde paragraf, paragraf arası boşluklar öncesi ve sonrası 3nk olmak üzere iki yandan hizalı yazılmalıdır. Başlık 1 biçemi sadece yazının ana başlığı için kullanılmalıdır. Yazar adı, ana başlığın altına sağa dayalı olarak “adı SOYADI” biçiminde yazılmalı, gerekli açıklamalar ‘*’ işareti kullanılarak dipnotta yazılmalıdır.
 18. Ana başlıklar: Tamamı büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır.

Ara başlıklar: Tamamı koyu olarak yazılacak; ancak her kelimenin ilk harfi büyük olacak ve başlık sonunda satırbaşı yapılacaktır.
Alt başlıklar: Tamamı koyu olarak yazılacak; ancak başlığın ilk kelimesindeki birinci harf büyük sonraki kelime/kelimelerin ilk harfi küçük olacak ve başlık sonunda satırbaşı yapılacaktır.
Şekil, tablo ve fotoğraflar: Şekil, tablo ve fotoğraflar numaralandırılacak; numara ve başlıklar, şekillerin ve fotoğrafların altına, tabloların ise üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılacak, ayrıca küçültmede ve basımda zorluk çıkarmaması için şekil, tablo ve resimler aynen basılabilecek nitelikte olmak şartıyla metin içindeki yerlerine yerleştirilecektir.

 1. I- Dipnot alma şekli: Dipnotlar metin altında verilecektir.

a) Makale: Yazarın Adı Soyadı, «Makalenin tam başlığı» (tırnak içine alınır), İçinde yer aldığı dergi, kitap, ansiklopedi vs.nin tam adı italik olarak yazılır; Cilt ve Sayı numaraları, parantez içinde Basım yılı, parantezden sonra yararlanılan sayfa numarası.
b) Kitap: Yazarın Adı Soyadı’ndan sonra Kitabın tam başlığı italik olacak, varsa Cilt numarası romen rakamı ile yazılacak; Basım yeri ve yılı, yararlanılan sayfa numarası gösterilecektir.
II- Kaynakça:
a) Makale: Yazarın SOYADI, Adı, «Makalenin tam başlığı» (tırnak içine alınır), İçinde yer aldığı dergi, kitap, ansiklopedi vs.nin tam adı(italik yapılır), Cilt ve Sayı numaraları, parantez içinde Basım yılı, başlangıç ve bitiş sayfa numaraları.
b) Kitap: Yazarın SOYADI, Adı, Kitabın tam başlığı (italik olacak), varsa Cilt numarası, Basım yeri ve yılı.
Örnekler:
I-a:
1) Semavi Eyice, «Hanköyü’nde Husrev Paşa Camii, Sultan IV. Murad’ın Sadrıâzamı Husrev Paşa’nın bir eseri», İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı: 23 (Mart 1969), s. 185.
I-b:
1) Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, Başlangıcından Büyük Selçukluların Sonuna Kadar, I, (Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları), İstanbul 1972, s. 125.
Bir kaynak ilk defa verildiğinde künyesi tam olarak verilecek, daha sonra tekrar geçtiğinde yazarın soyadının ardından, aynı eser; aynı makale; aynı tebliğ denecektir.

II-a:
ÖNEY, Gönül, «Anadolu Selçuklu ve Beylikler Devri Ahşap Teknikleri», Sanat                       Tarihi Yıllığı, III (1969-1970), s. 135-149.
II-b:
ÜNAL, Rahmi Hüseyin, Osmanlı Öncesi Anadolu-Türk Mimarisinde Taçkapılar, İzmir 1982.
İnternetin dipnotta verilmesi
Yazarın adı soyadı, (son güncelleme tarihi), “internet belgesinin başlığı”, (erişim tarihi), internet adresi.
İnternetin kaynakçada verilmesi
Yazarın SOYADI, adı, (son güncelleme tarihi), “internet belgesinin başlığı”, (erişim tarihi), internet adresi.


25 Temmuz 2018