BİLGİ

1-      Hukukun temel kavram ve kurumlarının temel özellikleri öğrenmek

2-      Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgileri edinmek

3-      Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak

BECERİ

1-      Temel hukuk metinlerini asgari düzeyde incelemek, yorumlamak, değerlendirmek

2-      Hukukun temel kavramları ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle, yalın hukuk problemlerini çözebilmek

3-      Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin edindiği bilgiyi hukuk ve benzeri sosyal bilim alanlarında kullanabilme

4-      Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanabilme

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-      Hukuk alanında temel düzeyde bir çalışmayı kendi başına yürütebilmek

2-      Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikler yürütmek

Öğrenme Yetkinliği

1-      Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek

2-      Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirebilmek

3-      Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmak

İletişim ve Sosyal Yetkinlikler

1-      Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek

2-      Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşmak

3-      Yabancı dili kullanarak Avrupa düzeyinde hukuki alandaki temel bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek

4-      Hukuk alanının gerektirdiği Avrupa düzeyinde bilgisayar kullanma yeterliliğine sahip olarak gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek

Alana Özgü Yetkinlik

1-      Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi, anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimsemek

2-      Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahip olmak

 

 

FIELD QUALIFICATIONS

 

INFORMATION 

1-To learn basic concepts of law and basic features of institutions

2-To acquire basic knowledge of law methodology

3-To have knowledge about the basic problems encountered in law practice

ABILITIES

1-To examine, interpret and evaluate basic legal texts to a minimum level

2-To be able to solve simple legal problems with the basic concepts of law and basic knowledge of law methodology

3-To be able to use in the fields of law and similar social sciences which are related to basic concepts of law, law methodology and basic legal problems

4-To be able to use basic information to meet needs in the field of judicial services

 

COMPETENCIES

Ability to work independently and to take responsibility

1-To carry out a basic level of work in the field of law on its own

2-To carry out activities for the development of employees under the responsibility of a Project

 

Learning Competence

1-To be able to evaluate the knowledge and skills related to the basic concepts and problems of law with a critical approach

2-To be able to direct the education to legal undergraduate education level or justice assistant services

3-To gain Life-long learning consciousness

 

Communication and Social Competencies

1-To be able to pass the thoughts at the level of basic knowledge and skills that are related to basic concepts and problems of law in writing and orally

2-To share the thoughts on the main issues related to the field of law and suggestions for solution of the problems with related persons and institutions

3- To be able to follow basic legal information at European level using foreign language and communicate with colleagues

4- To be able to use the necessary information and communication technologies with the competence of using computers at the European level required by the field of law

 

Competencies Peculiar To Field

1-To understand and adopt the basic constitutional values ​​such as democracy, human rights, rule of law, secularism and social state

2-To educate lawyers who have the honesty, justice and ethics required by the law profession and absorbed universal principles of law.