Hukuka Giriş
Toplumsal düzen ve bu düzenin sağlanmasının gerekliliği;; Hukukun ve hukuk kurallarının ne olduğu; Hukuk normunun nasıl yorumlanacağı dersin içeriğidir.
Detaylı Gör
Anayasa Hukuku
İnsan aklının yaratıcı fonksiyonunun, alternatifler üreten hale getirilmesine katkı sağlayan, hukuk genel kültürü ile Anayasa hukuku genel esasları konuları dersin içeriğini oluşturur.
Detaylı Gör
Medeni Hukuk-1
Hukukun Uygulanması ve Kaynakları, Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler, Nişanlanma, Evlenme, Boşanma, Soybağı Hukuku, Velayet ve Vesayet Hukuku.
Detaylı Gör
Büro Yönetim Teknikleri
Büro çalışmalarının sağlıklı yapılabilmesi için gerekli teknikler kavratılır.
Detaylı Gör
Klavye Kullanımı-I
F klavye kullanarak klavyeye ve ekrana bakmadan tekniğine uygun olarak on parmakla harf ve sayı tuşlarını hızlı ve hatasız kullanma, noktalama işaretleri ile yardımcı tuşları hızlı ve hatasız kullanma, süreli metin yazma, hız arttırma-hata azaltma,  okunan/dinlenen metni yazma çalışmaları dersi içeriğini oluşturur.
Detaylı Gör
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi-I
Atatürkçülük düşüncesini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin esaslarını ve anayasanın temel ilkeleri genel anlamda dersin içeriğini oluşturur.
Detaylı Gör
Türk Dili-I
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri  ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin  ses özellikleri ve ses bilgisi ile  ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması
Detaylı Gör
Yabancı Dil-I
“Reading
Detaylı Gör
Temel Ekonomi Bilgisi
Ekonominin aktörleri ve davranış kalıpları, Para teori ve politikasının temel kavramları, ekonomik istikrarsızlıklar ve mücadele yöntemleri.
Detaylı Gör
Temel Bilgisiyar-I
Genel bilgisayar teknolojileri terimleri ve temel kavramları, klavye - mouse kullanımı, Windows XP, Ofis 2003 yazılımları (word, excel, p.point) programları ana hatlarıyla word yazım programı ağırlıklı olmak şartıyla teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.
Detaylı Gör
Halkla İlişkiler ve İletişim Teknikleri
Halkla İlişkilerin tarihçesi, dünyada ve Türkiyede halkla ilşkiler, halkla ilişkilerin tanımı, amaçları ve sosyal sorumlulukları, halkla ilişkiler ve propaganda, halkla ilişkiler ve pazarlama, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve iletişim, halkla ilişkilerin örgütsel yapısı, halkla ilişkiler uzmanının nitelikleri, halkla ilişkilerde hedef kitle, halkla İlişkiler uygulama süreçleri, imaj ve imaj geliştirme, kriz yönetimi, halkla ilişkilerin ahlaki yönü ve halkla ilişkiler uygulamaları konuları dersin içeriğini oluşturur.
Detaylı Gör
İnsan Hakları
İnsan Hakları dersi kapsamında öncelikle insan hakları kavramının tanımı, tarihsel gelişimi ve türleri üzerinde durulacaktır. Türk Anayasalarının insan hakları konusundaki yaklaşımı, 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlüklerin düzenlenişi, sınırlama rejimi anlatılacak ve ulusal hukukta insan haklarının korunmasına değinilecektir. Sonrasında ise insan haklarının uluslararası alanda korunmasına dair hukuksal belgeler ve mekanizmalar ile özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yapısı ve yargılama usulleri konusunda bilgiler verilecektir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ilişkin konular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatları ışığında incelenecektir.
Detaylı Gör
Ceza Hukuku
Suç Genel Teorisi başlığı altında, suçun unsurları, suçun özel görünüş şekilleri, Yaptırım Teorisinde ise cezalar ve güvenlik tedbirleri konuları işlenir.
Detaylı Gör
İdare Hukuku
İdare kavramı, idarenin yasama ve yürütme fonksiyonlarından ayrıldığı yönler, İdare Hukukunun doğuşu, özellikleri, kaynakları , Türk idari teşkilatı ve genel ilkeleri, idari kurumların yetki ve sorumlulukları, merkezi yönetim ve yerinden yönetim ayrımı, İdari iş ve işlemler ile idari sözleşmelerin oluşturulması, unsurları ve sona ermeleri, Kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmeti gibi kavramlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.
Detaylı Gör
Yargı Örgütü
Hukuk Devleti ve Yargı Erki, Yargı Bağımsızlığı, Hakimler, Savcılar, Kalem Görevlileri, Yargı Örgütü ile İlgili İdari Organlar ve Diğer Meslekler, Mahkemelerin Sınıflandırılması ve Türk Yargı Örgütünün Şeması, Adli Yargı Örgütü, İdari Yargı Örgütü
Detaylı Gör
Medeni Hukuk-II (Eşya ve Miras Hukuku)
Medeni Hukuk II dersinde içerik olarak, “Eşya Hukukunun Tanımı ve Konusu, Eşya Kavramı, Ayni Hak Kavramı ve Çeşitleri, Ayni Haklara Hakim Olan İlkeler,  Zilyetlik, Tapu Sicili, Kadastro, Mülkiyet Hakkı, Taşınmaz Mülkiyeti, Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamaları, Kat Mülkiyeti, Taşınır Mülkiyeti, İrtifak Hakları, Taşınmaz Yükü, Taşınmaz Rehni ve Taşınır Rehni” ile “Miras Hukuku Hakkında Genel Açıklamalar, Yasal Mirasçılar, Atanmış Mirasçılar (Şekli ve Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar, Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu ve İptali, Ölüme Bağlı Tasarruflarda Tasarruf Serbestisinin Sınırları. Tenkis Davası), Mirasın Geçmesi, Kazanılması ve Paylaşılması.” konuları yer almaktadır.
Detaylı Gör
Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar
Yazışmaların çeşitleri ve hakim olan dilin özellikleri
Detaylı Gör
Klavye Kullanımı-II
F klavye kullanarak klavyeye ve ekrana bakmadan tekniğine uygun olarak on parmakla harf ve sayı tuşlarını hızlı ve hatasız kullanma, noktalama işaretleri ile yardımcı tuşları hızlı ve hatasız kullanma, süreli metin yazma, hız arttırma-hata azaltma,  okunan/dinlenen metni yazma çalışmaları dersi içeriğini oluşturur.
Detaylı Gör
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi-II
Atatürkçülük düşüncesini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin esaslarını ve anayasanın temel ilkeleri genel anlamda desin içeriğini oluşturur.
Detaylı Gör
Türk Dili-II
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri  ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin  ses özellikleri ve ses bilgisi ile  ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması
Detaylı Gör
Yabancı Dil-II
“Reading
Detaylı Gör
Temel Bilgisayar-II
Genel bilgisayar teknolojileri terimleri ve temel kavramları, klavye - mouse kullanımı, Windows XP, Ofis 2003 yazılımları (word, excel, p.point) programları ana hatlarıyla word yazım programı ağırlıklı olmak şartıyla teorik ve uygulamalı olarak öğretilmektedir.
Detaylı Gör
Medeniyet Tasavvuru ve Karatay Medresesi
Ticaret Hukuku
Bu ders Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku şeklinde iki başlık altında görülmektedir. Ticari işletme hukuku çerçevesinde ticari işletme kavramı, ticari iş, tacir, ticari dava, ticaret sicili ve ticari defterler, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık faaliyetleri, haksız rekabet, marka ve cari hesap konuları ele alınmaktadır. Ortaklıklar hukukunda ise adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kollektif, kommandit, anonim ve limited ortaklıkların kuruluşu, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi gibi başlıklar ele alınmaktadır.
Detaylı Gör
Medeni Usul Hukuku
Medeni hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın çözümüne ilişkin başvurulacak yargı organları, görevli-yetkili mahkemeler, yargılamaya ilişkin genel ilkeler, dava türleri, davanın açılması, tahkikât aşaması ve bu aşamada taraf ve mahkeme usûl işlemleri, yargılamada ispat faaliyeti, ispat yükü, deliller ve hüküm aşaması, istinaf kanun yolu ile yapılan değişikliklerin işlendiği kanun yolları, özel yargılama usûlleri, geçici hukuki koruma olarak ihtiyatî tedbir yargılaması ve  tahkim konusu dersin içeriğidir.
Detaylı Gör
Ceza Usul Hukuku
Dersin içeriğini genel olarak, bir suç sonrası maddi gerçeğe ulaşabilmek için yapılan ve savcılık ile onun emrindeki kolluğun ön planda olduğu soruşturma aşaması ve ceza mahkemelerinde yapılan yargılama aşaması (kovuşturma) oluşturmaktadır.  Bu kapsamda Cumhuriyet Savcısının ve kolluğun suç işlendikten sonra suça ilişkin soruşturmada gerçekleştirmiş olduğu delil araştırmaları, yakalama ve tutuklama gibi koruma tedbirleri incelenmektedir.
Detaylı Gör
Klavye Kullanımı-III

F klavye kullanarak klavyeye ve ekrana bakmadan tekniğine uygun olarak on parmakla harf ve sayı tuşlarını hızlı ve hatasız kullanma, noktalama işaretleri ile yardımcı tuşları hızlı ve hatasız kullanma, süreli metin yazma, hız arttırma-hata azaltma,  okunan/dinlenen metni yazma çalışmaları dersi içeriğini oluşturur.


Detaylı Gör
Borçlar Hukuku
Borcun kaynağı olarak hukuki işlemler ve özellikle sözleşmeler, borcun ifası, ifa edilmemesi sona ermesi, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve özellik gösteren borç ilişkileri ele alınmakta; son olarak da alacağın temliki ve borcun nakli konuları üzerinde durulmaktadır.
Detaylı Gör
İdari Yargı
İdari Yargı Kuruluşları, Görev Dağılımı ve Görev Uyuşmazlıkları, İptal Davası, Tam Yargı Davası, İdari Yargılama Usulü ile İlgili Temel İlkeler, İdari Yargılama Usulü
Detaylı Gör
Yazı İşleri Mevzuatı
Yazı işlerine ilişkin mevzuatsal bilgi verilir.
Detaylı Gör
Tebligat Hukuku
Derste tebligatın önemi, tebligat çıkartacak ve tebligat yapacak merciler, tebligat yapılabilecek kişiler, tebligatın yeri ve zamanı, tebligatın yapılma usulü, ülke dışı ve yabancılara tebligat, usulsüz tebligat ve tebligat suçları konuları işlenmektedir.
Detaylı Gör
Staj 1
Mali Hukuk
Mali hukuk içerisinde yer alan vergi ve maliye disiplinlerinin aktörleri ve davranış kalıpları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Detaylı Gör
İş Sağlığı ve Güvenliği
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında bilgilendirmek, mevzuatı yorumlamasını sağlamak, işveren ve çalışanın hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Detaylı Gör
Meslek Ahlakı ve Ahilik
Kıymetli Evrak Hukuku
Hukukumuzda, ödeme kolaylığı ve güven esasından doğmuş olan, bir alacağa ilişkin hakları temsil eden alacak senetleri özel olarak düzenlenmiştir.  Dersin esas içeriğini bu senetler ve türleri oluşturur
Detaylı Gör
İcra-İflas Hukuku
Bu ders çerçevesinde öncelikle icra organlarının neler olduğu incelendikten sonra, mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çeşidinde geçerli olan kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra icra iflas suçları ve ihtiyati haciz de incelenmektedir. İflas hukukunda ise bir tacirin nasıl iflas ettirilebileceğine ilişkin usuller ve konkordato ele alınmaktadır. Ayrıca iflas sonrası malların tasfiyesi ve alacakların tatmini incelenmektedir.
Detaylı Gör
İş Hukuku
Bireysel iş hukuku kapsamında tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet sözleşmesi çerçevesinde ele alınmakta, özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi üzerinde durulmaktadır.
Detaylı Gör
Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hukuku
İnfaz hukuku mevzuatıyla cezaevi idaresi dersin içeriğini oluşturur.
Detaylı Gör
Klavye Kullanımı-IV
F klavye kullanarak klavyeye ve ekrana bakmadan tekniğine uygun olarak on parmakla harf ve sayı tuşlarını hızlı ve hatasız kullanma, noktalama işaretleri ile yardımcı tuşları hızlı ve hatasız kullanma, süreli metin yazma, hız arttırma-hata azaltma,  okunan/dinlenen metni yazma çalışmaları dersi içeriğini oluşturur.
Detaylı Gör
Dosyalama ve Arşivleme
Dosyalama ve arşivleme teknikleriyle doğru belge akışını sağlayabilmek dersin içeriğidir.
Detaylı Gör
Staj-II
UYAP Uygulamaları
UYAP’ın tanımı ve işleyişi dersin içeriğidir.
Detaylı Gör
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
Avukatlık Kanunu, Noterlik Kanunu ve ilgili yönetmelikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Detaylı Gör
Genel Muhasebe
Muhasebeye giriş, muhasebenin temel kavramları ve muhasebe sistemi, bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları konuları dersin içerdiği konulardır.
Detaylı Gör
Mesleki Sınav Teknikleri
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı, KPSS, DGS, Zabıt Katipliği sınav soruları ve buna benzer soruların çözülmesine yönelik teknikler derste gösterilmektedir.
Detaylı Gör