Değerli Öğrencimiz;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44.maddesinin (c) fıkrasında belirtilen ;  Öğrenciler,bir yıl süreliyabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerinverildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığınabakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dörtyıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenimsüresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altıyıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar….’’ifadesi  ile

“…. Ancak bu sürelersonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıföğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkıverilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bubeş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olanöğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlardaiki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkındanyararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkıtanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçernot aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülennot ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelenson dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf)öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerdensınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve dahaönce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacaksınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiçgirmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktanyararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiğiders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler…”  

ifadeleri gereğince; azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin yukarıdakikanun maddesinde belirtilen ek sınavlara (daha önce alarak devam şartınısağladığı dersler için) katılabilmek için aşağıdaki tarihlerde dilekçeile Adalet Meslek Yüksekokulu Sekreterliği’ne başvurmalarıgerekmektedir.

Başvurusu yapılacak ek sınavlar için; öğrencinin üniversiteyekayıt olduğu yılın öğrenim ücreti doğrultusunda sınav başına 1 (bir) AKTSdeğerinde ücret ödemesi gerekmektedir.

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILACAK EK SINAVLAR VE DERS KAYIT TARİHLERİ

09.09.2020 – 14.09.2020

1. Ek Sınav Başvurusu

21.09.2020 – 24.09.2020

*1. Ek Sınavlar

25.09.2020

1. Ek Sınavların İlanı

01.10.2020 – 07.10.2020

2. Ek Sınav Başvurusu

12.10.2020 – 15.10.2020

*2. Ek Sınavlar

16.10.2020

2. Ek Sınavların İlanı

*Belirtilen tarih aralığında yapılacak sınavların tarihleri başvurulardansonra ilan edilecektir.

 

Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için yapılacak uygulamaları içeren diyagram için tıklayınız

Uygulama esasları için tıklayınız

İlgili kanun maddesi için tıklayınız


12 Şubat 2020