ANAHTAR/AKTARILABILIR YETERLILIKLER

 

Program Yeterlilikleri

A

Anayasa Hukukunun temel kurum, kavram, teorileri ve Türk anayasasının genel esasları kavranmalı

B

Medeni hukukun temel kavramlarını tanıma, kavrama ve yorumlama yeteneği kazanılması sağlanmalı

C

Ceza hukukunun genel ve özel hükümler çerçevesinde, usul hukuku kurallarını da kapsayacak şekilde öğrenilmesi sağlanmalı

D

İdare Hukukunun prensiplerinin idari yargıyı da ayrı bir disiplin olarak içine alacak biçimde öğrenilmesi sağlanmalı

E

Medeni Usul ve İcra İflas hukukunun temel niteliklerini kavramanın yanında bunları uygulamaya aktarabilmesi sağlanmalı

F

Ticari hayatı düzenleyen disiplin olarak ticaret hukukunun esas hükümleriyle birlikte derse dâhil olan ilgili diğer konular kavranmış olmalı

G

Mali hukuk alanına ilişkin olarak temel ekonomi bilgisi ve muhasebe öğretiminin temel düzeyde gerçekleştirilmesi sağlanmalı

H

Hukuk eğitiminin temeli kabul edilen kurum ve tanımların başlangıç seviyesinde öğrenilmesi sağlanmalı

I

İş hukuku çerçevesinde bireysel çalışma hayatının genel prensipleri öğretilmeli

J

Türk dilinin etkin ve doğru kullanımı ile Atatürk ilke ve inkılaplarının kavratılması sağlanmalı

K

Temel bilgisayar bilgisinin ve yabancı dil kullanımının etkinleştirilmesi sağlanmalı

L

Yargı Örgütü kapsamında ulusal mahkemelerdeki işleyiş ve tebligat hukuku temel prensipleri öğretilmeli

M

Cezaevi idaresi ile ilgili mevzuat, yapılanma ve genel anlamda infaz hukuku öğretilmeli

N

Büro yönetim teknikleri gösterilerek ilgili metotların kavratılması sağlanmalı

O

Hızlı ve doğru yazı yazmanın etkinleştirilmesi amacıyla klavye kullanımının öğretilmesi sağlanmalı

P

Adalet yazı işlerine ilişkin hukuk dili anlatılarak adli yazışmalar örneksemeli olarak kavratılmalı

R

Temel düzeyde halkla ilişkiler ve iletişim teknikleri öğretilmeli

S

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’ın kullanımı teorik olarak anlatılarak uygulamalı öğretimi gerçekleştirilmeli

T

Avukatlık ve noterlik hukukuna ilişkin temel bilgilerin öğretilmesi sağlanmalı

U

Adli yazı işleri ile ilişkili olmak üzere belgelerin muhafazasını temin etmek amacıyla dosyalama ve arşivleme kayıtlarının yapılma yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak öğretilmeli

V

Mesleki sınavlarda sorulan soru çeşitlerine yönelik olarak farklı soruların değişik çözüm teknikleri öğretilmeli

Y

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi neticesinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında bilgi sahibi olmalı ve yorum yapabilmelidir.

Z

İnsan hakları ve demokrasi teorilerini anlama ve uygulama yeteneği kazandırır.

 

 

 KEY / TRANSFERABLE QUALIFICATIONS

 

Program Competencies

A

Basic theories, concepts and theories of Constitutional Law and general principles of Turkish contstitution must be comprehended

B

Ensure that basic concepts of Civil Law are recognized, understood, interpreted

C

Ensure that Criminal Law is learned in the frame of general and special provisions, including procedural law rules

D

Ensure that the principles of the Administrative Law are learned in such a way as to include the administrative judiciary

E

The Basic Characteristics of Civil Procedure and Execution and Bankruptcy Law must be understood and transferred to practise

F

As the commercial life regulating discipline, the main provisions of Commercial Law together with the related subjects included in the course must be grasped

G

Basic economic knowledge and accounting education should be provided at the basic level in the field of Finencial Law

H

Ensure that institutions and definitions that are accepted as the basis of law education are learned at the beginning level

I

General principles of individual working law should be taught in the context of Labour Law

J

Ensure that Ataturk’s principles and reforms with effective and correct use Turkish Language should be learned

K

Provides basic computer knowledge and foreign language

L

National court working and basic principles of Notice Law should be taught as part of Judicial Council

M

The legislation, structuring of Jail Administrate and Law on Criminal Execution in general terms must be learned

N

Office management techniques should be showed and method that related its must be ensured to grasp

O

To teach using the keyboard for activate to fast and right typing

P

Shold be grasped judicial correspondence within examples related to judicial editorial by that explaining legal parlance

R

Public relations at basic level and comminication techniques should be tauhgt

S

Usage of National Judiciary Informatics System should be explained by theoretical and actualised practical teaching

T

The basic knowledge should be taught  related to Notary Law and Practitioners Law

U

Techniques of filing and document archiving should be taught by theoretical and practical on the purpose of provide of preseving documents related to Judicial Editorial

V

Different techniques of solving that varied questions intended for types of questions in occupational exams

Y

Occupational health and safety as a result of the act on occupational health and safety (Law number 6331) comes into force

Z

Comprehension and implementation ability of human rights and theories of democracy  should be gained