A

Anayasa Hukukunun temel kurum, kavram, teorileri ve Türk anayasasının genel esasları kavranmalı

B

Hukukun temel kavramlarını tanıma, kavrama ve uygulama yeteneği kazanılmalı

C

Ceza hukukunun genel ve özel hükümler çerçevesinde, usul hukuku kurallarını da kapsayacak şekilde öğrenilmesi sağlanmalı

D

İdare Hukukunun prensiplerinin idari yargıyı da ayrı bir disiplin olarak içine alacak biçimde öğrenilmesi sağlanmalı

E

Medeni Usul ve İcra İflas hukukunun temel niteliklerini kavramanın yanında bunları uygulamaya aktarabilmesi sağlanmalı

F

Ticari hayatı düzenleyen disiplin olarak ticaret hukukunun esas hükümleriyle birlikte derse dâhil olan ilgili konular kavranmış olmalı

G

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisinin genel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkelerin öğretilmesi ile genel bir mantık kazandırılmalı

H

Hukuk tarihinin Türk hukuk tarihi ve Roma hukuku dersleri ile anlaşılması sağlanmalı

J

Uluslararası hukukun nitelikleri ile birlikte temel prensiplerinin özümsenmesi sağlanmalı

I

Mali hukuk alanına ilişkin olarak iktisat, maliye, vergi ve muhasebe öğretiminin temel düzeyde gerçekleştirilmesi sağlanmalı

K

Devletler özel hukuku çerçevesinde tabiiyet hukuku, yabancılar hukuku, milletler arası usul hukuku ve kanunlar ihtilafı başlıklarının özümsenmesi sağlanmalı

L

Genel kamu hukuku kapsamında teoriler ve konuyla ilgili genel nitelikli bilgilerin öğrenilmesi sağlanmalı

M

Türk dilinin etkin ve doğru kullanımı ile Atatürk ilke ve İnkılâplarının öğretilmesi sağlanmalı

N

Temel bilgisayar bilgisini ve yabancı dil kullanımını etkin şeklide sağlamalı

P

Hukuk eğitiminin temeli kabul edilen kurum ve tanımların başlangıç seviyesinde öğrenilmesi sağlanmalı

R

İş ve sosyal güvenlik hukuku çerçevesinde bireysel ve toplu çalışma hayatının genel prensipleri öğretilmeli

S

Adli Tıp biliminin teoride ve pratikte anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapılıp, suç kavramının çözümlenmesine yardımcı olacak temel bilgi edinilmeli

Z

Öğrencilerin Marka ve Patent Hukuku ile ilgili temel bilgi düzeyinden bir üst düzeye taşınması ve konu ile ilgili mesleki sınavlara hazırlanması

 

 

A

Basic theories, concepts and theories of Constitutional Law and general principles of Turkish Constitution must be comprehended

B

To be able to recognize, understand and apply basic concepts of law

C

Ensure that Criminal Law is learned in the frame of general and special provisions, including procedural law rules

D

Ensure that the principles of the Administrative Law are learned in such a way as to include the administrative judiciary

E

Civil Procedure and The Basic Characteristics of Execution Bankruptcy Law must be understood and transferred to practice

F

As the commercial life regulating discipline, the main provisions of Commercial Law together with the related subjects included in the course must be understood

G

A general rationale should be gained by teaching basic knowledge, concepts and principles related to the general principles of Philosophy and Sociology of Law

H

The history of law should be understood with Hiastory of Turkish Law and Roman Law courses

J

The basic principles should be assimilated together with the qualifications of International Law

I

Financial, legal, tax and accounting education should be provided at the basic level in the field of Financial Law

K

The subject of nationality law, foreign law, inter-national procedural law and law disputes should be assimlated within the framework of Private International Law

L

The subjects of General Public Law should be learned in detail.

M

To teach Ataturk's principles and reforms with effective and correct use of Turkish language

N

Provides basic computer knowledge and foreign language

P

Ensure that institutions and definitions that are accepted as the basis of law education are learned at the beginning level

R

General principles of individual and collective working life should be taught in the context of Labour and Social Security Law

S

Basic studies should be done to understand the theory of Forensic Medicine in theory and practice and basic information to help solve the concept of crime

Z

Moving the students from the basic level of knowledge related to Trademark and Patent Law to a higher level and preparing them for the related professional examinations.

 

 

New layer...
New layer...
New layer...
New layer...