İhale Sonuçlandırılmıştır

İhale/Ön Yeterlilik ilanı ile İdari şartnamede yer alan ve yeniden düzeltilmesi mümkün olmayan maddelerden dolayı ihale iptal edilmiştir.


Hava Parkı Alt Yapı İşleri ve Taksi Yolu Yapım İşi için yeterliliğe sahip adaylara teklif vermek üzere ön yeterlilik başvurusuna davet edilmektedir. KTO Karatay Üniversitesi İhale Yönetmeliğine göre Ön Yeterlilik değerlendirmesi sonucunda Belli İstekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  1. KTO Karatay Üniversitesi

Adresi: Akabe Mh. Alaaddin Kap. Cd. No:130 Karatay/KONYA
Telefon ve Faks Numarası: 4441251 / 0332 202 0044
E-posta Adresi: [email protected]
Ön Yeterlilik Dokümanının Teslim Alınacağı adres: KTO Karatay Üniversitesi Mali İşler             Koordinatörlüğü Akabe Mh. Alaaddin Kap. Cd. No:130 Karatay/KONYA
Ön Yeterlilik Dokümanı (Şartname ve Eklerinin) Bedeli: 50 TL
Doküman Bedelinin Yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Aziziye Şb. TR93 0001 2001 3240 0016 1000 13

  1. Ön Yeterlilik / İhale Konusu İşin

İKN: SA-20-06
Niteliği, Türü ve Miktarı: Konya ili Selçuklu ilçesi Eğribayat Mh. 335 ada 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde; asfalt pist, çim pist, taksi yolu, apron ve otoparkın kazı, dolgu, alt temel ve temel işleri, taksi yolu asfalt binder kaplama işleri ile drenaj ve pist aydınlatma alt yapı işlerinden teşkil olan yapım işidir.
Yeri: Konya ili Selçuklu ilçesi Eğribayat Mh. 335 ada 19 parsel
İşe Başlama Tarihi ve Süresi: Sözleşme imza tarihinden itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Süresi 180 takvim günüdür.
İlan Başlangıç Tarihi: 04/02/2020
Ön Yeterlilik Dosya Teslim Son Tarih ve Saati: 11.02.2020 saat 17:00

  1. Dosyaların Açılacağı ve Değerlendirileceği

Yer: KTO Karatay Üniversitesi Mali İşler Koordinatörlüğü
Tarih: 12/02/2020 Saat: 10:00

  1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.4- Ön Yeterliliğe katılacakların idareden alacakları Standart Formlar.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Ana başlığı aşağıda belirtilmiş detayları İdari Şartnamede mevcuttur.
4.2.1- Bankalardan temin edilecek belgeler,
4.2.2- İsteklinin bilançosu ya da eşdeğer belgeleri,
4.2.3- İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler;

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Ana başlığı aşağıda belirtilmiş detayları İdari Şartnamede mevcuttur.
4.3.1- İş deneyim belgeleri,
4.3.2- İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler,
4.3.3- İstenilen organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin taahhütname,
4.3.4- İşin Organizasyonuna ve Alt Yüklenicilere ait bilgi ve belgeler,
4.3.5- Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: Ana başlığı aşağıda belirtilmiş detayları İdari Şartnamede mevcuttur.

4.4. Bu ihalede benzer iş, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliği’nde belirtilen A-V grubu işlerdir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık ’tır.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6-Ön yeterlik dokümanı KTO Karatay Üniversitesi Satın Alma Ofisi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay / KONYA adresinde 50,00 TL karşılığı temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak isteklilerin ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri, 2. Maddede belirtilen tarih ve saate kadar adrese teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek dosyaların, 2. Maddede belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle son teslim tarih ve saatinden sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

8-Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulabilir.

9- Ön Yeterlililiğe başvuran ve Ön Yeterlilik değerlendirmesi sonucu ihaleye katılması yeterli bulunan isteklilere, ihale tarih ve saati yazı ile bildirilecek ve ihaleye katılmak isteyen istekliler 500,00 TL doküman bedelini 1. Maddede belirtilen hesap numarasına yatırarak İhale dokümanını alabileceklerdir.

İlan ile ilgili dosyaları indirmek için tıklayınız.04 Şubat 2020