İhale Sonuçlandırılmıştır

Hava Parkı Alt Yapı İşleri ve Taksi Yolu Yapım İşi için yeterliliğe sahip adaylara teklif vermek üzere ön yeterlilik başvurusuna davet edilmektedir. KTO Karatay Üniversitesi İhale Yönetmeliğine göre Ön Yeterlilik değerlendirmesi sonucunda Belli İstekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdayer almaktadır.

1. KTO Karatay Üniversitesi
        Adresi: Akabe Mh. Alaaddin Kap. Cd. No:130 Karatay/KONYA
        Telefonve Faks Numarası: 4441251 / 0332 202 0044
        E-postaAdresi: [email protected]
        Ön YeterlilikDokümanının Teslim Alınacağı adres: KTO Karatay Üniversitesi Maliİşler Koordinatörlüğü AkabeMh. Alaaddin Kap. Cd. No:130 Karatay/KONYA
        ÖnYeterlilik Dokümanı (Şartname ve Eklerinin) Bedeli: 50,00 TL
        DokümanBedelinin Yatırılacağı Hesap Numarası: HalkBankası Aziziye Şb. TR93 0001 2001 3240 0016 1000 13

2.  Ön Yeterlilik / İhale Konusu İşin
        İKN: SA-20-07
        Niteliği,Türü ve Miktarı: Konya ili Selçuklu ilçesi EğribayatMh. 335 ada 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde; asfalt pist, çim pist, taksiyolu, apron ve otoparkın kazı, dolgu, alt temel ve temel işleri, taksi yoluasfalt binder kaplama işleri ile drenaj ve pist aydınlatma alt yapı işlerindenteşkil olan yapım işidir.
        Yeri: Konya ili Selçuklu ilçesi Eğribayat Mh. 335 ada 19parsel
        İşe Başlama Tarihi ve Süresi: Sözleşme imza tarihinden itibaren 7 gün içinde yerteslimi yapılarak işe başlanacaktır. Süresi 180 takvim günüdür.
        İlan Başlangıç Tarihi:10/02/2020
        ÖnYeterlilik Dosya Teslim Son Tarih ve Saati: 17.02.2020 Pazartesisaat 17:00

3. Dosyaların Açılacağı ve Değerlendirileceği
        Yer: KTO Karatay Üniversitesi Maliİşler Koordinatörlüğü
        Tarih ve Saat:18/02/2020 Salı günü saat 10:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
        4.1- İhaleye katılma şartlarıve istenilen belgeler:
                4.1.1- Tebligatiçin adres beyanı.
                4.1.2- Mevzuatıgereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
                4.1.3- Teklif vermeyeyetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
                4.1.4- ÖnYeterliliğe katılacakların idareden alacakları Standart Formlar.
        4.2- Ekonomik vemali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:Ana başlığı aşağıda belirtilmiş detayları İdari Şartnamede mevcuttur.
                4.2.1- Bankalardantemin edilecek belgeler,
                4.2.2- İsteklininbilançosu ya da eşdeğer belgeleri,
                4.2.3- İsteklininiş hacmini gösteren belgeler;
        4.3- Mesleki veTeknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:Ana başlığı aşağıda belirtilmiş detayları İdari Şartnamede mevcuttur.
                4.3.1- İş deneyim belgeleri,
                4.3.2- İsteklinin organizasyonyapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler,
                4.3.3- İstenilen organizasyonyapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin taahhütname,
                4.3.4- İşin Organizasyonuna veAlt Yüklenicilere ait bilgi ve belgeler,
                4.3.5- Makine vediğer ekipmana ilişkin belgeler: Ana başlığı belirtilmiş detayları İdariŞartnamede mevcuttur.
      4.4. Bu ihalede benzer iş,“Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere DairTebliği’nde belirtilen A grubu işlerdir ve ihale konusu iş veya benzer işe denksayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veyaMimarlık ’tır.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. Ön yeterlik dokümanı KTO Karatay Üniversitesi Satın Alma Ofisi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay / KONYA adresinde 50,00 TL karşılığı temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak isteklilerin ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olanbaşvuru belgeleri, 2. Maddede belirtilen tarih ve saate kadar adrese teslimedilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postaile gönderilecek dosyaların, 2. Maddede belirtilen tarih ve saate kadarulaştırılması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle son teslim tarih vesaatinden sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

8. Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulabilir.

9. Ön Yeterlililiğe başvuran ve Ön Yeterlilik değerlendirmesi sonucu ihaleye katılması yeterli bulunan isteklilere, ihale tarih ve saati yazı ile bildirilecek ve ihaleye katılmak isteyen istekliler 500,00 TL doküman bedelini 1. Maddede belirtilen hesap numarasına yatırarak İhale dokümanını alabileceklerdir.

Birim Fiyat Teklif Mektubu
Doküman Satın Alındığına İlişkin Form
İhale Başvuru Formu
İhaleye Katılamayacaklar Arasında Olmadığına Dair Belge
Ortaklık Hisse Beyanı
Ortaklık Hisse Devredilemez Taahhütnamesi


10 Şubat 2020