İhale Sonuçlandırılmıştır

Temizlik Malzemeleri alımı KTO Karatay Üniversitesi İhale İşlemleri Uygulama Usul ve Esaslarına göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. KTO Karatay Üniversitesi

Adresi: Akabe Mh. Alaaddin Kap. Cd. No:130 Karatay/KONYA
Telefon ve Faks Numarası: 4441251 / 0332 202 0044
E-posta Adresi: [email protected]
İhale Dokümanının Teslim Alınacağı Adres: KTO Karatay Üniversitesi Mali İşler             Koordinatörlüğü Akabe Mh. Alaaddin Kap. Cd. No:130 Karatay/KONYA
İhale Dokümanı (Şartname ve Eklerinin) Bedeli: 50,00 TL

 1. İhale Konusu Malın

İKN: SA-21-02
Niteliği, Türü ve Miktarı: Binaların ve genel çevrenin temizliğinde kullanılacak 14 kalem ürün
Teslim Yeri: KTO Karatay Üniversitesi
Teslim Tarihi: Sözleşme İmzalanmasına müteakiben 7 gün

 1. Tekliflerin Açılacağı

Yer: KTO Karatay Üniversitesi Mali İşler Koordinatörlüğü Toplantı Salonu
İlan Başlangıç Tarihi: 27/11/2020
Son Teklif Verme Tarih ve Saati: 08/12/2020 Salı Saat 17:30
İhale Tarih ve Saati: 09/12/2020 Çarşamba Saat 14:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, ikametgâh bildirgesi, Nüfus Cüzdan Sureti,

  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
   1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
   2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
   1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
   2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
   3. Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
  3. 4734 Sayılı Kanunun 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
  4. Başvuru mektubu.
  5. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
  6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
  7. İhale katılım bedeli ödendi belgesi, makbuzu veya dekontu.
  8. Geçici Teminat
  9. SGK ve Maliye Borcu olmadığına dair belgeler.
  10. İlgili Odalardan alınacak Faaliyet Belgesi.
 1. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
 2. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubu, firma senedi, çeki veya makbuzu şeklinde verilecek ve idarenin takdirine göre en az biri teslim edilecektir.
 3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.
 4. İstekliler teklif ettiği işe dair faaliyette bulunduğunu, geçmiş bir yıllık dönemi içeren faturaları dosyaya ekleyerek ibraz edecek veya güncel faaliyet belgesi ile belgelendirecektir.

İhale dosyalarını indirmek için tıklayınız.27 Kasım 2020