İhale Sonuçlandırılmıştır

“9. Etap Mühendislik Fakültesi ve AKİTEK Binası Kısmi İnce İşler Ve Peyzaj İşleri Yapım İşi”alımı KTO Karatay Üniversitesi İhale İşlemleri Uygulama Usul ve Esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  1. İdarenin;

Adı: KTO Karatay Üniversitesi
Adresi: Akabe Mh. Alaaddin Kap. Cd. No:130 Karatay/KONYA
Telefon ve Faks Numarası: 4441251 / 0332 202 0044
E-posta Adresi: [email protected]
İhale Dokümanının Teslim Alınacağı Adres: KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mh. Alaaddin Kap. Cd. No:130 Karatay/KONYA
İhale Dokümanı (Şartname ve Eklerinin) Bedeli: 500 TL

  1. İhale Konusu Malın;

İKN (İhale Kayıt No): SA-21-10
Niteliği, Türü ve Miktarı: : Konya ili Karatay ilçesi Çayır mh. 17 Nolu pafta 33309 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde; duvar imalatları, çelik çatı imalatı, çatı kaplama imalatları, prefabrik bina ve peyzaj işlerinden teşkil olan yapım işidir.
Yeri: Konya ili Karatay ilçesi Çayır mh. 17 Nolu pafta 33309 ada 1 parsel
İşe Başlama Tarihi ve Süresi: Sözleşme imza tarihinden itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Süresi 240 takvim günüdür.
İhale İlan Başlangıç Tarihi: 17.03.2021
İhale Dosyası Satınalma Son Tarih ve Saati: 22.03.2021 Pazartesi saat 17:30
İhale Dosyası Teslimi Son Tarih ve Saati: 29.03.2021 Pazartesi saat 12:00

  1. Tekliflerin Açılacağı ve Değerlendirileceği;

Yer: KTO Karatay Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu
Tarih ve Saat: 29.03.2021 Pazartesi saat 14:00

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler detayları İdari şartnamede mevcuttur.

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.4- İhaleye katılacakların idareden alacakları Standart Formlar.
4.1.5- İhale tarihi itibariyle SGK ve Maliye Borcu olmadığına dair belgeler.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Ana başlığı aşağıda belirtilmiş detayları İdari Şartnamede mevcuttur.
4.2.1- Bankalardan temin edilecek belgeler,
4.2.2- İsteklinin bilançosu ya da eşdeğer belgeleri,
4.2.3- İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler;

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Ana başlığı aşağıda belirtilmiş detayları İdari Şartnamede mevcuttur.
4.3.1- İş deneyim belgeleri,
4.3.2- İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler,
4.3.3- İstenilen organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin taahhütname,
4.3.4- İşin Organizasyonuna ve Alt Yüklenicilere ait bilgi ve belgeler,
4.3.5- Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: Ana başlığı belirtilmiş detayları İdari Şartnamede mevcuttur.

4.4. Bu ihalede benzer iş, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliği’nde belirtilen B-II grubu işlerdir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık ’tır.

  1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6.    İhale dokümanı KTO Karatay Üniversitesi Satın Alma Ofisi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay / KONYA adresinden, KTO Karatay Üniversitesi Halkbank Aziziye Şubesi Iban No:TR930001200132400016100013 numarasına “9. Etap Mühendislik Fakültesi ve AKİTEK Binası Kısmi İnce İşler Ve Peyzaj İşleri Yapım İşi” açıklaması ile 500,00 TL yatırarak dekont karşılığı temin edilebilir. İhaleye başvuracak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

  1. İhale dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri, 2. Maddede belirtilen tarih ve saate kadar adrese teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek dosyaların, 2. Maddede belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle son teslim tarih ve saatinden sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
  2. İhaleye Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulabilir. İstenilen belgeler idari şartnamededir.
İDARİ ŞARTNAME

17 Mart 2021