1 Ekim - 30 Kasım 2019 tarihleri arasında kütüphanemiz koleksiyonuna kaydedilen materyaller

Sıra Eser Adı Yazar Yayın Tarihi Konu Başlıkları
1 Birinci Dünya Savaşı başlangıcında 3. Ordu  :   Sarıkamış  :   kuşatma manevrası ve Meydan Savaşı İlden, Şerif,  |d 1877-1952 2018 World War, 1914-1918 -- Campaigns -- Turkey
Dünya Savaşı, 1914-1918 -- Cepheler -- Türkiye
2 İstibdattan meşrutiyete çocukluktan gençliğe Sunata, İsmail Hakkı 2006 Sunata, İsmail Hakkı, 1892-1988
İstanbul (Türkiye) -- Sosyal Yaşam ve Adetler -- 19. yy.
Türkiye -- Tarih -- 1877-1909
3 İskoçya sokağı 44 numara Smith, Alexander McCall,  |d 1948- 2015 Young Women -- Fiction
Art Galleries, Commercial -- Employees -- Fiction
Edinburgh (Scotland) -- Fiction
Apartment Houses -- Fiction
Roommates -- Fiction
Genç Kadınlar -- Roman
Sanat Galerileri, Ticari -- Çalışanlar -- Roman
Edinburgh (İskoçya) -- Roman
Apartmanlar -- Roman
4 Seçme masallar Andersen, Hans Christian 2018 German Literature
Alman Edebiyatı
5 Yüzbaşının kızı Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç  2018 Hikayeler, Rus
Short stories, Russian
Rus romanı
Russian fiction
6 Casus Conrad, Joseph,  |d 1857-1924 2018 Royal Greenwich Observatory -- Fiction.
Conspiracies -- Fiction.
Anarchists -- Fiction.
London (England) -- Fiction.
Anarşistler -- Roman.
Komplolar -- Roman 
İngiliz romanı 
7 Demir ökçe London, Jack,  |d 1876-1916 2018 American literature -- Fiction, adventure.  -- 19th century
Amerikan edebiyatı  -- Macera romanı -- 19. yy.
8 Şato Kafka, Franz,  |d  1883-1924 2018 German Literature
Novel
Alman Edebiyatı -- Roman
Alman romanı
9 Lord Jim Conrad, Joseph, |d 1857-1924 2017 İngiliz edebiyatı -- Roman
10 Artamonovlar Gorki, Maksim 2018 Rus romanı
Russian fiction
Rus edebiyatı -- roman -- 20. yy.
Russian literature -- fiction -- 20th century
11 Usta ve margarita Bulgakov, Mihail Afansyeviç, |d 1891-1940 2018 Rus edebiyatı_Roman
Russian literature_Fiction
12 Sanki bir roman kahramanı  :   Doğan Hızlan kitabı   2006 Hızlan, Doğan, 1937- -- Görüşmeler
Eleştirmenler -- Türkiye -- Görüşmeler
Hızlan, Doğan -- Eleştiri ve Yorum
Eleştirmenler -- Türkiye -- Biyografi
13 Afgan aydınlanmasının mimarı Serdar Mahmud Tarzi Han ve anıları Özmen, Süleyman 2013 Afganistan -- Sosyal ve Siyasi Tarih.
Aydınlar, Afgan -- Anılar.
Türk-Afgan İlişkileri.
Afganistan -- Tarih.
Serdar Mahmud Tarzi Han -- Biyografi.
Afghanistan -- Social and Political History.
Intellectuals, Afghan -- Memories.
Turk-Afghan Relations.
Afghanistan -- History.
Serdar Mahmud Tarzi Han -- Biography.
14 Unutuştan sonsuza  :   toplu şiirler (2013-1973) Alova, Erdal 2014 Turkish literature -- Poetry
Türk edebiyatı -- Şiir
Turkish poetry
Türk şiiri
15 Goethe  :   Bir dehanın romanı Yücel, Hasan Ali 2018 Germany fiction
Alman kurgu
Germany novel
Alman romanı
Germany literatüre
Alman edebiyatı
16 Hakim Efendi Tarihi  :   Osmanlı tarihi 1166-1180  1752-1766)  :   1. cilt Medmed Hakim Efendi 2019 Osmanlı tarihi, 1166-1180-1752-1766.
Osmanlı İmparatorluğu--I. Mahmud dönemi.
Osmanlı İmparatorluğu--III. Osman dönemi.
Osmanlı İmparatorluğu--III. Mustafa dönemi.
Ottoman history, 1166-1180-1752-1766.
The Ottoman Empire--I. Mahmud period.
Ottoman Empire--III. The period of Osman.
Ottoman Empire--III. The period of Mustafa.
17 Hakim Efendi Tarihi  :   Osmanlı tarihi 1166-1180  1752-1766)  :   2. cilt Medmed Hakim Efendi 2019 Osmanlı tarihi, 1166-1180-1752-1766.
Osmanlı İmparatorluğu--I. Mahmud dönemi.
Osmanlı İmparatorluğu--III. Osman dönemi.
Osmanlı İmparatorluğu--III. Mustafa dönemi.
Ottoman history, 1166-1180-1752-1766.
The Ottoman Empire--I. Mahmud period.
Ottoman Empire--III. The period of Osman.
Ottoman Empire--III. The period of Mustafa.
18 Şerh-i ibarat =  Mevlevilik, musiki ve sema  :   (İnceleme - tenkitli metin) Müstakimzade Süleyman Sa’deddin 2019 İslam dini--Sufizm.
Mevlevilik--İslam dini.
Tasavvuf--İslam dini.
Mevlevilik--Musiki.
Mevlevilik--Sema--Dini motifler.
Islamic religion--Sufism.
Mevlevi--Islamic religion.
Sufism--Islamic religion.
Mawlawi--Music.
Mevlevi--Sema--Religious motifs.
19 Atebetü’l-hakayık  :   (inceleme - tenkitli metin - tıpkıbasım) Edib Ahmed Yükneki 2019 Edib Ahmet bin Mahmut Yükneki
Islam_Doctrines
Islam_Lehren
İslam_Akaid
20 Neticetü’l-fikriyye : çocuk sağlığı ve gelişimi (inceleme-metin)  Gevrekzade Hasan Efendi  2019 Doğum ve çocuk hastalıkları.
Birth and child diseases.
21 Siretü’n-Nebi : 1. cilt Muhammed Efendi  2019 Siyer
Edebiyat
İslam Tarihi
Türk islam edebiyatı
Mesnevi edebiyatı
15. yy
22 Siretü’n-Nebi : 2. cilt Muhammed Efendi  2019 Siyer
Edebiyat
İslam Tarihi
Türk islam edebiyatı
Mesnevi edebiyatı
15. yy
23 Ferec Ba’d eş-Şidde cilt I :  inceleme-metin   2017 Türk hikayesi  - İnceleme
Osmanlı edebiyatı - İnceleme
24 Ferec Ba’d eş-Şidde cilt II :  tıpkıbasım   2017 Türk hikayesi  - İnceleme
Osmanlı edebiyatı - İnceleme
25 Bülûgu aksa’l-merâm  :   ilim ve eğitim ahlakı (inceleme-çeviri-metin) Muhammed B. Mes’ûd et-tarnabati 2019 İslami eğitim.
Öğretim -- Dini yönler -- Islam.
İslam Hukuku -- Yorum ve yapı.
Islamic education.
Teaching -- Religious aspects -- Islam.
Islamic law -- Interpretation and construction.
26 Letâ’ifü’l-efkâr  :   Kadı Hüseyin bin Hasan’ın siyasetnamesi Kadı Hüseyin bin Hasan 2018 Siyaset -- Fıkıh -- Ahlak.
27 Rüstem Paşa tarihi olarak bilinen Tarih-i Al-i Osman  :   Osmanlı Tarihi 699-9681299-1561 Matrakçı Nasuh 2019 Türkiye_Tarih_Osmanlı İmparatorluğu, 1299-1561/699-968.
Turkey_History_Ottoman Empire, 1299-1561/699-968.
28 Feridüddin Attar’ın Tezkeretü’l-Evliya’sının Eski Anadolu Türkçesi tercümesi  :   Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi’ndeki yazma nüshanın neşri Hazai, György 2017 Müslüman evliyalar_Türkiye.
Muslim saints_Turkey.
Müslüman evliyalar_Biyografi.
Muslim saints_Biography.
Tasavvuf_Biyografi.
Sufism_Biography.
29 Tercüman Mahmud’un Tarih-i Ungurus adlı kroniği  :   İnceleme-metin-tıpkıbasım   2017 Osmanlı İmparatorluğu--Tarih.
Ottoman Empire--History.
30 Dürerü’s süluk Fi siyaseti’l mülük  :   Maverdi’nin siyasetnamesi Maverdi, |d 1ö.450-1058 |q (Ebü’l Hasen el-Maverdi) 2019 Ebü’l Hasen el-Maverdi, ö.450-1058
Siyaset ahlak
31 El- fevaidü’l - Hakaniyye : Şirvani’nin bilimler tasnifi Sadreddinzade Mehmed Emin Şirvani 2019 İslam Bilim Tarihi
İlimler Tasnifi
Şer’i İlimler
Edebi İlimler
32 Miftâhu’s-sa‘âde fî kavâ‘idi’s-siyâde  :   Neyrîzî’nin siyâsetnâmesi  :   (inceleme-metin-çeviri) Şihâb en-Neyrîzî 2018 Siyasetname
Islam and state
Islam und Staat
İslam ve devlet
33 Mu’ıdü’n-ni’am :  makam ve meslek ahlakı Taceddin es-Sübki  2019 Islamic Ethics.
Islamic Ethics--Early Works to 1800.
İslam Ahlakı.
İslam Ahlakı--1800’den Önceki Çalışmalar.
34 Esasü’l-Kıyas =  Fıkhi kıyasın esası  :   Tevkif  :   (İnceleme - çeviri - metin) Ebu Hamid El-Gazzali 2019 Fıkıh ilmi ve usulü.
Fiqh science and method.
35 İzzi tarihi (Osmanlı tarihi 1157-1165 1744-1752) İzzi Süleyman Efendi 2019 Tarih. 
Osmanlı Tarihi. 
İzzi Süleyman Tarihi.  
36 Hurufi şiirler 3  :   Refî’i, Penâhî, Misâlî  :   (inceleme - tenkitli metin)   2019 Hurufis
Hurufilik
İslam
Islam
37 Ayak izlerinde adımlar  :   Bütün öyküleri 2 Cortázar, Julio 2017 Arjantin kurgu.
Kısa öyküler--Arjantin--Türkçe’ye çeviri.
Argentina fiction.
Short stories--Argentine--Translations into Turkish.
38 Doktor Faustus Mann, Thomas,  |d 1875-1955 2018 Alman romanı -- Türkçeye çeviri.
German fiction -- Translations into Turkish.
39 Buddenbrooklar  :   Bir ailenin çöküşü Mann, Thomas 2018 Alman edebiyatı--Roman
German literature--Fiction
40 Cinayet Fakültesi Kür, Pınar 2017 Türk Edebiyatı -- Roman
Turkish literature _ Fiction
41 Kibar fahiselerin ihtişam ve sefaleti Balzac, Honere De, |d 11799 - 1850 2012 Fransız romanı
French fiction
42 Cinayet oyunu Allende, Isabel 2015 Seri cinayetler -- California -- San Francisco -- Kurgu
Serial murders -- California -- San Francisco -- Fiction
Cinayet -- Soruşturma -- Kurgu
Murder -- Investigation -- Fiction
Rol oynama -- Kurgu
Role playing -- Fiction
Gizem oyunları -- Kurgu
Mystery games -- Fiction
Internet oyunları -- Kurgu
Internet games -- Fiction
43 Sen vatan haini misin, baba? Kavukçuoğlu, Deniz,  |d 1943- 2013 Kavukçuoğlu, Deniz, 1943-
Komünistler -- Türkiye -- Biyografi
Communists -- Turkey -- Biography
Türkiye -- Politika ve yönetim
Turkey -- Politics and government
44 Liderin kitaplığı  :   yönetmeyi öğrenmenin temel taşları Kozlu, Cem 2017 Career development
Leadership
İş -- Yönetim
Mesleki gelişme
Liderlik
45 Lozan Karacan, Ali Naci,  |d  1896-1955, 2018 İnönü, İsmet,    1884-1973.
Conference on Near Eastern Affairs    (1922-1923 :  |c  Lausanne, Switzerland)
Lozan Barış Konferansı,    (1922-1923 :  |c  Lozan, İsviçre)
Turkey _ History _ Revolution, 1918-1923.
Türkiye _ Tarih _ Kurtuluş Savaşı, 1918-1923.
Turkey _ Politics and government _ 1918-1960.
Türkiye _ Siyaset ve yönetim _ 1918-1960.
46 Görünür karanlık Golding, William, |d 1911-1993 2018 İngiliz romanı_Türkçeye çeviri.
English fiction_Translations into Turkish.
47 Kostantiniye 1453 :  fetih/düşüş Angold, Michael 2018 Istanbul (Turkey) -- History  Siege, 1453.
Byzantine Empire -- History  Constantine XI Dragases, 1448- 1453.
İstanbul (Türkiye) -- Tarih Kuşatması, 1453.
Bizans İmparatorluğu -- Tarih Constantine XI Dragases, 1448-1453.
48 Onüç ve ondördüncü yüzyıllarda Anadolu mihrabları Bakırer, Ömür 2000 Mihraplar -- Anadolu -- 13. yüzyıl_14. yüzyıl
Camiler -- Anadolu -- 13. yüzyıl -- 14. yüzyıl.
Architecture, Islamic.
Architecture -- Details.
Mimari, İslam.
Mimari -- Detaylar.
49 Türk Taş Köprüleri  :   ortaçağdan Osmanlı Devri sonuna kadar Çulhan, Cevdet 2002 Köprüler _ Osmanlı.
Mimari _  Osmanlı.
50 Pazarlama yönetimi Kotler, Philip 2018 Pazarlama_Yönetim.
Değer yaratma.
Markalaşma.
Marketing_Management.
Value creation.
Branding.
51 Niğde’de Türk mimarisi Özkarcı, Mehmet 2001 Mimarlık–Türkiye–Niğde.
Niğde (Türkiye)–Yapılar , vb.
52 Anadolu Selçuklu veziri Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin mimari eserleri Yavaş, Alptekin 2015 Mimari, Selçuklu -- Türkiye -- Tarih
Sahip Ata Fahreddin Ali,?-1288
Selçuklular -- Biyografi
Architecture, Seljuk -- Turkey -- History
Seljuks -- Biography
53 Mimar Sinan camileri ve İslam sanatında geometrik desenler ; kare ve altıgen kurgulu desenler Sönmez, Serap Ekizler 2017 Mimar Sinan, 1490-1588
Mimari, Osmanlı -- Türkiye -- Tarih
İslam dekorasyon ve süslemesi -- Türkiye -- Tarih
Dekorasyon ve süsleme, Mimari -- Türkiye -- Tarih
Architecture, Ottoman -- Turkey -- History
Islamic decoration and ornament -- Turkey -- History
Decoration and ornament, Architectural -- Turkey -- History 
54 Mimar Kemaleddin  :   proje kataloğu   2009 Kemaleddin,|c Mimar,  1870-1927_Kataloglar.
Kemaleddin,|c Mimar,  1870-1927_Catalogs.
Mimari_Türkiye.
Architecture_Turkey.
Mimari_Türkiye_Kataloglar.
Architecture_Turkey_Catalogs.
55 Şehir planlamada analiz ve değerlendirme teknikleri   2014 Kent planlama -- Matematiksel modeller
City planning -- Mathematical models
56 Safiye  :   Safiye Aylâ ve Türk musikisi’nin Cumhuriyet dönemi serüveni Bardakçı, Murat 2017 Ayla, Safiye,  1907-1998.
Women singers_Turkey_Biography.
Music_Turkey_History and criticism.
Musical intervals and scales.
Singers_Turkey_Biography.
Singers_Biography.
Music_Turkey.
Kadın şarkıcılar_Türkiye_Biyografi.
Müzik_Türkiye_Tarih ve eleştiri.
Müzikal aralıklar ve gamlar.
Şarkıcılar_Türkiye_Biyografi.
Şarkıcılar_Biyografi.
Müzik_Türkiye.
57 Mimarlar ve apartmanları  :   Ankara’da konut ve barınma kültüründen örnekler Şumnu, Umut 2018 Architecture, Domestic - Turkey - Ankara
Architecture - Turkey - Ankara
Architects - Turkey - Bibliography
Housing policy - Turkey - Ankara
Mimarlık, İç - Türkiye - Ankara
Mimarlık - Türkiye - Ankara
Mimarlar - Türkiye - Bibliyografya
Konut politikası - Türkiye - Ankara
58 Kralların çarpışması  :   kısım I Martin, George R. R. 2017 American literature
Amerikan edebiyatı
Amerikan romanı
59 İdare hukukuna giriş Gözler, Kemal 2018 İdare hukuku_Türkiye
Administrative law_Turkey
Verwaltungsrecht_Türkei
60 Yalan söylediğimi nasıl anladın?!  :   sosyal hayatı ve duygusal yaşamı güçlendirmek için yüzleri ve hisleri okuma Ekman, Paul 2018 Heyecanlar.
Yüz ifadesi.
Kişilerarası iletişim.
61 Ejderhaların dansı  :   kısım I Martin, George R. R. 2017 American literature
Amerikan edebiyatı
Amerikan romanı
62 Taht oyunları Martin, George R. R. 2017 American literature
Amerikan edebiyatı
Amerikan romanı
63 Kargaların ziyafeti  :   kısım II Martin, George R. R. 2017 American literature
Amerikan edebiyatı
Amerikan romanı
64 Mimar Sinan camilerinde sembolizm Harmankaya, Nesrin Çiçek Akçıl 2018 Mimar Sinan, 1489 ya da 1490-1588
Camiler--Türkiye
Camiler--Türkiye--Tasarım ve planlar
Mimarlık, Osmanlı--Türkiye--Tarih
Mimarlık--Türkiye--İstanbul
İslam mimarisi--Türkiye
Dini mimari--Türkiye
Sembolizm, Mimaride
Mosques--Turkey
Mosque--Turkey--Designs and plans
Architecture, Ottoman--Turkey--History
Architecture--Turkey--Istanbul
Islamic architecture--Turkey
Religious architecture--Turkey
Symbolism in Architecture
65 Köklerimiz  :   Afro Amerikalılar’ın tarihi Malcolm X 2017 Afrikalı Amerikalılar_ Medeni haklar _ Tarih _ 20.yüzyıl.
African Americans_Civil rights_History_20th century.
66 Aşı ile önlebilen enfeksiyonlar  :   mikrobiyal aşılar Akın, Ahmet 2013 Bakteriyel Aşılar
Bacterial Vaccines.
Viral Aşılar.
Viral Vaccines.
Bakteriyel Enfeksiyonlar -- Korunma ve kontrol.
Bacterial Infections -- Prevention & control.
Virüs Hastalıkları -- Korunma ve kontrol.
Virus Diseases -- Prevention & control.
67 Romantizmin ışığı Clara Büke, Aydın 2017 Besteciler_Biyografi.
Composers_Biography.
Schumann, Clara,  1819-1896
Kadın müzisyenler--Almanya--Biyografi
Women musicians--Germany--Biography.
Kadın besteciler--Almanya--Biyografi.
Women composers--Germany--Biography.
Müzisyenler--Almanya--Biyografi.
Musicians--Germany--Biography.
Besteciler--Almanya--Biyografi.
Composers--Germany--Biography.
68 Mekan Feşmekan Perec, Georges 2017 Alan algısı
Space perception
Çevre psikolojisi
Environmental psychology
Mekansal davranış
Spatial behavior 
69 Üzgün insandan özgür insana Batı, Uğur 2019 Başarı
Success
Kendini gerçekleştirme
Self - actualization
70 Kuvayi milliye şiirler : 3 Nazım Hikmet 2019 Turkish poetry
Türk şiiri
71 Bozkırkurdu Hesse, Hermann 2019 German literature
Alman edebiyatı
72 Medya kültür siyaset   2014 Kitle iletişim araçları.
Mass media.
73 Kaputt Malaparte, Curzio 2018 İtalyan Edebiyatı--Romanlar
Italian Literature--Novels
Romanlar--İtalyan Edebiyatı
Novels--Italian Literature
İtalyan Romanları
Italian Roma
74 Özgür şehit Ağar, Abdullah 2018 Kürtler -- Türkiye -- Tarih -- 20. yüzyıl.
Kurds -- Turkey -- History -- 20th Century.
Türkiye -- Etnik İlişkiler -- Terörizm.
Turkey -- Ethnic Relations -- Terrorism.
Türkiye -- Dış İlişkiler.
Turkey -- Foreign Relations.
75 Damdaki Kemancı : Sütçü Tevye ve kızları Aleyhem, Şolem, [Şalom Rabintvtç] 2018 Ukrayna Edebiyatı
Ukrayna Romanı
76 The devil gets the better of love Altaylı, Hande, |d 1971- 2013 Turkish fiction
Turkish literature_Fiction
Türk edebiyatı_Roman
Türk romanı
77 Anneee! Anne oluyorum! Aydın, Ayşe 2012 Aile ilişkileri.
Annelik.
Anneler.
Çocuk yetiştirme.
78 Renkler cumhuriyeti  :   beş çocuk oyunu Aysever, Enver, |d 1971- 2009 Turkish literature_Drama.
Turkish drama.
79 Çanakkale Savaşı  :   Deniz, kara savaşları ve cephe gerisi (1915) Balcı, Nuri 2018 Birinci Dünya Savaşı
Çanakkale -- 1. Dünya Savaşı
Çanakkale savaşı -- Anzaklar
Çanakkale Savaşı, 1915-1916
World war I, 1914-1918
80 Ah bu öğrenme  :   yeni eğilimler, yetişkin öğrenmesi ve kurumsal çözümler Baltaş, Zuhal 2016 Öğrenme psikolojisi
Eğitimsel psikoloji
Psychology of learning
Educational psychology
81 Akılda ve yürekte iz bırakan sunuş  :   etki yaratan konuşmacının el kitabı Baltaş, Zuhal 2016 Kamuya yönelik konuşma.                                                                                                      
İletişim.                                                                                                       
82 Değişimde değer yaratmak  :   kriz ve yeniden yapılanma sürecinde çalışanın el kitabı Baltaş, Zuhal 2013 Yeniden süreçleme (Yönetim)
İşletme başarısı
Mesleki gelişme
Career development
Şirketlerde yeniden yapılanma
Corporate reorganizations
Stratejik planlama
Strategic planning
83 Ana-Babanın eğitimi el kitabı  :   çocuk yetiştirmede sorunlar ve çözümler Başaran, İbrahim Ethem 2011 Çocuk yetiştirme -- Ebeveyn ve çocuk
Çocuk bakımı -- Çocuk gelişimi 
84 İlişkiler Bener, Erhan, |d 1929- 2003 Türkish Fiction
Türk Romanı
85 İki Devir İki Kadın  :   Münevver ile Perizat’ın Romanı Bilgin, Ülker Banguoğlu 2017 Türk edebiyatı -- Roman -- 21. yüzyıl
Turkish literature -- Fiction -- 21st century
86 6 Değer Madalyası :  21. yüzyılda başarının anahtarı De Bono, Edward 2007 Karar verme
Decision making
Başarı--İşletmelerde
Yaratıcı düşünme
Düşünme teknikleri
87 Altı ayakkabılı uygulama tekniği De Bono, Edward 2014 Psychology
Psikoloji
Psychology -- Thinking --  Creative Thinking
Psikoloji  --  Düşünme  -- Yaratıcı Düşünme
Psychology -- Personality Development
Psikoloji  --  Kişisel Gelişim
88 Geçmişin izleri Bradford, Barbara Taylor 1997 Amerikan Edebiyatı - Roman.
American Literature - Fiction.
89 Hayata dön Budayıcıoğlu, Gülseren 2018 Türk edebiyatı -- Roman.
Turk literature -- Fiction.
Türk romanı.
Turkish fiction.
90 Geliştiren anne-baba Cüceloğlu, Doğan,  |d 1938 2018 Ebeveynlik
Parenting
Ebeveynlik -- Psikolojik yönler
Parenting -- Psychological aspects
Ebeveyn ve çocuk
Parent and child
91 Öğrenen organizasyon yolculuğu  :   bir başarı öyküsü Çalkavur, Evrim 2018 Örgütsel öğrenme.
Organizational learning.
Girişimciler -- Biyografi.
Entrepreneurs -- Biography.
92 Hayatla mücadeleden yaşamaya geçiş Demirkan, Elvan 2012 Self-actualization (Psychology) 
Özyapabilirlik (Psikoloji)
Self-realization
Özgerçekleştirim  
Quality of life
Yaşam kalitesi
Yoga
93 Fasulyenin günlüğü  :   hamileliği hiç böyle dinlemediniz!  :   komik bir annenin deneyimleri ve uzman bir doktorun tavsiyeleri Dilber, Özlem 2018 Doğum
Gebelik
Çocuk yetiştirme
Annelik
94 Theodora Dikici, Radi, |d 1937- 2016 Türk romanı
Turkish fiction
95 Sokrates’in Savunması Platon  |q (Eflatun), 2018 Klasik Yunan Söylevleri
Felsefe
Platon
Sokrates
96 Değişim sürecinde Türkiye  :   Osmanlı’dan Cumhuriyet’e sosyo-ekonomik bir değerlendirme Eğilmez, A. Mahfi,  |d 1950- 2018 Turkey -- Economic policy
Türkiye -- Ekonomi politikası
Turkey -- Economic conditions
Türkiye -- Ekonomik durum
Turkey -- Social conditions
Türkiye -- Sosyal durum
Turkey -- Social conditions -- 20th century
Türkiye -- Sosyal durum -- 20. yy.
Turkey -- Economic conditions -- 20th century
Türkiye -- Ekonomik durum -- 20. yy.
97 Ekonomide analiz  :   örnek olaylar ve çözümler Eğilmez, A. Mahfi 2018 İktisat -- Metodoloji.
Türkiye -- Ekonomik Koşullar.
Türkiye -- Ekonomi Politikası.
Economics -- Methodology.
Turkey -- Economic Conditions.
Turkey -- Economic Policy
98 Kırk diken Ayyıldız, Judy Light 2011 İngiliz romanı
99 Baba olmak Özkardeş, Oya Güngörmüş 2018 Parent and child
Ebeveyn ve çocuk
Mothers
Anneler
Fathers
Babalar
Intergenerational  relations
Kuşaklararası ilişkiler
100 Savaş pilotu Saint-Exupéry, Antoine de,, |d 11900-1944 2016 Dünya Savaşı, 1939-1945_Hava operasyonları.
Dünya Savaşı, 1939-1945_Kişisel hatıralar, Fransız.
Fransız romanı ve hikayesi.
Yazarlar, Fransa_20.yüzyıl_Biyografi.
Saint-Exupéry, Antoine de, 1900-1944.
Authors, French_20th century_Biography.
Air pilots_France_Biography.
World War, 1939-1945_Aerial operations.
World War, 1939-1945_Personal narratives, French.
101 Gazi ve Fikriye  :   (tarihsel roman) Topuz, Hıfzı,  |d 1923- 2017 Turkish fiction
Türk romanı
102 Meyyâle Topuz, Hıfzı, |d 11923- 2016 Historical fiction, Turkish.
Tarihi roman, Türk.
Turkey_History_19th century_Fiction.
Türkiye_Tarih_19. yüzyıl_Roman
103 Şanlı kanlı yıllar : Osmanlı’da III. Murat ve III. Mehmet Dönemi Topuz, Hıfzı 2017 Tarihsel roman
Türkiye - Tarih - Mehmet III, 1566-1603
Türkiye - Tarih - Murat III, 1574-1595
104 Tavcan  :   savaş yıllarında kültür devrimi Topuz, Hıfzı,  |d 1923- 2005 Turkish fiction
Türk romanı
105 Resimleriyle çocuk  :   resimleriyle çocuğu tanıma Yavuzer, Haluk,  |d 1944- 2018 Child psychology
Çocuk psikolojisi
Child development
Çocuk gelişimi
106 Anıtsal İstanbul (Gezgin rehberi) Deleon, Jak 2004 İstanbul (Türkiye)_Anlatım ve gezi.
Istanbul (Turkey)_Description and travel.
İstanbul (Türkiye)_Tarih.
Istanbul (Turkey)_History.
107 Meyyâle Topuz, Hıfzı, |d 11923- 2018 Historical fiction, Turkish.
Tarihi roman, Türk.
Turkey_History_19th century_Fiction.
Türkiye_Tarih_19. yüzyıl_Roman
108 Hatice Sultan Topuz, Hıfzı 2017 Türk romanı
Turkish fiction
109 Isabel için bir Mandala Tabucchi, Antonio 2015 İtalyan romanı
Italian fiction
110 Akvaryum Vann, David 2017 Aile sırları -- Roman
Family secrets -- Fiction
Akvaryumlar -- Roman
Aquariums -- Fiction
111 Düşler düşü Tabucchi, Antonio 2006 İtalyan edebiyatı -- Roman
Italian literature -- Fiction
112 Moll flanders  Defoe, Daniel, |d 1661?-1731 2018 İngiliz romanı_Türkçeye çeviri.
English fiction_Translations into Turkish.
İngiltere_Sosyal yaşam ve adetler_17. yy._Roman.
England_Social life and customs_17th century_Fiction.
113 Kaldığımız yer Çelik, Behçet 2015 Türk edebiyatı -- Öykü
Turkish literature -- Stories
Türk öyküsü
114 Sazende Şunkin Tanizaki, Cuniçiro, |d 1886-1965 2011 Japon romanı_Türkçeye çeviri.
Japanese fiction_Translations into Turkish.
Japonya_Roman.
Japan_Fiction.
115 Çocuklar için gerçek yaşam becerileri   :     çocukların sosyal yönlerini geliştirmek için anne-baba  el kitabı Ataş, Aygün Tuçe 2018 Parent and child.
Ebeveyn ve çocuk.
Child rearing.
Çocuk yetiştirme.
116 Krizler, para ve iktisatçılar  :   G7’de ekonomi tartışmaları ’08  :   Emin Öztürk anısına   2009 Financial Crises
Finansal Krizler
International Finance
Uluslararası Finans
Internatinal Economic Relations
Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Money
Para
117 Her sabah bir lütuftur   Leonida, Rusya Grandüşesi 2003 Léonida,|c Grand Duchess of Russia,  1914-
Georgians (Transcaucasians)_France
Russians_France
Exiles_France_Biography
Nobility_Russia_Biography
Gürcüler(Transcaucasians)_Fransa
Ruslar_Fransa
118 Kariyer ve varoluş  :   bir benlik eylemi  :  kavramlar, olgular, deneyimler Navaro, Daniş 2018 Kariyer yönetimi
Varoluşçuluk
Çalışma yaşamını iyileştirme
İş_Felsefe
İşletme başarısı
119 Sahra 1911  :   Kafkasya’dan Trablusgarp’a Övür, Ayşe 2017 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature -- Fiction
120 Gelişmek için değişim : bir kıvılcım yeter Özer, A. Kadir 2017 Kendini gerçekleştirme (Psikoloji)
Self-actualisation (Psychology )
121 Var olmak cesaret ister Özer, A. Kadir 2018 Psikoterapi
Psychotherapy
Psikoterapi -- Vaka çalışmaları
Psychotherapy -- Case studies 
122 Semiramis Paris, Alain 2003 French Fiction
Fransız Romanı
123 Bir zamanlar Nişantaşı’nda   Topuz, Hıfzı,  |d 1923- 2017 Topuz, Hıfzı, 1923- 
Authors, Turkish -- Turkey -- Biography
Journalists -- Turkey -- Biography
Nişantaşı (Istanbul, Turkey) -- Tarih
Nişantaşı (Istanbul, Turkey) -- History
124 Milli Mücadele’de Çamlıca’nın üç gülü Topuz, Hıfzı,  |d 1923- 2017 Turkish fiction
Türk romanı
125 Akrep yuvası Toros, Demir 2013 Türk romanı
Turkish fiction
126 Hep sevgili kalalım  :   Uzun soluklu ilişkiler Reid, Fatma Torun 2011 Man-woman relationships
Sevgi
Erkek-kadın ilişkileri
İletişim, Evlilikte
Interpersonal relations
Communication in marriage
Marriage
Love
Evlilik
Kişilerarası ilişkiler
127 Unutkan erkekler ‘hadi’leyen anneler   :     yaşamın içinden psikoloji Torun Reid, Fatma 2017 Çocuk psikolojisi
Maturation (Psychology)
Child psychology.
Çocuk psikolojisi
Olgunlaşma (Psikoloji)
128 Canlı yem Tracy, P. J. 2006 Polis--Minnesota--Minneapolis--Roman
Police--Minnesota--Minneapolis--Fiction
Yaşlı insanlar--Karşı suçlar--Roman
Older people--Crimes against--Fiction
Minneapolis--Roman
Minneapolis--Fiction
129 Oynamak ister misin? Tracy, P. J. 2006 American literature.
Amerikan edebiyatı.
American fiction -- 20th century.
Amerikan romanı -- 20.yy.
130 Kara güneş Twining, James 2006 English literature
İngiliz edebiyatı
131 Kendin ol, hayatı keşfet : güçlü yaşam için 10 öneri Tuay, Ebru 2017 Başarı_Psikolojik yönler
Kendini gerçekleştirme_Psikoloji
Özgerçekleştirim
Success_ Psychological aspects
Self realization_Psychology
Self-actualization
Doğru, Polat
132 Theo’ya mektuplar Gogh, Vincent van 2018 Gogh, Vincent van,    1853-1890.
Painters _ Netherlands _ Correspondence.
Ressamlar _ Hollanda _ Yazışmalar.
133 Kolay ve pratik yüz okuma sanatı Webster, Richard,  |d 1946- 2018 Physiognomy
Fizyonomi
134 Okul çağı çocuğu Yavuzer, Haluk 2018 Çocuk psikolojisi
Child psychology
Çocuk gelişimi
Child development
135 Medea (Latince-Türkçe) Seneca, Lucius Annaeus 2017 Medea (Greek Mythology) -- Drama.
Medea (Yunan Mitolojisi) -- Tiyatro.
136 Bilinmeyen bir kadının mektubu Zweig, Stefan,  |d 1881-1942 2018 German fiction
Alman romanı
137 Zacharius usta Verne, Jules 2018 French literature_Story
Fransız edebiyatı_Hikaye
Französische literatur_Erzählung
138 Kule canbazı Akın, Sunay,  |d 1962- 2018 Short stories, Turkish
Türk öyküsü
139 İstanbul’un Nâzım planı Akın, Sunay,  |d 1962-  2018 Nâzım Hikmet, 1902-1963
Turkish Essays
Istanbul (Turkey) -- In Literature
Türkçe Denemeler
İstanbul  (Türkiye) -- Edebiyatta
140 Eski sevgili Erbil, Leyla,  |d 1931-2012 2017 Short stories, Turkish
Türk öyküsü
141 Kalan Erbil, Leyla,  |d 1931-2012 2016 Turkish fiction
Türk romanı
142 Yeniden okumak Hızlan, Doğan 2017 Türk Edebiyatı -- Tarih ve Eleştiri
143 İntibah  :   sergüzeşt-i Ali Bey Namık Kemal,  |d 1840-1888 2018 Turkish fiction
Türk romanı
144 I. Arapça çalıştayı  :  Türklere arapça öğretim yöntem ve teknikleri : sorunlar ve çözüm önerileri 22 Aralık 2018   2019 Arabic language -- Study and teaching -- Congresses
Arap dili  -- Eğitim ve öğretim -- Kongreler
145 Zeno’nun bilinci  Svevo, Italo, |d 1861-1928 2017 Psychology in literature.
Italian literature.
Italian fiction.
146 Erkek doğmak adam olmak Acıman, Esin,  |d 1959- 2012 Türk edebiyatı--Denemeler
Turkish literature --Essays
Türk denemeleri
Turkish essays 
147 Suikast  :  Osmanlı’da son dönem suikastlar Akıncı, Turan 2017 Türkiye--Tarihçe--1918-1923--Devrim.
Türkiye--Siyaset ve hükümet--1918-1960.
Turkey--History--Revolution--1918-1923.
Turkey--Politics and government--1918-1960.
148 Maraz Altaylı, Hande 2016 Turkish fiction
Türk romanı
149 Siber alemin avatar çocukları  :   İnternet ve gençlik ilişkisinin bugünü ve geleceği Arıcak, Tolga  2015 İnternet -- Aile.
Internet -- Family.
150 Dehanın Sesi  :   Tanburi Cemil Bey’in romanı Aydın, Lütfiye, |d 1949- 2016 Tanburi Cemil Bey,  1871-1916,_roman.
Tanburi Cemil Bey,  1871-1916,_fiction.
151 Bir ceset bir söz Başer, Gülce 2015 Türk romanı
Polisiye roman
152 Işığın gölgesi Bener, Erhan,  |d 1928-2007 2001 Painters -- Turkey
Ressamlar_Türkiye
153 Oyuncu Bener, Erhan  2000 Türk romanı
Turkish fiction
154 Satışta gelirinizi ve mutluluğunuzu katlamanın yolları Bettger, Frank 2004 Sales personnel -- Personal narratives
Satış personeli -- Kişisel anlatımlar
155 Köpekbalıklarının dengesi Bonvicini, Caterina, 1974- 2010 Fransız edebiyatı -- Roman
Fransız  romanı
156 Köşe Ofis   :     zirvedeki CEO’ların başarı öyküleri Bryant, Adam 2012 Liderlik
Yönetici yeteneği
Yönetim
Şef yöneticiler
leadership
The ability to manage
management
Chief executives
157 Madalyonun içi  :   bir psikiyatristin not defterinden Budayıcıoğlu, Gülseren 2018 Psikiyatri
Psychiatry
Psikiyatri--Türkiye
Psychiatry--Turkey
Ruh sağlığı
Mental health
158 Aşk döngüleri   :     kalıcı aşkın beş temel evresi Carroll, Linda 2015 Aşk.
Gizlilik (Psikoloji).
Kendini gerçekleştirme (Psikoloji).
159 Sırlarım Collins, Joan, |d 1933- 1995 Kendini gerçekleştirme (Psikoloji).
Self-actualization (Psychology).
Güzellik, Kişisel.
Beauty, Personal.
Kadınlar_Yaşama becerileri rehberi.
Women_Life skills guides.
160 Zen ebeveynliği  :   Bildiğini öğrenme sanatı Costello, Judith 2018 Öğrenme sanatı - Ebeveynlik
161 Üçüncü kadın Croutier, Alev Lytle,  |d 1944-  2006 Kadınlar--Türkiye--Roman
Women--Turkey--Fiction
Türkiye--Roman
Turkey--Fiction
162 Yedi evin sırları Croutier, Alev Lytle,  |d 1944-  2006 Dünya Savaşı, 1914-1918--Türkiye--Roman
World War, 1914-1918--Turkey--Fiction 
Anneler ve kızlar--Roman
Mothers and daughters--Fiction 
Çiftlik yaşamı--Roman
Plontation life--Fiction 
Kadınlar--Türkiye--Roman
Women--Turkey--Fiction 
İpekçilik sanayi--Roman
Silk industry--Fiction 
Konutlar--Roman
Dwellings--Fiction 
Türkiye--Roman
Turkey--Fiction
163 Hayatı yorgun yaşamayanlar  :   yaşam bahçesinin yedi çiçeği Çalkavur, Evrim 2017 Life skills.
Self-actualization (Psychology).
Yaşam tarzı.
Özgerçekleştirim (Psikoloji).
164 Akıllı arzular Demirkan, Elvan 2012 Kişisel gelişim -- Mutluluk ve başarı
165 Bizans İmparatoru Büyük Theodosius Dikici, Radi, |d 1937- 2013 Theodosius |b I,|c Roma İmparatoru,   347-395_Roman.
Theodosius |b I,|c Emperor of Rome,   347-395_Fiction.
İmparatorlar_Roma_Biyografi.
Emperors_Rome_Biography.
Roma_Tarih_Theodosius I, the Great, 379-395_Roman.
Rome_History_Theodosius I, the Great, 379-395_Fiction.
Türk romanı.
Turkish fiction.
166 Forty thorns Ayyildiz, Judy Light 2011 Turkey_Fiction
İngiliz romanı
167 Janson talimatı Ludlum, Robert  2008 Amerikan romanı
American fiction
168 Güneşi kuşatmak McLain, Paula 2016 Amerikan edebiyatı -- Roman.
American literature -- Fiction.
Amerikan romanı
169 Öğrenmenin gücü  :   personel gelişimini destekleme Mellander, Klas 2008 Çalısanlar -- Yetiştirilmesi
Employees -- Training of
Personel güdüsü
Employee motivation
İş ve eğitim
Business and education
170 Nasıl mısın iyi misin? Morris, Edita 1997 Amerikan romanı
American fiction
171 Üç Jöntürk’ün ölümü  :   Enver, Cemal, Talat Özdemir, Hikmet, 1951- 2008 İttihat ve Terakki Cemiyeti
Enver Paşa, 1881-1922
Cemal Paşa, 1872-1922 
Talât Paşa, 1874-1921
Turkey _ Politics and government, 1878-1909
Türkiye _ Politika ve idare, 1878-1908
172 Öpücükler Pizzey, Erin 1998 İngiliz edebiyatı-Roman
İngiliz romanı
173 Yaşanan mimari Rasmussen, Steen Eiler 2017 Mimarlık.
Architecture.
174 Cyrano de Bergerac Rostand, Edmond 2014 Cyrano de Bergerac,  1619-1655 -- Drama
Cyrano de Bergerac,  1619-1655 -- Tiyatro
Authors, French -- 17th century -- Drama
Yazarlar, Fransz -- 17. yüzyıl -- Tiyatro
France -- History -- 17th century -- Drama
Fransa -- Tarih -- 17. yüzyıl -- Tiyatro
175 Gece Kuşu Exupery, Antoine de Saint 2016 French Literature -- Novel
Fransız Edebiyatı -- Roman
Fransız  romanı
176 Güney postası Saint-Exupery, Antoine de,  |d 1900-1944 2017 Fransız edebiyatı--Öykü
French literature--Stories
177 Özgürlüğe kurşun  :   belgesel roman Topuz, Hıfzı,  |d 1923- 2007 Turkish fiction
Türk romanı
178 Taif’te ölüm Topuz, Hıfzı,  |d 1923- 2018 Turkish fiction
Türk romanı
179 Raya’nın itirafı Trevez, Stella M 2012 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature -- Fiction
180 5 adımda en iyi fikri bulmak Young, James Webb 2019 Kişisel gelişim
181 İktidar ve direniş Trojanow, Ilija 2016 Dünya Savaşı, 1939-1945_Yeraltı hareketler_Bulgaristan_Roman
World War, 1939-1945_Underground movements_Bulgaria_Fiction
Siyasi zulüm_Bulgaristan_Roman
Political persecution_Bulgaria_Fiction
Bulgaristan_Tarih_1944-1990_Roman
Bulgaria_History_1944-1990_Fiction
182 Castle rock manzarası Munro, Alice 2016 İngiliz edebiyatı -- Roman
Englısh literature -- Fiction
183 Trajik nüans Tulgar, Ahmet 2016 Türk edebiyatı -- ÖykülerTurkish literature -- Stories
Türk öyküsü
184 Senin kitabın Kendal, Claire 2015 İngiliz edebiyat
English literature
İngiliz romanı ve hikayesi
British novels and story
185 Son patron Fitzgerald, F. Scott. 2016 American fiction.
Amerikan romanı.
186 Colombre Buzzati, Dino 2016 İtalyan öyküsü
Italian stories
187 Duygusal anatomi  Tulgar, Ahmet 2015 Turkish fiction
Öyküler, Türk Edebiyatı
Türk öyküsü
188 Salyangozlar, sandalyeler, bulutlar Karanfil, Deniz 2018 Short stories, Turkish.
Öyküler, Türk.
189 Şu bizim Çerkesler Öner, Çetin 2014 Çerkezler
Tarih-İnceleme
190 Geçmişten günümüze Moda’da gezinti Kavukçuoğlu, Deniz, |d 1943- 2015 Kadıköy (Istanbul, Turkey)_History.
Kadıköy (Istanbul, Turkey)_Buildings, structures, etc.
Moda (Istanbul, Turkey).
191 Kudüs  : Başıboş kentler I  Tsirkas, Stratis 2017 Greek fiction
Yunan romanı
Greek literature
Yunan edebiyat
192 Bahçede felsefe   :   on bir büyük yazar ve onların parklarda, bahçelerde ve saksılarda keşfettiği fikirler Young, Damon 2017 Bahçeler, Edebiyatta.
Gardens in literature.
Bahçele -- Sembolik açıdan.
Gardens -- Symbolic aspects.
Bahçeler -- Felsefe.
Gardens -- Philosophy.
Yazarlık.
Authorship.
Yaratma (Edebi, sanatsal, vb.)
Creation (Literary, artistic, etc.)
193 Gençlik güzel şey Hesse, Hermann, ,1877-1962 2018 German Literature_Stories.
Alman Edebiyatı_Öykü.
194 Güzel yaz Pavese, Cesare 2017 Italy -- Social life and customs -- Fiction
Türk edebiyatı -- Roman
Italian literature -- Fiction
İtalyan edebiyatı -- Roman
Short stories, Italian -- Translations in to English
195 Piri  :   kayıp denizler üzerine bir anımsama Duman, Faruk, |d 1974- 2005 Türk romanı.
Turkish fiction.
196 Yolcu, Sparta’ya varırsan eğer Böll, Heinrich 2011 Alman edebiyatı -- Öykü.
German literature -- Story.
Alman öyküsü
197 Ernest, Cervo ve biz   :   bir sitkom roman Dikenelli, Çağan 2010 Türk Edebiyatı_Roman
Türk Edebiyatı_Mizah
198 ’Ağrı’nın derinliği  :   belgesel anlatı Temelkuran, Ece,  |d 1973- 2016 Ermeniler -- Türkiye
Armenians -- Turkey
Ermeni sorunu
Armenian questions
Türkiye -- Etnik ilişkiler -- Ermeniler
Turkey -- Ethnic relations -- Armenians
199 Kahrolsun Dostoyevski Rahimi, Atiq 2012 Afganistan--Roman
Afghanistan--Fiction
200 Aşka övgü Badiou, Alain 2017 Fransız edebiyatı  -- Aşk -- Felsefe.
French literature -- Love -- Philosophy.
201 Zarife Kavukçuoğlu, Deniz, |d 11943- 2014 Türkiye_Roman
Roman_Türkiye
Türk romanı
202 Bir İstanbul var idi Arpad, Burhan,  |d 1910-  2007 Arpad, Burhan--Anılar
İstanbul (Türkiye)--Sosyal yaşam ve gelenekler
İstanbul (Turkey)--Social life and customs
Tiyatro--Türkiye--İstanbul
Theater--Turkey--İstanbul
İstanbul(Türkiye)--Tarih
İstanbul (Turkey)--History 
203 Rumeli benimdi Aygen, Ayten 2011 Turkish fiction
Türk romanı
204 Ayrıntıdaki şeytan  :   Kültür, yaşam ve siyasetin arka sokaklarına yolculuk Aysever, Enver  2013 Siyaset--Türk
Türkiye--Siyaset ve yönetim, 19.yüzyıl
Turkey--Politics and government, 19th century
Türk denemeleri
Siyasal katılım
Political participation
205 Bir kimlik arayışının hikayesi Behmoaras, Liz 2005 Tekinalp, Munis,    1883-1961.
Jews _ Turkey _ History.
Yahudiler _ Türkiye _ Tarih.
Nationalism _ Turkey.
Milliyetçilik _ Türkiye.
Turkey _ Politics and government _ 1878-1909.
Türkiye _ Siyaset ve yönetim _ 1878-1909.
Turkey _ Politics and government _ 1909-
Türkiye _ Siyaset ve yönetim _ 1909-
206 İfiyenya sevda  :   Ege’nin iki yakasında aşkın ateşten günleri Bertan, İsmet 2011 Turkish Fiction
Türk Romanı
207 Satışta başarı :  satışta zirveye ulaşmanın yolları Bettger, Frank 2016 Psikoloji
Uygulamalı Psikoloji
Sanayi Psikolojisi
İş Hayatı
Başarı
Kişisel Gelişim
Satış
208 Olumlu devrimin el kitabı De Bono , Edward 1998 Sosyal Değişim_Psikolojik Durum
Kişilerarası Çatışma
Öz Gerçekleştirim
209 Günahın üç rengi  :   madalyonun öteki yüzü Budayıcıoğlu, Gülseren 2018 Psikiyatrik hastalar -- Örnek olaylar
Psychotherapy -- Case studies
Psikoloji
Psychology
210 Kral kaybederse Budayıcıoğlu, Gülseren 2018 Türk edebiyatı -- Roman -- Turk literature.
Fiction -- Türk romanı -- Turkish fiction.
211 Darboğaz Connelly, Michael,  |d 1956- 2006 Amerikan Edebiyatı -- Romanlar
Romanlar -- Amerikan Edebiyatı
Amerikan romanı
212 Evlenmeden önce Cüceloğlu, Doğan 2018 Evlilik.
Marriage.
İletişim, evlilikte.
Communication in marriage.
Erkek-kadın ilişkileri.
Man-woman relationships.
213 Şans, zafer ve...İmparator Heraklius Dikici, Radi 2015 Bizans İmparatorluğu -- Tarih.
Byzantine Empire -- History.
214 Toplumsal cinsiyet  :   sosyal psikolojik açıklamalar Dökmen, Zehra Y. 2018 Sex role
Cinsiyet rolü
Social psychology
Sosyal psikoloji
Sex differences (Psychology)
Cinsel farklılıklar (Psikoloji) 
215 Hattuşa’dan kaçış Eğilmez, A. Mahfi,  |d 1950- 2008 Türk edebiyatı--Öykü
Turkish literature--Story
Turkish literature--Fable
Türk öyküsü
216 Duyumsamalar Çeçener, Besim 2016 Deneme
Türk edebiyatı _ Denemeler
217 Öğle yemekleri Rosero, Evelio 2016 Spanish fiction
İspanyol romanı
218 Açık sırlar Munro, Alice 2017 Canadian fiction.
Kanada romanı.
219 Perdeler Melik, Ayşen Bayazıt 2018 Türk edebiyatı - Roman
Türk romanı
220 Ordular Rosero, Evelio 2016 Spanish fiction
İspanyol romanı
221 Jack Orkney’nin günaha çağrılışı Lessing, Doris,  |d  1919 2018 İngiliz romanı ve hikayesi
English fiction
222 Okul sıkıntısı Pennac, Daniel 2018 Fransız romanı
French fiction
Fransız edebiyatı
French literature
223 Yaz Camus, Albert,  |d 19131960 2018 Fransız edebiyatı  -- Deneme
French essays
French literature
224 Sevgili hayat Munro, Alice 2014 English literature
İngiliz edebiyatı
İngiliz öyküsü
225 Tepedeki ev Pavese, Cesare 2018 Italian fiction
İtalyan romanı
226 Oğullar ve sevgililer Lawrence, D. H.,  |d 1885-1930 2008 İşçi aileleri -- İngiltere -- Roman
Working class families -- England -- Fiction
Genç adamlar -- İngiltere -- Roman
Young men -- England -- Fiction
Aileler -- İngiltere -- Roman
Families -- England -- Fiction
227 Daktilo yazıları Kurtuluş, Akif 2017 Turkish essays
Türk denemeleri
228 Tam o anda   Buzzati, Dino 2018 Authors, Italian  20th century_Diaries.
İtalyan anlatı
İtalyan edebiyatı
229 Yolun gölgesi   Çelik, Behçet 2017 Turkish literature.
Türk edebiyatı.
Short stories, Turkish.
Öyküler, Türk.
Türk öyküsü
230 Kent (city) Baricco, Alessandro  2001 İtalyan romanı -- Türkçeye çeviri.
Italian fiction -- Translations into Turkish.
231 Ölen adam Lawrence, David Herbert,  1885-1930 2017 English literature
İngiliz edebiyatı
İngiliz öyküsü
232 Vertigo Sebald, W. G. |q (Winfried Georg), |d 1944-2001, 2015 Alman edebiyatı
German literature.
Alman öyküsü
233 Ayrıkotu Tarsus,  Deniz 2013 Türk edebiyatı -- Roman.
Turkish literature  -- Fiction.
Türk öyküsü
234 Beyoğlu’nda fısıltılar Boratav, David,  |d 1971- 2010 Fransız  romanı
France fiction
235 İt gözü   Tarsus, Deniz 2015 Türk edebiyatı_Öykü.
Türk öyküsü
236 Bazı kadınlar  :   öykü Munro, Alice 2017 English literature
İngiliz Edebiyatı
İngiliz öyküsü
237 Çocuklar kalıyor   Munro, Alice, |d 1931- 2017 Kanada edebiyatı - Roman
238 Gökkuşağı Lawrence, D. H.,  |d 1885-1930,  |q (David Herbert) 2009 English fiction
İngiliz romanı
239 İçimizdeki Ermeni  :   (1915-2015)   2015 Armenian question_Sources.
Armenians_Turkey.
Ermeni sorunu_Kaynaklar.
Ermeniler_Türkiye.
Turkey_Ethnic relations.
Türkiye_Etnik ilişkiler.
240 Teklifinizle ilgilenmiyorum  Başarır, Başar,  |d 1970- 2013 Short stories, Turkish
Türk  Edebiyatı-- Hikaye
Türk öyküsü
241 Kolera günlerinde aşk Marquez, Gabriel Garcia,  |d 11928- 2017 İspanyol Edebiyatı - Roman
Spanish Literature -Novel
242 Emmaus  Baricco, Alessandro 2011 İtalyan romanı
Italian fiction
Genç adamlar_Roman
Young men_Fiction
243 Atını sürüp giden kadın Lawrence, D. H. 2016 English Literature_Story.
İngiliz Edebiyatı_Öykü
İngiliz öyküsü
244 Gün ortasında arzu Çelik, Behçet 2017 Türk edebiyatı -- Öykü.
Turkısh literature -- Story.
Türk öyküsü
245 Kayda geçsin Temelkuran, Ece 2016 Türk edebiyatı -- Deneme
Türk denemesi
246 Mara İle Dann Lessing, Doris 2001 İngiliz Edebiyatı--Romanlar
English Literature--Fictions
Romanlar--İngiliz Edebiyatı
İngiliz Romanları
247 Asturya’da isyan  :   dört perdelik oyun Camus, Albert 2015 Fransız edebiyatı -- Oyun
French literature -- Games
248 Yarım kalmış bir hayal Baricco, Alessandro,  1958- 2007 Italian literature
İtalyan edebiyatı
İtalyan romanı
249 Caligula  :   dört perdelik oyun Camus, Albert 2017 Fransız edebiyatı -- Oyun
French literature -- Drama
250 Limonlu pastanın sıradışı  hüznü Bender, Aimee,  |d  1969-  2017 American literature.
Amerikan edebiyatı.
American fiction _ Translations into Turkish.
Amerikan romanı _ Türkçe’ye çeviriler.
Taste _ Fiction.
Tat _ Roman.
Family secrets _ Fiction.
Aile sırları _ Roman.
Psychological fiction, American.
Psikolojik roman, Amerikan.
251 Düşler, kabuslar ve gelecek masalları Yücel, Doğu, |d 1977- 2018 Kısa öyküler, Türkçe
Short stories, Turkish
Fantastik hikâyeler, Türk
Fantastic stories, Turkish
Türk öyküsü
252 Baykuş virane sever Duman, Faruk 2013 Türk edebiyatı -- Öykü.
Turkısh literature --  Story.
253 İki şiirin arasında Kopan, Yekta 2014 Türk edebiyatı.
Turkish literature.
Hikayeler, Türk.
Short stories, Turkish.
Türk öyküsü
254 Gençlik arkadaşım Munro, Alice 2016 İngiliz edebiyatı
English literature
Ontario_Social life and customs_Fiction
255 Göz ve söz   :     Resimde öykü , öyküde resim Göknil, Can 2016 Kısa hikayeler, Türk.
Short storeis, Turkish.
Türk öyküsü
256 Smith & Wesson  Baricco, Alessandro 2017 Oyun
oyun
İtalyan edebiyatı -- Roman
Italian fiction
İtalyan romanı
Italian literature -- Fiction
İtalyan edebiyatı -- Roman
257 Kara melek  Tabucchi, Antonio 2018 İtalyan romanı ve hikayesi
İtalyan öyküsü
258 Yaşamayı nasıl özledim bilsen!  :   Türkan İldeniz’e mektuplar Öz, Erdal 2017 Öz, Erdal_Letters.
Öz, Erdal_Mektuplar.
İldeniz, Türkan.
259 Nefret, arkadaşlık, flört, aşk, evlilik Munro, Alice 2015 Canadian fiction
Kanada romanı
Kanada öyküsü
260 Mr. Gwyn Baricco, Alessandro,  |d 11958- 2013 Turkish Literature
Türk Edebiyatı
İtalyan romanı
261 Düğün  :   bir Alman dosta mektuplar Camus, Albert,  |d 1913-1960 2018 Fransız edebiyatı -- Deneme
French literature -- Essays
İkinci Dünya Savaşı dönemi -- Deneme
World War II period -- Essays
Bağımsızlık ve mücadele -- Deneme
İndependence and struggle -- Essay
Toplumsal ahlâk -- Deneme
Social morality -- Essays
262 Yolculuk günlükleri Camus, Albert ,  |d 1913-1960 2018 Fransız romanı
French fiction
Fransız edebiyatı--Anılar
Fransız yazarlar--20.yy.--Günlükler
Authors, French--20th century--Diaries
263 Uyuyan adam Berg, Sibylle 2018 German fiction
German literature
alman edebiyatı
Alman romanı
264 Periler ölürken özür diler Küçük İskender 2017 Türk edebiyatı_Şiir
Turkish literature_Poetry
Türk şiiri
265 Yanlışlık  :   üç perdelik oyun Camus, Albert 2018 Fransız edebiyatı -- Oyun
French literature -- Drama
266 Thomas düşerken  :   Thomas Dumas’ın çalkantılı hayatı ve tuhaf ölümü Öktem, Altay 2017 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature -- Fiction
Türk romanı
Turkish fiction
267 Romantik korno Kurtuluş, Akif 2017 Türk denemeleri.
Turkish essays.
268 Kendime ait görünmez bir işaret Bender, Aimee 2014 İlkokul öğretmenleri_Roman.
Primary school teachers_Fiction.
Matematik öğretmenleri_Roman.
Mathematics teachers_Fiction.
Kadın öğretmenler_Roman.
Women teachers_Fiction.
Amerikan romanı_Türkçeye çeviri.
American fiction_Translations into Turkish.
269 Şafakta üç kez Baricco, Alessandro 2014 İtalyan edebiyatı -- roman.
Italian literature -- fiction.
İtalyan romanı
270 Gene aşk Lessing, Doris,  |d 1919-2013,  |q (Lessing, Doris May) 2012 English fiction
İngiliz romanı
271 Canım acıyor baba Kavukçuoğlu, Deniz 2009 Türk edebiyatı -- Roman.
Turkish literature -- Fiction.
Türk öyküsü
272 Kuvvetler ayrılığı Flynn, Vince 2002 Amerikan edebiyatı -- Roman -- 20.  yüzyıl
American literature --  Fiction -- 20th century
Terörizm -- Önleme -- Roman
Terrorism -- Prevention -- Fiction
Washington (D.C.) -- Fiction
Irak -- Roman
Iraq -- Fiction
273 Ürkek kuşlar Hepçilingirler, Feyza,  |d 1948- 1999 Türk edebiyatı -- hikâye
Turkish literature -- Story
Türk öyküsü
274 Ölüm meleği Higgins, Jack,  |d 1929-  1996 Teröristler--Roman
Terrorists--Fiction
Gizli servis--Roman
Secret service--Fiction
İngiltere--Roman
England--Fiction
275 Güneş kraliçe  :   Tutankhamon’un sevgilisi Jacq, Christian 2000 Mısır--Tarih--İ.Ö. 332’e kadar--Roman
Egypt--History--To 332 B.C.--Fiction
Fransız Edebiyatı--Romanlar
Romanlar--Fransız Edebiyatı
Eski Mısır--Edebiyatta
276 Sahilde buluşalım Konduk, Kandemir 2012 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature -- Fiction
Mizahi roman
277 Hocaefendi’nin sandukası Kongar, Emre 2017 Türk romanı
Turkish fiction
278 Yazarlar, eleştiriler, anılar Kongar, Emre,  |d 1941- 2016 Yazarlar, Türk -- 20. yüzyıl
Authors, Turkish -- 20th century
Yazarlar, Türk -- Eleştiri ve yorum
Authors, Turkish -- Criticism and  interpretation
279 Liderin takım çantası  :   araçlar ve yaklaşımlar Kozlu, Cem 2017 Leadership
Liderlik
Management
Yönetim
Career development
Kariyer gelişimi
Employee motivation
İşçi güdülemesi
280 İki boy ufak pabuç  :   sağlıklı depresif tepkiler Navaro, Leyla  2016 Depresyon, Ruhsal
Depression, Mental 
Melankoli
Melancholy
281 Horlama kitabı   :     uyku ve horlamanın yapısı, tedavisi, edebiyatı, mizahı Ömür, Mehmet, |d 11951- 2007 Horlama_etyoloji.
Snoring_etiology.
Horlama_tanı
Snoring_diagnosis.
Horlama_tedavi.
Snoring_therapy.
Uykuda Solunum Duraklaması Sendromu.
Sleep Apnea Syndromes.
282 İkna mühendisliği Tecer, Başak 2016 İkna (Psikoloji)
Persuasion (Psychology)
İnandırma (Psikoloji)
283 Vatanı sattık bir pula  :   Namık Kemal’in romanı Topuz, Hıfzı 2018 Turkish  fiction.
Türk romanı.
284 Okulda başarı  :   etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemleri Uluğ, Fevzi  2012 Etkili çalışma becerileri
Etkili öğrenme
Sınav stresi
Motivasyon
Öğretim ve öğrenim yöntemleri
Başarı, Okulda
285 Şairler şehri Uzuner, Buket 1999 Short stories, Turkish
Türk öyküsü
286 Alazda Ünkan, Özde 2004 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature -- Fiction
Türk romanı
287 Gençleri anlamak  :   ana-babaların en çok sorduğu sorular ve cevaplarıyla Yavuzer, Haluk 2018 Genç yetişkinler -- Türkiye
Gençlik -- Türkiye
Young adults -- Turkey
Youth -- Turkey
288 Satranç Zweig, Stefan 2018 Alman edebiyatı_Roman
German literature_Fiction
Alman romanı
289 Kamu maliyesi Eğilmez, A. Mahfi 2018 Maliye, Kamu.
Finance, Public.
Kamu Ekonomisi.
Kamu Harcamaları.
Kamu Gelirleri.
Vergi Teorisi.
Devlet Borçları.
Yerel Yönetimler Maliyesi.
Devlet Bütçesi.
Maliye Politikası.
290 Diyetle gelen sağlık  :   Tedavide diyetle beslenme önerileri Gökçen, Aysun 2010 Sağlıklı beslenme
Diyet
Nutrition
291 Davet Grisham, John 2004 Amerikan romanı
American fiction
292 Müşteri Grisham, John 2006 Amerikan romanı
American fiction
293 Sanık : Theodore Boone Grisham, John 2013 Amerikan  Edebiyatı--Roman
Avukatlar--Roman
294 Vasiyetname Grisham, John 1999 American fiction
Amerikan romanı
295 Ölmez ağacın evi Gürel, Fatma 2012 Türk Romanı
Türk edebiyatı - roman
296 Söz söyleme ve diksiyon  "konuşan insan" Gürzap, Can 2018 Oratory
Söz söyleme sanatı
297 İşim ve Ben  :   Meslek seçiminden önce okunacak kitap Hacıevliyagil, Yıldız 2017 Kariyer yönetimi
Meslek rehberliği
Rehberlik, Eğitimde
298 Tehlikeli miras Harris, Robert 1999 English fiction
İngiliz romanı
299 Tanrıkadın Hepçilingirler, Feyza 2002 Türkçe roman
Turkish fiction
Türk romanı
300 Ayla’yı dinler misiniz? İlyasoğlu, Evin 2011 Kadın Kemanistler -- Türkiye -- Biyografi
Erduran, Ayla, 1934-
Viyolacılar -- Türkiye -- Biyografi
301 Fesatlar sarmalında Türkiye İnce, Özdemir,  |d 1936- 2007 Turkey -- Politics and government -- 1980-
Türkiye -- Siyaset ve yönetim -- 1980-
302 Siper mektupları İnceoğlu, Necati  2015 Dünya Savaşı, 1914-1918 -- Seferler -- Türkiye -- Gelibolu Yarımadası.
World War, 1914-1918 -- Campaigns -- Turkey -- Gallipoli Peninsula.
Dünya Savaşı, 1914-1918 -- Cepheler -- Filistin.
World War, 1914-1918 -- Campaigns -- Palestine.
303 Dört kızkardeş, dört kraliçe Jones, Sheery 2014 Marguerite--Kraliçe Louis IX, Fransa Kralı eşi, --1221-1295--Roman
Eleanor, - Provence Kraliçesi, İngiltere Kral III. Henry’in eşi--1223 veya 1224-1291--Roman
Beatrice--Provence, Sicilya Kraliçesi, Charles I, Napoli Kralı eşinin, --1234-1267
Sanchia--Provence, Kraliçe, Richard, Romalılar Kralı--1225-1261--Roman
Avrupa--Tarih--476-1492--Roman
Biyografik roman
Tarihi roman
304 Yöneticinin Kılavuzu :  Kendini Yönetme (Cep Boy) Keenan, Kate 1996 Yönetim ve Yardımcı Hizmetler
Genel Yönetim
Organizayon ve Finansman
Yöneticilik
305 Ödüller Segal, Erich 1996 Nobel ödülleri -- Roman
Nobel prizes -- fiction
Tarihsel roman
Historical fiction
306 Anne bu ne?  :   çocuğun ve ergenin cinsel eğitimi Sevim, Jülide 2017 Cinsel eğitim, Çocuklar için
Sex instruction for children
Cinsel ahlak_Öğrenim ve öğretim
Sexual ethics_Study and teaching
307 Bir erkek ağladığında Sevim, Jülide,  |d 1968-  2002 Aile
Families
Erkekler
Kadınlar
İnsan psikolojisi--Gazete yazıları
Türkçe denmeler
Turkish essays 
308 Boşanma meleği  :   doğru evlilik  :   doğru boşanma Sevim, Jülide 2009 Marriage
Evlilik
Divorce
Boşanma
309 Sağlıklı ve uzun yaşama kılavuzu Sezer, Sibel 2003 Nutrition.
Beslenme.
Health.
Sağlık.
Gıda
Food 
310 Macbeth Shakespeare, William,  |d 1564-1616 2018 English drama
İngiliz draması
311 Soneler Shakespeare, William 2015 İngiliz Edebiyatı-Tiyatro
İngiliz edebiyatı--Şiir
 English literature
Sonnets İngilizce
Sonnets English 
312 Şahane serseri Danielle, Steel  2008 Boşanmış ebeynler--Roman
Divorced parents--Fiction
Hayat değiştiren olaylar--Roman
Life change events--Fiction 
313 İş yerinde pisliklere hayır kuralı   :   uygar bir çalışma ortamı yaratmanın yolları Sutton, Robert I. 2008 Nezaket
Psikolojik suistimal
Çalışma ortamı
Örgütsel davranış
İşyerinde tehdit (zorlama)
314 Şair evlenmesi Şinasi, İbrahim, |d 1826-1871 2016 Türk draması.
Turkish drama.
315 Ayvalık’tan Cunda’dan Yorulmaz, Ahmet 2012 Türkiye -- Açıklama ve seyahat
Turkey -- Description and travel
Ayvalık -- Sosyal yaşam
Ayvalık -- Social life
316 Paris’e son tren Zackheim, Michele,1937- 2015 Amerikalılar_Almanya_Roman.
Amerikalılar_Fransa_Roman.
Kadın gazeteciler_Roman.
Yabancı muhabirler_Roman.
Almanya_Roman.
Fransa_Roman.
317 Eşik Zileli, Irmak  2015 Türk romanı
Turkish fiction
318 Julius Caesar Shakespeare, William,  |d 1564-1616 2015 English drama
İngiliz draması
319 III. Richard Shakespeare, William,  |d 1564-1616 2014 English drama
İngiliz draması
320 Huysuz kız Shakespeare, William,  |d 1564-1616 2013 English drama
İngiliz draması
321 Hamlet Shakespeare, William,  |d 1564-1616 2017 English drama
İngiliz draması
322 Ermeni dosyası Gürün, Kâmuran,  |d 1924- 2010 Ermeni sorunu
Armenian question
Ermeniler -- Türkiye -- Tarih
Armenians -- Turkey -- History
323 IV. Henry Shakespeare, William,  |d 1564-1616 2013 English drama
İngiliz draması
324 Othello Shakespeare, William,  |d 1564-1616 2018 English drama
İngiliz draması
325 Düşüş   Camus, Albert,  1913-1960  2018 Fransız edebiyatı  -- Roman
French literature -- Fiction
Fransız  romanı
326 Afet Anıl, Mehmet 2017 Türk edebiyatı_Roman
Turkish literature_Fiction
Türk romanı
Turkish fiction
327 Aşka inanmayanlar için aşk öyküleri Hükümenoğlu, Hikmet 2018 Short stories, Turkish
Kısa Öyküler, Türkçe
Türk öyküsü
328 Avuçlarıma sığmıyor yıldızlar   :     makaleler  konuşmalar  yanıtlar Tarancı, Cahit Sıtkı 2016 Türk Edebiyatı_makaleler
Türk edebiyatı_konuşmalar
Türk Edebiyatı_yanıtlar
Cahit Sıtkı Tarancı_Edebi açıdan
329 Golem Meyrink, Gustav 2017 German literature
Alman edebiyatı
Alman romanı
330 Yalnız kadınlar arasında Pavese, Cesare 2018 Italian literature_Fiction
İtalyan edebiyatı_Roman
İtalyan romanı
331 Mademe Bovary Flaubert, Gustave 2017 Fransız Edebiyatı  --  Roman.
French literature -- Fiction.
Fransız romanı
332 Geceleri, sokaklarda öyküler (1925-1930) Pavese, Cesare  2017 İtalyan edebiyatı -- Roman
Italian literature -- Fiction
İtalyan öyküsü
333 Bakü defteri Aslan, Bahar 2018 Türk edebiyatı - Öykü
Türk Öyküsü
334 Machiavelli’nin bahçesi  :   büyük yazarlardan bahçe kılavuzu Crick, Mark 2012 Parodiler.
Parodies.
Bahçeler, Edebiyatta.
Gardens in literature.
335 Senin köylerin Pavese, Cesare 2018 İtalyan edebiyatı--Roman
İtalyan romanı
336 Moskova Defteri  :   Komünistler Moskova’ya Aslan, Bahar 2015 Türk edebiyatı -- Öykü
Turkısh literature --  Story
337 Pazar günleri Némirovsky, Irène,  |d 1903-1942 2013 Kısa hikayeler
Short stories
Fransız edebiyatı--Öykü
338 Otoyolda piknik - Padişah-ı Hali Osman - Uluğ Bey  :   iki oyun ve bir libretto Dökmen, Üstün,  |d 1954- 2011 Türk edebiyatı
Turkish literature
Türk draması
Turkish drama
339 Ağlama Smyrna, döneceğim Engin, Gülseren 2012 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature -- Fiction
340 Kurutulmuş çiçek bahçesi Engin, Gülseren 2012 Turkish fiction.
Türk romanı.
Short stories, Turkish.
Öyküler, Türk.
341 Kaplan yürek kaplan akıl  :   düşlerinizi gerçek kılmanın yolu Rubin, Ron 2009 Success -- Psychological aspects.
Başarı -- Psikolojik açıdan
Kendini gerçekleştirme (Psikoloji)
342 Beyaz diyet  :   Diyet ve beslenme el kitabı Gökçen, Aysun 2003 Diyet
Beslenme
Diet
Nutrition
343 Tuzak Grisham, John  2005 Amerikan romanı
American fiction
344 Karşı kıyının ışıkları Gürel, Fatma   2001 Türk hikayeleri
Turkısk story
345 Ali   :   Kutu kutu içinde Hançerlioğlu, Orhan,  |d 1916- 1999 Turkish fiction.
Türk romanı
346 Büyük balıklar : oyun Hançerlioğlu, Orhan,  1916-1991 1999 Türk edebiyatı -- Piyes
Turkish literature -- Drama
347 İlişkilerin günlük hayatı  :   bir psikoterapistin notları Hasanoğlu, Alper 2017 Life
Felsefe
Philosophy
Yaşam
348 Coriolanus Shakespeare, William,  |d 1564-1616 2011 Coriolanus, Cnaeus Marcius--Drama
Coriolanus, Cnaeus Marcius--Drama
Generaller_Tiyatro oyunu
Roma_Tiyatro oyunu
349 Windsor’un şen kadınları Shakespeare, William 2012 İngiliz Edebiyatı-Tiyatro
350 Yüzük Steel, Danielle,  |d 1947- 2004 Amerikan edebiyatı -- Roman
American literature -- Fiction
American fiction
Amerikan romanı
Amerikan romanı--Türkçeye çeviri
American fiction--Translations into Turkish
351 Türkiye  :   kısa bir tarih Stone, Norman 2011 Türkiye_Tarih.
Turkey_History.
Osmanlı İmparatorluğu, 1288-1918.
Turkey_History_Ottoman Empire, 1288-1918.
352 ÖSS-OKS’de sınav kaygısı ve baş etme yolları Yeşilyurt, Ferahim 2007 Stress (Psychology)
Anxiety
Stres (Psikoloji)
Kaygı
Sınav kaygısı
353 Hayata uyanış Zengin, Arzu 2012 Türk romanı
Turkish fiction
354 Gözlerini kaçırma Zileli, Irmak 2014 Türk edebiyatı -- Roman.
Turkish literature -- Fiction.
Türk romanı
355 Mozart ve Deyyuslar Burgess, Anthony,  |d 1917- 2017 Mozart, Wolfgang Amadeus,_1756-1791_Drama
Imaginary conversations
English drama
İngiliz romanı ve hikayesi
356 Kırık kanatlar Cibran, Halil 2018 Arap Edebiyatı
357 Yerkürenin en güzel tarihi Brahic, André 2017 Dünya.
Earth.
Jeo-Fizik.
Geo-Physics.
358 Gecede Erbil, Leyla,  |d 1931-2012 2017 Turkish Fiction
Türk Romanı
Türk öyküsü
359 Yeşilay / Eylül 2019 94. yıl sayı: 1028 : Aylık sağlık, eğitim ve kültür dergisi   2019 Sağlık ve Kültür
360 Ekonomist / 15-21 Eylül 2019  Sayı : 2019/37 Yıl : 29   2019 Ekonomi
361 Yedikıta / Eylül 2019 Sayı : 133   2019  
362 Türk Dünyası Araştırmaları 2019 Temmuz - Ağustos : Yıl: 41 Cilt: 122 Sayı: 241   2019 Türk Tarihi
363 Türkiye Barolar Birliği Dergisi / Eylül-Ekim 2019 yıl: 32  sayı: 144   2019 Türkiye_Süreli Yayınlar
364 Türkiye Barolar Birliği Dergisi / Eylül-Ekim 2019 yıl: 32  sayı: 144   2019 Türkiye_Süreli Yayınlar
365 Türkiye Barolar Birliği Dergisi / Temmuz-Ağustos 2019 yıl: 32  sayı: 143   2019 Türkiye_Süreli Yayınlar
366 Dergah : Edebiyat Sanat Kültür dergisi / Ekim 2019 Sayı : 356 Cilt : XXX   2019  
367 Vergi Dünyası / Ekim 2019 Sayı : 458 Yıl : 39   2019  
368 Toplumsal Tarih sayı: 310 Ekim 2019 : Aylık tarih dergisi   2019 Tarih
369 Yeşilay / Ekim 2019 94. yıl sayı: 1029 : Aylık sağlık, eğitim ve kültür dergisi   2019 Sağlık ve Kültür
370 Ekonomist / 06-12 Ekim 2019  Sayı : 2019/40 Yıl : 29   2019 Ekonomi
371 Harvard Business Review Türkiye / Ekim 2019 Sayı : 10 Yıl : 8   2019 İş dünyası
372 Atlas Dergisi / Ekim 2019 Sayı : 319   2019 Coğrafya
373 Yedikıta / Ekim 2019 Sayı : 134   2019  
374 İç hastalıkları   1990 Internal medicine
İç hastalıkları
375 Popular Science Türkiye / Ekim 2019 Sayı : 89   2019 Bilim
Science
376 Özet temel ve klinik bilimler  :    cilt 2   1989 Klinik, Tıp, anatomi, histoloji
377 Özet temel ve klinik bilimler  :    cilt 3   1989 Klinik, Tıp, anatomi, histoloji, iç hastalıkları
378 Kır evi Steel, Danielle,  |d 1947- 2004 Amerikan edebiyatı -- Roman
American literature -- Fiction
American fiction
Amerikan romanı
Amerikan romanı--Türkçeye çeviri
American fiction--Translations into Turkish
379 Yalınayak yaşamak  :   bir plaj güzellemesi Pauls, Alan 2012 Arjantin edebiyatı.
Spanish fiction
380 Evime ve Nihal’e mektuplar Tarancı, Cahit Sıtkı 2016 Tarancı, Cahit Sıtkı, 1910-1956_Yazışmalar.
Erkmenoğlu, Nihal.
Şairler, Türk_20. yüzyıl_Yazışmalar
Tarancı, Cahit Sıtkı,  1910-1956_Correspondence.
Erkmenoğlu, Nihal.
Poets, Turkish_20th century_Correspondence.
381 Bir zamanlar Londra’da Peter Ackroyd 2016 İngiliz edebiyatı -- Roman.
English literature -- Fiction.
İngiliz romanı
382 Aziz Bey hadisesi Tunç, Ayfer 2017 Türk edebiyatı -- Roman.
Turkısh literature --  Fiction.
Türk romanı
383 Duygusal zeka  :   insanın dünyasını aydınlatan ve işine yansıyan ışık Baltaş, Zuhal 2015 Duygular_Sosyal açıdan
Duygular ve biliş
Duygusal zeka
Emotions _Social aspects
Emotions and cognition
Emotional intelligence
384 Krizde fırsatları görmek  :   yöneticiler için krizde yönetim el kitabı Baltaş, Zuhal 2004 Strategic planning.
Business planning.
Stratejik Planlama.
İş planlaması.
385 Kurum içi koçluk  :   iş tatmini yaratmak, verimliliği artırmak Baltaş, Zuhal 2018 Liderlik, iş hayatında
Leadership in business
Çalışan motivasyonu
Employee motivation
İş verimliği
İş tatmini
Job satisfaction
Personel yönetimi
386 Baharla gelen Bener, Erhan,1928- 2000 Turkish fiction.
Türkçe roman.
Türk romanı
387 Ortadakiler Bener, Erhan 2003 Türk edebiyatı -- Roman.
Turkish literature -- Fiction.
Türk romanı
388 Yeniden 12’ye 5 kala Denktaş, Rauf R 2005 Kuzey Kıbrıs--Hükümet ve politika--20.yy
Kıbrıs--1930-
Kıbrıs -- Siyaset ve yönetim
Cyprus -- Politics and government
Cyprus -- Foreign relations -- Great Britain
Kıbrıs -- Dış ilişkiler -- Büyük Britanya
389 Cehennemde bir ada Engin, Gülseren 2018 Türk romanı.
Turkish fiction.
390 Geç kalan öyküler Engin, Gülseren 2002 Short stories, Turkish.
Kısa Öyküler, Türkçe.
Türk öyküsü
391 Kayıp mesih  :   Sabetay Sevi’nin izini sürerken Freely, John,  |d 1926- 2003 Shabbethai Tzevi, 1626-1676
Sabetay Sevi, 1626-1676
Rabbis -- Turkey -- Biography
Hahamlar -- Türkiye -- Biyografi
Sabbathaians
Sabetaycılar
392 Kraliçenin yemini  :   Kastilyalı Isabella’nın romanı Gortner, C. W 2015 İspanyol edebiyatı -- Roman.
Spanish literature -- Fiction.
393 Diyete davet  :   diyet ve beslenme el kitabı Gökçen, Murat 2002 Tıp
Beslenme
Diyatetik
Sağlık
Sağlıklı Yaşam
394 Çınarlı yol Grisham, John 2014 Amerikan romanı.
American fiction.
395 Davacı Grisham, John 2012 Amerikan romanı_Türkçeye çeviri.
American fiction_Translations into Turkish.
Hukuk öyküleri.
396 Maden (Gray mountain) Grisham, John. 2015 Kadın avukatlar -- Roman
Women lawyers -- Fiction
Kömür ocakları ve madencilik -- Virginia -- Roman
Coal mines and mining -- Virginia -- Fiction
Kömür ticareti -- Yolsuzluk ve uygulamaları -- Roman
Coal trade -- Corrupt practices -- Fiction
Hukuki yardım -- Roman
Legal aid--Fiction
397 Sakin cennet Grisham, John  2010 Amerikan Romanı
American Fiction
Amerikan romanı
American novel
Amerikan romanı -- Türkçeye çeviri
American fiction -- Translations into Turkish
Amerikan edebiyatı -- Roman
American literature -- Fiction
Amerikan edebiyatı -- Romanlar
American literature -- Fictions
398 Son jüri üyesi Grisham, John  2005 Amerikan romanı
American fiction
399 Temyiz Grisham, John 2008 Amerikan romanı
American fiction
400 Kaçırılan kız Theodore Boone Grisham, John 2011 Amerikan edebiyatı
American literature
Hukuki öyküler
Legal stories
Amerikan öyküsü
401 Yağmurcu Grisham, John 2006 Amerikan romanı
American fiction
402 36 baharı Gürel, Fatma 2013 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature -- Fiction
Türk romanı
403 Yedinci gün   Hançerlioğlu, Orhan 2017 Türk edebiyatı _ Roman
Türk romanı _ 20. yüzyıl
Turkish literature _ Fiction
Turkish fiction _ 20th century
404 Öykünmece Hepçilingirler, Feyza,  |d 1948- 2000 Türk edebiyatı -- hikâye
Turkish literature -- Story
Türk öyküsü
405 Günyüzü Swift, Graham 2016 İngiliz Romanı.
English Fictions.
406 Küskün kahvenin türküsü McCullers, Carson,  |d 1917-1967 2018 Amerikan edebiyatı
American literature
Kısa hikayeler, Amerikan
Short stories, American
407 Üç kız kardeş Çehov, Anton Pavlovich,  |d 1860-1904  2018 Chekhov, Anton Pavlovich, 1860-1904.
Russian Drama.
Rus Tiyatrosu.
408 Önce çocuklar ve kadınlar Akın, Sunay,  |d 1962-  2018 Turkish essays
Türk denemeleri
409 Sisli Tosuner, Necati 2012 Stories, Turkish.
Öyküler, Türk.
Türk öyküsü
410 Çılgınsı Tosuner, Necati 2012 Öyküler
Türk edebiyatı
Türk öyküsü
411 Seçme öyküler Saçlıoğlu, Mehmet Zaman 2018 Türk Edebiyatı -- Öykü.
Turkish literature -- Story.
Türk öyküsü
412 Bizans sultanı Altun, Selçuk 2018 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature -- Fiction
Türk romanı
413 Mürebbiye Gürpınar, Hüseyin Rahmi 2018 Edebiyat
Türk  Edebiyatı_Roman
Türk romanı
414 İkinci yarısı Temelkuran, Ece 2016 Türk denemeleri -- 21. yüzyıl
Turkish essays -- 21st century
415 Kadın doğmak kadın olmak Acıman, Esin 2009 Kadın -- Psikoloji.
Women --  Psychology.
Kadınlar
416 Aşka şeytan karışır Altaylı, Hande 2018 Turkish Literature -- Novel
Türk Edebiyatı -- Roman
Türk romanı
417 Diğer müslümanlar   2010 Muslims_Europe.
Müslümanlar_Avrupa.
Muslims_United States.
Müslümanlar_Birleşik Devletler.
Islam_Europe.
İslam_Avrupa.
Islam_United States.
İslam_Birleşik Devletler.
Islam and politics.
İslam ve siyaset.
418 Sonbahar yaprakları  :   metinler-denemeler Bener, Erhan,  |d 1929- 2001 Türk denemeleri
Turkish literature --
Essays
419 Rekabet etmeden yaşamak  :   "hayata içgörüyle bakış" Çalkavur, Evrim 2017 Rekabet.
Competition.
Kıskançlık.
Jealousy.
420 Alan derin bir nefes Çalkavur Durmuş, Evrim 2015 Örgütsel öğrenme
Öğrenme
421 Hayalden gerçeğe mutluluk Demirkan, Elvan 2009 Kişisel gelişim ve başarı
Personal development and success
Mutluluk -- Psikoloji
Happiness -- Psychology
422 Bir kıtadan öbürüne  :   yaşam ve ölüm kentleri Dorsay, Atillâ,  |d 1939- 2002 Türk denemeleri
Turkish essays
423 Hazine Eğilmez, Mahfi 2018 Bütçe--Türkiye
Budget--Turkey
Maliye politikası--Türkiye
Fiscal policy--Turkey
Maliye, Kamu--Türkiye
Finance, Public--Turkey 
424 Örneklerle kolay ekonomi Eğilmez, Mahfi 2018 Türkiye _ Ekonomik koşullar
Maliye politikası _ Türkiye
Türkiye _ Ekonomi politikası
Finance _ Turkey
Turkey _  Economic conditions
425 Gideon’un savaşı Gordon, Howard 2011 Amerikan edebiyatı
Amerikan romanı
426 Boyalı ev Grisham, John 2001 Amerikan romanı
American fiction
427 Dalavere Marshall, G. William 2018 Edebiyat
Liteature
Amerikan edebiyatı
American literature
Amerikan edebiyatı_roman
American literature_fiction
Amerikan romanı
American fiction
428 Jüri Grisham, John  1999 Amerikan romanı
American fiction
429 Masum adam Grisham, John 2008 Amerikan romanı
American fiction
430 Pelikan dosyası Grisham, John 2008 Amerikan romanı
American fiction
431 Şirket Grisham, John 2009 Amerikan romanı
American fiction
432 Bir yaz gecesi Gürel, Fatma 2003 Short stories, Turkish.
Kısa hikayeler.
Türk öyküsü
433 Perde arkasından  :   devlet tiyatrosu gerçeği Gürzap, Can 2012 Tiyatro_Türkiye_Eleştiriler.
Theater_Turkey_Reviews.
Tiyatro_Türkiye_Tarih_20. yy.
Theater_Turkey_History_20th century.
Türkiye_Tarih_Hükümet darbesi, 1971.
Turkey_History_Coup d’état, 1971.
27 Mayıs Darbesi, 1960.
Turkey_History_Coup d’état, 1960.
Tiyatro_Türkiye_Tarih_20. yy.
Theater_Turkey_History_20th century.
434 Karanlık dünya  Ekilmemiş topraklar Hançerlioğlu, Orhan,  1916-1991 1999 Türk romanı
Turkish fiction
435 Bir terapistin arka bahçesi Hasanoğlu, Alper 2015 Aşk_Psikolojik açıdan
Birey psikolojisi
Individual psychology
Kişilik_Psikanalitik açıdan
Kişilik_Psikolojik açıdan
Love_Psychological aspects
Personality_Psychoanalytic aspects
Personality_Psychological aspects
Psikoanaliz
Psikoterapi
Psychoanalysis
Psychotherapy
436 Kırlangıçsız geçti yaz Hepçilingirler, Feyza, |d 11948  1999 Türk romanı
Turkish fiction
Türk edebiyatı
Turkish litaretur 
437 Musa ve Yahudilik Örs, Hayrullah 2015 Jews -- History
Yahudiler -- Tarih
438 Anneler ve kızları Öz, İklim 2015 Mothers and daughters.
Mothers -- Psychology.
Anneler -- Psikoloji
Anneler ve kızları -- Psikoloji
Anneler ve kızlar
Gençlik psikolojisi
439 Başarılı bir kariyer için üniversite hayatını kullanma kılavuzu Sönmez, İsmail Orhan 2019 Eğitim, Yüksek -- Türkiye.
Türkiye -- Akademik Personel -- Kariyer
440 Başarılı bir kariyer için üniversite hayatını kullanma kılavuzu Sönmez, İsmail Orhan 2019 Eğitim, Yüksek -- Türkiye.
Türkiye -- Akademik Personel -- Kariyer
441 Başarılı bir kariyer için üniversite hayatını kullanma kılavuzu Sönmez, İsmail Orhan 2019 Eğitim, Yüksek -- Türkiye.
Türkiye -- Akademik Personel -- Kariyer
442 Başarılı bir kariyer için üniversite hayatını kullanma kılavuzu Sönmez, İsmail Orhan 2019 Eğitim, Yüksek -- Türkiye.
Türkiye -- Akademik Personel -- Kariyer
443 Başarılı bir kariyer için üniversite hayatını kullanma kılavuzu Sönmez, İsmail Orhan 2019 Eğitim, Yüksek -- Türkiye.
Türkiye -- Akademik Personel -- Kariyer
444 Başarılı bir kariyer için üniversite hayatını kullanma kılavuzu Sönmez, İsmail Orhan 2019 Eğitim, Yüksek -- Türkiye.
Türkiye -- Akademik Personel -- Kariyer
445 Başarılı bir kariyer için üniversite hayatını kullanma kılavuzu Sönmez, İsmail Orhan 2019 Eğitim, Yüksek -- Türkiye.
Türkiye -- Akademik Personel -- Kariyer
446 Başarılı bir kariyer için üniversite hayatını kullanma kılavuzu Sönmez, İsmail Orhan 2019 Eğitim, Yüksek -- Türkiye.
Türkiye -- Akademik Personel -- Kariyer
447 Başarılı bir kariyer için üniversite hayatını kullanma kılavuzu Sönmez, İsmail Orhan 2019 Eğitim, Yüksek -- Türkiye.
Türkiye -- Akademik Personel -- Kariyer
448 Başarılı bir kariyer için üniversite hayatını kullanma kılavuzu Sönmez, İsmail Orhan 2019 Eğitim, Yüksek -- Türkiye.
Türkiye -- Akademik Personel -- Kariyer
449 Yemek bağımlılığı  :   size kilo aldıran yiyeceklerden 28 günde vazgeçme programı Dow, Mike 2018 Beslenme
Kendine tıbbi bakım
Zayıflama diyetleri
450 Mıntıka Enard, Mathias 2017 İstihbarat Subayı--Fransa--Roman
Intelligence officers--France--Fiction
Hırvatlar--Roman
Croats--Fiction
Fransız  romanı
451 Hırsızlar sokağı Énard, Mathias,  |d 1972- 2013 Arab Spring, 2010 -- Fiction.
Tangier (Morocco) -- Fiction.
Arap baharı.
Arap Baharı, 2010 -- Roman.
Tangier (Fas) -- Roman.
Arap baharı.
452 İkinci waliz : şiir-metin-günlük İskender, Küçük, |d 11964- 2018 Edebiyat
Anı - Anlatı - Günlük
Seyahatname
Şiir
453 Kitaplardan kurtulabileceğinizi sanmayın Eco, Umberto 2012 Carrière, Jean-Claude _Views on books and reading.
Carrière, Jean-Claude _Interviews.
Eco, Umberto _Views on books and reading.
Eco, Umberto _Interviews.
Books _Social aspects.
Books _History.
Books and reading.
Electronic books.
Carrière, Jean-Claude _Kitaba bakış ve okuma.
Carrière, Jean-Claude _Röportajlar.
Eko, Umberto _Kitaba bakış ve okuma.
Eko, Umberto _Röportajlar.
Kitaplar _Sosyal açıdan.
Kitaplar _Tarih.
Kitaplar ve okuma.
Elektronik kitaplar.
454 Önceki günün adası   Eco, Umberto 2018 Deniz öyküleri, İtalyan.
Gemi kazaları_İtalya_Roman.
Adalar_İtalya_Roman.
Macera öyküleri, İtalyan.
Aşk öyküleri, İtalyan.
Sea stories, Italian.
Shipwrecks_Italy_Fiction.
Islands_Italy_Fiction.
Adventure stories, Italian.
Love stories, Italian.
455 Atlılar Kessel, Joseph 2014 Fransız edebiyatı -- Roman.
French literature --  Fiction.
Fransız romanı
456 Öteki düşler Bener, Yiğit 2017 Öyküler, Türk.
Short stories, Turkish.
Türk öyküsü
457 Borges sekseninde sohbetler   2017 Borges, Jorge Luis, -- 1899 -- 1986.
Yazarlar, Arjantin, 20. yy. -- Biyografi
Authors, Argentine, 20th century -- Biography
458 Aşkın sonu cinayettir  :   Pınar Kür’le hayat ve edebiyat Kür, Pınar  |d 1943- 2016 Kür, Pınar, 1943-  -- Röportajlar
Kür, Pınar, 1943-  -- Interviews
Kadın yazarlar, Türk -- 20. yüzyıl -- Röportajlar
Women authors, Turkish -- 20th century -- Interviews
459 Her şey geçip gider Grossman, Vasili 2013 Soviet Union -- Fiction.
Sovyetler Birliği --  Roman.
Rus romanı
460 Kimlik Kundera, Milan 2018 Fransız romanı--Türkçeye çeviri
French fiction--Translations into Turkish
461 Adanmak  Granit, Ali 2017 Granit, Yalçın,  1932-.
Basketbolcular--Türkiye--Biyografi.
Basketbol--Türkiye Tarihi.
462 Sıcak külleri kaldı Baydar, Oya 2017 Türk romanı
Turkish fiction
463 Kediler güzel uyanır Kopan, Yekta 2017 Türk edebiyatı--Öykü
Turkish literature--Story
Türk öyküsü
464 Seksek Cortazar, Julio 2018 Fransız edebiyatı_Roman.
French literature_Fiction.
Fransız  romanı
465 İpekli mendil  :   öykümüzde nesneler, karakterler, mekanlar ve daha fazlası   2015 Türk edebiyatı -- Roman.
Turkısh literature --  Fiction.
466 Fildişi karası Kopan, Yekta 2014 Türk Edebiyatı -- Öykü.
Turkish Literature -- Story.
Türk öyküsü
467 Aslan Asker Şvayk Haşek, Yaroslav 2017 Russian literature _ Fiction
Rus edebiyatı _ Roman
468 Muhbir   Conrad, Joseph,  |d 1857-1924 2014 Gençlik--Gizli ortak--Lagün--Gelişmenin ileri  karakolu--Geri zekalılar--Muhbir--II Conde-- Düello
Youth--Secret common--Lagoon--outpost of development--Morons--Flagger--II Co--Duel
İngiliz--Roman
English fiction
Macera hikayeleri, İngilizce
Adventure stories, English
469 Aile çay bahçesi Kopan, Yekta 2017 Türk edebiyatı -- Roman.
Turkısh literature --  Fiction.
Türk romanı
470 Aşkın halleri Karabulut, Özcan 2011 Türk romanı.
Turkish fiction.
471 Divan-ı kebir I Mevlânâ Celaleddin-i Rumi 2015 Jalal al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273.
Mevleviyeh -- Turkey.
Mevlana Celaleddin Rumi, 1207-1273.
Mevlevilik -- Türkiye. 
472 Divan-ı kebir II Mevlânâ Celaleddin-i Rumi 2015 Jalal al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273.
Mevleviyeh -- Turkey.
Mevlana Celaleddin Rumi, 1207-1273.
Mevlevilik -- Türkiye. 
473 Divan-ı kebir III Mevlânâ Celaleddin-i Rumi 2015 Jalal al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273.
Mevleviyeh -- Turkey.
Mevlana Celaleddin Rumi, 1207-1273.
Mevlevilik -- Türkiye. 
474 Divan-ı kebir IV Mevlânâ Celaleddin-i Rumi 2015 Jalal al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273.
Mevleviyeh -- Turkey.
Mevlana Celaleddin Rumi, 1207-1273.
Mevlevilik -- Türkiye. 
475 Divan-ı kebir V Mevlânâ Celaleddin-i Rumi 2015 Jalal al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273.
Mevleviyeh -- Turkey.
Mevlana Celaleddin Rumi, 1207-1273.
Mevlevilik -- Türkiye. 
476 Divan-ı kebir VI Mevlânâ Celaleddin-i Rumi 2015 Jalal al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273.
Mevleviyeh -- Turkey.
Mevlana Celaleddin Rumi, 1207-1273.
Mevlevilik -- Türkiye. 
477 Divan-ı kebir VII-1 Mevlânâ Celaleddin-i Rumi 2015 Jalal al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273.
Mevleviyeh -- Turkey.
Mevlana Celaleddin Rumi, 1207-1273.
Mevlevilik -- Türkiye. 
478 Divan-ı kebir VII-2 Mevlânâ Celaleddin-i Rumi 2015 Jalal al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273.
Mevleviyeh -- Turkey.
Mevlana Celaleddin Rumi, 1207-1273.
Mevlevilik -- Türkiye. 
479 Kayıtsızlık şenliği Kundera, Milan 2015 Fransız romanı--Türkçeye çeviri
French fiction--Translations into Turkish
480 Gülüşün ve unutuşun kitabı Kundera, Milan 2018 Fransız romanı--Türkçeye çeviri
French fiction--Translations into Turkish
481 Saptırılmış vasiyetler Kundera, Milan 2018 Fransız denemesi--Türkçeye çeviri
French essays--Translations into Turkish
482 Bilmemek Kundera, Milan 2017 Fransız romanı--Türkçeye çeviri
French fiction--Translations into Turkish
483 Harita ve topraklar Houellebecq, Michel 2012 Fotoğrafçılar _ Roman.
Photographers _ Fiction.
Fransız romanı _ Türkçeye çeviri.
French fiction _ Translations into Turkish.
484 Kara kedinin gölgesi Kopan, Yekta 2017 Türk edebiyatı--Öykü
Turkish literature--Story
Türk öyküsü
485 Yedi derste vicdan muhasebesi  Kopan, Yekta 2017 Türk edebiyatı--Öykü
Turkish literature--Story
Türk öyküsü
486 Bu muydu? Uşaklıgil, Halit Ziya 2016 Türk hikâyesü
Turkish story
Türk öyküsü
487 Nasıl rahibe oldum Aira, Cesar, |d 11949- 2015 Argentine fiction.
Arjantin romanı.
488 Kır evinde ikamet Sebald, W. G 2016 German Literature
Alman Edebiyatı -- Deneme
German essays
Alman denemeleri
489 Hava savaşı ve edebiyat Sebald, W. G 2016 German Literature
Alman Edebiyatı -- Deneme
German essays
Alman denemeleri
490 Zenci fabrikası  Scott-Heron, Gil, |d 11949-2011 2017 Amerikan fiction.
Amerikan romanı.
491 Fikirler için ölmek  :   Filozofların tehlikeli hayatları   Bradatan, Costica 2018 Filozoflar--Ölüm.
Ölüm--Sosyal yönler.
Düşünce ve düşünme.
Philosophers--Death.
Death--Social aspects.
Thought and thinking.
492 Bulut falı  :   bir BDP’linin cezaevi tanıklığı Behar, Büşra Ersanlı,  |d 1950- 2014 Barış ve Demokrasi Partisi (Türkiye)
Siyasal mahkumlar_Türkiye_Günlük.
Political prisoners_Turkey_Diaries.
Siyasal mahkumlar_Türkiye_Biyografi.
Political prisoners_Turkey_Biography.
493 Budala Dostoyevski, Fyodor Mihayloviç,  1821-1881  2018 Rus romanı
Russian fiction. 
494 Kapıların dışında :  hiçbir tiyatronun oynamak hiçbir seyircinin görmek istemediği oyun Borchert, Wolfgang 2018 German literature -- Drama
Alman edebiyatı -- Drama
495 Sahipler Byatt, A. S. 2016 English fiction.
İngiliz romanı.
496 Cemal Süreya   :     "Şairin Hayatı Şiire Dahil"   :     Cemal Süreyanın Desenleriyle Perinçek, Feyza 2017 Cemal Süreya,  1931-1990Criticism and interpretation.
Authors, Turkish_Biography.
Authors, Turkish.
Turkish literature.
497 Açık yapıt Eco, Umberto 2016 Italian literature - Essays
İtalyan edebiyatı - Denemeler
498 Bozguncu  :   seçme öyküler Gorki, Maksim,  |d 1868-1936 2015 Russian fiction.
Rus kurgu.
Russian literature.
Rus edebiyatı.
499 Flores geceleri Aira, César 2013 Arjantin edebiyatı -- Roman.
Argentine literature --  Fiction.
500 Uzaklıklar, eski denizler Pessoa, Fernando 2017 Portekiz Edebiyatı - Şiir
Portekiz şiiri
Portugal poetry
501 Beni ‘Akkuyu’ larda merdivensiz bıraktın  :   Türkiye’ nin nükleerle imtihanı Yavuz, Filiz 2015 Nükleer enerji -- Devlet politikası -- Türkiye.
Nuclear energy -- Government policy --Turkey.
502 Kedi mektupları Baydar, Oya,  |d 1940- 2017 Türk edebiyatı -- Roman
Türk romanı
503 Cebelitarık âşıkları  Baudis, Dominique 2012 Fransız edebiyatı -- Roman
French literature -- Fiction
Tarihi roman
504 Türkiye’nin soğuk savaş düşünce hayatı  :   Antikomünizm ve Amerikan etkisi   Örnek, Cangül 2015 Cold War.
World History.
Cold War -- Turkey -- American effect.
Soğuk Savaş.
Dünya Tarihi.
Soğuk Savaş -- Türkiye -- Amerikan etkisi.
Demokrasi.
Democracy.
505 Sis Unamuno, Miguel de 2017 İspanyol edebiyatı_Roman.
Spanish literature_Fiction.
506 Savaşları, kralları ve filleri anlat onlara  :   roman Énard, Mathias, |d 1972- 2017 Michelangelo Buonarroti,  1475-1564_Roman.
Michelangelo Buonarroti,  1475-1564_Fiction.
Fransız romanı_Türkçeye çeviri.
French fiction_Translations into Turkish.
507 Allah senden razı olsun Bay Rosewater Vonnegut, Kurt 2015 Amerikan Edebiyatı
Amerikan romanı 
508 Huzursuzluğun kitabı   Pessoa, Fernando 2018 Pessoa, Fernando,  1888-1935.
Poets, Portuguese_20th century_Biography
Portuguese literature
Portekiz edebiyatı
Portugiesische Literatur
509 Yüz’lük ülkeden mektuplar Çiçekoğlu, Feride 2003 Türk edebiyatı -- Öykü
Türk öyküsü
510 Korkudan güçlü bir duygu Levy, Marc 2015 Fransız romanı
French fiction
511 Alageyik sokağı bir liman mıydı? Kavukçuoğlu, Deniz,  1943- 2013 Türk edebiyatı.
Turkish literature.
Gazeteciler--Türkiye--Biyografi.
Journalists--Turkey--Biography.
512 Dostlarım aşklarım  Levy, Marc 2017 Fransız edebiyatı.
French literature.
Fransız romanı--Türkçe’ye çeviriler.
French fiction--Translations into Turkish.
513 Mitolojiden sanata notlar :  gölgem renkli mi? Göknil, Can  2016 Mitoloji
Mythology
Büyü
Magic
Batıl inanç
Superstition 
514 Bir şehri yok etmek   :   İstanbul’da kazanmak ya da kaybetmek Uşaklıgil, Emine 2014 Şehir planlama -- Türkiye -- İstanbul
City planning -- Turkey -- İstanbul
515 Kısa hayat öyküm  Dino, Abidin 2017 Biyografi
Otobiyografi
516 Burma günleri Orwell, George,  |d 1903-1950 2018 English -- literature -- Fiction
İngiliz -- edebiyatı -- Roman
517 Şemsettin Sami Levend, Agah Sırrı 2010 Türk edebiyatı--Biyografi
Turk literature--Biography
518 Yüreğimdeki canavar Comencini, Cristina 2011 Adult child sexual abuse victims -- Fiction
Yetişkin çocuk cinsel tecavüz mağdurları -- Roman
Recovered memory -- Fiction
Yenilenmiş bellek -- Roman
Brothers and sisters -- Fiction
Erkek kardeşler ve kız kardeşler -- Roman
İtalyan romanı
519 Ayrılık valsi Kundera, Milan 2017 Çek romanı.
Czech fiction.
520 Sığınak  Aslankara, M. Sadık 2003 Türk romanı
Turkish fiction
521 Aphrodite  :   afrodizyak yemekler, afrodizyak yazılar Allende, Isabel 2012 Aphrodisiacs -- Literary collections
Afrodizyaklar -- Edebi koleksiyonlar
522 Yarın, nasıl bir gün olacaksın?  :   günlükler 1956-1998 Öz, Erdal 2016 Türk edebiyatı -- Günlük.
Turkish literature -- Diary.
523 Düşünüyorum da, müthiş bir şey!  :   düzyazılar Öz, Erdal,  |d 1935-2006 2016 Öz, Erdal, 1935-2006
Türk denemeleri
Turkish essays
524 Yeşil peri gecesi Tunç, Ayfer,  |d  1964- 2018 Turkish fiction
Türk romanı
Turkish literature
Türk edebiyatı
525 Suzan defter   Tunç, Ayfer,  |d 1964- 2018 Turkish fiction
Türk romanı
526 "Ömür diyorlar buna"   Tunç, Ayfer, |d 1964- 2018 Türk edebiyatı _Yaşantı
Turkish literature
527 Evvelotel - saklı Tunç, Ayfer 2018 Türk edebiyatı--Hikaye
Turkish literature--Story
Türk öyküsü
528 Tom Sawyer’ın kitap okuduğu kulübe Duman, Faruk 2015 Turkish essays
Türk denemeleri
529 Defterimde kuş sesleri Öz, Erdal 2018 Türk edebiyatı--Anılar
Turkish Literature--Memories
Anılar, Türk
Memories of the Turkish
530 Büyülü dağ  Mann, Thomas,  |d 1875-1955 2017 Germany -- Fiction.
Almanya -- Fiction.
German literature.
Alman edebiyatı.
Alman romanı
531 Köpekler için gece müziği Duman, Faruk 2018 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature -- Fiction
Türk romanı
532 Baht dönüşü Balkış, Fatih 2015 Türk  Edebiyatı_Roman
Turkish fiction
Türk romanı
533 Kanayan Öz, Erdal,  |d 1935-2006 2016 Türk  edebiyatı--Öykü.
Turkish literature--Story.
Türk öyküsü
534 Sular ne güzelse Öz, Erdal,  |d 1935-2006 2016 Türk edebiyatı
Turkish literature
Short stories, Turkish
Kısa hikâyeler
Türk öyküsü
535 Dünya ağrısı Tunç, Ayfer 2014 Türk edebiyatı -- Roman
Turkısh literature --  Fiction
Türk romanı
536 Adasız deniz ve aperitifler / defterden notlar Duman, Faruk 2010 Türk denemeleri
Turkish essays
537 İncir tarihi Duman, Faruk 2014 Türk edebiyatı -- Roman
Turkısh literature --  Fiction
Türk romanı
538 Bir gün yine allı turnam  :    gezi izlenimleri Öz, Erdal 2006 Türk edebiyatı -- Gezi, inceleme.
Turkish literature -- Trave, research.
Gezi yazıları
539 Fars Balkış, Fatih 2013 Türk edebiyatı -- Roman
Turkısh literature -- Fiction
Türk romanı
540 Mağara arkadaşları Tunç , Ayfer 2017 Türk edebiyatı--Öykü
Türk öyküsü
541 Gülünün solduğu akşam Öz, Erdal,  |d 1935-2006 2018 Türk Edebiyatı - Anlatı
Türk yazarları
542 Odalarda Öz, Erdal 2011 Türk Edebiyatı--Roman
Turkish Literature--Fiction
Türk  romanı
Turkish fiction
543 Havada kar sesi var Öz, Erdal, |d 11935-2006 2009 Turkish literature _Story.
Türk edebiyatı _Hikaye.
Türk öyküsü
544 Seslerde başka sesler   Duman, Faruk 2004 Öyküler, Türk.
Short stories, Turkish.
Türk öyküsü
545 Keder atlısı Duman, Faruk 2011 Türk edebiyatı--hikaye.
Turkish literature--story.
Türk öyküsü
546 Yerçekimi Balkış, Fatih 2014 Türk edebiyatı--Roman
Turkish literatuare--Fiction
Türk romanı
547 Yazma  :   1946-1950 Yücel, Can 2017 Turkish poetry
Türk şiiri
548 Gökyokuş Yücel, Can,  |d 1926-1999 2017 Türk edebiyatı--Şiir
Turkish literature--Poetry
Türk şiiri
Turkish poetry
549 Portreler Yücel, Can,  |d 1926-1999 2017 Türk edebiyatı--Şiir
Turkish literature--Poetry
Türk şiiri
Turkish poetry
550 Maaile   Yücel, Can,  |d 1926-1999 2018 Turkish poetry
Türk şiiri
551 Büyülü dağ  Mann, Thomas,  |d 1875-1955 2017 Germany -- Fiction.
Almanya -- Fiction.
German literature.
Alman edebiyatı.
Alman romanı
552 Seçilen Mann, Thomas,  |d 1875-1955 2015 Germany -- Fiction.
Almanya -- Fiction.
German literature.
Alman edebiyatı.
Alman romanı
553 Lotte Weimar’da Mann, Thomas,  |d 1875-1955 2009 Germany -- Fiction.
Almanya -- Fiction.
German literature.
Alman edebiyatı.
Alman romanı
554 Aldanan kadın  Mann, Thomas,  |d 1875-1955 2018 Germany -- Fiction.
Almanya -- Fiction.
German literature.
Alman edebiyatı.
Alman romanı
555 Aldanan kadın  Mann, Thomas,  |d 1875-1955 2018 Germany -- Fiction.
Almanya -- Fiction.
German literature.
Alman edebiyatı.
Alman romanı
556 Değişen kafalar : bir Hint efsanesi Mann, Thomas,  |d 1875-1955 2018 Germany -- Fiction.
Almanya -- Fiction.
German literature.
Alman edebiyatı.
Alman romanı
557 Ve bir pars hüzünle kaybolur Duman, Faruk 2014 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature -- Fiction
Türk romanı
558 İyilik güzellik   Temelkuran, Ece 2017 Türk Edebiyatı_Denemeler
Turkish Literature_Essays
Türk denemeleri 
559 Bütün kadınların kafası karışıktır Temelkuran, Ece 2018 Şiir - Metin
Türk şiiri
560 Anlatmak için yaşamak Garcia Marquez, Gabriel,  |d 1928- 2018 Garcia Marquez, Gabriel, 1928--Çocukluk ve gençlik
Garcia Marquez, Gabriel, 1928--Childhood and youth
Yazarlar, Kolombiya, 20. yy.--Biyografi
Authors, Colombian, 20th century--Biography
561 Ozanlar, yazarlar, kitaplar   Binyazar, Adnan 2017 Authors, Turkish.
Turkish literature_History and criticism.
Yazarlar, Türkçe.
Türk edebiyatı_ Tarih ve eleştiri.
Türk denemeleri 
562 Ne anlatayım ben sana Temelkuran, Ece 2016 Siyaset
Belgesel - Anlatı
563 Ölümün gölgesi yok Binyazar, Adnan 2017 Türk edebiyatı -- Roman.
Turkısh literature --  Fiction.
Türk romanı
564 Ağıt toplumu Binyazar, Adnan 2015 Türk edebiyatı -- Deneme.
Ağıt.
Türk denemeleri 
565 Duyguların anakarası Binyazar, Adnan 2010 Türk edebiyatı -- Denelemer
Turkısh literature --  Easy
Türk denemeleri
566 İzmir Postası’nın adamları Büke, Ahmet 2017 Türk edebiyatı -- Öykü
Turkısh literature --  Story
Türk öyküsü
567 Düğümlere üfleyen kadınlar Temelkuran, Ece 2018 Türk romanı -- 20.yy
Türk edebiyatı
Turkish fiction -- 20th century
Turkish literature 
568 Önce şairleri yaktılar Cemal, Ahmet 2017 Türk edebiyatı -- Deneme
Turkish literature -- Trial
Türk denemeleri
569 Oynamak varken :   tiyatro yazıları   Cemal, Ahmet, |d 1942- 2017 Sanat, Edebiyatta
Tiyatro -- Türkiye
Türk draması
Türk denemeleri
570 Kıyıda yaşamak   Cemal, Ahmet, |d 1942- 2017 Türk romanı
Turkish fiction
571 Beethoven  :   müziğin dönüm noktası Büke, Aydın 2014 Composers -- Germany -- Biography
Beethoven, Ludwigvan, 177-1827
Besteciler -- Almanya -- Biyografi
572 Şah Mahmet Binyazar, Adnan 2009 Türk edebiyatı--Öykü
Turkish literature--Story
Türk öyküsü
573 Dokunmak  Cemal, Ahmet,  |d 1942- 2017 Kısa öyküler, Türk
Short stories, Turkish
Türk edebiyatı -- Hikaye
Turkish literature -- Story
Türk öyküsü
574 Sözün onuru Binyazar, Adnan 2018 Turkish essays.
Türk denemeleri.
575 Biz burada devrim yapıyoruz sinyorita Temelkuran, Ece 2016 Türk edebiyatı -- Anlatı -- 21. yüzyıl
Turkish literature -- Narrative -- 21st century
576 Kızıl saçlı kontes   Binyazar, Adnan, |d 1934- 2014 Öyküler, Türk.
Short stories, Turkish.
Türk öyküsü
577 Yorgunlar Öz, Erdal 2009 Türk edebiyatı_Öykü
Türk öyküsü
578 Toplum ve edebiyat Binyazar, Adnan 2017 Turkish essays.
Türk denemeleri.
579 Sanat üzerine denemeler Cemal, Ahmet, |d 1942- 2015 Sanat, Edebiyatta
Türk denemeleri
580 Şeref Bey artık burada yaşamıyor Cemal, Ahmet, |d 1942- 2017 Sanat, Edebiyatta
Türk denemeleri
Türk edebiyatı 
581 Bizi yaşatanlar ve öldürenler Cemal, Ahmet 2017 Türk edebiyatı -- Deneme
Turkish literature -- Trial
Türk denemeleri
582 Lanetlenmiş ağustosböcekleri Cemal, Ahmet 2017 Türk edebiyatı -- Deneme
Turkish literature -- Trial
Türk denemeleri
583 İnsana dönmek Cemal, Ahmet 2017 Turkish Essays
Turkish Literature
Türkçe Denemeler
Türk Edebiyatı
584 Yüklük Büke, Ahmet 2014 Türk edebiyatı -- Öykü
Turkısh literature --  Story
Türk öyküsü
585 Kumrunun gördüğü Büke, Ahmet 2017 Türk edebiyatı -- Öykü
Turkısh literature --  Story
Türk öyküsü
586 Alnı mavide  Büke, Ahmet 2016 Türk edebiyatı -- Öykü
Turkısh literature --  Story
Türk öyküsü
587 Ekmek ve zeytin Büke, Ahmet 2016 Türk edebiyatı -- Öykü
Turkısh literature --  Story
Türk öyküsü
588 Cazibe istasyonu  Büke, Ahmet 2017 Türk edebiyatı -- Öykü
Turkısh literature --  Story
Türk öyküsü
589 Çiğdem külahı Büke, Ahmet 2017 Türk edebiyatı -- Öykü
Turkısh literature --  Story
Türk öyküsü
590 Mozart : Bir yaşamöyküsü  Büke, Aydın 2017 Composers -- Germany -- Biography
Besteciler -- Almanya -- Biyografi
591 Bach : yaşamı ve eserleri Büke, Aydın 2017 Composers -- Germany -- Biography
Besteciler -- Almanya -- Biyografi
592 İç kitabı Temelkuran, Ece 2018 Şiir - Metin
Türk şiiri
593 Dışarıdan kıyıdan konuşmalar Temelkuran, Ece 2016 Türk denemeleri
Turkish essays
594 Siz rahat yaşayasınız diye : kitaplarına girmemiş yazıları, şiirleri, söyleşileri, çevirileri Atılgan, Yusuf 2018 Türk edebiyatı--20. yüzyıl
Turkish literature
595 Canistan Atılgan, Yusuf 2017 Türk romanı
Turkish fiction
Türk edebiyatı_Roman
596 Sen benim hayatımsın Özpetek, Ferzan 2015 Türk Edebiyatı -- Roman
Turkish Literature -- Fiction
Aşk -- Roman
Love -- Fiction
597 İstanbul kırmızısı Özpetek, Ferhan 2017 Türk romanı
Turkish fiction
598 Hayaletler Auster, Paul 2018 Amerikan Edebiyatı
Amerikan romanı
American fiction
599 Üç öykü Flaubert, Gustave,  |d 1821-1880 2018 Fransız Edebiyatı--Romanlar
French Literature--Fictions
Romanlar--Fransız Edebiyatı
Fictions--French Literature
Fransız Romanları
French Fictions
600 Kontrbas Süskind, Patrick 2018 Alman edebiyatı--Oyun
German literature--Play
601 Babamın tanrı olduğunu sandım  :   radyo hikayeleri   2015 Amerikan edebiyatı -- Öykü
American literature -- Stories
Amerikan öyküsü
602 Yükseklik korkusu Auster, Paul,  |d 1947- 2018 American literature
American fiction
Amerikan romanı
603 Doktor Çehov’dan öyküler   Çehov, Anton Pavlovich,  |d 1860-1904  2018 Rus edebiyatı -- Roman
Russian literature --  Fiction
Rus romanı
604 Şans müziği Auster, Paul,  |d 1947-  2017 American Fiction
Amerikan Romanı
Amerikan edebiyatı
American literature 
605 Kış günlüğü Auster, Paul,  |d 1947- 2012 Amerikan edebiyatı -- Anı
American literature -- Memories
606 Bülbülün gözündeki cin  :   beş peri hikâyesi Byatt, A. S.,  |d 1936-, 2013 Fantezi roman, İngiliz -- Türkçeye çeviri.
Fantasy fiction, English -- Translations into Turkish.
Masallar -- İngiltere.
Fairy tales -- England.
607 Bütün öyküleri   Atılgan, Yusuf 2018 Öyküler, Türk
Short stories, Turkish
Türk öyküsü
608 Koku Süskind, Patrick 2018 Alman edebiyatı.
Roman.
German literature.
Novel.
Alman romanı
609 Matisse öyküleri Byatt, A. S. 2014 İngiliz Romanı
English Fiction
İngiliz öyküsü
610 Piyano Okur, Yiğit 2007 Türk edebiyatı--Roman--20. yy.
Turkish literature--Fiction--20 century
Türk romanı
611 Yaz korkuları Uslu, Fadime 2014 Türk edebiyatı--Öykü
Turkish literature--Stories
Türk öyküsü
612 Yerleşik düşünceler sözlüğü  :   (Şık görüşler kataloğu) Flaubert, Gustave,  |d 1821-1880 2015 Fransız nükte ve mizahı
French wit and humor
613 Köşeye kıstırmak Auster, Paul 2017 American fiction.
Amerikan romanı
Polisiye roman
614 Ay sarayı Auster, Paul,1947-  2017 Amerikan romanı
American fiction
Amerikan Edebiyatı
American Literature
615 Timbuktu Auster, Paul,  |d 1947-  2017 American Fiction
Amerikan Romanı
Amerikan edebiyatı
American literature 
616 Sunset Park Auster, Paul,  |d 1947-  2011 American Fiction
Amerikan Romanı
Amerikan edebiyatı
American literature 
617 Yalnızlığın keşfi  Auster, Paul,  |d 1947-  2017 American Fiction
Amerikan Romanı
Amerikan edebiyatı
American literature 
618 Kehanet gecesi Auster, Paul,  |d 1947-  2017 American Fiction
Amerikan Romanı
Amerikan edebiyatı
American literature 
619 Brooklyn çılgınlıkları Auster, Paul,  |d 1947-  2018 American Fiction
Amerikan Romanı
Amerikan edebiyatı
American literature 
620 Karanlıktaki adam  Auster, Paul,  |d 1947-  2017 American Fiction
Amerikan Romanı
Amerikan edebiyatı
American literature 
621 İç dünyamdan notlar Auster, Paul,  |d 1947- 2014 Amerikan edebiyatı -- Anı
American literature -- Memories
622 Güvercinler Okur, Yiğit 2008 Türk edebiyatı--Roman--20. yy.
Turkish literature--Fiction--20 century
Türk romanı
623 Büyücü Okur, Yiğit 2016 Türk edebiyatı--Roman--20. yy.
Turkish literature--Fiction--20 century
Türk romanı
624 Piç Osman’ın pabuçları Okur, Yiğit 2010 Türk edebiyatı--Roman--20. yy.
Turkish literature--Fiction--20 century
Türk romanı
625 O zaman kim söyleyecek şarkıları Okur, Yiğit 2016 Türk edebiyatı--Öykü--20. yy.
Turkish literature--Story--20 century
Türk öyküsü
626 Vanya dayı Çehov, Anton Pavlovich,  |d 1860-1904  2018 Rus edebiyatı -- Roman
Russian literature --  Fiction
Rus romanı
627 Öyle bir hikaye Çehov, Anton Pavlovich,,  |d 11860-1904 2018 Rus Edebiyatı  --  Hikayeler.
Russian Literature  --  Stories.
Hikayeler  --  Rus Edebiyatı .
Stories  --  Russian Literature .
Kısa hikayeler, Rus .
Short stories, Russian
628 Martı Çehov, Anton Pavlovich,  |d 1860-1904  2018 Rus edebiyatı
Russian literature.
Theater  -- Russia
Tiyatro  -- Rusya
Rus draması
Russian drama. 
629 Vişne bahçesi Çehov, Anton Pavlovich,  |d 1860-1904  2018 Rus edebiyatı.
Russian literature.
Theater  -- Russia.
Tiyatro  -- Rusya.
Rus draması.
Russian drama. 
630 Albaya mektup yok García Márquez, Gabriel 2018 Spanish literature _ Stories
Kolombiya Romanı _ 20. yy.
İspanyol edebiyatı _ Öykü
631 Benim hüzünlü orospularım   García Márquez, Gabriel, |d 1927-2014 2018 Gazeteciler_Roman.
Journalists_Fiction.
Kolombiya romanı_Türkçeye çeviri.
Colombian fiction_Translations into Turkish.
632 On iki gezici öykü  García Márquez, Gabriel, |d 1927-2014 2018 Latin Amerikalılar_Avrupa_Roman.
Latin Americans_Europe_Fiction.
Öyküler, Kolombiya_Türkçeye çeviri.
Short stories, Colombian_Translations into Turkish.
633 İyi kalpli Erendira García Márquez, Gabriel, |d 11928-2014 2018 Colombian literature _Story.
Kolombiya edebiyatı _Hikaye.
634 Bir kaçırılma öyküsü Garcia Marquez, Gabriel,  |d 1928-,  |q (García Márquez, Gabriel) 2018 Kolombiya romanı--Türkçeye çeviriler
Colombian fiction--Translations into Turkish
635 Doğu Avrupa’da yolculuk   Marquez, Gabriel Garcia  2018 Kolombiya romanı.
Colombian fiction.
636 Mavi köpeğin gözleri Marquez, Gabriel Garcia, |d 1928- 2018 Kolombiya romanı -- Türkçeye çeviri
Colombian fiction -- Translations into Turkish
637 Hanım Ana’nın cenaze töreni  García Marquez, Gabriel 2016 Colombian Fiction
Kolombiya Romanı
638 Şili’de gizlice   :     Miguel Littin’in serüveni  Marquez, Gabriel Garcia 2018 İspanyol edebiyatı_Anlatı
Spanish literature
639 Labirentindeki general Marquez, Gabriel Garcia 2017 Romanlar, İspanyol -- Türkçe’ye çeviriler.
Fictions, Spanish -- Translations into Turkish. 
640 Modernleşen Türkiye’nin tarihi Zürcher, Erik Jan, |d 1953- 2002 Türkiye_Tarih_19. yy.
Turkey_History_19th century.
Türkiye_Tarih_20. yy.
Turkey_History_20th century.
641 Küçük sözler 2 Yarar, Selahattin 2009 Proverbs, Turkish.
Atasözleri, Türk.
Vecizeler
642 Senden önce ben Moyes, Jojo 2013 Genç kadınlar -- Roman
Young women -- Fiction
Çağdaş Kadın
Contemporary Women
Romantik -- Çağdaş
Romance -- Contemporary
Aşk hikayeleri
Love stories
643 Kalem ile aşk ve kavga  :   Sovyet Azerbaycan’ında haysiyet ve adalet uğruna yaşamış bir gazetecinin hikayesi Yıldırımoğlu, Ali 2005 Azeri romanı
Azeri fiction 
644 Temizlikçi Cleave, Paul  2010 Seri cinayetler--Roman
Serial murders--Fiction
Christchurch (N.Z.)--Roman
Christchurch (N.Z.)--Fiction
Suspense fiction
Gerilim romanı
645 Panik :  Sherlock Holmes Doyle, Arthur Conan, Sir,  |d 1859-1930 2012 Holmes, Sherlock (Hayali karakter) -- Roman
Özel dedektifler -- İngiltere -- Roman
Holmes, Sherlock (Fictitious character) -- Fiction
Private investigators -- England -- Fiction
646 Ayağın nerede oğul  :   Milli Mücadele’nin çocuk kahramanları Yazıcı, Fazıl 2010 Türkiye -- Tarih -- Kurtuluş savaşı.
Milli mücadele -- Türkiye -- Roman.
647 İstiklal Marşı’mız ve milli ruh Kaytancı, Ali 2007 Ersoy, Mehmet Akif, 1873-1936.
İstiklal Marşı.
National songs_Turkey.
Ulusal marşlar_Türkiye.
648 Sabah uykum Batman, Ahmet 2013 Türk denemeleri
Turkish trials
649 Kaşağı Seyfettin, Ömer |d 1884-1920 2016 Hikayeler, Türk, 20.Yüzyıl
Turkish literature, 20th Century.
Türk hikayesi
650 Matematik I çözümlü problemleri : limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları, integrasyon teknikleri Dobie, Ayşe Peker 2010 Mathematics_Problems, exercises, etc.
Mathematical analysis_Problems, exercises, etc.
Matematik_Problemler, alıştırmalar, vb.
Matematiksel analiz_Problemler, alıştırmalar, vb.
651 Handan Kulin, Ayşe 2016 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature --  Fiction
652 Aşk ve öbür cinler Gabriel Garcia Marquez 2018 Kolombiya romanı
Colombian fiction
653 Vurun kahpeye Adıvar, Halide Edib,  |d 1885-1964 2018 Türk romanı
Turkish fiction
Türkiye -- Tarih -- Devrim, 1918-1923 -- Roman
Turkey -- History -- Revolution, 1918-1923 -- Fiction
654 Türk’ün ateşle imtihanı  :   İstiklal Savaşı hatıraları Adıvar, Halide Edip,  |d 1885-1964 2018 Türk edebiyatı--Anılar
Turkish literature--Memories
Türk anıları
Türkish memories
655 Tatarcık Adıvar, Halide Edip 2017 Turkish fiction
Türk romanı
656 Kenan çobanları - maske ve ruh  Adıvar, Halide Edib 2018 Turkish drama -- 20th century.
Türkçe drama (tiyatro) -- 20. yy.
Theater -- Turkey -- 20th century.
Tiyatro -- Türkiye -- 20. yy.
657 Hindistan’a dair Adıvar, Halide Edib 2014 Turkish Literature -- Essays.
Türk Edebiyatı -- Denemeler
658 Bir kayıp denizci Garcia Marquez, Gabriel 2018 Kolombiya edebiyatı.
Colombian literature. 
659 Dağa çıkan kurt Adıvar, Halide Edib 2018 Türk edebiyatı_Hikaye.
Turkish literature_Story.
Türk öyküsü
660 Yolpalas cinayeti Adıvar, Halide Edib, |d 11882-1964 2018 Cinayet
Murder
Türk romanı
Turkish fiction
661 Sevda sokağı komedyası Adıvar, Halide Edib 2018 Turkish Literature_Novel
Türk Edebiyatı_Roman
662 Çaresaz Adıvar, Halide Edib 2017 Turkish Literature_Novel
Türk Edebiyatı_Roman
663 Sinekli bakkal Adıvar, Halide Edib 2018 Türk romanı.
Turkish fiction.
664 Halka doğru  :   Büyük Mecmua (1919) ve Yedigün (1936 -1939) yazıları Adıvar, Halide Edib 2017 Turkish essays
Türk denemeleri
665 Döner ayna Adıvar, Halide Edib 2015 Türk romanı
Turkish fiction
Türk edebiyatı 
666 Zeyno’nun oğlu Adıvar, Halide Edib,  |d 1885-1964 2010 Türk romanı
Turkish literature_Fiction
Türkiye_Tarih_Devrim, 1918-1923_Roman
Turkey_History_Revolution, 1918-1923_Fiction
667 Türkiye’de şark-garp ve Amerikan tesirleri II Adıvar, Halide Edip,  |d 1885-1964 2015 Türk edebiyatı -- Deneme.
Turkish literature -- Essays.
668 Şer saati Garciá Maŕquez, Gabriel 2018 İspanyol romanı
Spanish fiction
669 Son eseri Adıvar, Halide Edib,  |d 1885-1964 2016 Türk edebiyatı
Türk romanı
Turkish literature
Turkish fiction
Halide Edib Adıvar
670 Türkiye’de şark-garp ve Amerikan tesirleri Adıvar, Halide Edip,  |d 1885-1964 2009 Türk edebiyatı -- Deneme.
Turkish literature -- Essays.
671 Kerim Usta’nın oğlu  :   bir doktorun hayatı  Adıvar, Halide Edib, |d 1885-1964 2012 Türk romanı.
Turkish fiction.
672 Yeni turan Adıvar, Halide Edib,  |d 1885-1964 2017 Türk romanı
Turkish fiction
673 Mor salkımlı ev Adıvar, Halide Edip,  |d 1885-1964  2018 Türk edebiyatı -- Roman.
Turkısh literature --  Fiction.
674 Kalp ağrısı Adıvar, Halide Edib,  |d 1885-1964 2018 Türk edebiyatı_Roman
Turkish literatüre_Fiction
675 Şeytani öyküler D’aurevilly, Barbey 2014 Fransız romanı.
French fiction.
Fransız edebiyatı.
French literature.
676 Bağrıyanık Ömer  Yesari, Mahmut 2016 Short stories, Turkish.
Türk öyküsü
677 Hayatta kalanlar Slater, Sean 2015 Kanada roman ve hikayesi
678 Balonla beş hafta Verne, Jules,  |d 1828-1905 2005 Balloonists--Fiction.
French fiction--Translations into Turkish.
French fiction--19th century--Translations into Turkish.
Children’s literature--Fiction.
Children’s stories French--Translations into Turkish.
Adventure stories,French--Translations into Turkish.
Africa--Fiction.
Afrika romanı
Çocuk edebiyatı
679 Kapalı gişe yalnızlık Özel, Serkan  2014 Türk edebiyatı
Turkish literarure
680 Momo  :   Ya da zaman hırsızlarının ve çalınmış zamanı insanlara geri getiren çocuğun tuhaf öyküsü Ende, Michael 2015 Orphans_Juvenile fiction.
Time_Juvenile fiction.
Joy_Juvenile fiction.
Alman edebiyatı _ Roman
Alman Romanı
681 Soğuk kahve Batman, Ahmet 2013 Türk edebiyatı
Turkish literature 
Türk denemeler
682 Gülistan’dan seçmeler Şeyh Şirazi Sadi t.y. Iranian literature
İran edebiyatı
683 Yüreğin attığı yer Letts, Billie  t.y. Amerikan romanı
American fiction
684 Yüzen fazlalıklar Uslu, Fadime 2016 Türk edebiyatı--Öykü
Turkish literature--Stories
Türk öyküsü
685 Kağıt helva Şafak, Elif,  |d 1971- 2009 Öyküler, Türk
Short stories, Turkish
Turkish literature
Türk edebiyatı
686 Kırk gram tebessüm : mizah hikayeleri Suavi, Cüneyd 2017 Dil ve Edebiyat
Language and Literature
Türk nükte ve mizahı
Turkish wit and humor
687 Hiç kimse sıradan değildir Zusak, Markus 2012 Öz--gerçekleştirme--Roman
Self-esteem--Juvenile fiction
Juvenile Fiction
Çocuk Kurgu Roman
688 A.Ş.K. neyin kısaltması? Kiremitçi, Tuna, 1973- 2005 KİREMİTÇİ, TUNA, 1973-
TÜRK EDEBİYATI, DENEMELER
DENEMELER_KOLEKSİYONLAR
Türk denemeleri
689 Dönüşüm Kafka, Franz,  |d  1883-1924,  2018 Samsa, Gregor (Fictitious character)
Samsa, Gregor (Roman karakteri)
German literature.
Alman edebiyatı.
Czech literature.
Çek edebiyatı.
German fiction _ Translations into Turkish.
Alman romanı _ Türkçe’ye çeviriler.
Czech fiction _ Translations into Turkish.
Çek romanı _ Türkçe’ye çeviriler.
Psychological fiction, German.
Psikolojik roman, Alman.
Psychological fiction, Czech.
Psikolojik roman, Çek.
Alman öyküsü
690 Yarının tarihi Zweig, Stefan 2017 Alman Edebiyatı -- Deneme.
German literature -- Essay.
691 Bitmemiş defter   :     kadınlara dair öyküler  Uşaklıgil, Halid Ziya,  |d  1865-1945 2018 Short stories, Turkish.
Turkish literature.
Türk öyküsü
692 Hayatın mucizeleri Zweig, Stefan 2017 Alman Edebiyatı
German literature
Alman öyküsü
693 Sartre’ın lavabosu  :   büyük yazarlardan tamirat işleri el kitabı Crick, Mark 2011 İngiliz edebiyatı.
English literature.
Parodies.
Parodi.
694 Eşkiya Kuza   Şahin, Osman  2017 Türk Edebiyatı--Roman
Türk romanı
695 Joseph Fouché  :   bir politikacının portresi Zweig, Stefan 2016 Fouche, Joseph, 1759-1820
Devrimciler -- Fransa -- Biyografi
Fransa -- Siyaset ve yönetim -- 1759-1820
696 Sabırsız yürek Zweig, Stefan 2018 Alman edebiyatı -- Roman
Alman romanı
German literature -- Fiction
697 Bir sanattır öğle uykusu Paquot, Thierry 2010 Şekerlemeler (Uyku).
Literatürde uyuyun.
Sanat şekerlemeler (Uyku).
698 Kafka’nın çorbası  :   14 tarifle dünya edebiyatı tarihi Crick, Mark  2010 Yemek pişirme
Cooking
Literatürde pişirme
Cooking in literature
Edebiyatta gıda
Food in literature
699 Sonuncu iz   Şahin, Osman, |d 1938- 2007 Öyküler, Türk.
Short stories, Turkish.
700 Günlükler Zweig, Stefan 2016 Alman Edebiyatı
German Literature
Alman edebiyatı -- Günlükler
German literature -- Diaries
701 Ferdi ve şürekâsı   :   Günümüz Türkçesiyle Uşaklıgil, Halid Ziya, ,1869-1945 2016 Servet-i fünun Romanı.
Türk Edebiayatı_Roman.
Halid Ziya Uşaklıgil, 1869-1945.
Türk romanı
702 Rotterdamlı Erasmus   :  zaferi ve trajedisi Zweig, Stefan 2018 Alman edebiyatı--Deneme.
Alman denemeleri
703 Şeytanla savaş :  Hölderlin, Kleist, Nietzsche Zweig, Stefan 2017 Alman Edebiyatı _ Deneme
Alman denemeleri
704 Lükse övgü Paquot, Thierry 2010 Lüks_Sosyal yönleri
Luxury_Social aspects
Lüks_Tarih
Luxury_History
705 Tâlat Paşa’nın anıları Talât Paşa,  |d 1874-1921 2018 Talât Paşa, 1874-1921
Statesmen -- Turkey -- Biography
Turkey -- Politics and government -- 1878-1909
Devlet adamları -- Türkiye -- Biyografya
Türkiye -- Politika ve yönetim -- 1878-1909
706 Bir onbaşının doğu cephesi günlüğü 1914- 1915 Eti, Ali Rıza 2016 Turkey -- History --  Revolution, 1918-1923
Türkiye--  Tarih  -- Kurtuluş Savaşı, 1918-1923
Dünya Savaşı, 1914-1918 -- Toprak sorunları -- Türkiye
World War, 1914-1918 -- Territorial questions -- Turkey
707 Bir kadının yaşamından yirmi dört saat Zweig, Stefan 2018 Alman edebiyatı -- Roman.
German  literature -- Fiction.
Alman romanı
708 Yakıcı sır Zweig, Stefan, |d 11881-1942 2018 German fiction.
Alman romanı.
709 Mürebbiye Zweig, Stefan,  |d 1881-1942 2018 Alman edebiyatı -- Roman.
German literature -- Fiction.
Alman romanı
710 Amok koşucusu Zweig, Stefan 2018 Avusturya edebiyatı -- Hikayeler
Austrian literature -- Stories
Yazarlar, Avusturya -- 20. yüzyıl
Authors, Austrian -- 20th century
711 Mecburiyet Zweig, Stefan 2018 Alman Edebiyatı - Roman
German Literature - Fiction
Alman romanı
712 Geçmişe yolculuk Zweig, Stefan, |d 1881-1942 2018 Young men -- Germany -- Fiction.
Genç erkekler -- Almanya -- Roman.
Married women -- Fiction.
Evli kadınlar -- Roman.
Psychological fiction.
Psikolojik roman.
Alman romanı
713 Kızıl Zweig, Stefan 2018 Alman Edebiyatı _ Roman
Alman romanı
714 Lyon’da düğün Zweig, Stefan 2018 Alman edebiyatı, Hikayeler_Türkçe’ye çeviriler.
German literature, Short stories_Translations into Turkish.
715 Arıburnu : çıkarma Chambers, Stephen 2015 Great Britain. Army. Australian and New Zealand Army Corps.
World War, 1914-1918 -- Campaigns -- Turkey -- Gallipoli Peninsula.
World War, 1914-1918 -- Australia.
World War, 1914-1918 -- New Zealand.
Büyük Britanya. Ordu. Avustralya ve Yeni Zelanda Ordu Komutanlığı.
Dünya Savaşı, 1914-1918 -- Kampanyalar -- Türkiye -- Gelibolu Yarımadası.
Dünya Savaşı, 1914-1918 -- Avustralya.
Dünya Savaşı, 1914-1918 - -Yeni Zenginlik
716 Hicaz demiryolu inşa edilirken -I  :   Şam-Maan hattı Auler Paşa 2017 Hicaz Demiryolu--Tarih
Demiryolları--Suudi Arabistan--Tarih
Hicaz (Suudi Arabistan)--Tarih
Hejaz Railway--History
Railroads--Saudi Arabia--History
Hejaz (Saudi Arabia)--History
717 Talimgâh’tan Güzel Sanatlar’a  :   1921-1923 Tollu, Mehmet Cemal  ,1899-1968 2018 Tollu, Cemal Mehmet, 1899-1968--Memories.
Painters--Turkey.
Turkey--History--Revolution, 1918-1923.
Ressamlar--Türkiye.
Türkiye--Tarih--Kurtluş Savaşı, 1918-1923.
718 Yalnızlık gittiğin yoldan gelir Altun, Selçuk 2018 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature -- Fiction
719 Yaşamdaşlarım Alova ,(Alova, Erdal ) 2017 Turkish Literature--Memories.
Türk Edebiyatı--Anılar.
720 Kendine bir iyilik yap Göksu, Bilge 2017 Edebiyat
Türk Edebiyatı
Turkish Literature
Çeşitli eserler
721 Dünyanın başbelası siyonistler  Uçar, Abdullah 2009 Siyonizm
Yahudilik
İsrail devleti
722 Çilek ağacı Genç, Erhan  2016 Kısa hikayeler
Türk edebiyatı - hikaye
Türk hikayeleri
723 Fatih-Harbiye Safa, Peyami t.y. Türk romanı.
Turkish fiction.
724 Müslümanlardaki yenilgi psikolojisi  :   hastalığın belirtileri, sebebleri ve tedavi yolları El-hatır, Abdullah t.y İslam Psikoloji
Müslüman psikolojisi
İslam ümmeti hastalığı
725 Bir sen yakınsın uzakta kalınca Altun, Selçuk 2017 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature -- Fiction
726 İyi düşün doğru karar ver  :   özgün yaşam üzerine yakup bey’le söyleşiler Cüceloğlu, Doğan,  |d 1938- 2001 Düşünmek--Psikoloji
Thinking--Psychology
Karar Vermek--Psikoloji
Decision Making--Psychology
727 Selam ateşleri : ay bazen mavidir : bütün öyküleri 3 Şahin, Osman, |d 1938- 2017 Öyküler, Türk.
Short stories, Turkish.
728 Aşk-ı memnu : günümüz Türkçesiyle Uşaklıgil, Halit Ziya 2018 Türk edebiyatı_Roman
Türk romanı
729 Masonluk ve masonlar : isimler- belgeler Gün, İzzet Nuri 1968 Sosyal refah
Cemiyetler
Masonlar
730 Bediüzzaman’ın hayatı Eren, Emre 2007 Bediüzzaman Said Nursi
Din adamı 
731 Derin abiler : derin sırlar  Pekmezci, Necdet 2012 Türkiye derin devleti
 Derin Devlet - gayri resmi yaşantılar.
732 Fetih ve fatih Uçar, Abdullah 2008 Mehmed II, Sultan of the Turks, 1432-1481
Turkey_History_Mehmed II, 1451-1481
Istanbul (Turkey)_History_Siege, 1453
Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Padişahı, 1432-1481
Türkiye_Tarih_Fatih Sultan Mehmet, 1432-1481
İstanbul (Türkiye)_Tarih_İstanbul’un Fethi, 1453
733 Türkleri anlama kılavuzu  Coşkun, Zeki Kayahan 2005 Turkish with and humor.
Turkey_Humor._Social life and customs
Türk sosyal hayatı
Türk yaşamı
734 Keskin naneli öyküler Gümüşay, Tolga 2011 Turkish literature.
Short stories, Turkish_20th century.
Türk edebiyatı.
Hikayeler, Türk_20.yy.
735 Satranç Zweig, Stefan 2018 Alman edebiyatı_Roman
German literature_Fiction
Alman romanı
736 Lyon’da düğün Zweig, Stefan 2017 Alman edebiyatı, Hikayeler_Türkçe’ye çeviriler.
German literature, Short stories_Translations into Turkish.
Alman öyküsü
737 Metal fırtına Uçar, Orkun 2005 Türk romanı.
Turkish fictory
738 Aşk sığınağı Roberts, Nora 2001 Art thieves -- Fiction.
Sanat hırsızlığı -- Roman.
Art -- Forgeries -- Fiction.
Sanat -- Kalpazanlıklar -- Roman.
Art consultants -- Fiction.
Sanat danışmanları -- Roman.
Maine -- Fiction.
Italy -- Fiction.
Art critics -- Fiction.
Sanat eleştirileri -- Roman.
Large type books.
739 Zahir Coelho, Paulo 2018 Brazilian literature.
Brezilya edebiyatı.
Brazilian fiction.
Brezilya romanı.
740 Zorro  :   efsanenin başlangıcı Allende, Isabel,  |d 1942- 2005 İspanyol romanı
Spanish fiction
741 Ruhlar evi   Allende, Isabel 2018 Spanish literature.
Spanish fiction_20th century.
İspanyol edebiyatı.
İspanyol romanı_20.yy.
742 Ana Gorki, Maksim,  |d 1868-1936 2018 Rus edebiyatı -- Roman.
Russian litretarue -- Fiction.
Rus romanı
743 Portobello cadısı Coelho, Paulo 2018 Brazilian Fiction
Brazilya Romanı
744 Bir kavganın tasviri   :   anlatılar II Kafka, Franz,  |d 1883-1924 2017 Kafka, Franz,1883-1924 -- Translations into Turkish.
Short stories, Austrian -- Translations into Turkish.
Alman anlatısı
745 Mutlu olmak varken  : bütün şiirleri Kadir, A 2012 Türk şiiri
Turkish poetry
746 Yalnızlık kime benzer Gümüş, Semih 2017 Türk romanı
Turkish fiction
747 Eva Luna anlatıyor Allende, Isabel 1991 Edebiyat
İspanyolca edebiyat
İspanyolca roman ve hikaye
İspanyol öyküsü
748 Kaderin kızı Allende, Isabel,  |d 1942- 2012 Altın madenleri ve madenciliği--Kaliforniya--Roman
Gold mines and mining--California--Fiction
Kaliforniya--Tarih, 1846--1850--Roman
California--History--1846--1850--Fiction
Kaliforniya--Social life and customs, 19. yy.--Fiction
California--Social life and customs--19th century--Fiction 
749 Herkes kadar  Çelik, Behçet, |d 1968- 2017 Turkish literature_Stories
Turkish story
Türk edebiyatı_Öyküler
Türk öyküsü
750 Yazyalnızı : iki deli derviş Çelik, Behçet 2011 Edebiyat
Türk Edebiyatı_Öykü
Türk öyküsü
751 Edebiyat ve yeni zamanların kültürü  :   eleştirinin saati, 2007-2012 Gümüş, Semih 2013 Turkish literature.
Criticism.
Eleştiri.
Türk edebiyatı.
752 Modernizm ve postmodernizm  :   edebiyatın dünü ve yarını  Gümüş, Semih 2015 Modernizm (Literatür) -- Türkiye
Postmodernizm (Literatür) -- Türkiye
Edebiyat, Modern -- 20. yüzyıl -- Tarih ve eleştiri
Türk edebiyatı -- Eleştiri ve yorumlama
Türk edebiyatı -- 20. yüzyıl
Modernism (Literature) -- Turkey
Postmodernizm (Literature) -- Turkey
Literature, Modern -- 20th century -- History and criticism
Turkish literature -- Criticism and interpretation
Turkish literature -- 20th century
753 Aşktan ve gölgeden Allende, Isabel 2012 Edebiyat
İspanyolca edebiyat
İspanyolca roman ve hikaye
İspanyol romanı
754 Günlerin getirdiği Allende, Isabel,  1942- 2011 Şili Edebiyatı -- 20. yüzyıl.
Chilean literature -- 20th century.
Kadın yazarlar, Şili.
Women authors, Chilean.
İspanyolca Amerikan edebiyatı.
Spanish American literature.
755 Eva Luna Allende, Isabel,  1942- 2012 İspanyol edebiyatı -- Roman
Spanish literature -- Fiction
İspanyol romanı
756 Paula Allende, Isabel 2012 Spanish Fiction
İspanyol Romanı
757 Ateşe atılmış bir çiçek  :   yazarlar, kitaplar, okuma notları Çelik, Behçet 2012 Türk edebiyatı -- Deneme
Turkish literature -- Essays
758 Kara anlatı yazarı   :     Vüs’at O. Bener  Gümüş, Semih 2008 Bener, Vus’at O.,  1922-_Eleştiri ve yorum.
Bener, Vüs’at O.,  1922-_Criticism and interpretation.
Yazarlar, Türk_20. yy.
Authors, Turkish_20th century.
Türk edebiyatı_20. yy._Eleştiri ve yorum.
Turkish literature_20th century_History and criticism.
759 Belki sonra başka şeyler de konuşuruz Gümüş, Semih 2015 Türk romanı
Turkish fiction
Türk  Edebiyatı _ roman
760 Northanger Manastırı Austen, Jane,  |d 1775-1817 2017 İngiliz edebiyatı - Roman.
English literature - Fiction.
İngiliz romanı
761 Küçük burjuvalar Gorki, Maksim,  |d 1868-1936 2018 Russian literature.
Rus romanı.
762 Benim üniversitelerim Gorki, Maksim,  |d 1868-1936 2017 Rus edebiyatı -- Roman
Russian literature -- Fiction
Rus romanı
763 Babaya mektup Kafka, Franz 2018 Kafka, Franz
German literature - Letter
Alman edebiyatı - Mektup
764 Bir tutkunun dile getirilme biçimi   Tosuner, Necati,  |d 1944- 2012 Short stories, Turkish.
Kısa hikayeler -- Türk.
Türk öyküsü
765 Çırpınışlar Tosuner, Necati 2016 Türk Edebiyatı.
Roman.
Turkish Literature.
Novel
Türk romanı
766 Romanın şimdiki zamanı Gümüş, Semih 2014 Yazarlar, Türk_20. yy.
Authors, Turkish_20th century.
Türk edebiyatı_20. yy._Eleştiri ve yorum.
Turkish literature_20th century_History and criticism.
767 Sonsuz düzen Allende, Isabel 2007 Spanish literature.
Spanish fiction_20th century.
İspanyol edebiyatı.
İspanyol romanı_20.yy.
768 Japon sevgili Allende, Isabel 2017 Spanish literature.
Spanish fiction_20th century.
İspanyol edebiyatı.
İspanyol romanı_20.yy.
769 Haydi kıralım hayallerimizi : son bakışta hayat yazıları 1 Babaoğlu, Haşmet,  |d 1955-  2004 Türk hikayeleri
Turkish stories
Türk edebiyatı--Hikayeler
Turkish literature--Stories 
770 Baston Gölcüklü, Menaf 2012 Türk  Edebiyatı _ Roman
Türk romanı
771 Bir avuç ateş Canat, Hasan Nail 2002 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature -
Türk romanı
772 Hayat bilgesi  :   şu hayatı nasıl yaşamalı ; dünya büyüklerinden hayat dersleri 1 Sekman, Mümin 2015 Başarı -- Psikolojik yönler
Success -- Psychological aspects
İç huzur
Peace of mind
İletişim -- Psikolojik yönler
Communication -- Psychological aspects
Psikoloji -- Uygulamalı psikoloji -- Özel konular -- Davranış modifikasyonu
Psychology -- Applied psychology -- Special topics -- Behavior modification
773 Parayı bulduğum an alayını maviye boyayacağım Demirkıran, Erdal 2011 Turkish litareture
Türk edebiyatı
Hayata dair yazılar
Ön yargı
774 Diken ucu Çelik, Behçet, |d 1968- 2017 Turkish literature_Stories
Turkish story
Türk edebiyatı_Öyküler
Türk öyküsü
775 Chip : Sayı 2019/4 yıl : 23   2019 Teknoloji kültürü
776 Ekonomist / 13-19 Ekim 2019  Sayı : 2019/41 Yıl : 29   2019 Ekonomi
777 Ekonomist / 20-26 Ekim 2019  Sayı : 2019/42 Yıl : 29   2019 Ekonomi
778 Türk Dili / Ekim : 2019 Sayı : 814 : dil ve edebiyat dergisi   2019  
779 Kocan kadar konuş Burcuoğlu, Şebnem 2015 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature -- Ficiton
780 Brida Coelho, Paulo 2018 Brazilian literature.
Brezilya edebiyatı.
Brazilian fiction.
Brezilya romanı.
781 Aldatmak Coelho, Paulo 2014 Brazilian literature.
Brezilya edebiyatı.
Brazilian fiction.
Brezilya romanı.
782 Düşünceler Hekimoğlu, İsmail 1989 Islam -- Turkey
Muslims -- Turkey
İslam -- Türkiye
Müslümanlar -- Türkiye 
783 Aşkın gözyaşları III : Kimya Hatun Yağmur, Sinan 2011 Türk  Edebiyatı _ roman
Türk romanı
784 Ottla’ya ve aileye mektuplar Kafka, Franz 2018 Kafka, Franz
German literature - Letter
Alman edebiyatı - Mektup
785 Dönüşüm Kafka, Franz,  |d 1883-1924 2018 German fiction
Alman romanı
786 Dava Kafka, Franz 2018 Alman romanı
German fiction
Alman edebiyatı
German literature
787 Amerikana Adichie, Chimamanda Ngozi,  |d 1977- 2016 Göçmenler -- Roman
Immigrants -- Fiction
Mülteciler -- Roman
Refugees -- Fiction
Nijeryalılar -- ABD -- Roman
Nigerians -- United States -- Fiction
Nijeryalılar -- İngiltere -- Roman
Nigerians -- England -- Fiction
Nijerya -- Roman
Nigeria -- Fiction
788 Devrim yılları Topuz, Hıfzı 2017 Türk romanı
Turkish fiction
Türk edebiyatı--roman
Turkish literature--fiction
789 Kara çığlık : Afrika’da başkaldırı ve aşk Topuz, Hıfzı 2017 Belgesel Romanı.
documentary fiction.
Afrika.
Africa.
Köle.
Chattel.
Emperyalizm.
Imperialism.
790 Nevbahar  :   Osmanlı’dan Cumhuriyet’e bir aile öyküsü Topuz, Hıfzı. 2018 Türk Edebiyatı - Roman - Anılar
Turkish Literature - Novel - Memories
791 İdare hukuku cilt I Gözler, Kemal 2019 Administrative Law.
Administrative Law--Turkey.
İdare Hukuku.
İdare Hukuku--Türkiye.
792 İdare hukuku cilt II Gözler, Kemal 2019 Administrative Law.
Administrative Law--Turkey.
İdare Hukuku.
İdare Hukuku--Türkiye.
793 Açıklamalı - şematik  pratik çalışma kitabı I :   ceza hukuku genel hükümler Özbek, Veli Özer 2019 Ceza muhakemesi hukuku.
Criminal law.
794 Açıklamalı - şematik  pratik çalışma kitabı II :   ceza muhakemesi hukuku Özbek, Veli Özer 2019 Ceza muhakemesi hukuku.
Criminal law.
795 Açıklamalı - şematik  pratik çalışma kitabı III :   ceza  hukuku özel hükümler Özbek, Veli Özer 2019 Ceza muhakemesi hukuku.
Criminal law.
796 Anatomy and physiology study guide for speech and hearing Culbertson, William R. 2013 Human physiology
Problems, exercises, etc.
Human anatomy
Problems, exercises, etc.
797 Hayallerini uçuran adam : Nuri Demirağ Adıgüzel, Mehmet Bahattin 2019 İş adamları_Türkiye_Biyografi.
Demirağ, Nuri,1886-1957.
798 Açıklamalı - şematik  pratik çalışma kitabı I :   ceza hukuku genel hükümler Özbek, Veli Özer 2019 Ceza muhakemesi hukuku.
Criminal law.
799 Türk ceza hukuku genel hükümler Özbek, Veli Özer 2018 Ceza hukuku.
Criminal law.
800 Temel ceza kanunları ve ilgili mevzuat Özbek, Veli Özer 2019 Criminal law_Turkey.
Ceza hukuku_Türkiye.
801 Milli mücadele tarihi Akdağ, Ömer 2019 Türkiye--Tarih--Devrim, 1918-1923
Turkey--History--Revolution, 1918-1923
Türkiye--Tarih--1918-1960
Turkey--History--1918-1960
802 Milli mücadele tarihi Akdağ, Ömer 2019 Türkiye--Tarih--Devrim, 1918-1923
Turkey--History--Revolution, 1918-1923
Türkiye--Tarih--1918-1960
Turkey--History--1918-1960
803 Milli mücadele tarihi Akdağ, Ömer 2019 Türkiye--Tarih--Devrim, 1918-1923
Turkey--History--Revolution, 1918-1923
Türkiye--Tarih--1918-1960
Turkey--History--1918-1960
804 Türkiye’nin yönetim yapısı  :   (T.C. İdari Teşkilatı) Gözler, Kemal 2019 Public administration
Kamu yönetimi
Staatsverwaltung
805 Zur Möglichkeit des unmöglichen Strafrechts  :   ein Versuch über die Dissonanz im System der ultima ratio Figueiredo, Frederico 2014 Criminal law_Germany.
Comparative law.
Crimes.
806 Freiheitsdistribution und verantwortungsbegriff : die dogmatik des defensivnotstands im Strafrecht Wilenmann, Javier 2014 Criminal law_Germany.
Comparative law.
Crimes.
807 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim   2019 Özel eğitim --Fiziksel engelli çocuklar
Otizm
Disleksi
Davranış bozukluğu
808 Sporcu beslenmesi   2018 Athletes -- Nutrition.
Sporcular -- Beslenme.
809 Bireysel iş hukuku Korkmaz, Fahrettin 2019 İş hukuku ve mevzuatı -- Türkiye.
Labor laws and legislation -- Turkey.
İşçi sendikaları.
Labor unions.
İş hukuku ve mevzuatı -- Türkiye.
Labor laws and legislation  -- Turkey.
810 Özel eğitim ve eğitim teknolojisi  :   kuramdan uygulamaya   2019 Özel -- Egitim
Teknoloji
811 İş kazası ve meslek hastalığında işverenin hukuki sormululuğu Karataş, Huriye 2019 İş kazası
Occupational accident
Industrial accidents
İşverenin sorumluluğu
Employers’ liability
812 Yargısal ve idari görevleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı kurumunun Türk idari yapısındaki yeri Keskin, İbrahim 2014 Savcılar -- Görev ve yetkileri
Cumhuriyet savcısı
Prosecutors -- Turkey
Public Prosecutor
Savcılar -- Türkiye
813 Yargı kararları ışığında idari işlemin geriye yürümezliği ilkesi ve geri alma istisnası Erguvan, Derya Deviner 2017 İdari yargılama_Türkiye.
Administrative procedure_Turkey.
Kamu yönetimi_Türkiye.
Public administration_Turkey.
İdari yargılama.
Administrative procedure.
Kamu yönetimi.
Public administration.
İdare hukuku.
Administrative law.
814 Devlet başkanları  :   Bir karşılaştırmalı anayasa hukuku incelemesi Gözler, Kemal 2016 Presidential system.
Administrative law.
Presidents_Legal status, laws, etc.
Başkanlık sistemi.
İdare hukuku.
Devlet başkanları_Hukuki durum, yasalar, vb.
815 A critical introduction to international criminal law Stahn, Carsten 2019 International criminal law
816 Strafverfahrensrecht  :   ein studienbuch Roxin, Claus 2017 Strafprozessrecht_Deutschland
Strafverfahrensrecht_Deutschland
Ceza usul hukuku_Almanya
Ceza muhakemesi hukuku_Almanya
817 Beykent Üniversitesi 20. yıl etkinlikleri    2017 Beykent University.
Universities and colleges_Turkey_İstanbul.
Üniversiteler ve kolejler_Türkiye_İstanbul.
Beykent Üniversitesi.
818 Federal rules of criminal procedure 2017 edition   2017 criminal procedure
819 Hemşirelikte bir öncü Perihan Velioğlu Özaydın, Zuhal 2015 Velioğlu, Perihan
Hemşireler_Türkiye_Biyografi
Nurses_Turkey_Biography
820 Tarih şuuruna doğru 4 Refik, İbrahim 2008 Turkey _ History
Türkiye _ Tarih
821 Tarih şuuruna doğru 5 Refik, İbrahim 2007 Turkey _ History
Türkiye _ Tarih
822 Elbet sabah olacaktır  :   özgürlük şairi Tevfik Fikret’in romanı Topuz, Hıfzı.,  |d 1923- 2017 Tevfik Fikret, 1867-1915 -- Fiction.
Türk romanı -- 21. yüzyıl.
Tevfik Fikret, 1867-1915 -- Roman.
Turkish fiction -- 21st century.
823 Dualar kalıcıdır Kiremitçi, Tuna 2007 Türk edebiyatı--Roman
Turkish literature--Fiction
Türk romanı
Turkish fiction
824 Aslında özgürsün Asena, Duygu t.y. Türk edebiyatı
TÜRK ROMANI - 20.YÜZYIL
Türk romanı
825 Anatomi :  çıkmış tus soruları Bozkurt, Cem 2008 Anatomi
Çıkmış tus soruları
826 Klinik ortopedik rehabilitasyon  :   Ekip Yaklaşımı Gıangarra, Charles E. 2019 Ortopedi - Tanı 
Orthopedics  -  Diagnosis
Kas- iskelet sistemi - Sınav 
Musculoskeletal system  -  Examination 
Bone Diseases  -  diagnosis  -  Atlases 
Kemik Hastalıkları - Tanı - Atlas
Joint Diseases  -  diagnosis  -  Atlases   
Eklem Hastalıkları - Tanı - Atlas 
Ortopedik İşlemleri - Atlas
Orthopedic Procedures  -  Atlases 
Fiziksel Muayene - Atlas 
Physical Examination  -  Atlases  
827 Beden dili  :   ne söylediğimiz değil nasıl söylediğimiz daha önemli! Layiç, Şafak 2010 Beden dili
Etkili iletişimin temeli
828 Örümcek ağı = Spider’s web Christie, Agatha 2018 English Literature--Fiction.
Detective and Mystery Stories.
İngiliz Edebiyatı--Roman.
Dedektiflik ve Gizemli Öyküler.
829 Ortopedik manuel terapi : nasıl hareket ettirileceğini ve hissetmeyi öğrenme Schomacher , Jochen 2019 Orthopedics.
Ortopedi.
Orthopedic Procedures.
Ortopedik İşlemler.
Musculoskeletal system _ Wounds and injuries.
Kas ve iskelet sistemi _ Yaralanma ve zedelenmeler.
Musculoskeletal system _ Diseases.
Kas ve iskelet sistemi _ Hastalıklar.
Musculoskeletal system _ Diseases _ Treatment.
Kas ve iskelet sistemi _ Hastalıklar _ Tedavi.
830 Hukukun öyküsü Bozkurt, H. Argun 2018 Hukuk Tarihi
Geleneksel hukuk
Customary law
831 İşçi alacakları ve tazminatları ile dava yolları  :   yeni iş mahkemeleri kanunu ve arabuluculuk uygulaması çerçevesinde ihtilafların çözümüyle Karakaş, İsa 2018 Labor laws and legislation_Turkey.
Workers’ compensation_Law and legislation_Turkey.
İş hukuku_Türkiye.
Çalışanların tazminatı_Hukuk ve yasama_Türkiye.
Severance pay_Law and legislation_Turkey.
Kıdem tazminatı_Hukuk ve yasama_Türkiye.
832 Moby Dick  :   beyaz balina Melville, Herman 2005 Roman
Türk edebiyatı
Fiction
833 Kaktüs ve diğer öyküler II Henry, O. 2005 Amerikan hikâyeleri
834 Çocuk edebiyatı : okul öncesinde edebiyat ve kitap Güleç, Havise Çakmak 2015 Çocuk edebiyatı, Türk
Children’s literature, Turkish
835 İdare hukuku Atay, Ender Ethem 2018 İdare hukuku--Türkiye
Administrative law--Turkey
İdare hukuku
Administrative law
836 Fotocep Güler, Ara 2010 Fotoğraf kataloğu
Sergiler
837 Gıda hijyeni, gıda kaynaklı enfeksiyonlar ve zehirlenmeler Tayfur, Muhittin 2009 Gıda endüstrisi ve ticareti -- Sanitasyon
Food industry and trade -- Sanitation
Gıda hizmeti -- Sanitasyon
Food service -- Sanitation
Gıda hijyeni
Food hygiene
838 Yeni Türk idare hukuku Ulusoy, Ali Dursun 2019 İdare hukuku -- Türkiye
Administrative law -- Turkey
839 Çalıkuşu Güntekin, Reşat Nuri t.y. Turkish fiction.
Türk Eedebiyatı
Türk Romanı
840 İyiniyetin korunması  :   Türk medeni hukukunda Akkanat, Halil 2010 İdari Fiiller -- Türkiye
Administrative Acts -- Turkey
Iyi Niyet (Hukuk) -- Türkiye
Good Faith (Law) -- Turkey
Medeni Hukuk -- Türkiye
Civil Law -- Turkey
841 Türk anayasa hukuku İba, Şeref 2018 Constitutional law _ Turkey.
Anayasa hukuku _ Türkiye.
Constitutions _ Turkey.
Anayasalar _ Türkiye.
842 İş hukukunda işçi sendikası üyeliğinin korunması Çoban, Nazlı  2019 İşçi sendikaları_Üyelik
Trade unions_Membership
Gewerkschaft_Mitgliedschaft
843 Böbrek nakli sonrası el kitabı Sözen, Hakan 2016 Böbrekler--Nakil.
Kidneys--Transplantation.
Böbrek Transplantasyonu.
Kidney  Transplantation .
844 Cariyenin kızı mihrimah Altınyeleklioğlu, Demet 2010 Türk Edebiyatı
Türk romanı
Turkish fiction
845 İş mahkemesi davaları  :   bilirkişi hesap rapor örnekleri Çakmak, İhsan 2019 İş hukuku davaları
Labor courts_Turkey
Arbeitsgericht_Türkei
846 Deşifre : darbeyi rapor ettim Orakoğlu, Bülent 2003 Türk edebiyatı
Turkey_Politics and government_1980-
847 Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı İftar, Gönül Kırcaali 2018 Otistik çocuklar_Eğitim.
Autistic children_Education.
Otistik çocuklar_Davranış değişikliği.
Autistic children_Behavior modification.
Kendine yardım teknikleri_Çalışma ve öğretim.
Self-help techniques_Study and teaching.
848 Serebral palsili çocuklar ve eğitimleri Doğan, Handan 2014 Serebral palsili çocuklar_Eğitim.
Cerebral palsied children_Education.
Serebral palsili çocuklar_Rehabilitasyon.
Cerebral palsied children_Rehabilitation.
849 Günışığında yönetim  :   XXI’inci yüzyılın ilk çeyreğinin "Jön Türk"lerine Özay, İl Han 2017 İdari hukuk
Kamu yönetimi
Administrative law
Public administration
850 Kristof Kolomb Morison, Samuel Eliot 2005 Amerikan edebiyatı -- Roman ve hikaye.
American literature -- Fiction and story.
American romanı
851 Tom sawyer  Twain, Mark 2005 Amerikan edebiyatı
Amerikan romanı.
American fiction.
852 Açıklamalı - içtihatlı Türk İdari Yargılama Hukuku Akyılmaz, Bahtiyar  2019 İdare hukuku_Türkiye.
Administrative law_Turkey.
İdari mahkemeler_Türkiye.
Administrative courts_Turkey.
İdari yargı_Türkiye.
Administrative procedure_Turkey.
853 Türk İdari Yargılama Hukuku Akyılmaz, Bahtiyar  2019 İdare hukuku_Türkiye.
Administrative law_Turkey.
İdari mahkemeler_Türkiye.
Administrative courts_Turkey.
İdari yargı_Türkiye.
Administrative procedure_Turkey.
854 Özel eğitime gereksinimi olan çocuklara özel eğitim programları  :   aileler ve eğiticiler için el kitabı Özekes, Mustafa 2015 Engelli çocuklar_Eğitim
Çocuk gelişimi_Eğitim
Özel eğitim
855 Türkçe deyimler ve atasözleri sözlüğü İnan, Sevil 2012 Atasözleri, Türk -- Sözlükler.
Proverbs, Turkish -- Dictionaries.
Deyimler -- Sözlükler.
Idioms -- Dictionaries.
856 Cumhurbaşkanının sorumluluğu  :   cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Aykanat, Tuba 2019 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
Presidential government system
Präsidialregierungssystem
857 Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi Yiğit, Esra 2019 İşgücü arzı_Türkiye
Unemployment_Turkey
İşsizlik_Türkiye
Social security_Turkey
Sosyal güvenlik_Türkiye
Labor supply_Turkey
858 İdari yargının varlık sebebi olarak iptal davası Çalış, Hande Sena 2018 İdari yargılama -- Türkiye
Administrative procedure -- Turkey
İdare hukuku -- Türkiye
Administrative law -- Turkey
İdare mahkemeleri -- Türkiye
Administrative courts -- Turkey
859 Gümüş yaz : gümüş kız Uzuner, Buket 2002 Türk romanı
Türk edebiyatı -- Anılar.
Turkish literature -- Memories.
860 Türk anayasa hukuku  :   Cumhurbaşkanlığı sistemi uyumlu Karatepe, Şükrü 2018 Anayasa hukuku -- Türkiye
Constitutional law -- Turkey
Başkanlar -- Türkiye -- Seçim
Presidents -- Turkey -- Election
Yürütme gücü -- Türkiye
Executive power -- Turkey
Karşılaştırmalı yönetim
Comparative government
Kabine sistemi -- Türkiye
Cabinet system -- Turkey
861 Sosyal sigorta prim borçlarından şahsi sorumluluk Kabakcı, Mahmut 2019 Sosyal Sigortalar
Prim Borçları
Social Insurance
Premium Debts
862 İşçinin rekabet yasağı, iş sırrının korunması Doğan, Sevil 2019 Covenants not to compete_Turkey.
İş hukuku_Türkiye.
Labor laws and legislation_Turkey.
Rekabet yasağı sözleşmesi_Türkiye.
Ticari sırlar_Hukuk ve mevzuat_Türkiye.
Trade secrets_Law and legislation_Turkey.
863 Hüzün çiçeği Yılmaz, Hüseyin 1989 Türk Edebiyatı-
Türk romanı
864 İş hukuku uygulamaları Sümer, Haluk Hadi 2019 İş hukuku
Labor law
865 Hukukta alternatif uyuşmazlık çözüm yolları   2018 Uyuşmazlıkların çözümü (Hukuk) -- Türkiye
Dispute resolution (Law) -- Turkey
Tahkim (İdare hukuku) -- Türkiye
Arbitration (Administrative law) -- Turkey
Tahkim ve ödül
Arbitration and award
Law -- Turkey
Hukuk -- Türkiye
866 Sendika özgürlüğünün güvencesi bağlamında sendikal tazminat Küçük, Doğukan 2019 İş yasaları ve mevzuat - Türkiye
Sendikalar - Hukuk ve mevzuat - Türkiye
867 Politika bilimine giriş Kapani, Münci 1988 Türk siyaseti
Political science.
868 Özgül öğrenme bozukluğu  :   genişletilmiş nöropsikometri bataryası Karakaş, Sibel 2017 Dikkat eksikliği bozukluğu olan çocuklar_Eğitim
Attention deficit disordered children_Education
Bellek
Memory
Bilişsel psikoloji
Cognitive psychology
869 Erken çocukluk döneminde çocuk edebiyatı   2019 Çocuk edebiyatı.
Children’s literature.
870 Seçilmiş  :   Kitap, kılıç ve madalyon Biçer, Gökhan 2014 Türk edebiyatı--Roman.
Turkish literature--Novel.
871 Hemşire ve ebeler için kadın sağlığı ve hastalıkları öğrenim rehberi   2016 Hemşirelik
Genital hastalıklar, kadın
Educational Measurement -- methods
Gebelik
Gynecological nursing
Obstetrical nursing
Education, Nursing
Eğitim, Hemşirelik
Program Development
Genital diseases, female
Obstetrical Nursing
Obstetrik bakım
Nursing
Hemşire Bakımı
872 Mahzen R. Grey, Alexander 2013 Roman literature
Türk  Edebiyatı _ roman
873 Evde ve okulda disleksi  :   ebeveynler, eğitimciler, psikologlar ve psikiyatristler için özgül öğrenme bozukluğu başvuru kitabı Kösem, Figen Şen 2018 Dyslexia.
Dyslexic children.
Health.
Child.
Dyslexic children _ Education.
Disleksi
Öğrenme güçlüğü
Çocuk sağlığı
874 Sessiz çığlık Gardner, Lisa 2015 İngiliz romanı
İngiliz Edebiyatı_Roman
English Literature_Fiction
875 Peter Pan’ın olmayan ülkesi!  :   çocuk gözüyle Türkiye’de çocuk hakları sorunu Işıkçı, Yasemin Mamur 2015 Çocuk hakları -- Türkiye.
Children’s rights -- Turkey.
Çocuklar -- Hukuki durum, yasalar, vb. -- Türkiye.
Children -- Legal status, laws, etc. -- Turkey.
Çocuklar -- Türkiye -- Sosyal durum.
Children -- Turkey -- Social conditions.
876 Türk havacılığında ilkler Oğuz, Sinemis 2017 Gökçen, Sabiha,  1913-2001.
Topel, Cengiz,  1934-1964.
Hürkuş, Vecihi  1896-1969.
Turkey. |b Hava Kuvvetleri_History.
Aeronautics_Turkey_History.
Air pilots_Turkey_Biography.
Women air pilots_Turkey_Biography.
Air pilots_Turkey_History.
877 Bölge adliye mahkemesi :  istinaf :  Cumhuriyet Başsavcılığı Duman,Barış 2019 Cumhuriyet Savcıları -- Türkiye -- Tarih
İstinaf
878 Masaj notları : değerlendirme ve tedavi cep rehberi  Castle, Ginger 2019 Masaj terapisi
Masaj_Teknikler
Masaj prosedürleri
879 Gece gelen ölüm  Çiftçioğulları, Gonca 2014 Türk edebiyatı_Roman, polisiye
Türkish Fiction
880 Tarihin şeref levhaları Şahin, Ahmed t.y. Menkıbeler, İslam
881 Sağlık kılavuzu Irmak, Sadi t.y. Sağlık kılavuzu
Sağlıklı Yaşam
882 Temel ekonomi : basından örneklerle Ertek, Tümay,  |d 1938- 2012 Mikroekonomi
Microeconomics
Makroekonomi
Macroeconomics
Ekonomi
Economics
883 Genel muhasebe : dönem sonu işlemleri Atabey, Ata 2012 Muhasebe.
Accounting.
Envanter.
Inventories.
884 Tahir Sami Bey’in özel hayatı Kutlu, Mustafa 2009 Öyküler, Türkiye
Short stories, Turkish. 
885 Mutluluk yolunda düşündüren öyküler   2008 Türk edebiyatı
Hikayeler, antoloji
886 Aşk, bir kere Binchy, Maeve 2006 İrlanda_Roman.
Köyler_Roman.
Şehir hayatı_Roman.
Ireland_Fiction.
Large type books.
Villages_Fiction.
Country life_Fiction.
887 Suç ve ceza Dostoyevski, Fyodor Mihayloviç 2004 Rus edebiyatı
Rus Romanı
Russia -- Fiction
888 Aşkın ömrü evde uzar Beigbeder, Frederic 2002 Dünya edebiyatı
French literature.
889 Geyikler vadisi Özen, Mehmet 2005 Türk Edebiyatı
Turkish wit and humor
890 Sisifos söyleni Camus, Albert 2018 Fransız edebiyatı
French literature
Fransız deneme
891 Sürgün ve krallık Camus, Albert ,  |d 1913-1960 2018 Fransız edebiyatı--Hikaye.
French literature--Story.
892 Tılsımlı yüzük Fouque, Friedrick De La Motte  2017 German fiction.
Alman romanı.
893 Doğmayacak çocuk için dua  Kertesz, İmre 2013 Macar edebiyatı -- Roman.
Hungarian literature -- Fiction.
894 Tasfiye Kertesz, Imre 2018 Macar Edebiyatı--Roman
Macar edebiyatı
895 Bahtiyarlık ve diğer öyküler Mansfield, Katherine 2015 İngiliz edebiyatı -- Öyküler
English literature -- Story
896 Bahçe partisi Mansfield, Katherine 2012 Edebiyat -- İngiliz Edebiyatı -- Öykü
İngiliz öyküsü
897 Bir hüzün güncesi : Günce 1904-1922 =   Journal of Katherine Mansfield Mansfield, Katherine,  |d 1888-1923  2013 Yazarlar -- Yeni Zelanda -- 20. yüzyıl -- Günlükler
Authors -- New Zealand -- 20th century -- Diaries.
898 Bir cadı masalı  :   kızgınlık, güç ve cinsel roller üzerine Navaro, Leylâ 2018 Interpersonal relations.
Kişilerarası ilişkiler.
Control (Psychology).
Kontrol (Psikoloji).
Anger.
Öfke.
899 Tapınağın öbür yüzü Navaro, Leyla 2018 Aile
Families
İletişim, Ailede
Communication in the family
Kadınlar--Psikoloji
Women--Psychology
Men--Psychology
Erkekler--Psikoloji
900 Kendine ait bir oda Woolf, Virginia, ,11882-1941 2018 Woolf, Virginia,  1882-1941_Authorship.
Woolf, Virginia, 1882-1941_Yazarlık.
Literature_Women authors_History and criticism_Theory, etc.
Edebiyat_Kadınlar yazarlar_History ve eleştiri_Teori, vb
Women and literature_Great Britain.
Kadın ve edebiyat_Büyük Britanya.
Women authors_Economic conditions.
Kadın yazarlar_Ekonomik koşullar.
Women authors_Social conditions.
Kadın yazarlar_Sosyal koşullar.
901 Mrs. Dalloway Woolf, Virginia 2017 English literature_Fiction.
İngiliz edebiyatı_Roman
902 Bahçede eğlence Mansfield, Katherine,  |d 1888-1923 2017 New Zealand -- Social Life and Customs -- Fiction
New Zealand Fiction -- Translations into Turkish
Yeni Zelanda -- Sosyal Yaşam ve Gelenekler -- Roman
Yeni Zelanda Romanı -- Türkçe’ye Çeviriler
903 Deniz Feneri Woolf, Virginia 2018 English Literature_Fiction
İngiliz Edebiyatı_Roman
904 Ay’a yolculuk Verne, Jules 2018 French Literature - Novel and Story.
Fransız Edebiyatı - Roman ve Hikaye.
905 Seksen günde dünya gezisi = Le tour du monde en quatre-vingts jours Verne, Jules ,1828-1905 2018 French Literature--Fiction.
Fransız Edebiyatı--Roman.
906 Medarı maişet motoru Abasıyanık, Sait Faik,  |d 11906-1954 2018 Turkish Literature_Fiction.
Türk Edebiyatı_Roman.
Türk romanı
907 Bukre Tazeoğlu, Kahraman 2017 Türk Romanı
Turkish fiction.
Roman
908 Bambaşka Tazeoğlu, Kahraman 2012 Türk Edebiyatı
Roman
Türkish Fiction
909 Fatih Sultan Mehmed’e nasihatler Sultan Murad Han t.y. Tarihi nasihatler
Padişah sözleri
910 Yönetenlerin yönetimi Ebu’n-Necib Suhreverdi t.y. Türk Edebiyatı
Siyasal bilim
Siyaset
911 Denizler altında 20 bin fersah Verne, Jules 2016 Çocuk edebiyatı -- Hikaye
Fransız edebiyatı
912 Fransızca öğrenci sözlüğü   2000 Fransız dili_Sözlükler_Türkçe
Türk dili_Sözlükler_Fransa
French language_Dictionaries_Turkish
Turkish language_Dictionaries_French
913 Başarılı bir kariyer için üniversite hayatını kullanma kılavuzu Sönmez, İsmail Orhan 2019 Eğitim, Yüksek -- Türkiye.
Türkiye -- Akademik Personel -- Kariyer
914 Gılgamış  Köklügiller, Ahmet 2008 Türk edebiyatı
Türk masalları
Gılgamış destanı
915 Gelin bu dünyayı değiştirelim  Mevdûdî, Seyyid Ebu-l-Alâ-el 1999 Felsefe, Psikoloji ve Din
Philosophy, Psychology and Religion
İslam dini
Yaşam
Religious life
Islam
RELIGION / Islam / Rituals & Practice
bisacsh
Electronic books
916 Undine Fouque, Friedrick De La Motte  2011 German fiction.
Alman öyküsü.
Uzun öykü
917 Go, lovely rose and other stories Bates, H.E 2000 İngiliz Edebiyatı
Children’s stories, English.
Readers (Elementary)
918 Sabah uykum Batman, Ahmet 2013 Türk denemeleri
Turkish trials
919 Yabancı Camus, Albert,  |d 1913-1960 2018 Fransız romanı
French fiction
Fransız edebiyatı--Romanlar
French literature--Novels
920 Bir Ermeni gencin hatıra defteri Ömer Seyfettin,  |d 1884-1920 2003 Türk edebiyatı
Ermeniler--Türkiye--Roman
Armenians--Turkey--Fiction. 
921 Tuna’dan uçan kuş Dayıoğlu, Gülten 2007 Türk edebiyatı
Türkçe roman ve hikaye
20. yüzyıl
922 Kendine yalan söyleme Feather, Jane 2013 Amerikan romanı
Amerikan  Edebiyatı--Roman
923 Dünya ağrısı Tunç, Ayfer 2014 Türk edebiyatı -- Roman
Turkısh literature --  Fiction
Türk romanı
924 Aşk dile gelince   2007 Mevlana Cellaleddin Rumi,  1207-1279.
Mesnevi.
925 Havada bulut Abasıyanık, Sait Faik,  |d 11906-1954 2018 Turkish Literature_Story.
Türk Edebiyatı_Öykü.
Türk öyküsü
926 Lüzumsuz adam Abasıyanık, Sait Faik,  |d 11906-1954 2018 Turkish Literature_Story.
Türk Edebiyatı_Öykü.
Türk öyküsü
927 Kayıp aranıyor Abasıyanık, Sait Faik,  |d 11906-1954 2018 Turkish Literature_Fiction.
Türk Edebiyatı_Roman.
Türk romanı
928 Kara kutu operasyonu Özer, Cenk Enes 2014 Türk romanı
Türkish Fiction
929 Aile danışmanlığı Nazlı, Serap 2014 Aileler
Families
Evlilik, İletişim
Marriage, Communication
Ebeveyn ve çocuk
Parent and child
Aile danışmanlığı
Family counseling
930 Basit bir olay  :   uzunöykü Sciascia, Leonardo 1999 Italian literature -- Story.
İtalyan edebiyatı -- Hikaye.
931 Baykuşun günü   Sciascia, Leonardo 2002 İtalyan romanı -- Türkçeye çeviri.
Italian fiction -- Translations into Turkish.
932 Her türlü Sciascia, Leonardo 2007 Italian fiction
İtalyan romanı
933 Ermiş Cibran, Halil ,  |d 1883-1931 2018 Arabic literature.
Arap edebiyatı.
934 Genç bir doktorun anıları Bulgakov, Mihail,  |d 1891-1940 2018 Rus romanı -- Türkçeye çeviri.
Russian fiction -- Translations into Turkish.
935 Köpek kalbi Bulgakov, Mihail Afansyeviç,  |d 1891-1940 2018 Russian Literature -- Stories.
Rus Edebiyatı -- Öyküler.
936 Gezgin Cibran, Halil 2018 Arap edebiyatı--Hikaye.
Arab literatürü--Story.
937 Ermişin Bahçesi Cibran, Halil 2018 Oriental literature_Poem
Doğu edebiyatı_Şiir
Düzyazı şiirleri
Prose poems
Mysticism_Poem
Mistisizm_Şiir
938 Tuncay terzihanesi Akın, Sunay,  |d 1962-  2018 Short stories, Turkish.
Kısa öyküler, Türk.
939 62 tavşanı Akın, Sunay,  |d 1962-  2018 Türk şiiri.
Turkish poetry.
Turkish literature -- Poetry.
Türk edebiyatı -- Şiir.
940 Ölümcül tür : ölümcül tür üçlemesi birinci kitap  Toro, Guillermo del, 1964- 2009 Vampirler_Roman
Vampires_Fiction
941 Mısır konseyi Sciascia, Leonardo 2007 Italian fiction
İtalyan romanı
942 Huzurlu olmak istiyorsanız ufak şeyleri dert etmeyin hepsi de ufak şeylerdir Carlson, Richard 2006 Davranış değişikliği
Olumlu düşünme
Yaşam biçimi
943 Oyunun kuralı Sciascia, Leonardo 2001 Italian fiction
İtalyan romanı
944 Denemeler Montaigne, Michel de t.y. Fransız Edebiyatı
Fransız denemesi_16. yüzyıl
945 Ana Karatay, Hüseyin, |d 1937- 1991 Türk  Edebiyatı _ roman
Türkish Fiction
946 Gulyabani Gürpınar, Hüseyin Rahmi,  |d 1864-1944 2015 Türk edebiyatı--Roman
Turkish literature--Story
947 Ölümcül yumurtalar Bulgakov, Mihail,  |d 1891-1940 2018 Rus romanı -- Türkçeye çeviri.
Russian fiction -- Translations into Turkish.
948 Tuzu uzatır mısın hayat Kök, Cihad 2016 Türk edebiyatı -- Deneme
Turkish literature -- Fiction.
949 Çanakkale geçilmedi : Yüzbaşı Mehmet Hilmi Sanlıtop, Gazanfer 2006 Çanakkale Savaşı, 1915-1916_Roman
Historical fiction, Turkish
Tarihi roman
950 İstemenin esrarı Bozdağ, Muhammed 2009 Türk edebiyatı
Yeni düşünce
New Thought
Tinsel yaşam
Spiritual life
Spirituality
Tinsellik  
951 Yalnız kaldınız, Peyami Bey! Koç, Hamdi 2017 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature -- Fiction
Türk romanı
952 Kimdir bu Mitat Karaman? Yücel, Doğu 2017 Türk romanı
Turkish fiction
953 Sınav =  El examen Cortázar, Julio 2018 Arjantin edebiyatı--Roman.
Argentine literature--Novel.
954 Uzak yıldız Bolano, Roberto 2017 İspanyol edebiyatı_Roman
Spanish literature_Fiction
955 Andres Fava’nın güncesi Cortazar, Julio 2018 Spanish literature
İspanyol edebiyatı
Spanische Literatur
956 Karayel üşümesi Durmaz, Berna 2016 Türk edebiyatı--Öykü
Turkish  literature--Tale
Türk öyküsü
957 Sevgilerde  :   kendi seçtiği şiirleri Necatigil, Behçet  2018 Türk Edebiyatı--Şiirler
Turkish Literature--Poetry
Türk şiiri
958 Mösyö Pain Bolano, Roberto 2017 İspanyol edebiyatı_Roman
Spanish literature_Fiction
959 Tılsım Bolano, Roberto 2017 İspanyol edebiyatı -- Roman
Spanish literature -- Fiction
960 Körburun Hükümenoğlu, Hikmet 2016 Türk romanı.
Turkish fiction.
961 Bazen hayat Ergün, Sine 2017 Türk edebiyatı -- Öykü.
Turkısh literature --  Story.
Türk öyküsü
962 Üç deniz öyküsü Conrad, Joseph,  1857-1924 2010 İngiliz öyküsü
English story
963 Lord Jim Conrad, Joseph 2015 English fiction.
İngiliz romanı.
964 Narcissus’un zencisi   Conrad, Joseph 2018 İngiliz edebiyatı--Öykü
English literature--Story
İngiliz öyküsü
965 Kızıl darı tarlaları Yan, Mo 2017 Chinese fiction
Çin romanı
966 Hayat işte Svevo, Italo 2012 İtalyan edebiyatı -- Roman
Italian literature -- Fiction
İtalyan romanı
967 Aşk, hürriyet, istibdat Artuner, Burak 2015 Türk edebiyatı -- Roman
Turkish literature -- Fiction
Türk romanı
Turkish fiction
968 Tutiname   2017 Persian literature 
Fars edebiyatı  
969 Kopuklar Ulutaş, B. Güney 2016 Türk romanı
Turkish  fiction
970 Burası tekin değil   Ergün, Sine 2013 Turkish story
Türk öyküsü
971 Saydam turp Mo, Yan 2017 Çin edebiyatı.
Kısa öyküler, Çin.
Chinese literature.
Short stories, Chinese.
972 Sükut ayyuka çıkar :  bitmemiş külliyat Balku, Yücel 2011 Türk Edebiyatı--Hikayeler
Turkish Literature--Stories
973 Denizler dört duvar Sarısayın, Ayşe 2011 Türk edebiyatı -- Öykü.
Turkısh literature -- Story.
Türk öyküsü
974 Anka ve sultana : Divanıhümayun baştercümanı Mavrokardato’nun gizemli  yaşamı. Sözen, Zeynep 2011 Türk romanı
Turkish fiction
975 Sanat terimleri sözlüğü Turani, Adnan 2018 Art -- Dictionaries -- Turkish
Sanat -- Sözlükler -- Türkçe
976 Bir ilişki 50 günde nasıl kurtulur? Üzümcü, Ebru Tuay 2014 Evlilik.
İletişim, Evlilikte.
Kişilerarası ilişkiler.
Marriage.
Communication in marriage.
Interpersonal relations.
İlişki
977 İki soylu akraba Shakespeare, William ,  |d 1564-1616  2017 English Literature -- Drama.
İngiliz Edebiyatı -- Tiyatro.
978 Coriolanus’un tragedyası Shakespeare, William ,  |d 1564-1616  2014 İngiliz edebiyatı -- Drama.
English literature -- Drama.
979 Kral VI. Henry I Shakespeare, William ,  |d 1564-1616 2014 Henry VI, King of England, 1421-1471 -- Drama.
Shakespeare William, 1564-1616.
English Literature -- Drama (Theatre).
İngiliz edebiyatı -- Oyun. 
980 Nasreddin Hoca fıkraları   2018 Nasreddin Hoca (Legendary Character).
Turkish Wit and Humor.
Nasreddin Hoca (Efsanevi Karakter).
Türk Hiciv ve Mizahı.
981 Tuhaf bir erkek Erbil, Leylâ 2018 Türk şiiri.
Turkish poetry.
982 Efsuncu baba Gürpınar, Hüseyin Rahmi 2018 Türk romanı -- 20.yy
Turkish fiction -- 20th century
983 Bir hal var sende  Durmaz, Berna 2012 Türk edebiyatı--Öykü
Turkish  literature--Tale
Türk öyküsü
984 Karakalem  resimler Sarısayın, Ayşe 2008 Türk edebiyatı -- Öykü.
Turkısh literature -- Story.
Türk öyküsü
985 Dukan diyeti Dukan, Pierre 2010 Reducing diets_Popular works.
Rejim_Popüler çalışmalar.
Diyet
986 Zayıflamada sonsöz Egece, Deniz T.Y. Teknoloji (Uygulamalı bilimler)
Tıp bilimleri
İnsan fizyolojisi
Sağlığın geliştirilmesi
987 Efruz bey Ömer Seyfettin,  |d 1884-1920. 2005 Türk hikayeleri
Turkish stories
Türk edebiyatı--Hikayeler
Turkish literature--Stories 
988 Kapalı gişe yalnızlık Özel, Serkan  2014 Türk edebiyatı
Turkish literarure
989 Oliver twist Dickens, Charles 1992 İngiliz edebiyatı
Criminals_England_London_Fiction
Orphans_England_London_Fiction
Suçlular_İngiltere_Londra_Roman
990 İbn-i Sina, Lokman Hekim, İbn-i Baytar’dan büyük şifalı bitkiler  :   sular ve kaplıcalar rehberi Yıldız, Ramazan 2002 Şifalı Bitkiler
991 Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi Turan, Refik 1999 Cumhuriyet dönemi
Atatürk İlkeleri
İnkılaplar
992 Ömer’in çocukluğu Muallim,Naci 2011 Türk edebiyatı
Turkish essays
Türk denemeleri
993 Yaşlılık Svevo, Italo 2014 İtalyan edebiyatı -- Roman
Italian literature -- Fiction
İtalyan romanı
994 Yasak dağın laneti Broach, Elise, |d 1963- 2011 Çocuk romanı
Amerikan edebiyatı
995 Anayasa hukuku Tunç, Hasan 2005 Anayasa hukuku_Türkiye.
Constitutional law_Turkey.
Türkiye_Politika ve idare.
Turkey_Politics and government.
996 Sıcak ayaz Özel, Serkan 2013 Turkish literature
Türk edebiyatı
997 Diyet mi? niyet mi? Bayraktaroğlu, Memduh [ty] Sağlıklı beslenme ve diyetler--Psikolojik faktörler
998 Gazi ve Latife Bozdağ, İsmet 2009 Türkiye -- Başkanlar -- Biyografi
Turkey -- Presidents -- Biography
999 Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü Özafşar, Sebahattin 1993 Atasözleri ve deyimler sözlüğü
Türk dilli
1000 Namazı yaşayanlar Demirtaş, Said 2007 Felsefe, Psikoloji ve Din
Philosophy, Psychology and Religion
Namaz
İslam
Prayer
Islam
1001 İlk insandan Selçuklu’ya Anadolu uygarlıkları ve antik şehirler Gür, Selçuk 2010 Türkiye -- Uygarlık -- Tarih
Turkısh--Civilization --History
1002 Sevmek bu kadar güzelken Maraşlı, Sema, |d 1969- 2012 Kadın-erkek ilişkileri
Evlilik
1003 Yedi kere sekiz Gökşen, Onur 2012 Türk edebiyatı
Short stories, Turkish.
Turkish literature.
Authors, Turkish.
1004 İbn-i Sirin Nablusi Hazretleri ve Seyyid Süleyman’ dan derlenen en doğru rüya tabirleri Bursalı, Mustafa Necati 1988 Rüta tabirleri
Rüya Yorumu
1005 Mevlana Celaleddin Rumi : tennure ve ateş Yağmur, Sinan 2010 Türk edebiyatı
Jalal al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273_Masnavi.
Jalal al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273_Fiction.
Sufism_Fic
Historical fiction.
Biographical fiction.
1006 Yarım elma gönül alma Ongun, İpek 1999 Türk edebiyatı--Roman
Türkish Literature--Fiction
Türk denemeleri
Turkish essays
Gençlik--Psikoloji
Youth--Pscyhology
1007 Böğürtlen Mehmet Rauf,  |d 1875-1931 . Y.Y. Türk Edebiyatı
Turkish fiction
Türk romanı
1008 Robınson Crusoe Defoe, Daniel 2007 Dünya edebiyatı
İngiliz  Edebiyatı
ingiliz fiction
1009 Halk önderi Atatürk Kansu, Ceyhun Atuf 1972 Mustafa Kemal Atatürk
Miilli mücadele dönemi Atatürk
1010 Her saniye değerlidir Armstrong, Lance 2006 Armstrong, Lance.
Cancer_Biography._Patients_United States
Kanser_Biyografi._Hastalar_ABD
Cyclists_Biography._United States
Bisikletçiler_Biyografi._ABD
1011 Metal fırtına 4 : Turan Uçar, Orkun 2008 Türk Edebiyatı
Türk romanı.
Turkish fiction.
1012 Rahmet izleri : yirmi konuda kırk hadis   2012 Dini bilgiler
Hadis_Metinler
1013 Mü’minlerin annesi  :   Hz. Fatıma Suruç, Salih 2014 Hz. Fatıma -- Biyografi.
Hz.Fatıma -- Bıography.
1014 Hac ilmihali Karagöz, İsmail 2007 Hac ibadeti
Hac - İslamiyet
Hacda okunacak dualar
1015 Peygamberimiz ve gençlik   2018 Müslüman gençler--Dini yaşam--Hz. Muhammed.
Müslüman gençle--Yaşam biçimi.
Peygam Efendimiz Örnek kişiliği.
Muslim youth--Religious life--Hz. Mohammed.
With the Muslim young--Lifestyle.
Peygam Efendimiz Sample personality.
1016 Günahlar tövbe ve istiğfar Karagöz, İsmail 2008 İslam
Dini bilgiler
1017 Efendimiz’den dualar Seçkinoğlu, Süheyl 2011 İslam dini -- Dua.
Islam religion -- Pray.
Hz. Muhammed (sav.), 571-632 -- Dualar.
Hadis ve hadis ilmi.
Hadith and hadith science.
İslam Dini Uygulamaları.
Islam Religious Practice.
1018 Açıklamalı büyük dua mecmuası Ateş, Süleyman 1990 İSLAM AHLAK ve ADABI
Dua ve Salavat; Zikir
(Kelime-i Tevhid)
1019 Yeni başlayanlar için Peygamberimiz  Ayşe, Gouverneur 2010 Hz. Muhammed
Hz.Muhammed, -632_Biyografi
1020 Konya : dünden bugüne Özönder, Hasan 2005 Konya tarihi eserler
Konya Fotoğrafları
Konya (Turkey)_History.
1021 Temel bilgisayar teknolojileri kullanımı   2009 Microsoft Office.
Bilgisayarlar. |a Computers. |a Microsoft Excel (Bilgisayar kütüğü) |a Microsoft Excel (Computer file) |a Microsoft PowerPoint (Bilgisayar kütüğü) |a Microsoft PowerPoint (Computer file) |a Microsoft Windows (Bilgisayar kütüğü) |a Microsoft Windows (Computer file)
1022 Doğa ve iktidar  :   global bir çevre tarihi Radkau, Joachim, |d 1943- 2017 İnsan ekolojisi -- Tarih
Human ecology -- History
Doğa -- İnsanların üzerinde etkisi -- Tarih
Nature -- Effect of human beings on -- History
1023 Fesüphanallah!  :   “America the beautiful”  :   nasihatname 1 Alatlı, Alev 2019 Türk edebiyatı -- Deneme
Turkish literatuare -- Essays
1024 Hafazanallah!  :   “All American  He-Man”  :   nasihatname 2 Alatlı, Alev 2019 Türk edebiyatı -- Deneme
Turkish literatuare -- Essays
1025 Uçak ve uzay mühendisleri için uçuşa başlangıç Anderson, John D 2016 Aerodynamics.
Aerodinamik.
Airplanes_Design and construction.
Uçaklar_Tasarım ve konstrüksiyon.
Space flight.
Uzay uçuşu.
1026 Uçak ve uzay mühendisleri için uçuşa başlangıç Anderson, John D 2016 Aerodynamics.
Aerodinamik.
Airplanes_Design and construction.
Uçaklar_Tasarım ve konstrüksiyon.
Space flight.
Uzay uçuşu.
1027 Uçak ve uzay mühendisleri için uçuşa başlangıç Anderson, John D 2016 Aerodynamics.
Aerodinamik.
Airplanes_Design and construction.
Uçaklar_Tasarım ve konstrüksiyon.
Space flight.
Uzay uçuşu.
1028 Uçak ve uzay mühendisleri için uçuşa başlangıç Anderson, John D 2016 Aerodynamics.
Aerodinamik.
Airplanes_Design and construction.
Uçaklar_Tasarım ve konstrüksiyon.
Space flight.
Uzay uçuşu.
1029 Uçak ve uzay mühendisleri için uçuşa başlangıç Anderson, John D 2016 Aerodynamics.
Aerodinamik.
Airplanes_Design and construction.
Uçaklar_Tasarım ve konstrüksiyon.
Space flight.
Uzay uçuşu.
1030 Temel havacılık Adıgüzel, Mehmet Bahattin 2019 Aeronautics.
Havacılık.
Map reading.
Harita okuma.
1031 Temel havacılık Adıgüzel, Mehmet Bahattin 2019 Aeronautics.
Havacılık.
Map reading.
Harita okuma.
1032 Temel havacılık Adıgüzel, Mehmet Bahattin 2019 Aeronautics.
Havacılık.
Map reading.
Harita okuma.
1033 Temel havacılık Adıgüzel, Mehmet Bahattin 2019 Aeronautics.
Havacılık.
Map reading.
Harita okuma.
1034 Temel havacılık Adıgüzel, Mehmet Bahattin 2019 Aeronautics.
Havacılık.
Map reading.
Harita okuma.
1035 Havacılık terimleri ve kısaltmalar sözlüğü :  İngilizce - Türkçe= Aviation Dictionary of Terms and Abbreviations :  English-Turkish Tuncay, Hidayet 2014 Mühendislik ve Teknoloji
Engineering and Technology
Havacılık _ Sözlükler
Aeronautics _ Dictionaries
1036 Havacılık terimleri ve kısaltmalar sözlüğü :  İngilizce - Türkçe= Aviation Dictionary of Terms and Abbreviations :  English-Turkish Tuncay, Hidayet 2014 Mühendislik ve Teknoloji
Engineering and Technology
Havacılık _ Sözlükler
Aeronautics _ Dictionaries
1037 Havacılık terimleri ve kısaltmalar sözlüğü :  İngilizce - Türkçe= Aviation Dictionary of Terms and Abbreviations :  English-Turkish Tuncay, Hidayet 2014 Mühendislik ve Teknoloji
Engineering and Technology
Havacılık _ Sözlükler
Aeronautics _ Dictionaries
1038 Havacılık terimleri ve kısaltmalar sözlüğü :  İngilizce - Türkçe= Aviation Dictionary of Terms and Abbreviations :  English-Turkish Tuncay, Hidayet 2014 Mühendislik ve Teknoloji
Engineering and Technology
Havacılık _ Sözlükler
Aeronautics _ Dictionaries
1039 Havacılık terimleri ve kısaltmalar sözlüğü :  İngilizce - Türkçe= Aviation Dictionary of Terms and Abbreviations :  English-Turkish Tuncay, Hidayet 2014 Mühendislik ve Teknoloji
Engineering and Technology
Havacılık _ Sözlükler
Aeronautics _ Dictionaries
1040 Hayata bir çocuk : bir çocuğa hayat : suça karışmanın erken yaşta önlenmesi   2016 Çocuk -- Suçlular -- Korunma -- Türkiye.
Delinquent.
Children.
1041 Türk tarihi 1 Nur, Rıza t.y. Devlet adamları -- Türkiye -- Biyografi
Statesmen -- Turkey -- Biography
Türk tarihi
Hekimler -- Türkiye -- Biyografi
Physicians -- Turkey -- Biography
1042 Okul öncesinde bütünleştirmeyi hayata geçirme  :   Çocuklar, öğretmenler ve okulları destekleyen stratejileri Richardson-Gibbs, Anne Marie 2017 Eğitim.
İlk öğretim.
İlk öğretimin düzeyleri.
Children with disabilities -- Education (Early childhood) -- United States.
Inclusive education -- United States.
1043 Türk tarihi 3 Nur, Rıza t.y. Devlet adamları -- Türkiye -- Biyografi
Statesmen -- Turkey -- Biography
Türk tarihi
Hekimler -- Türkiye -- Biyografi
Physicians -- Turkey -- Biography
1044 Erken çocukluk döneminde sosyal beceri öğretim programı  :   Sosyal beceri öğretimi öncesi rehberi McGinnis, Ellen 2016 Sosyal beceri--Eğitim ve öğretim
Sosyal etkileşim
Davranış değişikliği
Behavior modification
Social skills--Study and teaching
Social interaction
1045 Türk tarihi 4 Nur, Rıza t.y. Devlet adamları -- Türkiye -- Biyografi
Statesmen -- Turkey -- Biography
Türk tarihi
Hekimler -- Türkiye -- Biyografi
Physicians -- Turkey -- Biography
1046 Türk tarihi 5 Nur, Rıza t.y. Devlet adamları -- Türkiye -- Biyografi
Statesmen -- Turkey -- Biography
Türk tarihi
Hekimler -- Türkiye -- Biyografi
Physicians -- Turkey -- Biography
1047 Türk tarihi 6 Nur, Rıza t.y. Devlet adamları -- Türkiye -- Biyografi
Statesmen -- Turkey -- Biography
Türk tarihi
Hekimler -- Türkiye -- Biyografi
Physicians -- Turkey -- Biography
1048 Türk tarihi 7 Nur, Rıza t.y. Devlet adamları -- Türkiye -- Biyografi
Statesmen -- Turkey -- Biography
Türk tarihi
Hekimler -- Türkiye -- Biyografi
Physicians -- Turkey -- Biography
1049 Erken çocuklukta oyun ve oyun yoluyla öğrenme   2017 Oyun.
Erken çocukluk eğitimi.
Çocuk gelişimi.
Gelişim psikolojisi.
1050 Türk tarihi 8 Nur, Rıza t.y. Devlet adamları -- Türkiye -- Biyografi
Statesmen -- Turkey -- Biography
Türk tarihi
Hekimler -- Türkiye -- Biyografi
Physicians -- Turkey -- Biography
1051 Türk tarihi 10 Nur, Rıza t.y. Devlet adamları -- Türkiye -- Biyografi
Statesmen -- Turkey -- Biography
Türk tarihi
Hekimler -- Türkiye -- Biyografi
Physicians -- Turkey -- Biography
1052 Dünyada erken çocukluk eğitimi   2017 Early Childhood Education
Education, Preschool
Education_History
Erken Çocukluk Eğitim Hizmetleri
Özel Eğitim
Öğretmen Yetiştirme
1053 Türk tarihi 11 Nur, Rıza t.y. Devlet adamları -- Türkiye -- Biyografi
Statesmen -- Turkey -- Biography
Türk tarihi
Hekimler -- Türkiye -- Biyografi
Physicians -- Turkey -- Biography
1054 İnternet, çocuk ve aile Odabaşı, Ferhan 2007 Internet ve çocuklar
Bilgisayarlar ve aile
Internet (Bilgisayar ağı)_Sansür
Bilgisayar oyunları_Psikolojik yönler
Internet (Bilgisayar ağı)_Ahlaksal yönler
1055 Destansı hüzün Refik, İbrahim 2001 Turkey -- History
Türkiye -- Tarih
Turkey -- History -- Ottoman Empire, 1299-1918
Türkiye -- Tarih -- Osmanlı İmparatorluğu, 1299-1918
1056 Çocuk suçluluğu Bartollas, Clemens 2017 Çocuk suçluluğu_Amerika Birleşik Devletleri.
Juvenile delinquency_United States.
Çocuk adalet, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi.
Juvenile justice, Administration of_United States.
Çocuk suçluluğu_Amerika Birleşik Devletleri _Önleme.
Juvenile delinquency_United States_Prevention.
Çocuk suçluları_Rehabilitasyon_Amerika Birleşik Devletleri.
Juvenile delinquents _Rehabilitation_United States.
1057 Erken çocukluk döneminde müzik eğitimi Saraç Ali Gürsan 2018 Müzik eğitimi.
Okulöncesi eğitim.
1058 Da Vinci şifresi Brown, Dan 2014 Kutsal kase, Edebiyatta.
Leonardo da Vinci, 1452-1519, Edebiyatta.
Amerikan edebiyatı.
1059 Erken çocukluk döneminde matematik öğretimi   2019 Eğitim
İlk Öğretim
İlkokul Konuları
Matematik
1060 Okul öncesinde kültürel eğitim modeli Bay, Neslihan  2019 Okul Öncesi Eğitim Araştırma
Kültürel Eğitim Modeli
1061 Geri sayım Norris, Elizabeth 2014 Roman
Ameriacn fiction
Macera romanı
1062 Çocuk hukuku Can, Hacı 2019 Çocuklar - Hukuki durum, yasalar, vb. - Türkiye
Çocuk hakları - Türkiye
Çocuk hukuku - Türkiye
1063 Özel gereksinimli çocukların eğitimi Kirk, Samuel 2017 Özel gereksinimli çocuklar
Children with special needs
Özel eğitim
Special education
Yetersizlik
Insufficiency
1064 Gözlerini sımsıkı kapat Verdon, John 2012 Amerikan edebiyatı
Detectives_New York (State)_New York_Fiction
Mystery fiction
Suspense fiction
1065 Gebelikte tıbbi problemler  :   ebeler için el kitabı   2016 Gebelik komplikasyonları -- El kitapları
Pregnancy complications -- Handbooks
Ebelik -- El kitapları
Midwifery -- Handbooks
Doğum öncesi bakım -- Yöntemler -- El kitapları
Prenatal care -- Methods -- Handbooks
1066 Çoklu zeka kuramına göre oyunla eğitim Onay, Caner 2008 Multiple intelligences
Çoklu zeka
Physical education and training
Beden eğitimi
1067 Erken çocukluk eğitiminde etkili uygulamalar =  Effective practices in early childhood education  :   building a foundation Bredekamp, Sue 2015 Early childhood education -- United States
Erken çocukluk eğitimi -- ABD
Çocuk gelişimi -- ABD
Child development -- United States
1068 Okul öncesi ilkokul çocukları için sosyal bilgiler öğretimi Seefeldt, Carol 2015 Social Studies_Elementary textbook.
Education, Preschool.
Okul öncesi eğitim.
Social studies textbooks.
Sosyal bilgiler ders kitapları.
Sosyal bilgiler_İlköğretim_Çalışma kitapları.
1069 Geçmişten günümüze Türkiye’de geleneksel çocuk oyunları Başal, Handan Asude 2017 Education, preschool -- Children’s play
Eğitim, okul öncesi -- Çocuk oyunları
1070 Gelişime uygun eğitim proramı : erken çocukluk eğitiminde en iyi uygulamalar = Developmentally appropriate curriculum : best practices in early childhood education Kostelnik, Marjorie J. 2019 Erken çocukluk eğitimi
Gelişime uygun program
Erken öğrenme
1071 Sır Hart, Raven 2010 American fiction
Amerikan romanı
American novel
1072 Maya  :   sonsuzlukta bir gölge Dhar, Payal 2013 Edebiyat
Hint edebiyatı
Roman hikaye
1073 Hz. Muhammed ve evrensel mesajı Sarıçam, İbrahim 2002 Hz.Muḥammad,
Prophet, d. 632
1074 Yemeksepeti.ofis  :   bir vizyonun mimari anatomisi   2019 Yemeksepeti
Office buildings -- Turkey -- Designs and plans
Ofis binaları -- Türkiye -- Tasarım ve planlar
1075 Şevahidü’n Nübüvve  :   Peygamberlik müjdeleri ve mucizeleri Molla Cami, (Mevlana Abdurrahman Cami) 2002 İslam alimleri ve eserleri
Islamic scholars and their works
Peygamberlik
Prophecy
1076 Kaiken Grangé, Jean-Christophe 2017 Police --  France --  Fiction
Murder --  Fiction
Tokyo --  Fiction
Japan --  Social life and customs --  Fiction
Polis --  Fransa --  Roman
Cinayet --  Roman
Tokyo --  Roman
Japonya --  Sosyal yaşam ve adetler--  Roman
1077 Bana biraz otizmden bahset Ekici, Barış 2019 Otizm.
Autısm.
Gelişim yetersizlikleri.
Developmental disabilities.
1078 Rahmet kapısı : 45 konuda 1666 hadis-i şerif Muratoğlu, Atilla 2015 Hadis-i şerif
Din
İslam Dini
Tasavvuf ve tarikatlar
1079 Ölüler diyarı Grange, Jean-Christophe 2019 Fransız edebiyatı--Roman
French literature--Fiction
Fransız romanı
French fiction
1080 Annemin kucağından anaokuluna  :   haydi çocuklar oyuna   2018 Çocuk gelişimi.
Child development.
Çocuk psikolojisi.
Child psychology.
Okul öncesi çocuklar_Psikoloji.
Preschool children_Psychology. 
1081 Peygamberimiz ve ashabı Ahmed bin Mustafa el Kadınhani 1985 Muhammed, Hz Peygamber, d-632
Muhammad, Prophet, d-632
İslam dini -- Sahabeler
Islamic religious -- Companions
1082 Bihikaye Gipi 2017 Çizgi roman
Comics
1083 Mevlana’nın gözüyle... :  insan ve toplum Karaismailoğlu, Adnan,  |d 1957-. 2007 Mevlana Celalettin Rumi, 1207-1273
Mevlana Celalettin Rumi, 1207-1273--Siyasal ve sosyal görüşleri
Mevlana Jalaluddin Rumi, 1207-1273--Political and social views
İslam Dini
Islamic Religious
Tasavvuf ve tarikatlar
And Sufi brotherhoods
Tarikatlar
Sects
Mevleviye ve kolları
Whirling Dervishes and arms
1084 Erken çocukluk döneminde aile eğitimi Cömert, Dilfiruz 2016 Aile eğitimi
Aile kavramı
Aile eğitimi etkinlikleri
1085 Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu alanlarında lisans üstü tez bibliyografyası (2008- 2015) Diken, İbrahim H 2015 Otistik çocuklar_Eğitim
Autistic children _ Education
1086 Eğlenceli kostümler Aydın, Gülay 2013 Okul öncesi öğretim
Preschool teaching
Yaratıcı etkinlikler_Çalışma ve öğretim (Okul öncesi)
Creative activities and seat work_Study and teaching (Preschool)
Early childhood education_Creative activities and seat work_Study and teaching
Erken çocukluk eğitimi_Yaratıcı etkinlikler_Çalışma ve öğretim
1087 Sulh Peygamberi   2008 Muḥammad,  Prophet,
  d. 632 -- History and Criticism
Hz. Muhammed,
 Peygamber, d. 632 -- Tarih ve Eleştiri
1088 Bebeklik döneminde gelişim ve eğitim   2019 Eğitim- Okul Öncesi
Bebeklikte eğitim
1089 Erken çocuklukta fen eğitimi   2018 Bilim_çalışma ve öğretim (Erken çocukluk)
Science_Study and teaching (Early childhood)
Bilim_Deneyler.
Science_Experiments.
Erken çocukluk eğitimi_Faaliyet programları.
Early childhood education_Activity programs.
Öğretim_Araç ve gereçler.
Teaching_Aids and devices.
1090 Bana peygamberimi anlat  :   Hz. Muhammed’in hayatı Abdulmu’ti ed-Dahir 2016 Siyer
İslam dini --
Hz. Muhammed, 571-632 -- Biyografi
1091 Okul öncesi eğitimde materyal tasarımı   2017 Okul öncesi eğitim - Materyal tasarım
Pre-school education - Material design
1092 Namaz’a dikkat : arz ve semâ namazda Akar, Mehmet 2012 Islam, Prayer
İslam, Namaz (Dua)
1093 İlköğretimde kaynaştırma uygulamaları   :     yaklaşımlar, yöntemler, teknikler Sucuoğlu, Bülbin 2006 Kaynaştırma, Eğitimde.
Mainstreaming in education.
1094 Bireyselleştirilmiş eğitim programını geliştirme ve temelleri Özyürek, Mehmet 2019 Bireyselleştirilmiş öğretim
Individualized instruction
Bireyselleştirilmiş öğretim--Örnek çalışmalar
Individualized instruction--Case studies
1095 Fonksiyonel besinler   2013 Beslenme
Besinler
Nutrition
Foods
1096 Çocuk sağlığı ve ilk yardım   2019 Çocuk Hastalıkları
Çocuk Sağlığı
İlk Yardım
1097 Yâsîn, Tebâreke, Amme,Vakıa, Rahman, Kıyame, Fetih,Namaz sureleri ve şifalı dualar   2001 Kur’an. |p Yasin
Kur’an. |p Tebâreke
Kur’an. |p Amme
Dua_İslâm
1098 Çocuk psikolojisi   2019 Çocuk psikolojisi
Çocuk gelişimi
Child psychology
Child development
1099 İslam sanatının oluşumu Grabar, Oleg 2018 İslam sanatı --Tarih
Islam art -- History
1100 Pyongyang  :   Kuzey Kore’ye bir yolculuk Delisle, Guy 2018 Çizgi roman
Comics
1101 Kurban tuzağından kurtulmak  :   kişisel gücünüzü geri almak Zimberoff, Diane  2019 Codependency
Victims_Psychology
Bağımlılık
Kurban üçgeni
1102 Türk sivil havacılık tarihine damgasını vuran uçak kazaları Gök, Kerem 2019 Aircraft accidents _ Turkey
Aeronautics, Commercial _ Turkey
Uçak kazaları _ Türkiye
Havacılık, Ticaret _ Türkiye
1103 Esma-ül Hüsna’nın esrarı Arlı, Mehmet 2010 Esmaül hüsna
Sıfatlar
(İslam) - Sıfatlar
1104 Okul öncesi çocukları için eğitici drama uygulamaları Önder, Alev 2017 Çocuk gelişimi
Child development
Eğitici oyunlar
Educational plays
1105 Resulullahın dilinden sureler’in fazileti   1998 İslam dini -- Dua ve sureler
1106 Erken çocuklukta çocuğu tanıma ve değerlendirme   2018 Çocuğu tanıma
Gözlem teknikleri
Gelişimsel değerlendirme
Oyun terapi
1107 Hz. Muhammed’in hayatı Lings, Martin 2006 Muhammad, Prophet, 570-632_Biography.
Muhammed (S.A.V), 570-632_Biyografi.
Muslims_Biography._Saudi Arabia
Müslümanlar_Biyografi._Suudi Arabistan
1108 Panoramik beslenme Eriş, Nesrin 2018 Beslenme.
Gıda maddeleri_Sağlıksal yönler.
Nutrition
1109 Yaşamın ilk yıllarında sosyal beceriler   2018 Social skills in children
Education
Sosyal beceriler, çocuklarda
Egitim
Sosyal beceriler, çocuklarda
Sosyal beceri
Social skills -- Study and teaching
1110 Siyer-i Nebi : Hazret-i Peygamberin hayatı Keskioğlu, Osman 2013 Hz. Muhammed, d. 632_Biyografi.
Muhammad, Prophet, d. 632_Biography.
İslamiyet.
Islam.
1111 Dramatematik   2019 Drama ile matematik
Drama with mathematics
1112 İdare hukuku Odyakmaz, Zehra 2019 İdare hukuku_Türkiye
Administrative law_Turkey
Yönetim hukuku_Türkiye
Yönetsel hukuk_Türkiye
Yönetim kanunu_Türkiye
İdari hukuk_Türkiye
1113 İslam hanımlarından kıssalar Beşoğlu, İnci t.y. Muslim women
Müslüman kadınlar
Islam  --  History
İslam -- Tarih
1114 Leyleklerin uçuşu Grange, Jean-Christophe,  |d 1961- 2019 Fransız edebiyatı -- Roman
French literature -- Fiction
1115 Kur’an ilimleri ve Kur’an-ı Kerim tarihi Çetin, Abdurrahman 1982 Kuran-ı Kerim
Koran_History.
1116 Şeytan yemini Grange, Jean-Christophe, |d 1961- 2018 Pois_Fransa_Roman.
Police_France_Fiction.
Cinayet_Soruşturma_Fransa_Roman.
Murder_Investigation_France_Fiction.
Fransız romanı_Türkçeye çeviri.
French fiction_Translations into Turkish.
1117 Açlık oyunları Collins, Suzanne 2019 Amerikan romanı_Türkçeye çeviri.
Hayatta kalma_Roman.
Televizyon programları_Roman.
Kişilerarası ilişkiler_Roman.
Yarışmalar_Roman.
American fiction_Translations into Turkish.
Survival_Fiction.
Television programs_Fiction.
Interpersonal relations_Fiction.
Contests_Fiction.
1118 Bir tayyarecinin anıları Hürkuş, Vecihi 2019 Havacılık_Türkiye_Tarih
Hava pilotları_Türkiye_Biyografi
Air pilots_Turkey_ Biography
1119 Bu ümmetin kızı Yıldız, Nureddin 2019 İslam Dini
İslam ahlâk ve adâbı
İslam ahlâkı
Toplum ahlâk ve adâbı
hz. Fatima
Din
İslam ahlakı
Hz. Fatıma
İslamda kadın
Islamic ethics
1120 İslamda tesettür ve haya Uysal, Mustafa 1969 İSLAM AHLAK ve ADABI
Dua ve Salavat; Zikir
(Kelime-i Tevhid)
1121 İstanbul  :   müstesna şehrin istisna hali   2015 Şehir planlama.
City planning.
1122 Otizm ve otistik çocuklar Darıca, Nilüfer 2017 Otistik çocuklar_Aile ilişkileri.
Autism in children_Family relationships.
Otistik çocuklar_Eğitim.
Autism in children_education.
Otizm, Çocuklarda.
Autistic children.
1123 Her yönü ile başkanlık sistemi  :   Yeni sistem Cumhurbaşkanlığı modelimiz Kuzu, Burhan 2017 Başkanlık sistemi
Politics and government
Siyasal rejimler -- Başkanlık Sistemi
1124 Pratik akaid dersleri   2008 Dini bilgiler
Akaid ve kelam.
1125 Kentsel ulaşım bağlamında mühendislik mimarlık Kızıltaş, Mehmet Çağrı 2019 Transportation and communications_Turkey.
Railroads_Turkey
Demiryolları
Ulaşım ve iletişim
1126 Gençliğin imanını sorularla çaldılar Şenlikoğlu,Emine  1953-. 1984 Gençlik kitapları
İslam ahlakı
1127 İslam düşünce tarihinde mezhepler Yetik, Zübeyr 1990 mezhepler
İslam Tarihi
1128 Son perşembe Şahin, Etem, |d 1950- 2010 Türk romanı
Türkish fiction
1129        
1130 Yeni İpek Yolu Dergisi / Yıl: 32 / Sayı: 379 / Eylül 2019   2019 Ticaret_Süreli yayınlar
1131 İktisat ve Toplum / Ekim 2019 Sayı : 108 Yıl : 9   2019 İktisat
Ekonomi
1132        
1133 Ylıllık anlık maksimum akımların,coğrafi veri bileşenleri ve yapay sinir ağları ile modellenmesi Çubukçu, Esra Aslı 2019 Modelleme
Taşkın
Yapay sinir ağları
Yıllık Anlık Maksimum Akım
1134 Harvard Business Review Türkiye / Kasım 2019 Sayı : 11 Yıl : 8   2019 İş dünyası
1135 Verimlilik Dergisi 2019/4   2019 Ekonomi Politikası-
Türkiye
1136 Vergi Dünyası / Kasım 2019 Sayı : 459 Yıl : 39   2019  
1137 Bulanık mantık yöntemi ile karbon nanotüplerin enerji bant aralığının tespiti Gencer, Muhammet Çağrı 2019 Bulanık mantık
tek duvarlı karbon nanotüp
gerinim değeri
fermi enerji seviyesi
ortalama enerji
enerji bant aralığı
1138 Ekonomist / 3-9 Kasım 2019  Sayı : 2019/44 Yıl : 29   2019 Ekonomi
1139 Ekonomist / 27 Ekim-2 Kasım 2019  Sayı : 2019/43 Yıl : 29   2019 Ekonomi
1140 Ekonomist / 10-16 Kasım 2019  Sayı : 2019/45 Yıl : 29   2019 Ekonomi
1141 Bilim ve Teknik sayı: 623 yıl : 53 / Ekim 2019 : Aylık popüler bilim dergisi   2019 Science_Periodicals
Turkey
1142 Yedikıta / Kasım 2019 Sayı : 135   2019  
1143 Popular Science Türkiye / Kasım 2019 Sayı : 91   2019 Bilim
Science
1144 Atlas Dergisi / Kasım 2019 Sayı : 320   2019 Coğrafya
1145 Toplumsal Tarih sayı: 311 Kasım 2019 : Aylık tarih dergisi   2019 Tarih
1146 Yaklaşım / Kasım 2019 yıl: 27 sayı: 323   2019  
1147 Türk Dünyası Araştırmaları 2019 Eylül - Ekim : Yıl: 41 Cilt: 123 Sayı: 242   2019 Türk Tarihi
1148 FPGA tabanlı yapay sinir ağı kullanılarak buğday türlerinin sınıflandırılması Lortoğlu, Murat 2019 yapay sinir ağları
fpga
sınıflandırma
modelsim
1149 Kayıt dışı ekonominin ülkelere etkisi: Türkiye örneği (2008-2016) Babaoğlu, Sevda 2018 Ekonomi
Kayıtdışı ekonomi_Türkiye
1150 Toplu taşıma ağlarında zamana bağlı sorgu tabanlı bir güzergah planlama tekniği Yıldırım , Mustafa 2019 tolu taşıma ağlarında güergah planlama,
sorgu tabanlı güzergah planlama algoritmaları
1151 Uluslararası ticarette rekabetçilik analizi ve bir model önerisi: demir çelik sektöründe bu modelin araştırılması Devecioğlu, Cihan 2018 Rekabet analizi
Demir-çelik sektörü
Pazar araştırması
İkincil veri
Rekabetçilik
1152 Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihracat sorunları: Konya imalat sektöründe bir araştırma İslambay, Tuğba 2018 KOBİ
Dış ticaret
Kobi destekleri
Kobi’lerin ihracat sorunları
1153 Güçlendirilmiş dolgu duvarlı betonarme çerçevelerin sismik davranışı Turan, Mustafa 2019 güçlendirme
betonarme çerçeve
güçlendirilmiş duvar
çelik tel kafes
tersinir-tekrarlanır yükleme
1154 F Tipi uçucu kül kullanımının mafsallı kiriş deneyi ile aderans etkisinin deneysel olarak incelenmesi Şahin, Abdullah 2019 aderans
Çelik lif
polipropilen lif
uçucu kül
1155 Trapez ve düz gövdeli 1 kesitli yapım çelik  kirişlerde burulma etkisinin deneysel araştırılması Erdemoğlu, Erdem 2019 Çelik
yapım kiriş
trapez
sinozidal
teorik
Deneysel psikoloji_Reklam
1156 Fast food restoranlarında aydınlatma tasarımı: Antalya örneği Kaynak, Elçin 2019 Aydınlatma
fast food restoran
iç mekan
1157 2008 küresel krizinin Türkiye ekonomisine etkileri “Konya organize sanayi bölgesi örneği” Erkoç, Yasemin 2018 Kriz
2008 finansal krizi
Ekonomi
Kriz yönetimi
1158 Yazılım güvenlik açıklarına karşı güvenli tasarım desenlerinin incelenmesi ve uygulanması Kaplan, Fatih 2019 tasarım desenleri,
güvenli tasarım desenleri
güvenli yazılım geliştirme
1159 Vakıf üniversiteleri öğrencilerinin üniversite tercihlerinde etkili olan faktörler: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları örneği Fidancıoğlu, Dilek 2018 Vakıf üniversiteleri_Türkiye
Üniversite tercihi
Tercihi etkileyen faktörler
1160 Bitümlü sıcak asfalt karışımlarda geri dönüşüm ve Türkiye’deki uygulamaları Kuyucu, Hülya 2019 Atık malzeme
bitümlü sıcak asfalt karışım
geri dönüşüm
1161 Dünya’da ve Türkiye’de biyokütle enerjisinin kullanımı ve potansiyeli Aslantaş, Ayşe 2018 Biyokütle
Biyoenerji
Biyoyakıt_Türkiye
1162 Türk hukukunda kişisel verilerin korunması hakkı Avcıoğlu, Nur Halet 2018 Kişi hakkı
Kişisel veri
Hukuk
1163 İşletmelerde enerji verimliliği ve Konya sanayi işletmeleri üzerine bir araştırma Yavaş, Mustafa Alptuğ 2018 Enerji
Çevre
Verimlilik
Enerji verimliliği
1164 Mikrofiber donatıların beton ile donatı arasındaki aderansa ve beton basınç dayanımına etkileri Tekeli, İsmail Emre 2019 mikrofiber katkı donatısı
katkılı beton
Aderans
çelik çubuk çekme deneyi
beton basınç deneyi
1165 Sığırlarda bulanık mantık yaklaşımı ile cinsiyet belirleme yöntemi geliştrilmesi Saday, Fatih 2019 Fuzzy logic
Gender determination
Semen separation
Fuzzy expert systems
1166 Betonarme yapılarda A1 düzensizlik durumunun değişik deprem bölgelerinde araştırılması Yorulmaz, Ahmet Mesut 2018 Burulma düzensizliği
Betonarme yapı
Yapısal davranış
1167 Gayrimenkul değerlemesi ve maliyet yaklaşımına dayalı bina değer tahmin yöntemi Telci, Ali Erbil 2019 Gayrimenkul
değerleme
Mortgage
inşaat
1168 Sağlık yapılarında iç mekan tasarımına yönelik renk etkileri İbili, Ş. Gülşah 2018 Renk
Algı
Tasarım
Sağlık yapıları
1169 Kurumlar için siber güvenlik laboratuvarı altyapısının oluşturulması Adır, Arif Emre 2019 Bilgi güvenliği
sızma testleri
ağ güvenliği
siber güvenlik laboratuvarı
adli bilişim
1170 Türkiye’deki meydan konseptli alışveriş merkezlerinde kentsel mekan özelliklerinin irdelenmesi Şahin, Ali 2018 Kamusal mekan
Kentsel mekan
Alışveriş merkezi_meydan
1171 Elektronik ticaret ve Türkiye’de online ödeme sistemleri üzerine bir sanal pos uygulaması Ayhan, Ali 2018 Elektronik ticaret
Ödeme sistemleri
Sanal Pos
1172 Tarihsel çevrenin sunduğu imgeyi okuyarak kentsel kimlik arayışına bir yaklaşım: Aksaray örneği Ağır, Çiğdem Gürel 2019 İmge
okunabilirlik
kent kimliği
tarihsel çevre_Aksaray
1173 Atık beton agregası ile üretilen makro lifli betonlarda aderansın deneysel olarak incelenmesi Tolu, Esra 2018 Aderans
Atık
Agrega
Beton
Çekme dayanımı
Lifli beton
1174 İki kademeli anahtarlamalı Da-Da yükseltici devrelerin konveks optimizasyon metotları ile tasarımı Yıldırım, Enes 2018 İki aşamalı Da-Da dönüştürücü
Yükseltici
Konveks optimizasyon
Optimal devre tasarımı
1175 Davranışsal ekonomide gelir ve mutluluk ilişkisi ve bir uygulama: Samsun ili örneği Yılmaz, Eyüp 2018 Gelir
Mutluluk
Ekonomi
davranışsal ekonomi, Samsun
1176 Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için veri güvenliği ve standartları Ilgaz, Berna 2018 Bilgi teknolojileri
BGYS
BS 7799
Güvenlik doğrulama
Veri güvenliği
PUKÖ
1177 CBS yardımıyla Türkiye’deki havzaların morfolojik özelliklerinin belirlenmesi Çay, Faruk 2018 Coğrafi bilgi sistemi
Sayısal yükseklik modeli
Morfolojik özellikler
Havza sınırları
1178 Türk hukukunda kamulaştırmasız el atma Özdemir, Yücel 2018 Türk hukukunda kamulaştırmasız el atma
Mülkiyet hakkı
1179 Derin öğrenme ile havadaki partikül madde konsantrasyonu tahmini Ayturan, Yasin Akın 2019 Derin öğrenme
Modelleme
Partikül madde
1180 Derin öğrenme ile RFID tabanlı konum belirleme uygulaması Güler, Seda 2018 Derin öğrenme
RFID
Konum belirleme
SDR algılayıcı
1181 Seçici derin otokodlayıcılar ile sıralı ses kaynaklarının segmentasyonu Özkardaş, Meryem Betül 2018 Seçici derin otokodlayıcı
Sıralı ses kaynağı ayrıştırma
1182 Bütünleşik pazarlama iletişiminde sosyal medyanın rolü sağlık sektörü örneği Tüysüz, Zeliha 2018 Bütünleşik pazarlama iletişimi
sosyal medya araçları
facebook
1183 İşletmelerde bilgi güvenliği uygulama sorunları ve çözüm önerileri; Konya örneği Yılmaz, Mustafa 2018 bilgi kavramı
Bilgi güvenliği
güvenlik istatistikleri
1184 Son 5 yılda kobi’lerin yaşadığı finansal sorunlar ve çözüm önerileri  Yurtsever, Mehmet Ali 2018 kobi kavramı
kobilerin önemi
güvenilirlik analizleri
1185 Göç olgusu ve göçmen konutları Yıldırım, Fatma Nur  2019 Göç
Barınma
Mekan
1186 Sivil toplum kuruluşlarında verimliliği artırmaya yönelik iç kontrol uygulamaları: Konya Ticaret Odası’nda bir uygulama Gün, Muhammet Mustafa 2018 denetim kavramı
İç kontrol
ticaret odalarının doğuşu
1187 Konya’da Türk halılarının yeniden kullanım konusunda bir araştırma Şener, Ahmet Batuhan 2019 Kırkyama
Halı
Tasarım
1188 Ulaşım altyapısında kullanılan beton yollar ile asfalt yolların özelliklerinin irdelenmesi Altay, Aytekin 2019 Beton yol
Beton yol yapım teknikleri
Asfalt ve rijit kaplamalar
1189 Üniversite öğrenci topluluklarında karizmatik liderliğin öğrenci motivasyonuna etkisi: “bir vakıf üniversitesi örneği” Bozkır, Taner 2018 lider ve liderlik kavramı
liderlik yaklaşımları
karizmatik liderlik
1190 Görüntü işleme teknolojisi kullanılarak beton basınç mukavemetinin bulunması Asil, Murat 2019 Yapay sinir ağları
Beton basınç mukavemeti
Görüntü işleme teknolojisi
1191 Sendika üyeliğinin güvencesi Sağsöz, Uğur 2018 sendika üyelikleri
sendikal fesih
sendikal tazminat
1192 OECD üyesi ülkelere yönelik Türk beyaz eşya sektörünün ihracat performansı: Türkiye’deki beyaz eşya ihracatçılarına bir model önerisi Başer, Alperen 2018 İhracat
OECD
Beyaz eşya sektörü
Pazar araştırması
İkincil veri
İhracat performansı
1193 İşletmelerde marka yönetimi ve Konya İlindeki kobiler üzerinde bir araştırma Bülbül, Tuğba 2018 Marka
Markalaşma
Kobi
marka yönetimi
1194 İşletmelerde kariyer yönetimi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: Konya örneği Çelikmasat, Adalet Gizem 2018 İnsan kaynakları
Kariyer yönetimi
1195 Karma işyeri projelerinde tasarım, satış ve lokasyon Dağlı, Burak 2019 Karma iş yeri
Tasarım
Satış
Lokasyon
1196 Derin öğrenme ile kalsitin parçacık analiz sonuçlarından renk tespiti Kalkan, Oğuz 2018 Derin öğrenme ile renk tespiti
partikül madde dağılımı
mikronize kalsit
parçacık analizi
1197 Mimari tasarımın kullanıcı üzerindeki algısal etkileri: Sille-Hükümet Caddesi örneği Gültekin, Elif 2019 Mekan algısı
Tasarım
Hükümet Caddesi
1198 Belirli iklim koşullarında cephe kaplama imalatlarının ısıl ve mali yönlerin ile karşılaştırılması Zor, Özge 2019 Cephe kaplama imalatları
giydirme cephe
cephe yalıtımları
maliyet analizi
1199 Raylı sistemlerinin oluşturduğu çevresel gürültü (İstanbul Kabataş-Bağcılar tramvay hattıörneği) Kulu, Mücahit 2019 Gürültü
İstanbul gürültü ölçümü
Ulaşım sistemlerinin gürültü analizi
1200 Yeni işlevlerle kullanılan tarihi yapılarda üslup irdelemesi: Augustus Otel örneği Gültekin, Tuba 2019 Estetik
Tarihi yapılar
Yeniden işlevlendirme
1201 İnşaat projelerinde gecikme ve verimliliği düşüren etkenlerin analizi Özkümüş, Selman 2019 Gecikme
verimlilik kaybı
gecikme analizi
1202 Katkılı ve katkısız betonlarda kür koşullarının beton basınç dayanımına etkisinin deneysel olarak araştırılması Süslü, Sadullah 2019 Kür sıcaklığı
Beton numune
Donma önleyici katkı
1203 Derin öğrenme yaklaşımı ile RFID tabanlı 2 boyutlu konum belirleme uygulaması İşleyici, Arife Merve 2019 RFID
Derin öğrenme ile konum tespiti
RFID ile konum belirleme
1204 Toplu konut projelerinde tasarım, satış ve lokasyon Dağlı, Seda 2019 Toplu konut
Tasarım
Lokasyon
1205 Kompleks dış ortamlar için sezgisel güzergah planlama algoritmaları Yaylalı, İbrahim 2018 Dijkstra algoritması
Engelden kaçınma
Güzergah planlama
Otonom araç
Seviye kümesi algoritması
1206 Soğuk derzin betonun mekanik özelliklerine etkisinin araştırılması Ünlü, Abdulhalim 2018 Beton
Soğuk derz
Mekanik özellikler
1207 Basit mesnetli kirişin statik ve dinamik analizi için trigonometrik seri çözümleri Erdem, Kübra 2019 kiriş
ritz metodu
serbest titreşim
gateaux diferansiyel metodu
trigonometrik
seri çözümü
1208 Mekanik karakterlerin dişli mekanizmalar ile animasyonu için bir hesaplamalı tasarım metodu Keşci, Esra Betül 2018 Dişli mekanizması tasarımı
Sayısal tasarım
Robot tasarımı 
1209 EEG sinyallerinin epileptik rahatsızlıkların teşhisi için konvolüsyonel sinir ağları ve destek vektör makineleri ile tasnif edilmesi İpek, Büşra Mutlu 2018 Epilepsi
Hızlı fourier dönüşümü
KSA-DVM Sentez modeli
1210 Kesme donatısı türleri farklı olan betonarme kirişlerin davranışları Arıtürk, Nagihan 2019 kesme donatısı
donatı dizilimi
eğik etriye
1211 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanunun uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Güleş, Muzaffer 2019 Yapı
yapı denetim kanunu
yapı denetimi sorunları
1212 Konya’daki DSİ lojmanlarının incelenmesi Havutçu, naciye 2019 Kamu konutları
lojmanlar
Konya DSİ lojmanları
Lojman mimarisi
1213 Konya’daki DSİ lojmanlarının incelenmesi Turan, Burcu 2018 Avrupa insan hakları sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
adil yargılanma hakkı
idari yargıda makul süre
1214 Tehlikeli maddeler ve tehlikeli tehlikeli atık zorunlu sorumluluk sigortasında prim hesaplanması: bir model önerisi Kuşçu, Refik 2018 Sigorta
Tehlikeli maddeler
Tehlikeli atık
mali sorumluluk sigortası
1215 Yerel medyada tarım reklamlarının çiftçiler üzerindeki etkileri Yaralı, Mustafa Cihan 2018 Çifttçi
yerel medya
Konya
reklam
1216 Ekonomik büyüme ve inovasyon ilişkisi: seçilmiş OECD ülkeleri üzerine panel verianalizi Akça, Hüsamettin Samet 2018 İnovasyon
Ekonomik büyüme
Ar-ge
Patent
panel veri analizi
OECD
1217 Caddelerde yaşamın hareket deneyimi modeli ile irdelenmesi ; mevlana caddesi örneği Demirkıran, Özlem 2019 Aktivite
cadde
deneyim
Hareket
1218 KTO Karatay Üniversitesi sosyal hizmet 4. sınıf öğrencilerinin evlilik ve eş seçimi ile ilgili görüşleri Çetin, Dürdane 2017 Eş seçimi
Evlilik
Üniversite gençliği
1219 Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının karşılaştıkları sorunlar (Konya il örneği) Sürer, Selay 2016 Sosyal hizmet
Hastanelerde sosyal hizmet
1220 Devlet okullarında görülen akran zorbalığı ile özel okullarda görülen akran zorbalığının karşılaştırılması: Konya örneği Özcan, Ferhan 2016 Zorbalık
Yaşam kalitesi
Okullarda zorbalık
1221 Devlet okullarında görülen akran zorbalığı ile özel okullarda görülen akran zorbalığının karşılaştırılması: Konya örneği Özden, Mine 2016 Empati
Empatik eğilim ölçeği
Sosyal hizmet
1222 Türkiye’de kadına yönelik şiddet olgusu: Konya örneği Alkanat, Ayşegül 2016 Şiddet
Kadın
Toplum
Aile
1223 Sosyal hizmet uzmanlarının sigara içme profilleri ve sigara kullanma nedenleri Akbaba, Gizem 2017 Sosyal hizmet uzmanı
Sosyal hizmet kuruluşları
Sigara
1224 KTO Karatay Üniversitesi’nde öğrenim gören sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısına ilişkin bir araştırma Arslan, Mustafa 2017 Toplumsal cinsiyet
Cinsiyet rolleri
Cinsiyet
1225 IMF politikaları ve 2008 krizinin IMF politikaları üzerinde meydana getirdiği etkiler Gürbüzer, Gökçe Bahar 2018 Imf
küresel kriz
ımf politikaları
eleştiriler
reform
1226 IMF politikaları ve 2008 krizinin IMF politikaları üzerinde meydana getirdiği etkiler Çelik, İkra Züleyha 2017 Göç
sığınmacı ve mülteci
yabancı uyruklu öğrenci
öğrenci sorunları
psiko-sosyal destek
1227 Sosyal destek algısı ve benlik saygısı düzeylerinin madde kullanım eğilimine etkisi Çakırca, Ceylan 2017 Madde kullanım eğilimi
Sosyal destek
Benlik saygısı
1228 Eko-verimlilik uygulamalarının sürdürülebilir kalkınmaya etkileri: Türkiye örneği Kul, Yeliz 2018 Sürdürülebilir kalkınma
Kirlilik kontrolü
Temiz üretim
Sürdürülebilir çevre
1229 Zihinsel engelli bireylerin ailelerin karşılaştığı sorunlar Güvenç, Zeliha 2017 Ebeveyn-çocuk, zihinsel engel, rehabilitasyon merkezi
1230 Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımının aile ilişkileri üzerine etkileri: KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi örneği Adıküzel, Feride Beyza 2018 Problemli internet bağımlılığı
Sosyal izolasyon
Sınırlı semptom
1231 Üniversite gençliğinde sosyal medya paylaşımlarının narsistik kişilik gelişimi üzerine etkisi Doğan, Seda F 2018 Sosyal medya
Benlik sunumu
Narsistik kişilik özellikleri
Narsisizm
1232 Ergenlerin aile içinde şiddete maruz kalma durumları ve aile ilişkilerinin değerlendirilmesi Çetin, Eda 2017 Ebeveyn-çocuk, zihinsel engel, rehabilitasyon merkezi
1233 Konya’da sivil toplum örgütlerine gelen madde bağımlısı gençlerin sosyodemografik özellikleri ve madde kullanım öyküleri Yücaaktaş, Selda 2018 Madde bağımlılığı
Genç
sivil toplum örgütü
sosyodemografik özellikler
1234 Anne baba tutumu ve sosyal destek mekanizmalarının sosyal hizmet öğrencilerinin gelecek kaygı düzeylerine etkisi Arslantaş, Seda Nur 2018 Kaygı
Sosyal hizmet
Aile tutumu
Sosyal destek
1235 Kto Karatay Üniversitesi  sosyal ve beşeri bilimler fakültesi öğrencilerinin kadına yönelik şiddet algılarına ilişkin bir araştırma Bal, Murat 2018 Kadın
Şiddet
Kadına şiddet
sosyal hizmet
1236 Sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanları ve tükenmişlik durumu Can, Muhammet Ali 2018 Tükenmişlik
Sosyal hizmet
Maslach tükenmişlik ölçeği
Stres
1237 İşitme engellerinin kamusal alanda karşılaştıkları iletişimsel ve sosyal problemler Demirel, Esra 2018 Sosyal hizmet
İşitme engelli
iletişimsel ve sosyal problemler
1238 Üniversite öğrencilerinin çocuk ihmali ve istismarı hakkındaki farkındalık düzeyleri üzerine bir araştırma Demiröz, Mehmet 2018 Çocuk ihmali ve istismarı
sosyal hizmet eğitimi
farkındalık 
1239 Çocuğun psiko-sosyal gelişiminde anne-baba tutumu Arıcı, Mine 2018 Ebeveyn
Tutum
Sosyal öğrenme kuramı
1240 Üniversite öğrencilerinin “boşanma” olgusuna dair algılarına yönelik bir araştırma:KTO Karatay Üniversitesi örneği Diricanlı, Nigar 2018 Boşanma
Algı
gençlik 
1241 Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir kalkınmaya etkileri: Türkiye örneği Honça, Hafize Leyla 2018 Yenilenebilir enerji kaynakları
Yenilenebilir Enerji
Sürdürülebilir kalkınma
1242 Kurumsal iletişim sürecinde sosyal medya yönetimi: Konya ili örneği Oruç, Mine 2018 Birleştirilmiş Teknoloji Kabulü ve Kullanımı (UTAUT)
Sosyal medya
Kurumsal iletişim
1243 Sivil toplum örgütleri tarafından sunulan sosyal yardımların bugünü ve yarını: Konya örneği Almaz,İrem Beyza  2019 Yoksulluk
Sivil toplum
sivil toplum örgütü
Sosyal devlet
sosyal yardım
1244 Yeni tüketici: perakendecilikte inovasyon ve tüketim kültürü çerçevesinde online tüketim alışkanlıklarının incelenmesi araştırması Yılmaz, Neşe 2018 Perakendecilikte inovasyon
Blockchain
Yeni tüketici
Kuşakların tüketim özellikleri
Online satınalma davranışları
1245 Uluslararası pazarlamada ikincil veriler kullanılarak hedef pazar seçimi ve bir model önerisi Altan, Muzaffer 2018 Hedef pazar
İhracat
Pazar araştırması
İkincil veri
1246 Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin karşılaştıkları sosyal sışlanma sorunsalı Boncuk, Kübra 2019 engellilik
Zihinsel Engellilik
sosyal dışlanma
1247 Kurumsal iletişim, kurum kültürüne etkisi: Konya odalar örneği Tekeli, Mehmet 2018 İletişim
Kurumsal iletişim
Kurum Kültürü
1248 Madde bağımlısı ergenlerin ailelerinin bağımlılık sürecindeki yaşantıları ve deneyimleri üzerine bir çalışma Bozkaya, Hidayet 2019 Madde bağımlılığı
psikososyal sorun
Sosyal hizmet
tedavi deneyimleri
1249 Ergenlik problemleri ile sosyal medya arasındaki ilişki Altuntaş, Emine Nur 2019 Ergenlik
rgenlik problemleri
Sosyal Medya
sosyal medya bağımlılığı
1250 Çalışan kadınlarda tükenmişlik Bakım, Beyza 2019 Tükenmişlik
Sosyal hizmet
Çalışan kadın
Stres
İş tatmini
1251 Otizmli çocuğa sahip annelerin psikososyal durumları Çelik, Elif 2017 Otizm
Psiko-sosyal
Baş etme
Kabullenme
1252 Sosyal hizmet 1. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerinin karşılaştırılması Aydoğdu, Sümeyye 2017 Problem çözme becerisi
Sosyal hizmet ve öğrenci
1253 KTO Karatay Üniversitesindeki yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadığı kültür çatışması, uyum sorunları ve psikososyal sorunlar Atalay, İlknur Tuğçe 2019 Göç Kavramı
Psiko-sosyal Sorun
Uyum sorunu
Kültür çatışması 
1254 Lise öğrencilerinde internet kullanımının sosyal medya bağımlılığına etkisi Konya örneği Karadağ, Ahmet 2017 İnternet kullanımı
Sosyal medya bağımlılığı
Lise öğrencileri
1255 Sosyal hizmet eğiti alan öğrencilerin bu bölümü tercih etme nedenleri ve gelecek beklentileri Acar, Emine 2015 Dünyada ve Türkiyede sosyal hizmet
meslek seçimi
1256 KTO Karatay Üniversitesi  öğrencilerinin madde bağımlılığı ile ilgili algı ve tutumları Bayrakçı, Tubanur 2015 Bağımlılık
Madde bağımlılığı
Üniversite öğrencileri
1257 Sosyal hizmet öğrencilerinin madde bağımlısı bireylere yönelik damgalamaları (stigmatizasyonları) üzerine bir araştırma Engel, Rabia Gül 2016 Sosyal hizmet
Sosyal hizmet öğrencileri
Stigmatizasyon
Madde bağımlılığı
1258 Konya ili sedirler mahallesinde sosyal yaşama ilişkin bir algı çalışması İlhan, Elif 2015 Yoksulluk
sosyal dışlanma
sedirler mahallesi
1259 Sosyal hizmet öğrencilerinin bir müracaatçı grubu olarak yaşlılara ve yaşlılarla çalışmaya yönelik tutumlarının belirlemmesi Becer, Rumeysa 2015 Yaşlılık
Gerontoloji
Müracaatçı
Yaşlı ayrımcılığı
1260 Ergenlerin aile içinde şiddete maruz kalma durumları ve aile ilişkilerinin değerlendirilmesi Çetin, Eda 2017 Aile içi şiddet
Ergenlik dönemi
Aile içi ilişkiler
Ebeveyn tutumları
1261 Gençleri madde bağımlılığına iten sebepler ve çözüm önerileri: Gülgençlik Derneği örneği Akkanat, Fatma Merve 2019 Madde bağımlılığı
Sosyal Sorun
Sosyal çevre
Madde ticareti
1262 En popüler 101 oyun terapisi tekniği =  101 more favorite play therapy techniques   2019 Oyun terapisi
Play therapy
1263 Üniversite öğrencilerinde algılanan anne baba tutumunun benlik saygısına etkisi Öztürk, Ahmet 2016 benlik saygısı
anne baba tutumu
ergenlik
1264 Üstün zekâlı öğrencilerin eğitimi ve eğitsel bilim etkinlikleri Öznacar, Mehmet Duran 2016 Eğitim--Türkiye
Çocuk eğitimi--Üstün zekalıların eğitimi
Üstün zekalı çocuklar--Eğitim--Eğitsel bilim etkinlikleri
Zeka ve motivasyon
Liderlik--Yaratıcılık--Yetenek--Hazır bulunuşluk
1265 Kerbela’nın antropolojik çözümlenmesi Harmancı, Hasan 2015 İslam Dini -- Kerbela olayı
Religion of Islam -- Karbala
1266 Celalettin karatay gençlik merkezi’nden hizmet alan gençlerin sosyal kazanımlarına ilişkin ampirik bir analiz Gerez, Emine Eylem  2016 Gençlik kavramı
sosyal kazanım
boş zaman etkinlikleri 
1267 Hemşirelik ve ebelik  :   Akademisyen yayınevi bilimsel araştırmalar kitabı   2018 Hemşireliğin temelleri
Ebelik - Uygulamalar
1268 Okul öncesi eğitimde özel öğretim yöntemleri Akgül, Esra 2016 Okul öncesi eğitim
Pre-school education
Okul öncesi eğitim programı
Pre-school education program
Eğitim, Okul öncesi
Education, Preschool
1269 Celalettin karatay gençlik merkezi’nden hizmet alan gençlerin sosyal kazanımlarına ilişkin ampirik bir analiz Gerez, Emine Eylem  2016 Gençlik kavramı
sosyal kazanım
boş zaman etkinlikleri 
1270 Çocuk gelişimi 2   2017 Child Development.
Child Psychology.
Early Childhood Education.
Children--Language.
Motor Skills.
Çocuk Gelişimi.
Çocuk Psikolojisi.
Erken Çocukluk Eğitimi.
Çocuklar--Dil.
Motor Becerileri.
1271 Çocuk ve televizyonda şiddet: 5-6 yaşındaki çocukların anne-babalarının televizyondaki şiddetin saldırgan davranışlar üzerindeki etkilerine ilişkin görüşleri Gümüş, Aslı 2016 problem
şiddet,saldırganlık
çocuğun gelişimi
1272 Biyo-psiko-sosyal obstetrik ve jinekoloji : yeterlilik-yönelimli yaklaşım   2019 Obstetrik
Jinekoloji
Fertilite
Seksoloji
1273 Ayrımcılık bağlamında homofobi: sosyal hizmet öğrencileri örneği Ceran, Tuğçe 2016 cinsel yönelim
sosyal hizmet uygulaması
1274 Ina May’in emzirme rehberi Gaskin, Ina May 2018 Emzirme.
Emzirme_Psikolojik yönler.
Ek davranışı.
Breastfeeding.
Breastfeeding_Psychological aspects.
Attachment behavior.
1275 Doğanın keşfi  :   Alexander von Humboldt’un yeni dünyası Wulf, Andrea 2019 Humboldt, Alexander von,  1769-1859.
Bilim insanları_Almanya_Biyografi.
Scientists_Germany_Biography.
Doğabilimciler_Almanya_Biyografi.
Naturalists_Germany_Biography.
1276 Yoğun bakım hastalarında nütrisyonel tedavi   2019 Beyin hasarı ve beslenme
Obezite
Enteral beslenme
1277 Konya’da sokakta çalışan çocuklar araştırma tezi Yılmaz, Emre Mesut  2016 Sokak çocukları
eğitim ve gelecek
sosyal hizmet
1278 KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin lösemi hastalığı hakknda bilgi düzeyleri, tutum ve davranışları Bostancı, Ahmet 2016 Lösemi
üniversite öğrencileri
tutum ve davranış
bilgi düzeyi
1279 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1280 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1281 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1282 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1283 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1284 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1285 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1286 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1287 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1288 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1289 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1290 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1291 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1292 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1293 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1294 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1295 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1296 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1297 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1298 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1299 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1300 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1301 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1302 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1303 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1304 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1305 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1306 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1307 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1308 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1309 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1310 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1311 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1312 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1313 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1314 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1315 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1316 Bozkır’dan dünyaya... avukat olmak Gün, Mehmet 2019 Lawyers -- Turkey -- Biography
Avukatlar -- Türkiye -- Biyografi
Hukuk
Law
Pratik hukuk
Practical law
Avukatlar -- Türkiye
Lawyers -- Turkey
Hukuk ve edebiyat
Law and literature
1317 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1318 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1319 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1320 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1321 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1322 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1323 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1324 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1325 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1326 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1327 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1328 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1329 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1330 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1331 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1332 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1333 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1334 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1335 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1336 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1337 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1338 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1339 Bozkırdan Dünyaya ... Avukat olmak Gün, Mehmet 2014 Law and literature_Memories
Hukuk ve edebiyat_Anılar
1340 KTO Karatay Üniversitesi  öğrencilerinin sorun alanları, üniversite öğreminden beklentileri ve memnuniyet durumlarına ilişkin bir araştırma Yaşar, Esin 2015 Yükseköğretim
akademik kalite
öğrenci memnuniyeti
gelecek beklentileri
1341 Sosyal medya kullanımının üniversite öğrencileri üzerindeki etkisi Adam, Yeşim 2015 Yükseköğretim
odak noktası olan öğrenciler
sosyal medya ve etkileri
marka kullanımı
1342 Sosyal hizmet uzmanlarının tükenmişlik düzeylerinin bazı sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi (Konya Örneği) Sekmen, Betül 2015 Sosyal hizmet
sosyal hizmet uzmanı
sosyal hizmet kurum / kuruluşları
tükenmişlik
1343 Hemodiyaliz hastalarının psiko-sosyal özelliklerinin değerlendirilmesi ve sosyal hizmet mesleği ile ilişkisi açısından incelenmesi ; Konya örneği Yücel, Adile Betül 2015 Hemodiyaliz hastaları
psiko-sosyal sorunlar
sosyo-demografik özellikler
benlik saygısı
sosyal hizmet
1344 Türkiye’nin ihracatının taşıma modlarına göre dağılımı, bütünleştirilmiş lojistik stratejisinin Türkiye’nin ihracat performansına olası etkileri: Konya’da ihracat yapan firmalar üzerinde bir çalışma Sağlam, Merve 2019 İhracat pazarlaması
ihracat performansı
Lojistik
taşımacılık
1345 Aile şirketlerinde yaşanan yönetim sorunları ve kurumsallaşma çalışmaları Akkın, Ahmet 2019 Aile şirketleri
Kurumsallaşma
aile anayasası
1346 destinasyon pazarlaması çerçevesinde Akşehir’in turizm potansiyelinin değerlendirilmesi Ersoy, Mevlüt 2019 Akşehir
destinasyon pazarlaması
marka şehir
Turizm
Üretim
istihdam
1347 Ticaret şirketlerinin birleşmesinde ortaklık haklarının devamlılığı ilkesi Almaç, Tuğçe Öztürk 2018 Ortaklık haklarının devamlılığı ilkesi
birleşme
devrolunan şirket
devralan şirket
1348 Marka sadakatinin tüketicinin satın alma karar süreci ile ilişkisi : Konya ili hazır giyim pazarı örneği Kadaifçiler, Aysel 2018 Marka
marka tercihi
müşteri davranışı
satın alma karar süreci
1349 Tedarik zincirinde çok kriterli karar verme yöntemleriyle sürdürülebilir tedarikçi seçimi ve imalat sektöründe bir uygulama Çizmecioğlu, Sinan 2019 Sürdürütedarikçi seçimi
vikor
topsis
electre
çok kriterli karar verme yöntemleri
1350 Örgüt kültürü ve iş tatmini arasındaki ilişki; Konya İlinde bir uygulama Karabıyık, Agah 2019 Örgüt kültürü
İş tatmini
1351 Katılım bankacılığında kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin analizi Boğa, Ferhat 2019 Katılım bankacılığı
katılım bankacılığında kullanılan yöntemler
Faiz
İslami bankacılık
1352 zeytinyağı, ayçiçek yağı ve mısır yağı iş kollarında Türkiye’nin uluslararası rekabetçilik analizi sözüedilen iş kollarına yönelik bir pazar araştırması Tosun, Hasan 2019 Uluslararası pazarlama
İhracat
Zeytinyağı
ayçiçek yağı
pazar araştırması
rekabet analizi
1353 Türk iş hukukuında evde çalışma Mircan, Hasan 2019 Ecvde Çalışma
atipik iş sözleşmesi
esnekleşme
ev esaslı çalışma
uzaktan çalışma
1354 Kıdem tazminatı fonu Kök, İsmail 2019 Kıdem tazminatı
uluslararası çalışma örgütü
1355 Yabancı dil kurslarında hizmet kalitesi: Konya ilinde yabancı dil kursları örneği Öner, Deniz 2019 eğitimde hizmet kalitesi
yabancı dil eğitimkursları
ingilizce kursları
1356 İşletme çalışanlarının 360 derece performans değerleme sisteminde iş  stresi iş tatmini ile işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkileri ve bir uygulama Gündem, Hakan Mehmet 2019 360 derece performans değerlendirme
İş stresi
iş tatmini
işten ayrılma eğilimi
1357 İkincil veriler kullanılarak ihracat pazar araştırması yapılması: gıda sanayinde kullanılan fırınlar (841720) için bir araştırma Akkuş, Aslı 2019 Pazar araştırması
gıda sanayi sektörü
ikincil veri
rekabetçilik
1358 2008 küresel krizi sonrası işsizlik ve cariaçık: Türkiye yapısal analizi Çınar, Ramazan 2019 Küresel kriz
cari açık
İşsizlik
Türkiye ekonomisi
1359 Vakıf üniversitelerinde akademik personelin performans kriterlerinin değerlendirilmesi üzerine bir model önerisi Kaymakzade, Muhammet Taha 2019 Akademik personel
performans değerleme
performans değerleme sistemi
performans değerleme modeli
1360   Kocaşahin, Sıddıka Beyza 2019 Yeşil Pazarlama
yeşil tüketici
çevreci pazarlama
sürdürülebilirlik
geleneksel pazarlama
1361   Büyükyıldırım, Behnan 2019 Marka
marka imajı
satın alma davranışı
1362   Kıyak, Özgür 2019 Döviz kuru
Dış ticaret
engle-granger eşbütünleşme analizi
toda-yamamoto nedensellik analizi
1363   Güleç, Utku Tevfik 2019 pazarlamanın gelişimi
artırılmış gerçeklik
Sanal gerçeklik
karma gerçeklik
genişletilmiş gerçeklik
1364   Taner, İbrahim 2019 hedef pazar
ikincil veri
Pazar araştırması
nokta atışı ihracat
deri ayakkabı
1365 Pazarlama iletişimi araçlarının üniversite tercihine etkisi: Bir vakıf üniversitesi örneği Açıkgöz Zeyd 2019 Pazarlama
hizmet pazarlaması
pazarlama iletişim stratejisi
eğitim pazarlaması
vakıf üniversitesi
1366 Tüketicilerin banka seçim kriterleri ve bankaların dağıtım kanalları stratejilerininçok kriterli karar verme yöntemleriyle incelenmesi Akpınar, Ayhan 2019 banka pazarlaması
Dağıtım kanalları
ahs, topsıs, electre
1367 Genel sağlık sigortasının gelir dağımınındaki adaletsizliği önlemedeki rolü Hopyar, Özlem 2018 Sağlık sigortası
Gelir dağılımı
1368 Ticari istihbarat temelli ihracat pazar araştırması, hedef pazar seçimi; çelik kapı imalatı iş kolunda bir uygulama ve model önerisi Burhanettin Dikbaş 2019 Ticari istihbarat
Pazar araştırması
hedef pazar seçimi
çelik kapı imalatı
1369 Duygusal emek davranışının iş görenlerin tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisi: bankacılık sektöründe bir uygulama Dündar, Gökçe 2019 Bankacılık Sektörü
duygusal emek
işten ayrılma niyeti
tükenmişlik
1370 Kurumsallaşmanın işe alım sürecine etkisi Çakır, Selma 2019 Kurumsallaşma
işe alım süreci
1371 işletmelerde ücretlendirme sisteminin çalışan performansına etkisi Açıkgöz, Muhammed Safa  2019 Ücretlendirme sistemi
performans
motivasyon
1372 Türkiye’de kadın iş gücünün görünümü ve büyümeye etkisi Taş, Sevil 2019 kadın iş gücü
Ekonomi
ekonomik büyüme
1373 İnsan kaynakları yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanımı: Konya organize sanayide bir araştırma Aydeniz, Muzaffer 2019 bilgi teknolojileri
İnsan kaynakları yönetimi
İnsan kaynakları
yönetim bilgi sistemleri
1374 İşçinin rekabet etmeme borcu Büyükdillan, Neslihan 2019 rekabet yasağı sözleşmesi
sadakat borcu
işçi-işveren ilişkisi
1375 Vakıf Üniversitelerindeki teknik önlisans programlarını tercih eden öğrencilerin üniversite tercihini etkileyen faktörler Büyükbaş, Havva Gizem 2019 Vakıf üniversiteleri
üniversite tercihini etkileyen faktörler
üniversite imkanları
1376 Örgütlerde kariyer planlaması ve örgütsel bağlılık: otomotiv ve gıda sektöründe bir uygulama Açıkgöz, Hanife 2019 Kariyer yönetimi
kariyer planlama
örgütsel bağlılık
kariyer planlama ve örgütsel bağlılık
1377 Firmalarda bilgi yönetimi davranışlarına yönelik bir model önerisi Pekkutucu, Muhammet Hüdai 2019 Bilgi
bilgi hiyerarşisi
Bilgi yönetimi
bilgi yönetimi süreci
bilgi yönetimi modelleri
1378 Y kuşağı çalışanlarının örgütsel bağlılık algıları: bilişim sektöründe bir araştırma Demirörs, Niray 2019 Y Kuşağı
örgütsel bağlılık
normatif bağlılık
duygusal bağlılık
devam bağlılığı
1379 Performans değerlendirme sisteminin çalışanların iş tatminine etkisi: Üniversite örneği Şimşek, Gamze 2019 performans
Performans değerlendirme
performans değerlendirme yöntemleri
performans yönetim sistemi
iş tatmini
1380 Pozitif örgüt psikolojisinde duygusal zekanın yeri ve önemi bankacılık sektörü örneği Çağlar, Merve 2019 Duygusal zeka
İletişim
başarı
1381 İşletmelerde motivasyona etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: Konya ili örneği Ekici, Merve 2019 movtivasyon
İnsan kaynakları yönetimi
Ücret
ücret yönetimi
1382 İnşaat sektöründeki mekanik tesisat maliyetleri ve maliyet azaltma önerileri Yıldırım, Kemal Tahir 2019 Mekanik tesisat maliyetleri
maliyet azaltma önerileri
1383 Çelik yay sektöründe maliyet analizi ve maliyet azaltma önerileri Başoğlu, Fatih 2019 Çelik yay maliyetleri
maliyet azaltma önerileri
1384 İç denetimin işletme amaçlarına ulaşmadaki rolü; gelir ve giderlerin incelenmesi: Konya örneği Yenişenol, Beyza Nur 2019 Kurumsal yönetim
iç denetim
İç kontrol
küresel rekabet
küresel kriz
şirket skandalları
1385 Türkiye’nin enerji ekonomisi ve cari açık için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi Albayrak, Kemal 2019 Enerji
Yenilenebilir Enerji
yenilenemez enerji
enerji ekonomisi
Cari açık
1386 İşletmecilikte insan kaynaklarını yönlendirme ve motivasyon Altunsoy, Ali 2019 İnsan kaynakları
motivasyon
1387 Girişimcilik ve kadın girişimciliği iş yaşam dengesinde engel ve fırsat analizi: Konya ili örneği Gökçil, Tuğçe 2019 Kadın girişimci
aile yaşamı tatmini
iş-aile yaşam çatışması
1388 İnovasyon yönetiminin işletme performansına etkileri: değirmen makinası imalatı yapan firmalara yönelik bir araştırma Türkalp, Emine 2019 İnovasyon
işletme performansı
değirmen makinasıimalatı
1389 İnovasyon,teknoparklarınteknoloji geliştirmedeki önemi ve Türkiye örneği  Çalışır, Taha Sıtkı 2019 İnovasyon
teknopark
ar-ge
teknoloji transfer ofisi
üniversite sanayi işbirliği
1390 Önleme araması Alpsoy, Zeliha 2019 önleme araması
hukuka aykırı arama
Kolluk
özel hayatın gizliliği
1391 Şeytanı Uyandırma Verdon, John 2012 Dedektifler--New York (Eyalet)--New York--Kurmaca
Detectives--New York (State)--New York--Fiction
Seri katiller--Kurmaca
Serial murderers--Fiction
Ceza davranışı, Tahmin--Kurgu
Criminal behavior, Prediction of--Fiction
Soğuk durumlarda (Ceza soruşturması)--Roman
Cold cases (Criminal investigation)--Fiction
1392 Siyah Dekker, Ted,  |d 1962- 2015 Fantazi romanı
Fantasy fiction
1393 Cümle kapısı Bekiroğlu, Nazan 2013 Türk denemeleri
Türk Edebiyatı
1394 Bay Pipo : bir MİT görevlisinin sıradışı yaşamı : Hiram Abas Yalçın, Soner 2000 Milli İstihbarat Teşkilatı (Turkey).
İstihbarat görevlileri -- Türkiye -- Biyografi.
Intelligence officers -- Turkey -- Biography.
Gizli servis -- Türkiye.
Secret service -- Turkey.
İstihbarat servisi -- Türkiye.
Intelligence service -- Turkey.
1395 İçinizdeki öküze “oha” deyin  :   kişisel gerileyiş kitabı Akyürek, Bülent 2008 Kişisel gelişim
Personality development
1396 Tuzak  :   kararsızlığın romanı Grippando, James, |d 1958- 2010 Capitalists and financiers_Fiction.
Sermayederler ve finansörler_Roman
1397 Son savunma Öncü, Fatma Tunçer 2018 15 Temmuz darbe girişimi
Fetullahçı Terör Örgütü
1398 Bozkır: Bir yolculuk hikayesi Çehov, Anton,  |d 1860-1904 1985 Kısa öyküler, Rusça.
Short stories, Russian.
Rusya -- Sosyal yaşam ve gelenekler -- Roman.
Russia -- Social life and customs -- Fiction.
Rus edebiyatı.
Russian literature.
1399 Farklı ülkelerde karşılaştırmalı eğitim  :   okul öncesi eğitim ağırlıklı Sezer, Gönül Onu 2017 Comparative education
Karşılaştırmalı eğitim
1400 Darağacında üç fidan Behram, Nihat 2011 Gezmiş, Deniz, 1947--1972--Yargılama, Dava Açma, vb.
Aslan, Yusuf, 1947--1972--Yargılama, Dava Açma, vb.
İnan, Hüseyin, 1948--1972--Yargılama, Dava Açma, vb.
Yargılama (Siyasal Suçlar ve Suçlular)--Türkiye 
1401 Çocuklarda motor gelişim ve oyun   2019 Çocuklarda motor yeteneği
Motor ability in children
Motor beceriler
Motor skills
Çocuk gelişimi
Child development
1402 Sultan Abdülhamid’in hatıraları   2018 Abdülhamid II, Sultan of the Turks, 1842-1918
II. Abdülhamid, Osmanlı Padişahı, 1842-1918
Sultans -- Turkey -- Biography
Padişahlar -- Türkiye -- Biyografi
Turkey -- History -- 1878-1909
Türkiye -- Tarih -- 1878-1909
1403 Sultan Abdülhamid’in hatıraları   2018 Abdülhamid II, Sultan of the Turks, 1842-1918
II. Abdülhamid, Osmanlı Padişahı, 1842-1918
Sultans -- Turkey -- Biography
Padişahlar -- Türkiye -- Biyografi
Turkey -- History -- 1878-1909
Türkiye -- Tarih -- 1878-1909
1404 Harp ceridelerine göre Çanakkale savaşları’nda 27. Alay   2018 World War, 1914-1918 -- Campaigns -- Turkey -- Gelibolu Peninsula.
Dünya Savaşı, 1914-1918 -- Cepheler -- Gelibolu Yarımadası
World War, 1914-1918 -- Turkey.
Dünya Savaşı, 1914-1918 -- Türkiye.
1405 Kaza dedektifleri  :   dünyanın en gizemli hava kazalarının izinde Negroni, Christine 2018 Aircraft accidents _ ınvestigation
Aircraft accidents _ human factors
Aeronautics _ safety measures
Uçak kazaları _ soruşturması
Uçak kazaları _ insan faktörleri
Havacılık _ güvenlik önlemleri
1406 İslam mimarisinde anlam ve sembol Çaycı, Ahmet 2017 İslam mimarisi.
Islamic architecture.
Sembolizm, Mimaride.
Symbolism in architecture.
Dini mimari.
Religious architecture.
1407 Yüksek irtifa   :   Yerelden küresele THY’nin başarı öyküsü Genç, Ali 2018 Airways - Turkey
Hava yolları - Türkiye
THY
Turkish Airlines
Türk Hava Yolları
1408 Bulutların üstüne tırmanırken  :   THY, bir dönüşüm öyküsü Kozlu, Cem 2019 Hava yolları -- Türkiye.
Hava yolları -- Yönetim.
Airlines -- Turkey.
Airlines -- Management.
1409 Türk havacılığına iz bırakanlar Adıgüzel, Mehmet Bahattin 2019 Havacılık -- Türkiye
Havacılar
1410 Türk-İslam kültüründe vakıf ve sanat Çaycı, Ahmet 2018 Sanat ve mimari
İslamda Sanat ve Vakıflar
1411 Osmanlı hukuk-i aile kararnamesi   2012 TÜRKİYE_TARİH_OSMANLI İMPARATORLUĞU, 1288-1918_SOSYAL YAŞAM
1412 Havada ahkam : Türk Sivil Havacılığı’na içeriden bir bakış - 1  Erdağı, Oktay 2018 Aeronautics, Commercial _ Turkey.
Havacılık, Ticari _ Türkiye.
Airlines _ Turkey _ Management.
Havayolları _ Türkiye _ Yönetim.
Aeronautics _ Turkey _ History.
Havacılık _ Türkiye _ Tarih.
1413 Göğe bakma durağı  :   seçme şiirler Uyar, Turgut, 1927-1985. 2017 Türk şiiri.
Turkish poetry.
1414 Sivil havacılıkta kariyer : empatik yaklaşımlar Şen, Gülaçtı 2019 Aeronautics, Commercial _ Turkey.
Havacılık, Ticari _ Türkiye.
Airlines _ Turkey _ Management.
Havayolları _ Türkiye _ Yönetim.
Aeronautics _ Turkey _ History.
Havacılık _ Türkiye _ Tarih.
1415 Yönlendirmesiz oyun terapisinde vaka çalışmaları Ryan, Virginia 2019 Oyun terapisi_Vaka çalışmaları
Ergen psikiyatrisi_Vaka çalışmaları
Oyun terapisi_Çocuk
Ergen psikiyatrisi
Çocuk psikiyatrisi
Yönlendirmesiz terapi_Çocuk
Play therapy_Case studies
Adolescent psychiatry_Case studies
Play Therapy_Child
Adolescent Psychiatry
Child Psychiatry
Nondirective Therapy_Child
Client-centered psychotherapy_Case studies
1416 Öğrenme güçlüğü olan bireyler ve eğitimleri  :   özellikleri, tanılama ve öğretim stratejileri Bender, William N 2019 Öğrenme engelli çocuklar--Eğitim--ABD
Learning disabled children--Education--United States
Öğrenme yetersizlikleri--ABD--Alan çalışmaları
Learning disabilities--United States--Case studies
1417 Bir yeryüzü tanığı : seçme şiirler Berk, İlhan 2017 Türk şiiri
Turkish poetry.
1418 Doğumdan ölüme psikolojik süreçler : psikoloji Kılıç, Cafer 2018 Kişilerarası iletişim.
Interpersonal communication.
İletişim -- Psikolojik yönler.
Contact -- Psychological aspects.
1419 Şiirimiz mor külhanidir abiler:   seçme şiirler Ayhan, Ece 2017 Turkish Poetry
Türk Şiiri
1420 Henüz vakit varken gülüm Nazım Hikmet 2017 Türk şiiri.
Turkish poetry.
1421 Kültür sanat mimarlık Özer, Bülent 2018 Art_History.
Architecture.
Culture.
Mimarlık
Sanat_Tarih
Kültür
1422 Üstü kalsın : seçme şiirler Cemal Süreya,  |d 1931-1990. 2017 Türk şiiri
Turkish poetry.
1423 Erken çocukluk eğitiminde yaklaşımlar ve programlar Fazlıoğlu, Yeşim 2012 Eğitim, Okul öncesi
Öğretim - Metotlar
Aktif öğrenme
1424 Yaklaşım / Ekim 2019 yıl: 27 sayı: 322   2019  
1425 Verimlilik Dergisi 2017/4   2017 Ekonomi Politikası-
Türkiye
1426 Ekonomist / 29 Eylül-5 Ekim 2019  Sayı : 2019/39 Yıl : 29   2019 Ekonomi
1427 Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi Oktay, Ayla 2009 Eğitim sistemi --Türkiye
System of education --Turkey
Eğitim yönetimi
Educational administration
School management
Okul yönetimi
1428 Türkiye Barolar Birliği Dergisi / Kasım-Aralık 2019 yıl: 32  sayı: 145   2019 Türkiye_Süreli Yayınlar
1429 Türkiye Barolar Birliği Dergisi / Kasım-Aralık 2019 yıl: 32  sayı: 145   2019 Türkiye_Süreli Yayınlar
1430 Yaklaşım / Mart 2014 yıl: 22 sayı: 255   2014  
1431 Ekonomist / 22-29 Eylül 2019  Sayı : 2019/38 Yıl : 29   2019 Ekonomi
1432 Türk Dili / Eylül : 2019 Sayı : 813 : dil ve edebiyat dergisi   2019  
1433 Yaklaşım / Ağustos 2019 yıl: 27 sayı: 320   2019  
1434 Çocuk gelişimi ve eğitimi  :   çocuk hastalıkları Erdem, Yurdagül 2011 Pediatrik
Pediatri
Çocuk hastalıkları
Pediatrics
1435 İktisat ve Toplum / Eylül 2019 Sayı : 107 Yıl : 9   2019 İktisat
Ekonomi
1436 Bilim ve Teknik sayı: 622 yıl : 52 / Eylül 2019 : Aylık popüler bilim dergisi   2019 Science_Periodicals
Turkey
1437 Vakıflar dergisi Haziran 2019 - Sayı: 51   2019 Turkey_Periodicals._Antiquities
Turkey_Periodicals.
1438 Çocuk Eğitiminde Drama ; Yöntem Ve Uygulamalar Gönen, Mübeccel 1998 Drama--Eğitim
Çocuk Eğitimi--Drama
1439 Vakıflar dergisi 80. yıl özel sayısı 2019    2019 Turkey_Periodicals._Antiquities
Turkey_Periodicals.
1440 Asla neden diye sorma Tan, Shaun 2016 Grafik romanlar
Çocuk kitabı
1441 Okul öncesinde fen eğitimi Alisinanoğlu, Fama 2011 Bilim - Çalışma ve öğretim
Fen bilgisi öğretimi - Okul öncesi eğitim
1442 Okul öncesinde fen bilgisi öğretimi ve aktivite örnekleri Şahin, Fatma 2000 Okul öncesi eğitim Fen bilgisi öğretimi
1443 Okul öncesi eğitim kurumlarında yaratıcı çocuk etkinlikleri Sert, Sergül 2006 Okul öncesi
Çocuk Gelişimi
Çocuk etkinlikleri
1444 Okul öncesinde fen eğitimi Alisinanoğlu, Fama 2011 Bilim - Çalışma ve öğretim
Fen bilgisi öğretimi - Okul öncesi eğitim
1445 Okul öncesi eğitim denetim rehber kitabı Oktay, Ayla 2005 Education, preschool--Turkey.
Eğitim,okul öncesi--Türkiye
1446 Erken çocukluk döneminde parmak oyunları Cömert, Dilfiruz 2006 Parmak oyunları
Çocuk gelişimi
1447 Benden farklı olanla yaşamayı öğreniyorum =  Drawing together to accept & respect differences Heegaard, Marge Eaton 2017 Çocuklarda sanat terapisi
Bireysel farklılıklar, çocuklarda
Art therapy for children
Individual differences in children_Problems, exercises, etc.
Çocuk kitabı
1448 Bilmece tekerleme parmak oyunu ve şiirler Ersoy, Özlem   Bilmeceler, Türk
Folk literature, Turkish--Turkey
Halk edebiyatı, Türk--Türkiye
Rhymes, Turkish
Riddles, Turkish
Tekerlemeler, Türk
1449 Yıllık plan örnekleri  :   36-48 aylık (3-4 yaş), 48-60 aylık (4-5 yaş), 60-72 aylık (5-6 yaş) çocukların eğitimi için Pınar, Gonca Bengi 2005 Yıllık plan örnekleri
Çocuk gelişimi
1450 Sanatla kendimi keşfediyorum  :   Hamur - kil çalışmalarının eğitim ve rehabilitasyon boyutu Salderay, Bülent 2015 Sermaik.
Çanak--çömlek.
Ceramics.
Pottery.
1451 Doğum ve jinekoloji acilleri el kitabı   2006 Jinekoloji.
Gynecology.
Kadın -- Hastalıklar.
Women -- Diseases.
1452 Konuşan makas Yılmaz, Neslihan 2017 Çocuk -- El işi becerilerini geliştirme faaliyetleri
Çocuk Gelişimi -- Etkinlik örnekleri
Çocuk Gelişimi -- El işi örnekleri
Çocuk kitabı
1453 Yaşam dediğin 9 metre Baş, Murat 2019 Bağırsak mikrobiyotası_Sağlıklı yaşam
Intestinal microbiota_Healthy lifestyle
1454 Farklı mekanlarda drama uygulamaları : drama her yerde, her yerde drama Erem, Erdem 2019 Çocuk _ Drama
Okul öncesi _ Oyun _ Drama
Children’s _ Drama
Pre-school _ Play _ Drama
1455 Türkiye ve dünyada çocuk üniversitesi uygulamaları   2017 Bilim_Çalışma ve öğretim (İlk)
Bilim_Çocuk literatürü
Çocuk eğitimi
1456 Erken çocuklukta dil edinimi Temel, Zeynep Fulya 2014 Dil sanatları (Okul öncesi).
Language arts (Preschool).
Dil sanatları (Erken çocukluk).
Language arts (Early childhood).
1457 Mahalli idareler : teori-uygulama-maliye Ulusoy, Ahmet 2010 Yerel yönetim_Türkiye.
Local government_Turkey.
1458 Sosyolojiye giriş Özkalp, Enver 2018 Sosyoloji
sosyolojiye giriş
1459 Örgütsel davranış Özkalp, Enver 2018 Organizational behavior.
Örgütsel davranış.
1460 Tekerlemelerim Koç, Evren Jülide 2017 Okul öncesi öğretim
Preschool teaching
Çocuk Eğitimi--Önemli Günler
Children’s Education--Important Dates
Çocuk kitabı
1461 Otizme çözüm var : adım adım otizmden korunma ve kurtulma rehberi Aydın, Ahmet 2019 Otistik çacuklar.
Otizm.
Otizm, Çocuklarda.
Otizm, Çocuklarda -- Tedavi.
1462 Kadın : beslenme tedavisi / Erkek : beslenme tedavisi   2019 Kadın beslenme
Erkek beslenme
Beslenme tedavisi_Yöntemler
1463 Tarihi çevre algısı Erder, Cevat 2018 Mimari_Koruma ve onarım
Architecture_Conservation and restoration
Tarihi binalar_Koruma ve onarım
Historic buildings_Conservation and restoration
Tarihi koruma
Historic preservation
1464 Kalbimdeki kanatlar  :     pilot koltuğunda uçmak mı istiyorsunuz? Pervaneli uçaktan Boing 777’ye kadar... Çakıcı, Menderes 2019 Airplanes _ Piloting.
Uçaklar _ Pilotluk.
Airplanes _ Piloting _ Vocational guidance.
Uçaklar _ Pilotluk _ Meslek rehberliği.
Pilots and pilotage.
Pilotlar ve pilotaj.
1465 Medeni usül hukuku cilt I Tanrıver, Süha 2018 Civil law_Turkey.
Medeni hukuk_Türkiye.
Civil procedure_Turkey.
Medeni yargılama_Türkiye.
1466 Duyguları anlamak : utangaç Thomas, Isabel 2019 Utangaçlık
Utanmak
Utanma duygusu
Çocuk kitabı
1467 Elinizin altındaki gerçekler  :   buluşlar ve teknoloji  :   havacılık ve uzay   2019 Aeronautics _Juvenile literature.
Outer space _Exploration _Juvenile literature.
Havacılık _Çocuk edebiyatı.
Dış uzay _Keşif _Çocuk edebiyatı.
1468 Yaşlılık, hastalıkları ve beslenme   2016 Yaşlı insanlar -- Beslenme
Older people -- Nutrition
1469 Obstetrik ve jinekoloji   2015 Genital Hastalıklar, Kadın
Doğum Eylemi
Gebelik
1470 Okul öncesi dönemde müzik eğitimi Sığırtmaç, Ayperi Dikici  2017 Eğitim_Okul öncesi_Türkiye
Education, Preschool_Turkey
Müzik_Eğitim ve öğretim
Music_Study and teaching
Çocuk kitabı
1471 Gebelikte ve doğum eyleminde elektronik fetal izlem : kavramlar-tanımlar-örnekler   2013 Tıp
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1472 Anadolunun gözyaşları   :     yurtdışına götürülmüş tarihi eserlerimiz Yılmaz, Yaşar 2018 Arkeolojik hırsızlıklar_Türkiye
Archaeological thefts_Turkey
Kültür varlıkları_Koruma_Türkiye
Cultural property_Protection_Turkey
Kaçakçılık_Türkiye
Smuggling_Turkey
1473 Toplu beslenme yapılan kurumlar için : standart yemek tarifleri Merdol, Kutluay Türkan 2018 Nutrition
Beslenme
Dining health
Yemek sağlığı
1474 Osmanlıdan günümüze imar ve yasalar Ersoy, Melih  2017 Zoning law_Turkey_History  |9  278865
City planning and redevelopment law_Turkey_History  |9  278866
İmar hukuku_Türkiye _Tarih
Kent planlama ve kalkınma hukuku_Türkiye _Tarih
1475 Çocuk eğitiminde yaratıcı drama Gönen, Mübeccel 2017 Child development.
Çocuk gelişimi
Dram sanatı, Eğitimde
Drama in education
Çocuk kitabı
1476 Ekonomist / 24-30 Kasım 2019  Sayı : 2019/47 Yıl : 29   2019 Ekonomi
1477 Ina May’in doğum meselesi  :   Bir ebenin manifestosu Gaskin, Ina May 2018 Doğal doğum
Emek (Kadın hastalıkları).
Ebelik.
Doğum, Obstetrik.
Feminizm.
Natural birth
Labor (Gynecology).
Midwifery.
Obstetrics.
Feminism.
1478 Ina May’in doğuma hazırlık rehberi Gaskin, Ina May 2019 Normal doğum
Natural childbirth
1479 Kurumsalcı yaklaşım ışığında yeni siyasetin analizi  Cumhurbaşkanlığı sistemi Alkan, Haluk 2018 Cumhurbaşkanlığı sistemi
1480 Uçuyoruz ama nasıl? : havacılığı öğreniyoruz! Sert, Yavuz 2018 Havacılık
Hava araçları
Uçuş
1481 Uçuyoruz ama nasıl? : havacılığı öğreniyoruz! Sert, Yavuz 2018 Havacılık
Hava araçları
Uçuş
1482 Türk aile mahkemeleri Tanrıver, Süha 2014 Aile mahkemeleri -- Türkiye
Domestic relations courts -- Turkey
Aile hukuku -- Türkiye
Family law -- Turkey
Medeni usul hukuku
Civil procedure law
1483 Karabaş tecvidi Muhammed Hamdi 1323(1907) İslam
1484 Gaza-i Feth-i Kala-i Hayber Muhammed Hamdi   İslam
1485 Ahkamül-Araiz Ömer Hilmi   İslam
1486 Kaside-i tevhid-i şerif     İslam
Tevhid
1487 Necatiül-Mü’minin risalesi Muhammed Emin   İslam
Risaleler
1488 Kaside-i Bürde   1315(1899) İslam
1489 Muhammediye Yazıcızade Mehmet Efendi 1306(1890) İslam
1490 Mızraklı ilmihal Mızraklı Efendi   İslam
1491 Musahhah tecvid Karabaş Abdurrahman Efendi 1331(1915) İslam
1492 Ahmediyye Ahmed Mürşidi 1327(1911) İslam
1493 Mecma-ül-Adab   1323(1907) İslam
İslam ahlakı
1494 Aşık garib      
1495 Risale-i Kuddusiye Kuddusi   İslam
Risaleler
1496 Mecma’ul Adab Sufizade Seyyid Hulusi 1889 İslam
Adab
1497 Birgivi Risalesi İmam Birgivi 1314(1898) İslam
Risaleler
1498 Delail’ül-hayrat Mustafa Rakım 1269(1853) İslam
Risaleler
1499 Delail-i Şerife mecmuası   1325 İslam
Dua kitabı
1500 Amme cüzü   1374(1958) İslam
1501 Uğru Abbas Duası   1230(1815) İslam
Dualar
1502 İzahlı ve tam Kur’anı Kerim Elif bası   1949 İslam
Dua
Sureler
1503 Ramazan-ı şerif duaları   1329(1913) İslam
Dualar
1504 El- cüz’üz-zariyat : Kur’an-ı kerim sureleri   1327(1911) İslam
Kur’an
1505 Mekke ilahisi   1317(1901) İlahi
İslam
1506 Münacat Konyalı Şeyhzade el-hac Bilal Nuri Efendi 1330(1914) İlahi
İslam
1507 En’am-ı Şerif   1323(1907) İslam
1508 Askerlik cüzdanı   1314(1898)  
1509 Orgeneral Muzaffer Ergüder’in havacılık anıları  :   1922-1930   2018 Ergüder, Muzaffer
Havacılık_Türkiye_Tarih
Havacılık anıları
1510 Turizm endüstrisinde havacılık  :   gelişim - sistemler - uygulamalar Mengü, Cüneyt 2013 Havacılık, Ticari
Aeronautics, Commercial
Havacılık -- Tarih
Aeronautics -- History
Airlines -- Management
Hava yolları -- Yönetim
1511 Sanal pilot Acarsoy, Cevdet 2019 Sanal havacılık.
Uçuş simülatörleri.
Simülasyon yazılımları.
Sanal pilotaj eğitimi.
Hava trafik kontrolü.
Virtual aviation.
Flight simulators.
Simulation software.
Virtual pilot training.
Air traffic control.
1512 Kentsel ulaşım  :   Ulaşım sistemi - Toplu taşıma - Planlama -  Politikalar Kılınçaslan, Tülay 2017 Kentsel ulaşım
Ulaşım _ Türkiye
Toplu taşıma
Urban transport
Transportation _ Turkey
Public transport
1513 İdare hukuku mevzuatı   2004 devlet memurları kanunu
Kamulaştırma
Kamu ihale kanunu
devlet ihale kanunu
1514 Kur’an’da kıyamet sahneleri Seyyid Kutub 1991  
1515 Osmanlı hükümet konakları  :   Tanzimat döneminde kent mekanında devletin erki ve temsili Avcı, Yasemin 2017 Mimari, Osmanlı -- Türkiye.
Architecture, Ottoman -- Turkey.
Devlet binaları -- Osmanlı İmparatorluğu -- Tarih.
State buildings -- Ottoman Empire -- History.
1516 Çocuklar için müzik ve haraket eğitimi: karamela sepeti Koçak, Katja Ojala 2006 Müzik öğretimi
hareket eğitimi
1517 Cinsel sağlık   2019 Cinsel sağlık
Cinsel davranış
cinsellik
1518 Hukuk postası 2018   2019 Hukuk_Makaleler
Law_Articles
Recht_Artikel
1519 Eğlenceli kostümler Aydın, Gülay 2010 Okul öncesi öğretim
Preschool teaching
Yaratıcı etkinlikler_Çalışma ve öğretim (Okul öncesi)
Creative activities and seat work_Study and teaching (Preschool)
Erken çocukluk eğitimi_Yaratıcı etkinlikler_Çalışma ve öğretim
1520 Erken çocuklukta cinsel eğitim ve toplumsal cinsiyet   2016 Cinsel eğitim.
Sex Instruction.
Ebeveynlik.
Parenting.
Sexual Ethics.
Cinsel ahlak.
1521 Eğlenceli dünyam : bilmecelerim  Koç, Evren Jülide 2017 Bilmeceler
Tekerlemeler
Çocuk kitabı
1522 Çocuklar için yaratıcı baş etme becerileri  :   Sanat ve el becerileri ile duygusal destek Thomas, Bonnie 2019 Çocuk _ Çocuk psikolojisi.
Baş etme becerileri.
Kaygılı çocuklara özel müdahaleler.
Çocuk gelişimi
Kaygı
Mola
Ceza _ Çocuk Gelişimi
Çocuk kitabı
1523 Çocuklar için duygularla iletişim becerileri   :  çocuklarda duygusal düzenlemeye yardımcı aktiviteler, oyunlar ve hikâyeler Thomas, Bonnie 2019 Çocuklar için eğlence terapisi
Recreational therapy for children
Çocuklar -- Yaşam becerileri rehberleri
Children -- Life skills guides
Çocuk gelişimi
Child development
Çocuklarda duygular
Emotions in children
Çocuklarda kendini kontrol etme
Self-control in children
Yaratıcı aktiviteler
Creative activities
Çocuk kitabı
1524 Öğretmenler, uzmanlar ve aileler için bireyselleştirilmiş eğitim programı   :    geliştirme - uygulama - değerlendirme Sarı, Hakan 2016 Bireysel eğitim.
Individualized instruction. 
1525 Çocuklar için otokontrol  :   küçük çocukların duygularını ve duyularını düzenlemelerine yardımcı olan süper güçler Brukner, Lauren 2019 Çocuk psikolojisi
Otokontrol, Çocuklarda
Çocuk psikolojisi -- Duygular
Çocuk kitabı
1526 Mübadele konut ve yerleşimleri  :   savaş yıkımının, iç göçün ve mübadelenin doğurduğu konut sorununun çözümünde "İktisadı hane" programı, "Numune köyler" ve "Emval-i metruke"nin değerlendirilmesi için adımlar Cengizkan, Ali, |d 1954- 2004 Konut_Türkiye_Tarih_20. yy.
Housing_Turkey_History_20th century.
Konut politikası_Türkiye_Tarih_20. yy.
Housing policy_Turkey_History_20th century.
Mimari, Konut_Türkiye_Tarih_20. yy.
Architecture, Domestic_Turkey_History_20th century.
Bölgesel planlama_Türkiye_Tarih_20. yy.
Regional planning_Turkey_History_20th century.
Nüfus transferi_Türkler_Tarih_20. yy._Belgeler.
Population transfers_Turks_History_20th century_Sources.
Türkiye_Göç ve göçmenlik_Tarih_20. yy._Belgeler.
Turkey_Emigration and immigration_History_20th century_Sources.
1527 Fabrika’da barınmak  :   erken Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de işçi konutları  :   yaşam, mekan ve kent   2009 Endüstriyel konut -- Türkiye -- Tarih
Industrial housing -- Turkey -- History
Konut -- Türkiye
Housing -- Turkey
Fabrikalar -- Yapı ve tasarım
Factories -- Design and construction 
1528 Çocuk edebiyatı Ciravoğlu, Öner 2000 Çocuk edebiyatı türleri
Destan
Masal
hikaye
biyografi
1529 Sezaryen ile doğum yapmış kadınlara yönelik postpartum evde bakım kılavuzu Duman, Nuriye Büyükkayacı  |d 1978- 2012 Tıp
Cesarean section
Cesarean delivery_Care
Sezaryen
Sezaryen doğum_Bakım
1530 A’dan Z’ye otizm rehberi McCarthy, Jenny 2012 Otizm--Diyet tedavisi.
Çocuklarda otizm.
Otizm--Alternatif tedavi.
Çocuklarda otizm--Tedavi.
Otizm--Diyet tedavisi.
Otizm--Alternatif tedavi.
1531 Mutlu ve sağlıklı yarınlar için anne-baba eğitimi Çağdaş, Aysel 2005 Aile
Families
Aile iletişimi
Communication in families
1532 Dikkati ve düşünümselliği arttırmak için eğitici müdahale programı Seçer, Zarife  2017 Dikkat eksikliği, çocuklarda -- Etkinlikler
Attention-deficit-disordered children -- Activities
1533 Okul öncesi eğitimde üniteler, belirli günler ve haftalar Dalkılıç, Nursel Uyar 2003 Eğitim
Okul öncesi
Education
Preschool
1534 Osmanlı dönemi Balkan şehirleri 1   2017 Şehirler ve kasabalar--Türkiye--Tarih
Şehirler ve kasabalar--Balkanlar
Mimarlık, Osmanlı--Balkanlar
Balkanlar--Tarih
1535 Bırak ve rahatla  :   kendi kendine terapi Güneş, Adem 2019 Terapi -- Bilişsel terapi
Therapy -- Cognitive therapy
Dayanıklılık (Kişilik özelliği)
Durability (Personality feature)
Kendi kendine yardım etme teknikleri
Self-help techniques
Çözüm odaklı terapi
Solution -- oriented therapy
Yaşama yeteneği
Living ability
Psikoloji -- Davranış psikolojisi
Psychology -- Behavioral psychology
1536 Okul öncesi eğitime giriş Balat, Gülden Uyanık 2010 Eğitim
Okul öncesi
Education
Preschool
1537 Okul öncesinde fen eğitimi Alisinanoğlu, Fama 2011 Bilim - Çalışma ve öğretim
Fen bilgisi öğretimi - Okul öncesi eğitim
1538 Yaratıcı etkinlikler  : uygulama kitabı Darıca,Nilüfer 2004 Early childhood education--Activity programs.
Creative activities and seat work.
Erken çocukluk eğitimi--Faaliyet programları.
Yaratıcı faaliyetler ve bireysel çalışma.
1539 Şehir hakkı Lefebvre, Henri,  |d 1901-1991 2018 Şehirler ve kasabalar.
Cities and towns.
Sosyoloji, Kent.
Sociology, Urban .
1540 Okul öncesi eğitimi için anne baba rehberi: çocuğunuz ve siz; eğitsel etkinlikler ve oyunlar Canay, Ayşe 2004 Çocuk ve aile
Child and family
1541 Restorasyon üzerine Viollet-le-Duc, Eugene Emmanuel 2019 Restorasyon_Türkiye
Restoration_Turkey
1542 Duyguları anlamak : utangaç Thomas, Isabel 2019 Utangaçlık
Utanmak
Utanma duygusu
Çocuk kitabı
1543 Duyguları anlamak : endişeli Thomas, Isabel 2017 Endişe
Endişe duygusu
Endişeli
Çocuk kitabı
1544 Beceri öğretimi ve öz bakım becerilerinin kazandırılması Varol, Nihal 2006 Zihinsel engelli çocuklar -- Aile ilişkileri.
Mentally handicapped children -- Family relationships.
1545 Okul öncesinde çoklu zeka Karadağ, Asiye  2007 Çoklu zeka
Multiple intelligences
1546 Down sendromlu bebeklerin hareket gelişimi ve eğitimi Fujita, Hiroko 2006 Down Sendromu--Çocuklar
Down Syndrome--Children
Ebeveyn ve Çocuk
Parent and Child
Çocuk Gelişimi
Child Development
1547 Sihirli eller mutlu yüzler Aydın, Gülay 2006 EĞİTİM, OKUL ÖNCESİ
YARATICI FAALİYETLER VE BİREYSEL ÇALIŞMA
1548 Origamiyle bilim  :   ışığı arıyoruz  Braun, Eric 2018 Işık
Light
Çocuklar için bilim
Science for kids
Okul Öncesi Eğitimi_Yaratıcı aktiviteler
Education, Preschool_ Creative activities
Çocuk kitabı
1549 Nietzsche   :     özgürlüğü yaratmak Roy, Maximillen Le 2014 Nietzsche, Friedrich Wilhelm,  1844-1900
Çizgi roman_Fransız edebiyatı
Çocuk kitabı
1550 Anne-baba eğitimi Çağdaş, Aysel 2007 Aile
Families
Aile iletişimi
Communication in families
1551 Ankara’nın ilk planı  :   1924-25 Lörcher planı, kentsel mekan özellikleri, 1932 Jansen Planı’na ve bugüne katkıları, etki ve kalıntıları Cengizkan, Ali 2018 Kent planlama -- Ankara.
City planning -- Ankara.
1552 Okul öncesi eğitim kurumlarında ana dil etkilikleri Öztürk, Ayten 2005 Türk dili -- Öğrenim ve öğretim
ana dili etkinlikleri
Turkish language --Study and teaching (Elementary) --Turkey.
1553 Yer’in sesi  :   Ulus İşhanı’nın söyledikleri Cengizkan, Ali,  |d 1954- 2009 Mimarlık --Türkiye_Ankara.
Architecture -- Turkey_Ankara.
Ankara (Türkiye) -- Binalar, yapılar, vb.
Ankara (Turkey) -- Buildings, structures, etc.
1554 Aile eğitimi : süreçleri-yöntemleri-programlar Varol, Nihal  2006 Çocuk gelişimi
Child development
Çocuk yetiştirme
Child rearing
Kişilik gelişimi
Personality development
Anababa ve çocuklar
Parents and children
1555 Okulöncesi çocuklarına :  oyunlar - rondlar Sel, Ruhi 1995 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
OYUNLAR
BEDEN EĞİTİMİ, ÇOCUKLAR İÇİN_EĞİTİM VE ÖĞRETİM
1556 Erken çocukluk döneminde gelişim   2010 Çocuk gelişimi.
Child development.
Erken çocukluk eğitimi.
Early childhood education.
Okul öncesi çocuklar_Psikoloji.
Preschool children_Psychology.
1557 Ağustos böceği Tan, Shaun 2018 Grafik romanlar
Çocuk kitabı
1558 Müzik etkinlikleri İşbilen, Bülent 2016 Eğitim_Okul öncesi_Türkiye
Education, Preschool_Turkey
Müzik_Eğitim ve öğretim
Music_Study and teaching
Çocuk kitabı
1559 Eğitime giriş Büyükkaragöz, Savaş 1997 İlk ve orta çağda eğitim
Education--Turkey.
Eğitim--Türkiye. 
1560 Çocukluk döneminde gelişim  Atay, Mesude 2007 Çocuk gelişimi
Child development
1561 Orffestra  :   bir varmış bir yokmuş  :   hikayeler ile orff schulwerk uygulamaları Milli, Z. Melis 2017 Müzik
Music
Çocuk şarkıları, Türk -- Türkiye
Children’s songs, Turkish -- Turkey
Çocuk kitabı
1562 Çocuklar için ilk yardım ve ilk yardım uygulamaları Koçer, Neslihan 2005 Çocuklar için ilk yardım
1563 Etkileşime dayalı matematik öğretimi Yıkmış, Ahmet 2007 Matematik_Çalışma ve öğretim
Mathematics_Study and teaching
1564 Sıra dışı evler : küçük mimarlar Bailey, Gerry 2018 Architecture, Domestic
Architecture_Juvenile literature
Architecture_Research
Dwellings
Konutlar
Mimari_Gençlik edebiyatı
Mimarlık_Araştırma
Yerel mimari
Çocuk kitabı
1565 Okul öncesi dönemde fen eğitimi Akman, Berrin 2011 Bilim--Eğitim ve Öğretim (Okul Öncesi)--El kitapları
el kitapları
1566 Doruk Pamir  :   buildings projects 1963 - 2005   2006 Architects -- Turkey.
Mimari -- Türkiye
Mimarlık
Architects
1567 Kente Bir Açılım :   An Opening to the City   2019 Kütükçüoğlu, Burcu
Bugatti, Emiliano
Mimarlık_Yapı Kredi Kültür Sanat_İstanbul
1568 Aile yaşam dinamiği   2016 Aile hayatı eğitimi
Family life education
Aile danışmanlığı
Family counseling
1569 Mimari koruma üzerine makaleler Eyüpgiller, Kemal Kutgün,  |d 1962- 2019 Mimarlık -- Koruma ve restorasyon -- Türkiye
Architecture -- Conservation and restoration -- Turkey
Tarihi yapılar -- Koruma ve restorasyon -- Türkiye
Historic buildings -- Conservation and restoration -- Turkey
1570 İlk Adımlar  :   baharın peşinde Kim, Ji-Wu 2018 Preschool education_Creative activities and seat work
Okul öncesi eğitimi
Çocuk kitabı
1571 Tarih öncesi ve ilk çağ mimarlığı Akdeniz, M. Gül 2016 Mimari, Tarih öncesi_Orta Doğu
Kazılar (Arkeoloji)_Orta Doğu
Eski devir kalıntıları, Tarih öncesi_Orta Doğu
Architecture, Prehistoric_Middle East
Excavations (Archaeology)_Middle East
Antiquities, Prehistoric_Middle East
1572 Özel eğitimde özel etkinlikler Hamarat, Cemile Turan 2016 Special education
Özel eğitim
1573 Etkinliklerle kavram öğretimi Şahin, Semra 2018 Okul öncesi öğretim
Preschool teaching
Yaratıcı etkinlikler_Çalışma ve öğretim (Okul öncesi)
Creative activities and seat work_Study and teaching (Preschool)
Early childhood education_Creative activities and seat work_Study and teaching
Erken çocukluk eğitimi_Yaratıcı etkinlikler_Çalışma ve öğretim
1574 Oynuyorum eğleniyorum Aydın, Gülay   Okul öncesi öğretim.
1575 Origami çalışmaları   t.y. Origami
Kağıt katlama
1576 Çocuklar için origami   t.y. Origami
Kağıt katlama
1577 Okul Öncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için)    t.y. Okul Öncesi_Oyun_Yaratıcı Etkinlik
Okul Öncesi_Beslenme
Okul Öncesi Kurumları_Öğretmenler
Okul Öncesi_Güvenlik
Okul Öncesi_Sağlık
Okul Öncesi_Çevre Koşulları
Okul Öncesi Eğitim_36-72 Aylık çocuklara yönelik
1578 Anne-baba-çocuk iletişimi Çağdaş, Aysel 2002 Aile
Families
Aile iletişimi
Communication in families
1579 Soprano blokflüt ile müzik öğretimi Sözbir, Senem Acay 2014 blokflüt
block flute
1580 Ana ve çocuk sağlığı I-II Avcı, Nurcan Koçak. 2003 Çocuk sağlığı ve hastalıkları _ Okul kitabı
Anne ve çocuk sağlığı _ Okul kitabı
1581 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı Babaroğlu, Ayhan. 2011 Çocuk psikolojisi
Child psychology
1582 Anaokullarında yaratıcı dramatizasyon uygulamaları Oğuzkan, Şükran 1988 Education, preschool.
Drama.
Eğitim, okul öncesi.
Drama.
1583 Su okuma yazma öğretim serisi 4. aşama : su ile okuma yazma öğreniyorum   2016 Okuma ve yazma eğitimi_Türkiye
Reading and writing training_Turkey
Çocuk kitabı
Okuma yazma öğrenme
1584 Su okuma yazma öğretim serisi 2. aşama : su ile okuma yazma öğreniyorum   2016 Okuma ve yazma eğitimi_Türkiye
Reading and writing training_Turkey
Çocuk kitabı
Okuma yazma öğrenme
1585 Su okuma yazma öğretim serisi 3. aşama : su ile okuma yazma öğreniyorum   2016 Okuma ve yazma eğitimi_Türkiye
Reading and writing training_Turkey
Çocuk kitabı
Okuma yazma öğrenme
1586 Su okuma yazma öğretim serisi 1. aşama : su ile okuma yazma öğreniyorum   2016 Okuma ve yazma eğitimi_Türkiye
Reading and writing training_Turkey
Çocuk kitabı
Okuma yazma öğrenme
1587 Su okuma yazma öğretim serisi 5. aşama : su ile okuma yazma öğreniyorum   2016 Okuma ve yazma eğitimi_Türkiye
Reading and writing training_Turkey
Çocuk kitabı
Okuma yazma öğrenme
1588 Zihin engelliler ve eğitimleri   2017 Zihinsel engelli çocuklar_Eğitim.
Children with mental disabilities_Education.
Özel eğitim.
Special education.
1589 Origamiyle bilim  :   bitkileri inceliyoruz 5 + yaş Braun, Eric 2018 Bitkiler
Plants
Çocuklar için bilim
Science for kids
Okul Öncesi Eğitimi_Yaratıcı aktiviteler
Education, Preschool_ Creative activities
Çocuk kitabı
1590 Okul öncesi eğitime giriş Zembat, Rengin 2012 Okul öncesi eğitim
Pre-school education
Okul öncesi eğitim programı
Pre-school education program
Eğitim, Okul öncesi
Education, Preschool
1591 Dinozorlar  :   Tarih öncesi dönemin devleriyle tanışın   2019 Dinozorlar--Çocuk edebiyatı.
Paleontoloji --Çocuk edebiyatı.
Tarih öncesi hayvanlar.
Dinosaurs--Juvenile literature.
Paleontology--Juvenile literature.
Prehistoric animals.
Çocuk kitabı
1592 Çocuk ve suç Yavuzer, Haluk 2001 Şiddet ve çocuklar
Children and violence 
Çocuk psikolojisi
Child psychology
Çocuk yetiştirme
Suçlu çocuklar
Çocuk suçluluğu
Juvenile delinquency
Suç
Crime 
Çocuk ve suç
Children and  crime
1593 Kendin yap kendin çal Erol, Onur 2015 Yaratıcı etkinlikler--Müzik aletleri.
Müzik aleti yapımı.
Creative events--Musical instruments.
It’s a musical instrument.
Çocuk kitabı
1594 Duygularımız Gillet, Emilie 2018 Duygular
Çocuk kitabı
Hüzün
Mutluluk
Çocuk kitabı
1595 Çocuk ve oyun Çakmak, Aygen 2011 Eğitim, Okul Öncesi--Etkinlik programları
Education, Preschool--Activity programs
1596 Okul öncesinden ilköğretime kuramdan uygulamaya drama   2019 Tiyatro oyunu, Eğitimde
Drama in education  
Türkiye -- Eğitimde drama
Turkey -- Drama in education
1597 Erken çocukluk döneminde davranış problemleri ile başetme : örnek olaylarla ve resimlerle zenginleştirilmiş anne-baba ve uzman : eğitimci el kitabı Diken, İbrahim H 2019 Çocuk psikolojisi -- El kitapları
Child psychology -- Handbooks, manuals
Çocuk eğitimi (Psikoloji) -- El kitapları
Children’s education (Psychology) -- Handbooks, manuals
Çocuk eğitimi
Child education
Çocuk yetiştirme -- El kitapları
Parenting Up -- Manua
1598 Modernin saati   :     20.yüzyılda modernleşme ve demokratikleşme pratiğinde mimarlar, kamusal mekan ve konut mimarlığı Cengizkan, Ali 2019 Architecture, Modern_20th century.
Mimari, Modern_20. yüzyıl
1599 OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı   2004  
1600 Toraks radyolojisi Ödev, Kemal 2010 Göğüs -- Radyografi.
Chest -- Radiography.
Göğüs hastalıkları,tanı.
Chest diseases,diagnosis.
1601 Anne ve çocuk sağlığı Uysal, Füsun Kitapçı 2005 Anneler, Çocuklar
Sağlık Mothers and children
1602 Kadın sağlığı   2016 Kadın sağlığı -- Hastalıkları.
Women’s Health -- Diseases.
1603 Ağaç yaşken eğilir  :    Örneklerle başarılı çocuk eğitimi   2018 Ev Ekonomisi ve Aile Yaşamı
Çocuk Yetiştirme
Eğitim
1604 Çocuk şarkıları dağarcığı - 1 Çiğdem Aytepe 2011 Eğitim, Okul Öncesi - Türkiye.
Education, Preschool -- Turkey
Çocuk şarkıları
Children’s songs
1605 Okul öncesi eğitimde eğitici oyun ve oyuncak yapımı Yalçınkaya,Tosun 2004 Educational games.
Eğitsel oyunlar.
Toys.
Oyuncaklar.
Oyun.
Play.
1606 36-72 aylık çocukların eğitimi için yıllık plan örnekleri ve aile katılımı çalışmaları Kandır, Adalet 2004 Okul öncesi yıllık plan
Okulöncesi Eğitim.
Eğitim--Amaçlar
1607 Dost bakterilerin hastalıklar üzerine fonksiyonel etkileri ve probiyotikli tarifler Ülger, Taha Gökmen 2019 Bakteri fizyolojisi
Probiyotikler
Tarifler
1608 Melek Kayıtları Harmancı, Abdullah 2018 Türk Edebiyatı -- Öykü
1609 Okul öncesi çocukları için eğitici drama uygulamaları Önder, Alev 2003 Çocuk gelişimi
Child development
Eğitici oyunlar
Educational plays
1610 Okul öncesi eğitimde eğitsel oyunlar : oyunlar - rontlar - saymacalar - şiirler Çoban, Bilal 2010 Eğitsel oyunlar
Educational games
Oyun, Okul öncesi eğitimde
Play, pre-school education
Eğitim, Okul öncesi
Education, Preschool
Oyun
Games
1611 Beden kayıt tutar  :   travmanın iyileşmesinde beyin, zihin ve beden = The body keeps the score  :   brain, mind, and body in the healing of trauma Van der Kolk, Bessel A 2019 Stress Disorders, Post-Traumatic--Physiopathology.
Stress Disorders, Post-Traumatic--Therapy.
Stres Bozuklukları, Travma Sonrası--Fizyopatoloji.
Stres Bozuklukları, Travma Sonrası--Terapi.
1612 Okul öncesi eğitimi öğretmen adayları ve öğretmenler için : Anne çocuk sağlığı ve ilk yardım   2019 Aile planlaması.
Bağışıklama.
Çocuk bakımı.
İlk yardım.
Bebek bakımı.
Bulaşıcı hastalıklar._Çocuk sağlığı._Anne sağlığı._Çocuk gelişimi.
1613 Ellerim zil bacaklarım trampet: çocuklar için etkinlikler Korkmaz, Gülnur 2009 İlköğretim
Okulöncesi eğitim 
Yaratıcı yetenek, Çocuklarda
Çocuk gelişimi 
Yaratıcı etkinlikler
1614 Erken çocukluk eğitim ve bakımında akran ilişkileri   2013 Akran İlişkiler
Erken Çocukluk
Erken Çoçukluk Eğitim ve Bakımı
Öğretmen ve Bakıcılar
1615 Okul öncesinde çocuk, edebiyat ve kitap Tür, Gülseren 1999 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
ÇOCUK EDEBİYATI
1616 Okul öncesi dönemde fen eğitimi Akman, Berrin 2011 Bilim--Eğitim ve Öğretim (Okul Öncesi)--El kitapları
el kitapları
1617 Olgunlaşmamış ebeveynlerin yetişkin çocukları   :   mesafeli, reddeden, bencil ebeveynlerin negatif etkilerinden kurtulmanın yolları Gibson, Lindsay C 2019 İşlevsel olmayan aileler_Psikolojik yönler.
Duygusal olgunluk.
1618 Fantastik mimari Vostel, Wolf 2019 Kavramsal sanat
Mimari, sanatta
Fantezi, Sanatta
Conceptual art
Architecture in art
Fantasy in art
1619 Kalp zekâsı  :   duyguların dil bilgisini keşfedin Filliozat, Isabelle 2017 Emotions
Çekingenlik  ve Sosyal Korkular
İtaat ve Bastırma
Şiddetin Kökenleri
1620 Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi Ayas, Ali Paşa 2008 Fen ve teknoloji öğretimi
1621 Osmanlı kostümleri =  The costume of Turkey = Costume De La Turquie Dalvimart, Octavien 2012 Giysi_Türkiye.
Giyim ve giysi_Türkiye.
Türkiye_Sosyal yaşam ve gelenekler.
Costume_Turkey.
Clothing and dress_Turkey.
Turkey_Social life and customs. 
1622 Günlük planlar için eğitim durumu örnekleri Ömeroğlu, Esra T.Y. Eğitim, Anaokulu--Müfredat
Education, Preschool--Curricula
1623 Krause : besin & beslenme bakım süreci Mahan, L. Kathleen 2019 Diet therapy.
Diyet tedavisi.
Nutrition.
Beslenme.
Food.
Yiyecek.
1624 Oyun temelli etkinlikler Özen, Arzu 2005 Eğitici oyunlar.
Eğitim, Okul öncesi.
Grup oyunları.
Educational games.
Education, Preschool.
Group games.
1625 Günlük yaşam becerileri :   destek eğitim Tazebay, Atilla 2015 Zihinsel engelli çocuklar -- Eğitim
Özel eğitim
Mentally handicapped children -- Education
Special education
1626 Gruplarla matematik öğreniyoruz Tarım, Kamuran 2010 Bilim--Öğrenim ve öğretim (Okulöncesi)
Science--Study and teaching (Preschool)
Matematik--Öğrenim ve öğretim (Okulöncesi)
Mathematics--Study and teaching (Preschool)
Okulöncesi eğitim
Pre-school education
1627 Afazi - apraksi - dizartri  :   dil ve konuşma terapisi alıştırma kitabı Maviş, İlknur 2017 Afazi.
Psikolinguistik.
Dil bozuklukları. 
Aphasia.
Psycholinguistics.
Language disorders.
1628 Toplumsal uyum becerileri : destek eğitim Tazebay, Atilla 2017 Çocukların Toplumsal Uyum Becerileri
Çocuk Gelişimi
Çocuk -- Toplumsal Uyum Becerileri
Çocukların Toplumsal Uyum Becerileri Gelişimi için Aktiviteler
Çocuk Aktiviteleri
Çocuk için yaratıcı ve geliştirici aktiviteler
Çocuk -- Öğretim ve Beceri Kazandırma
1629 Okul öncesi eğitimde belirli gün ve hafta etkinlikleri; sar makarayı çöz bulmacayı Yılmaz, Neslihan t.y. Erken çocukluk eğitimi--Yaratıcı etkinlikler--Çalışma ve öğretim
Early childhood education--Creative activities and seat work--Study and teaching
Okul öncesi öğretim
Preschool teaching
Yaratıcı etkinlikler--Çalışma ve öğretim (Okul öncesi)
Creative activities and seat work--Study and teaching (Preschool)
Çocuk Eğitimi--Önemli Günler
Children’s Education--Important Dates
1630 İstanbul’un sessiz kitabeleri Özkök, Rüknü 2017 İslam yazıtları_Türkiye_İstanbul.
Islamic inscriptions_Turkey_Istanbul.
1631 Çocuk ve çevre Büyüktaşkapu, Sema 2011 Kirlilik_Çevresel yönler.
Çocuk ve çevre.
Çevre kirliliği_Çocuklar.
1632 Çocuk ve çevre Büyüktaşkapu, Sema 2011 Kirlilik_Çevresel yönler.
Çocuk ve çevre.
Çevre kirliliği_Çocuklar.
1633 Duygularım : oynuyorum ve kendimi tanıyorum Filliozat, Isabelle 2019 Çocuk psikolojisi
Child psychology
Çocuk etkinlikleri
Child activities
Çocuk kitabı
1634 Çocuklar için dedektiflik bilimi  :   Düşünme, zeka ve anlayış becerilerini geliştirmek için 40 harika etkinlik =    Detective science  :  40 crime solving, case, breaking, crook, catching activites for kids Wiese, Jim 2018 Forensic sciences _ Experiments _ Juvenile literature.
Adli bilimler.
Criminal investigation _ Juvenile literature.
Suç soruşturma.
Experiments.
Deneyler.
Çocuk kitabı
1635 Mimarlık plastik sanatlar yaratıcı süreç Çil, Nafi 2019 Sanat ve mimari.
Art and architecture.
Yaratıcı düşünme.
Creative thinking.
1636 Erken çocukluk döneminde gelişimi destekleyen oyunlar: oynuyorum eğleniyorum öğreniyorum Aksoy, Ayşe  2008 Learning, Psychology of
Gelişim psikolojisi
Developmental psychology
Child development
Öğrenme psikolojisi
Gelişim psikolojisi
Çocuk gelişimi
1637 İçindeki iyileştirici gücü uyandır Sunar, Füsun 2019 Kişisel gelişim
Meditasyon
Bibliyoterapi
Nefes teknikleri
Kur’an terapi
1638 Mimarlığın kehaneti Persico, Edoardo 2019 Dünya mimarlığı
İtalyan mimarlar
Yabancıların hataları
1639 Çanakkale mahşeri : roman Niyazi, Mehmed 2017 Çanakkale Savaşları
1915-1916
 Türk Edebiyatı
1640 Modern İstanbul’un doğuşu :   bir şehrin dönüşümü ve modernizasyon Gül, Murat 2018 Kentleşme_Türkiye_İstanbul_Tarihi.
İstanbul (Türkiye)_Uygarlık.
İstanbul (Türkiye)_aTarihi_20.yüzyıl.
Urbanization_Turkey_Istanbul_History.
Istanbul (Turkey)_Civilization.
Istanbul (Turkey)_History_20th century.