2018-2019 ÖĞRETİM YILI
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Please click the link for English

09.04.2018-27.07.2018

Uluslararası Öğrenci Başvuru Kabulü

09.08.2018

Uluslararası Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı (Saat 10:00)

10.08.2018

Uluslararası Öğrenci Bursluluk Sınavı (Saat 10:00)

29.08.2018

Uluslararası Öğrenci Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Web Sayfasında İlanı

03.09.2018-14.09.2018

Uluslararası Öğrenci Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtlarının Yapılışı

Online Başvuru
Uluslararası öğrenci başvurusunu öncelikle online olarak belirtilen link üzerinden yapmalısınız. Başvuru için tıklayınız. 
http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx
Online başvurunun ardından istenilen evrakları elden Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne belirtilen tarihler içerisinde teslim ediniz.
Online başvuru yapılmadan belge teslim alınmaz. 
Belgeleri teslim edilmeyen başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Başvuru ve Kayıt Bilgileri
Başvuru ve kayıt tarihleri Üniversite Senatosu tarafından belirlenir, Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından KTO Karatay Üniversitesi internet sayfasında ilan edilir. Başvurular; çevrimiçi başvuru formunun doldurulması, istenen evrakların asıllarının sisteme dijital formatta, eksiksiz olarak yüklenmesi ve başvuru ücretinin ödenmesi ile gerçekleşir. Uluslararası öğrenciler için başvuru linki her yıl Temmuz ayının son haftasına kadar açık kalır. Başvurular ayrıca, çevrimiçi başvuru formunun çıktısı alınarak, istenen evrak ve başvuru ücretinin yatırıldığına dair belge ile birlikte önceden duyurulan tarihte üniversitede olacak şekilde elden teslim ya da posta yolu ile eksiksiz bir şekilde iletilir. Çevrimiçi veya posta ile iletilecek tüm belgeler Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Uluslararası öğrenci adayları bir seferde üç programa başvurabilir.  
KTO Karatay Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere başvuracak adaylardan; 
1) Yabancı uyruklu olanlar,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı kanunu uyarınca aldığı tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

KTO Karatay Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere başvuracak adaylardan; 
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) 6/a/2 maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / hariç),
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
6) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvuruları kabul edilmez.

Başvuru için Gerekli Belgeler:
1) Adayın farklı fakülte ve yüksekokulların birden fazla programına başvurması halinde, yalnız bir başvuru formu,
2) Adayın lise diplomasının veya son sınıfta olduğunu gösteren belgenin fotokopisi (İngilizce veya Türkçe),
3) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesinin (transkript) noter ya da yurtdışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış Türkçe suretinin fotokopisi,
4) Adayın pasaportunun kimlik bilgilerini gösteren sayfalarının noter veya yurtdışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış İngilizce veya Türkçe suretinin fotokopisi/kimlik belgesi fotokopisi,
5) Bir adet vesikalık fotoğraf,
6) Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont.
7) Sınav sonuç veya diploma belgesi fotokopisi. Yönerge Ek-1’de Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli Puanlar bölümünden tüm listeye ulaşılabilir. Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavlar Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi v.s. süresiz geçerli olarak değerlendirlmekte ve üniversite giriş sınavı statüsünde olan SAT v.s. sınavların geçerlilik süresi ise iki (2) yılla sınırlandırılmaktadır.

Kesin kayıt için gerekli belgeler:
Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, akademik takvimde ilan edilen sürelerde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
1) Sınav sonuç belgesi veya diploma derecesini gösteren belgenin aslı.
2) Lise diplomasının aslı / noter veya yurtdışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış sureti (İngilizce veya Türkçe),
3) Diplomanın denklik belgesi. (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı - Talim Terbiye Kurulundan ya da ülkelerindeki Türkiye makamlarından),
4) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile noter ya da yurtdışındaki Türk makanları tarafından onaylanmış Türkçe sureti,
5) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenci vizesinin bulunduğu sayfanın noter veya yurtdışındaki Türk makamları tarafından onaylanmış İngilizce veya Türkçe sureti. Öğrenci vizesi tüm yabancı uyruklu öğrenciler için zorunludur. Vize, öğrencinin vatandaşlığının bulunduğu ülkenin Türkiye makamlarından kabul mektubu ibraz edilerek alınabilir.
6) Üniversitedeki eğitimi süresince öğrenim ücreti ile konaklama, yeme içme gibi yaşam masraflarını karşılayabilecek maddi imkânlara sahip olduğunu gösteren belgeler.
7) Dört adet vesikalık fotoğraf.
8) Öğrenim ücretinin ödendiğini gösteren belge.

Eğitim- Öğretim Dili  
Yabancı dille eğitim yapılan programlara kayıt olan öğrenciler, Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Yeterlik Sınavına girer. Sınavda başarılı olamayan öğrenciler bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim görür, başarılı olduğu takdirde bölümünde öğrenimine başlar. 
Türkçe Dil Düzeyi
Öğrencilerin dersleri takip edebilecek düzeyde Türkçe bilmeleri gerekmektedir. Bu yönerge kapsamında Üniversiteye kayıt olan öğrenciler ile yabancı dil hazırlık sınıfını başaran veya muafiyet almış öğrenciler Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan Türkçe Yeterlilik Sınavına girer. Türkçe Yeterlilik Sınavı değerlendirme sonucu başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Bu sınavdan en az C1 düzeyinde başarı sağlayanlar, diğer üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip olanlar lisans programına devam ederler; başarısız olan adaylara kayıt yaptırdıktan sonra öğrenime ara izni verilir. Bir sonraki eğitim öğretim yılı başında yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olduklarını belgeledikten sonra öğrenime başlayabilirler. 
Başvuruların Değerlendirilmesi
Değerlendirme ve adayların yerleştirilmesi Rektörlükçe belirlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme ve Kabul Komisyonu tarafından yapılır. Ön Değerlendirme Sonuçları öğrencinin başvuru yapmasından 1 hafta sonra öğrenciye e-mail yoluyla iletilir.  Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler için adaylar yetenek sınavına alınırlar. Değerlendirme sonuçları internet sitesinde ilan edilir. 
Bursluluk Sınavı
a) Yurtdışından öğrenci kabul şartlarına sahip olan adaylar burs talep etmeleri halinde bursluluk sınavına alınır ve komisyon tarafından sözlü mülakat yapılır. Bu sınava girmek isteyen öğrenciler, çevrimiçi başvuru formunda yer alan “Bursluluk sınavına davet mektubu isteği” ile taleplerini iletebilirler. Bu talep doğrultusunda davet mektubu öğrencinin bulunduğu ülkedeki Türk Temsilciliğine iletilir.
b) Burslu öğrenci kontenjanı ve burs oranları her yıl üniversite tarafından belirlenir. Bursluluk sınavı sonucuna göre 100 üzerinden 55 ve üzeri alan öğrenciler, burslu kontenjanlar dahilinde, puanlarına göre sıralanarak burs almaya hak kazanırlar. Burs hakkı elde edip kayıt yaptırmayan öğrencilerin haklarının sıralamada bir sonraki öğrenciye aktarılıp aktarılmayacağına üniversite karar verir.
c) Öğrencinin kümülatif not ortalamasının dönemlik programlarda bir dönemin sonunda yıllık programlarda bir yılın sonunda 2.00’ ın altına düşmesi halinde öğrenci yazılı olarak uyarılır, ikinci kez 2.00’ ın altına düşmesi halinde öğrencinin bursu kesilir.
d) Bursluluk sınavı Sözel ve Sayısal Bölümler için 60 soru Türkçe, 60 soru Matematik-Mantık konularından, Mütercim Tercümanlık Bölümleri için 60 soru yabancı dil (Arapça-İngilizce) konularından, Özel Yetenek ile öğrenci kabul eden bölümler için özel yetenek sınavından oluşur. Bursluluk puanına, bursluluk sınav notunun etkisi %50, lise diploma notunun etkisi %25, sözlü mülakat notunun etkisi %25’tir. Bursluluk sınavına girmeyen öğrencilerin başvuruları ücretli kontenjanlar çerçevesinde değerlendirilir. Yerleştirmelerde, geçerliliği kabul edilen diploma puanları dikkate alınır. Bursluluk sınavını kazanamayan ve burs elde edemediği için üniversite okuyamayacak durumda olan, iç karışıklık ve kaosun olduğu ülkelerden gelen öğrencilere üniversite tarafından, bir defaya mahsus olmak üzere, öğrencinin ihtiyaç duyduğu alanda İngilizce, Türkçe veya Arapça dil hazırlık eğitim bursu verilebilir. Bu karar, başvuranların içinde bulundukları şartlara ve üniversitenin imkanlarına göre şekillenir.

Kabul Sonuçları
a) Kabul almış öğrencilerin yedekli listeleri üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
b) Kayıt olmaya hak kazanmış adaylara üniversite tarafından kabul mektubu gönderilir. Başvuranların bu belgeyle ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. büyükelçilikleri veya konsolosluklarından Türk Öğrenim Vizesi (Eğitim Vizesi) almaları gerekir. Bu vize Türkiye’ye girişte ve üniversiteye kayıtta gereklidir.

Fakülte ve Bölüm Adı Kontenjan 100% 50% Ücretli Ücret USD
Hukuk Fakültesi 85 1 5 79 10.000 $
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
İşletme 20 2 5 13 8.000 $
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 35 2 5 28 8.000 $
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 30 2 5 23 8.000 $
Enerji Yönetimi 20 2 5 13 8.000 $
İslam Ekonomisi ve Finans 20 2 5 13 8.000 $
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi    
Sosyal Hizmet 30 2 5 23 8.000 $
Psikoloji 30 2 5 23 8.000 $
Sosyoloji 30 2 5 23 8.000 $
Tarih 25 2 5 18 8.000 $
İletişim Tasarımı ve Yönetimi 20 2 5 13 8.000 $
Mühendislik Fakültesi    
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 20 2 5 13 10.000 $
Bilgisayar Mühendisliği 20 2 5 13 10.000 $
Mekatronik Mühendisliği 20 2 5 13 10.000 $
Makine Mühendisliği 20 2 5 13 10.000 $
İnşaat Mühendisliği 30 2 5 23 10.000 $
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 14 2 5 7 10.000 $
Endüstri Mühendisliği 25 2 5 18 10.000 $
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi    
İç Mimarlık 25 2 5 18 10.000 $
Mimarlık 25 2 5 18 10.000 $
Grafik Tasarım 20 2 5 13 10.000 $
Geleneksel Türk Sanatları 13 2 5 6 10.000 $
Resim - - - - 10.000 $
Tıp Fakültesi 30 5 5 20 18.000 $
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu    
Çocuk Gelişimi 35 5 5 25 6.000 $
Hemşirelik 35 5 5 25 6.000 $
Odyoloji 35 5 5 25 6.000 $
Beslenme ve Diyetetik 30 5 5 20 6.000 $
Ebelik 35 5 5 25 6.000 $
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 25 5 5 15 6.000 $
Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 25 2 5 18 8.000 $
Mütercim Tercümanlık (Arapça) 20 2 5 13 8.000 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu    
Çocuk Gelişimi 35 5 5 25 5.000 $
Diyaliz 35 5 5 25 5.000 $
Fizyoterapi 35 5 5 25 5.000 $
İlk ve Acil Yardım 30 10 5 15 5.000 $
Anestezi 30 5 5 20 5.000 $
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 35 5 5 25 5.000 $
Adalet Meslek Yüksekokulu 30 5 5 20 6.000 $


04 Mayıs 2018