7143 Sayılı Öğrenci Affı Kanununa İlişkin Duyuru

18.05.2018tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7143 sayılı kanunlaYükseköğretim Kanununa eklenen geçici 78. madde gereğince, af kanunundanyararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesaibitimine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne başvuruyapmaları gerekmektedir.

BaşvuruKapsamı:

 1. Hazırlık öğrencileri,
 2. İntibak öğrencileri,
 3. Ön lisans öğrencileri,
 4. Lisans tamamlama öğrencileri,
 5. Lisans öğrencileri,
 6. Lisansüstü öğrencileri

18.05.2018 tarihinden önce kaydınısildiren/ilişiği kesilen öğrenciler ilgili af kanunundan yararlanmak içinbaşvuru yapabilirler.

KimlerBaşvurabilir:

 1. 18.05.2018 tarihinden önce kendi isteği ile kaydını sildirenler,
 2. Daha önceden Üniversitemiz herhangi bir bölüm/programını kazandığı halde hiç kayıt yaptırmamış olanlar,
 3. 18.05.2018 tarihinden önce, herhangi bir nedenle (başarısızlık, sağlık, katkı payı ödememe, azami öğrenim süresinin dolması veya Yüksek Öğrenimden çıkarma disiplin cezası alanlar vb. nedenlerle) ilişiği kesilenler başvuru yapabilirler.

Kimler BaşvuruYapamaz:

 1. 18.05.2018 tarihinden sonra herhangi bir nedenle ilişiği kesilenler,
 2. Açıköğretim programları hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde kayıtlı bulunanlar (kayıt sildirmeleri halinde başvurabilirler),
 3. Terör suçundan hüküm giyenler,
 4. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,
 5. Hukuken geçerli olmayan yollarla (sahte belge vb.) kayıt yaptığı gerekçesi ile ilişiği kesilenler,
 6. 18.09.2018 tarihine kadar müracaat etmeyenler ilgili kanun hükmünden yararlanamazlar.

 

Bursum Devam Eder mi?

        1. 18.05.2018 tarihinden önce ilişiğini kesen ya da kazandığı haldekayıt yaptırmayan öğrencilerin öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan burslarıdevam edecektir.

        2.667 sayılı KHK kapsamında anılan kanunla dönen öğrencilerin bursları devametmeyecektir.

        3. Söz konusu kanun maddesine göre kayıtyaptıran öğrencilerin 2018-2019 akademik yılı için belirlenen öğrenimücretlerini ödemeleri gerekmektedir.

 

BaşvuruSüresi:

1.      Başvuru süresi 18.05.2018 tarihinde başlayıp18.09.2018 mesai bitiminde sona erecektir.

2.      Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlikgörevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemizebaşvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilir.

3.      Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmişolanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır.

KayıtSildiren/ İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Kimlik Fotokopisi,
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),
 4. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

ÜniversitemizeKayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecekBelgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Kimlik Fotokopisi,
 3. Lise Diploması Aslı,
 4. ÖSYM yerleştirme belgesi,
 5. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),
 6. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

 

 

7143 Sayılı AfKanunu Kapsamında Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenciler:

Af kanunundanyararlanmak için ilişiğinin kesildiği üniversiteye başvurarak kayıtyaptıran ve YÖKSİS veri tabanına aktarılan öğrenciler, işi veyaikametinin Konya sınırları içerisinde bulunduğunu belgelemeleri,üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği Üniversitemiz eşdeğerbölüm/program taban puanını sağlamaları ve ÜniversitemizSenatosunun uygun görmesi halinde yatay geçiş yapabilirler.

 

 

Başvuru içinaşağıdaki belgeler gereklidir:

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Kimlik Fotokopisi,
 3. Geldiği Üniversiteden Alınmış Öğrenci Belgesi,
 4. Geldiği Üniversiteden Alınmış Transkript (Not döküm belgesi),
 5. Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Ders Planı ve İçerikleri,
 6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),
 7. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

 

NOT: 7143 SayılıAf Kanunu kapsamında yatay geçiş için başvurular 18.09.2018 mesai bitiminekadar Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne yapılacaktır.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ‘nın 7143sayılı Af Kanunun uygulanmasına ilişkin belirlemiş olduğu usul ve esaslar içinaşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

http://www.yok.gov.tr/web/guest/ogrenci;jsessionid=F90A7698B1110CE3742AB06B54950C65

 

İlgili KanunMaddesi:

2547 sayılıKanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans,lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil,terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli GüvenlikKurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilenyapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarlairtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsunilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerininkesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılındaöğrenimlerine başlayabilirler.

 

Müracaatsüresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmişsayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmaktaolanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumunabaşvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yeralan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıpişi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteyegiriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamalarıve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygungörmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesindeikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yataygeçiş yapabilirler.

Bu maddedenyararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmalarıhalinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesibünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlereyatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarıbelirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

 

Öğretim ÜyesiYetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırmagörevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri 50 nci maddenin birinci fıkrasının(d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılan ve ek 30 uncu maddeuyarınca 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanlardanbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

 

a)Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içindelisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya MilliGüvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna kararverilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahutbunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiğikesilenler hariç olmak üzere, Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanıkadrolarında bulunmayan ancak doktora veya sanatta yeterlik eğitiminitamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ayiçerisinde,

 

b) ÖğretimÜyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitimine devam eden araştırmagörevlilerinin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde,

kadrosununbulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri hâlinde 657 sayılı DevletMemurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımalarıkaydıyla ilgili üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamındayeniden atamaları yapılır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamındaeğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri ihtiyaç halinde başkaüniversitelerde de görevlendirilir. Görevlendirmeden itibaren üç ay içerisindegörevine başlamayanlar müstafi sayılır.”

 12 Haziran 2018