2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ (GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE)

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Dönemi: 2019-2020 Akademik Yılı- Güz Yarıyılı

Başvuru Tarihleri: 16 Temmuz 2019 – 15 Ağustos 2019

KTO Karatay Üniversitesine Yatay Geçişler 24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

 KOŞULLAR

1. Genel not ortalamasına göre yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.

2. Yatay geçişler, her akademik yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde yapılır.

3. Lisans programlarının hazırlık sınıfına, birinci sınıfın birinci ve ikinci dönemleri ile bölümlerin son iki dönemine, meslek yüksekokullarının birinci dönem ile son dönemine yatay geçiş yapılmaz.

4. Yatay geçiş müracaatında bulunabilmek için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumda genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması şarttır.

 Yatay geçişlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından başarı sırası aranan bölümler aşağıda belirtilmiştir:

 a. Tıp Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 40 bin içinde olması gereklidir. (2018 YKS için 50 Bin)gereklidir.

 b. Hukuk Fakültesi’ne yatay geçişlerde 2015 yılı ve daha sonra ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 150 bin içinde olması gereklidir. (2018 YKS için 190 Bin)gereklidir.

 c. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Programı’na yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 200 bin içinde olması gereklidir. (2018 YKS için 250 Bin) gereklidir.

 d. Mühendislik Fakültesi tüm bölümlerine yatay geçişlerde 2016 yılı ÖSYS girişli öğrencilerin başarı sırasının ilk 240 bin içinde olması gereklidir. (2018 YKS için 300 Bin)gereklidir.

5. KKTC dahil yurt dışındaki üniversitelerin birisinden yatay geçişlerde ilgili programın her bir sınıfına yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o sınıfın yurt dışı yatay geçiş kontenjanının yüzde 15’ini aşamaz.

6. KKTC’de eğitim gören öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için öğrenim gördükleri yükseköğretim programına ÖSYM tarafından merkezi yerleşme sonucuna göre kayıt yaptırmış olmaları gereklidir.

7.  2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilerin, (link olacak)

“a) İlgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Tıp,Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb. ) programlar için belirlenen başarı sırasının aranmasına,

 b) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,

 c) Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerektiğine,

 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500’e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilmesine, ön lisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa)yatay geçiş başvurusu yapılabilmesine,

 TC uyruklu olup orta öğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartların aranmamasına

 karar verilmiştir.”

 KTO Karatay Üniversitesi’nde lisans programları için zorunlu hazırlık sınıfı bulunan ve en az %30 oranında İngilizce eğitim verilen programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için üniversitece düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olmaları gerekmektedir. Son üç akademik yıl içinde başka bir üniversitede kazanılan bölümün yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar da başarılı sayılmaktadır. - Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınavları ve alınması gereken asgari puanlara ilişkin bilgiler için Tıklayınız.

8. Yatay geçiş yapacak öğrencilerin genel not ortalamasının 60 ve üzeri olması şartıyla,ÖSYM puanının yatay geçiş yapmak istediği bölümün ilgili yıldaki burslu taban puanına eşit ya da yüksek olması halinde %50’ye kadar burs verilir.

9. Eksik belge ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmez.

 Yurtçi Yatay Geçiş Online Başvuru İçin tıklayınız.

  Yurtdışı Yatay Geçiş Online Başvuru İçin tıklayınız.

 Adaylar, online başvuruyu tamamlandıktan sonra istenilen belgelerle KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne şahsen teslim etmelidir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

- Eksik belgeli başvurular işleme alınmayacaktır.

- Hiç bir durumda başvuru evrakları ve ücreti iade edilmez.

  GEREKLİ BELGELER

 1. Online Başvuru Formu Çıktısı

 2. Öğrenci belgesi (Islak imzalı / e- imzalı)

 3. Disiplin cezası durumunu gösterir belge.

 4. Not dökümü ( transkript ) ( K.K.T.C. hariç yurt dışından yapılacak başvurularda kapalı zarf ile iletilmesi zorunludur. ) (Islak imzalı / e- imzalı)

 5. Hazırlık okuduğuna dair belge (Islak imzalı / e- imzalı)

 6. Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite tarafından kullanılan not dönüşüm tablosu ( Bu belge ibraz edilmediği takdirde KTO Karatay Üniversitesi not dönüşüm tablosu kullanılacaktır ).

 7. Ders içeriği veya ilgili web linki ( Islak imzalı ) 

 8. ÖSYS Kazandı ve LYS / YKS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı.

 9. Varsa Üniversitemizce ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngilizce sınav sonucunu gösterir belge.

10.Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge (bu belge yatay geçişi kabul edilen öğrencilerden kayıt esnasında alınacaktır).

11.Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin, yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaportun aslı ile birlikte fotokopisi veya emniyet müdürlüklerinden alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge.

12. Başvuru Ücreti: 100 TL.

  İlgili Dosyalar

Yatay Geçiş Değerlendirme Takvimi
Fakülte - Bölüm Ücretleri
Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Kontenjanları

02 Temmuz 2019