Üniversitemizin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için ön kayıt, birinci aşama baraj sınavı ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.      

http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
Ön başvurunuzu belirtilen linkten yaparak evrak asıllarını Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne teslim ediniz.


Birinci Aşama Baraj Sınavı’nın tarihi, saati, yeri ve sınav süresi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin web sayfasında ve fakültenin ilan panosunda ilan edilecektir.
Bölüm öğrenci kontenjanları, ön kayıt, sınav ve kayıt tarihleri aşağıdaki gibidir.
Tablo 1: Kontenjan ve Ön Kayıt Tarihleri

Bölümü Kontenjan Ön Kayıt Tarih Aralığı 1.Aşama
Sınavı ve Değerlendirme
2.Aşama
Sınavı ve Değerlendirme
Geleneksel Türk Sanatları 20 01 Ağustos 2019
31 Ağustos 2019
11 Eylül 2019 12 Eylül 2019

Tablo 2: Sınav Tarih ve Saatleri

Sınav Tarihi Sınav Tarihleri Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
11 Eylül 2019 1.Aşama (Baraj) Saat: 10:00 - 11:30
12 Eylül 2019 2.Aşama (Özel Yetenek) Saat: 10:00 - 11:30

 
Tablo 3:

Asil Aday Kesin Kayıt Tarihi
16-18 Eylül 2019
Saat 09:00-17:00

1-  ÖN KAYIT BAŞVURU ŞARTLARI
1a. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne alınacak öğrencilerin sınav kayıtları Tablo 1 ve 2’de belirtilen tarih ve saatlerde KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde yapılacaktır. (Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KTO Karatay Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi’ne göre yapılacaktır).
1b. Yabancı uyruklu öğrencilerin müracaatları dolmadığı takdirde ilgili kontenjanlar “Normal Öğretim” kontenjanında kullanılacaktır.
1c. Başka bir öğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış olanlar ön kayıt yaptıramazlar. Kaydı yapılmış olan adayın kaydı iptal edilir.
2-  SINAV KAYDI BAŞVURU ŞARTLARI VE İŞLEMLERİ
2a. KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne ön kayıt yaptırmak için, Liseler; Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri, ve Güzel Sanatlar Liselerinin El Sanatları, Çiçek ve Dekoratif Sanatlar, Grafik Tasarımı, Resim ve Uygulamalı Resim, Seramik, Tasarım Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun ve 2019 tarihli TYT’den (Temel Yeterlilik Testi) 150 (yüz elli) ve üzeri, engelli öğrenciler için 100 (yüz) ve üzeri puan almış olmak gerekir.
2b. Mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi (Aslı ile karşılaştırılıp kaşelendikten sonra adaya iade edilir; bu nedenle tek başına fotokopi yeterli olmayacaktır).
2c. 2019 TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınav sonuç belgesi çıktıları.
2d. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (okunaklı bir şekilde, ön ve arka, aynı yüze çekilmiş fotokopi).
2e. Başvurular ilan tarihinden itibaren 01 Ağustos 2019-31 Ağustos 2019 saat:17.00’ye kadar, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan başvuru linki üzerinden online olarak yapılarak evrak asılları Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilecektir. Başvuru yapacak adaylar başvuru linkine ve Sınav Kılavuzuna Üniversitemiz web sayfasından erişeceklerdir.
2f. Yalnız posta ile yapılan başvurular teslim alınmış olsa dahi kabul edilmez ve işleme konulmaz.
2g. Adaylar ön kayıt için herhangi bir ödeme yapmazlar.
2h. Başvuru şatlarına uyan ve başvuru işlemleri için gerekli belgeleri eksiksiz teslim eden adaylara Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından onaylanmış Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Bu belge titizlikle saklanmalı, yıpratılmamalı ve sınav sırasında adayın yanında bulundurulmalıdır. Yanında sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
3-    BİRİNCİ AŞAMA BARAJ SINAVI
3a. Birinci Aşama Baraj Sınavı: KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturulan, Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığınca belirlenen 11 Eylül 2019 Çarşamba saat 10:00’ da başlayacaktır. Sınavın Yeri KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’dir.
3b. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü için 90 dakikalık bu sınavda adaylara desen veya model (cansız objelerden oluşan kompozisyon) çizdirilecektir.  Bu çizim için adaylara 35X50 cm ebatlarında resim kâğıdı verilecektir. Sınav esnasında ara verilmeyecektir.
4-  BİRİNCİ AŞAMA BARAJ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
4a. Birinci Aşama Baraj Sınavı puanları tam not 100 (yüz) üzerinden değerlendirilecektir. Jüri üyeleri tarafından verilen puanların ortalaması alınır.

Tam not 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) ve üzeri puan alanlar ikinci aşama Özel Yetenek Sınavı’na girmeye hak kazanırlar. Sonuçlar 11 Eylül 2019 günü Fakülte web sitesinde ve Fakülte panosunda ilan edilir. 1. Aşama Sınavı’nda yedek liste yoktur.
5-  İKİNCİ AŞAMA ÖZEL YETENEK SINAVI’NIN YAPILMASI
Bu sınav Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne yerleştirme sınavıdır.
5a. Sınav Yürütme Komisyonu: KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyelerinden; biri başkan olmak üzere üç üyeden oluşur. Bu komisyon, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi için yapılacak olan özel yetenek sınavlarının jüri üyelerini, sınavın uygulanışını, değerlendirme ve değerlendirme yöntemlerini, sınav kılavuzunun hazırlanması sürecini yürütür.
5b. Özel Yetenek Sınavı jürileri: Yetenek Sınavı Jürisi, Sınav Yürütme Komisyonu tarafından seçilen diğer öğretim elemanları tarafından oluşur.
5c. Özel Yetenek Sınavı sayfa 1, Tablo 2’de belirtilen tarih ve saatte KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi binasında yapılacaktır.
5d. Branş gruplarına yerleştirme sınavları Tablo 2’deki şekilde yapılır.
6-  İKİNCİ AŞAMA BRANŞ YERLEŞTİRME SINAVLARI SORULARININ HAZIRLANMASI
6a. Sınav Yürütme Komisyonu tarafından belirlenen sınav jürisi, sınav başlamadan 30 dakika önce Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığında soruların hazırlanması ve seçimi için toplanacaktır. Üzerinde anlaşmaya varılan sorular, sınavlarda sorulacaktır.
6b. Jüri üyelerinden birinin herhangi bir nedenle toplantıya katılmaması durumunda fakülte dekanı, gelen üyelerin de görüşünü alarak uygun bir jüri üyesi atama yetkisine sahiptir. 
7-SINAV KÂĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
7a. Sınav kâğıtları, sınav yürütme komisyonu ve sınav jürileri tarafından bir tutanakla teslim alındıktan sonra sınav jürisi bu kâğıtları 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirecek ve jüri üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınacaktır. Değerlendirmeden sonra sınav kâğıtlarının kapalı olan isimleri açılacaktır.
7b. Adaylar aldıkları puanlara göre (Yerleştirmeye esas olacak puan. Yerleştirme puanı=YP) en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Kazananlar fakülte web sitesi ve fakülte panosunda 13 Eylül 2019 tarihinde ilan edilecektir.
8-KESİN KAYITLAR
8a. Kontenjana giren asıl adayların kayıtları 16-18 Eylül 2019 tarihine kadar, saat 09:00- 17:00 arasında yapılacaktır.
8b. Aday kesin kaydını kendisi yaptıracaktır.

9-KESİN KAYIT YAPTIRMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kesin kayıt için gerekli belgeler kazanan adayların listesi ilan edildiğinde ayrıca adaylara bildirilecektir.
10-ADAYLARIN SINAVA GELİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR
1. Aday öğrenciler sınava gelirken özel kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ve sınav giriş belgesini mutlaka yanlarında bulundurmalıdırlar. Özel kimlik ve sınav giriş belgesi yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.
2. Adayların sınav günü sınavın başlangıç saatinden en az yarım saat önce sınav binasına gelmeleri gerekir.
3. Adayların sınav malzemesi fakültemiz tarafından temin edilecektir.
4. Adayların sınav salonunun nerede olduğu sınav günü 08.30’da ilan edilecektir. Adayların sınava girecekleri salonu sınav saatinden önce mutlaka öğrenmeleri gerekir.
5. Adaylar yanlarında resim kâğıdı, maket bıçağı, resim çantası, getirmeyeceklerdir. Gerekli resim kâğıtları fakülte idaresi tarafından mühürlü olarak sınav esnasında verilecektir. Dışarıdan getirilen resim kâğıtları sınav salonuna alınmayacaktır.
6. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde sınava gelen adaylar ancak sınav komisyonu başkanı uygun gördüğü takdirde sınava alınır. Geç gelen adaya ek süre verilmez. 30 dakikadan sonra gelenler kesinlikle sınava alınmazlar. Aynı zamanda, sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde adaylar sınav salonunu terk edemezler.
11-ADAYLARIN SINAV ESNASINDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR
Sınav esnasında aşağıdaki kurallara mutlaka uyulması gerekir. Bu kurallara uymayanların sınavları geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.
1. Adaylar salon görevlilerinin gösterdikleri yere oturmak zorundadırlar. Tuvalete salon görevlisi nezaretinde gidebilirler. Adaylar oturdukları yeri değiştiremezler. Salonda bulunan diğer adayların sınav kâğıtlarına bakamazlar.
2. Sınav salonunda herhangi bir şey yemek, sigara içmek, salon görevlileri ile tartışmak yasaktır.
3. Her ne gerekçe ile olursa olsun sınav ortamında huzuru bozacak davranışlarda bulunan adaylar güvenlik görevlileri tarafından sınav binasından çıkarılacak ve haklarında yasal işlem yapılacaktır.
4. Adaylar sınav esnasında verilecek olan resim kâğıtlarının sağ üst köşesine okunaklı olarak kimlik numaralarını, ad ve soyadlarını yazdıktan sonra bu kâğıtları imzalayacaklardır. Salon başkanı ad ve soyadların doğru yazılıp yazılmadığını kontrol edecek ve sınav kâğıdının o kısmını katlayıp yapıştırarak kapatacaktır. Kapatma işlemi sınavın bitimine 15 dakika kala yapılacaktır. Tüm adayların kâğıtları özel yetenek jürisi tarafından değerlendirilip imza altına alınmadan açılmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Ön Kayıtlar İlan tarihinden itibaren 31 Ağustos 2019 Saat 17:00’e kadar
1.Aşama Sınavı (Baraj) 11 Eylül 2019 Saat 10:00
1.Aşama Sınav Sonuçları 11 Eylül 2019 Saat 17:00 
2.Aşama (Branş Grupları) Özel Yetenek Sınavı 12 Eylül 2019 Saat 10:00
2.Aşama (Branş Grupları) Değerlendirme ve İlan 13 Eylül 2019
Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihi 16-18 Eylül 2019

KONTENJAN

Fakülte ve Bölüm Adı Kontenjan Bursluluk Oranları Öğrenim Ücreti (TL) Eğitim Dili Hazırlık Sınıfı
100% 75% 50% Ücretli
Geleneksel Türk Sanatları 20 10 5 5 - 34.000,00 Türkçe Yok
  1. Toplam Kontenjanın %10’u engelli öğrenciler için ayrılmıştır.


31 Temmuz 2019